Difference between revisions of "NukeNews No. 26 - CZECH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
m
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 38: Line 38:
 
      jaderné elektrárně Krško
 
      jaderné elektrárně Krško
 
  4.  UK Videa z konference "No Need For Nuclear"
 
  4.  UK Videa z konference "No Need For Nuclear"
  5.  UK: Beware nuclear trains bearing gifts
+
  5.  UK: Chraňte se před jadernými vlaky
  6.  UK: "The last radioactive particle has been picked up" from St
+
  6.  UK: Poslední radioaktivní částice na pláži St. Bees byla sebrána
    Bees beach
+
  7.  UK: Vzpomínkové shromáždění v 60. výročí požáru ve Windscale 10.
  7.  UK: Events to remember the 60th Anniversary of Windscale Fire of
+
     října 1957
     10th October 1957
+
  8.  Kanada: Rozhodnutí o plánu OPG na stavbu hlubinného úložiště
  8.  Canada: Further Delay of Decision on OPG's Nuclear Waste Burial
+
     jaderného odpadu znovu odloženo
     Plan
+
  9.  Kanadská vláda požaduje více informací o dopadech plánovaného
  9.  Canadian federal government wants more information on impact of
+
     bunkru s jaderným odpadem v blízkosti domorodé komunity
     proposed nuclear-waste bunker near Indigenous community
+
  10. Aktuální protijaderné zprávy z Kalifornie
  10. Anti-nuclear updates from California
+
  11. Zveřejněna Zpráva o stavu jaderného průmyslu 2017
  11. World Nuclear Industry Status Report 2017 released
+
  12. UK: Vesmír má zůstat mírovým prostorem (Keep Space for Peace)
  12. Keep Space4Peace - USAF Croughton
+
  13. Události v příštích měsících
  13. Upcoming events
+
  14. Co jsou NukeNews?
  14. About NukeNews
 
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 100: Line 99:
 
  ministerstvo, úřad pro jadernou bezpečnost a jaderná elektrárna
 
  ministerstvo, úřad pro jadernou bezpečnost a jaderná elektrárna
 
  zahájit všechna odpovídající řízení o sociálních dopadech a umožnit v
 
  zahájit všechna odpovídající řízení o sociálních dopadech a umožnit v
 nich účast obyvatel podle mezinárodní konvence. Přechod na suché
+
nich účast obyvatel podle mezinárodní konvence. Přechod na suché
 
  skladování má zajistit americká firma Holtec za dohodnutou cenu 68,3
 
  skladování má zajistit americká firma Holtec za dohodnutou cenu 68,3
 
  milionu Eur do konce roku 2018.“
 
  milionu Eur do konce roku 2018.“
Line 123: Line 122:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  UK: Beware nuclear trains bearing gifts
+
  5.  UK: Chraňte se před jadernými vlaky
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  As announced in the last newsletter, British activists with "Close
+
  Jak jsme už referovali v minulých Nuke News, organizovali britští
Capenhurst" and "Radiation Free Lakeland" took an action at Direct
+
aktivisté z "Close Capenhurst" a "Radiation Free Lakeland" akci u
  Rail Services open day on 22nd of July in Carlisle. Braving the rain
+
příležitosti Dne otevřených dveří společnosti Direct Rail Service,
  in Carlisle campaigners went to bear witness to the Nuclear Industry’s
+
  který se konal 22. července v Carlisle. Přestože na místě silně
  whitewashing of its seemingly never ending transports of mountains of
+
  pršelo, byli odhodláni ukázat, jak se pokouší jaderný průmysl zdánlivě
  spent fuel and nuclear materials.
+
  nekonečný transport vyhořelých článků z Bergenu a dalšího jaderného
 +
  materiálu zbagatelizovat.
 
   
 
   
  Created in 1994 by British Nuclear Fuels Ltd. (now the Nuclear
+
  Společnost DRS byla zřízena roku 1994 firmou British Nuclear Fuels
  Decommissioning Authority) to take over British Rail’s handling of
+
Ltd. (dnes Nuclear Decommissioning Authority – Úřad pro likvidaci
  nuclear material. DRS has since diversified into other freight
+
  nukleárně technických zařízení), aby od britských drah převzala
  operations including food.
+
  transport jaderných materiálů. Dnes však nabízí i přepravu jiného
 +
  zboží, např. potravin.  
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Více informací zde:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/22/beware-nuclear-trains-bearing-gifts/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/22/beware-nuclear-trains-bearing-gifts/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  UK: "The last radioactive particle has been picked up" from St
+
  6.  UK: Poslední radioaktivní částice na pláži St. Bees byla sebrána
    Bees beach
 
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On 30th of July Cumbria Wildlife Trust held again an annual event
+
  30. července pořádala nadace Cumbria Wildlife Trust na pláži u vesnice
  "Beached Art" for young children at St Bees beach encouraging them to
+
  St Bees každoroční akci pro malé děti „Beached Art“. Děti byly
  play for hours in this same sand where there are the most dangerous
+
povzbuzovány, aby si několik hodin hrály v písku, ve kterém se
  radionuclides which should be kept separate from the biosphere.
+
  nacházejí nanejvýš nebezpečné radionuklidy, které by se neměly dostat
  This sand sculpture event organised by a trusted charity is not only
+
  do biosféry. Tato hra na „bábovičky“, pořádaná důvěry požívající
  unethical but it is aiding and abetting the continuing tsumani of
+
  dobročinnou institucí, je nejen neetická, ale napomáhá též dalšímu
  radioactive wastes being dumped into the Irish Sea.
+
  proudění radioaktivních odpadů, které se setrvale vyplavují do irského
 +
  moře.  
 
   
 
   
  Radiation Free Lakeland point out that the Sellafield Annual Report
+
  Organizace Radiation Free Lakeland poukazuje na to, že podle výroční
  states that one of the last radioactive particles to be picked up from
+
  zprávy Sellafieldu jedna z posledních radioaktivních částic, která
  St Bees was a tiny metal particle of Cobalt 60 which is a synthetic
+
  byla na pláži u St Bees sebrána, byl drobný kovový kousek Kobaltu 60.
  radioactive isotope of cobalt with a half-life of 5.2714 years. It is
+
Jde o syntetický radioaktivní izotop Kobaltu s poločasem rozpadu
  produced artificially in nuclear reactors. CWT insist that all
+
  5,2714 roku, který je uměle vyráběn v jaderných reaktorech. CWT
  radioactive particles have been picked up from St Bees beach. However,
+
  (Cumbria Wildlife Trust) prohlašuje, že všechny radioaktivní částice
  Sellafield themselves admit that their monitoring is limited, they do
+
  na pláži u St Bees už byly odstraněny. Odpovědní lidé ze Sellafieldu
  not pick up all radioactive particles, monitoring stops over Easter,
+
  však přiznávají, že možnosti jejich kontroly jsou omezené, že
  Summer and Christmas in order not to frighten beach users.
+
  nesbírají všechny radioaktivní částice a že kontroly o Velikonocích, v
 +
  létě a o Vánocích přerušují, aby nerušili návštěvníky pláže.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Více informací zde:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/26/the-last-radioactive-particle-has-been-removed-from-st-bees-cumbria-wildlife-trust-presented-with-award/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/26/the-last-radioactive-particle-has-been-removed-from-st-bees-cumbria-wildlife-trust-presented-with-award/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  UK: Events to remember the 60th Anniversary of Windscale Fire of
+
  7.  UK: Vzpomínkové shromáždění v 60. výročí požáru ve Windscale 10.
     10th October 1957
+
     října 1957
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9th October 1pm: Banner Making Event at Maple Farm with opportunity to
+
  9. října, 13 hodin: výroba transparentů (a vytvoření transparentností)
hear from nuclear activists about Preston’s key role in fueling the
+
na Maple Farm. Od aktivistů je možné se dozvědět o klíčové roli
  Windscale Fire in Pile 1.
+
  Prestonu při vzniku požáru ve Windscale v reaktoru Pile 1.
 
   
 
   
  9th October 3.30 pm Vigil at Springfields (with freshly minted
+
  9. října, 15,30 hodin: protestní hlídka u Springfieldu (s novými
  banners!) outside the UK's nuclear fuel manufacturing plant just 5.5
+
  transparenty!) před britskou továrnou na jaderné palivo ve vzdálenosti
miles from PNR fracking site.
+
jen 5,5 míle od místa frakování Preston New Road.
 
   
 
   
  10th October 11am in Keswick Town Centre. Vigil to remember the
+
  10. října, 11 hodin, centrum města Keswick: protestní hlídka pro
  Windscale Fire and the unnamed children and adults who have died (and
+
  připomenutí požáru ve Windscale a bezejmenných dětí a dospělých, kteří
  are dying) of radiation linked diseases as a result.
+
  kvůli tomu zemřeli na nemoci z radioaktivity (nebo ještě umírají)
 
   
 
   
  10th October approx. 2pm Laying an Autumn Wreath on the Windscale Fire
+
  10. října, 14 hodin: položení podzimního věnce u pamětní tabule na
  Memorial Plaque outside Sellafield.
+
  požár ve Windscale před Sellafieldem
 
   
 
   
  10th October approx. 3pm meet at St Bridgets Church, Beckermet – site
+
  10. října, asi v 15 hodin: setkání u kostela St. Bridget´s Church v
  visit to view the proposed Moorside plan within the shadow of the
+
  Beckermetu – návštěva na místě a prohlížení plánovaného „Moorside“
  still too dangerous to ‘decommission’ Windscale Pile 1 chimney.
+
  projektu ve stínu reaktoru Windscale Pile 1, který je zatím stále
 +
nebezpečné odpojit z provozu
 
   
 
   
  More information:
+
  Více informací zde:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2017/09/03/60th-anniversary-of-the-windscale-fire/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2017/09/03/60th-anniversary-of-the-windscale-fire/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  Canada: Further Delay of Decision on OPG's Nuclear Waste Burial
+
  8.  Kanada: Rozhodnutí o plánu OPG na stavbu hlubinného úložiště
     Plan
+
     jaderného odpadu znovu odloženo
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The federal Minister of the Environment and Climate has released a
+
  Spolkové ministerstvo pro životní prostředí a změnu klimatu zveřejnilo
  letter to OPG with a third request for additional information. With
+
  dopis firmě OPG se třetí žádostí o dodatečné informace. Spolu s touto
  this request, the timeline for the reviews completion and the
+
  žádostí byla prodloužena lhůta pro uzavření zkoušek, jakož i
  Minister's decision has been suspended.
+
  rozhodnutí ministryně.  
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celý článek zde:
 
  http://mailchi.mp/9bc6bc1794a1/sko9xiuupq-2752985?e=f56b9c558c
 
  http://mailchi.mp/9bc6bc1794a1/sko9xiuupq-2752985?e=f56b9c558c
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Canadian federal government wants more information on impact of
+
  9.  Kanadská vláda požaduje více informací o dopadech plánovaného
     proposed nuclear-waste bunker near Indigenous community
+
     bunkru s jaderným odpadem v blízkosti domorodé komunity
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Further information on how a proposed nuclear-waste bunker near Lake
+
  Než vláda schválí projekt bunkru s jaderným odpadem v blízkosti
  Huron might affect area First Nations peoples is needed before the
+
  Huronského jezera, je třeba mít více informací o jeho možných dopadech
  government decides whether to approve the project.
+
  na příslušníky původních národů.  
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Více informací zde:
 
  https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/21/federal-government-wants-more-information-on-impact-of-proposed-nuclear-waste-bunker-near-indigenous-community.html
 
  https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/21/federal-government-wants-more-information-on-impact-of-proposed-nuclear-waste-bunker-near-indigenous-community.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. Anti-nuclear updates from California
+
  10. Aktuální protijaderné zprávy z Kalifornie
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Other than the bay area's annual nuclear weapons action at Livermore
+
  Dodatečně ke každoroční akci proti jaderným zbraním u laboratoře
  Labs, activists have been watching three legal cases in California and
+
Livermore v zálivu San Franciska zaznamenali protijaderní aktivisté
  the Trump administration's push to restart Yucca Mountain. The World
+
  tři právní záležitosti a pokus Trumpovy vlády znovu uvést do provozu
Business Academy's lawsuit to reverse the state's decision to extend
+
  Yucca Mountain. Žaloba World Business Academy na stažení státního
  Diablo Canyon's lease of state's lands beyond 2018 failed (our last
+
  souhlasu prodloužit pronájem půdy ve státním vlastnictví Diablo
  chance to close it early). Diablo Canyon's Public Utilities Commission
+
Canyonu i po roce 2018 (naše poslední šance na jeho zavření), nebyla
  process to close Diablo Canyon in 2024 is winding down, and attempts
+
  úspěšná. Pravnické kroky, které nastartovala dodavatelská firma Diablo
  to reverse the amount of money the owner of San Onofre wants for
+
Canyonu Public Utilities Commission tak, aby se Diablo Canyon mohl
  closing the twin reactors is also in a legal quagmire. On 8-28 a judge
+
  zavřít v roce 2024, jdou pomaleji, a to i s ohledem na to, že probíhá
  accepted a proposed settlement between a number of public interest
+
  právní spor o sumu, kterou požaduje vlastník San Onofre na odstavení
  groups and the utility operating San Onofre, that the company would
+
  dvojice reaktorů. 28. srpna schválil soudce navrženou dohodu mezi
  move the reactors spent fuel inland to a safer location within five
+
  několika zájmovými skupinami z řad veřejnosti a provozovatelem San
  years even though there is no repository - possibly to the Palos Verde
+
  Onofre, podle níž firma použité palivové články z reaktorů během pěti
reactor in AZ. San Onofre is less than 50 miles from Los Angeles and
+
  let odveze do vnitrozemí, ačkoli není známo bezpečné místo uložení.
  is near a number of active earthquake faults.
+
  Může to být např. u reaktoru Palos Verde v Arizoně. San Onofre leží
 +
ani ne 50 km od Los Angeles v blízkosti několika aktivních zón
 +
  zemětřesení.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. World Nuclear Industry Status Report 2017 released
+
  11. Zveřejněna Zpráva o stavu jaderného průmyslu 2017
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12th of September, 2017, the new World Nuclear Industry Status Report
+
  12. srpna 2017 byla zveřejněna nová Zpráva o stavu jaderného průmyslu
  in the 2017 edition has been published. Independent nuclear
+
za rok 2017 ("World Nuclear Industry Status Report"). Hlavními autory
  consultants Mycle Schneider and Antony Froggatt are the main authors
+
  této kritické výroční zprávy jsou nezávislí poradci pro jaderné otázky
  of this critical annual report that sketches the ongoing decline of
+
  Mycle Schneider a Antony Froggatt. Ve zprávě vycházející od roku 2007
  the global nuclear industry, that has been published every year since
+
  se popisuje setrvalý úpadek globálního jaderného průmyslu. Je to
  2007. It is an important, if not the most relevant, study on the
+
  důležitá, ne-li nejvýznamnější studie o vývoji komerčních reaktorů po
  development of commercial atomic reactors in the world. The authors
+
  celém světě. Autoři srovnávají nejen statistická data z počátků
not only compare statistical data on constructions starts,
+
  konstrukce, z případů ukončení projektů a zavření, ale analyzují též
  cancellations and closures, but analyze the economic situation of
+
  hospodářskou situaci provozovatelů jaderných zařízení a jadernou
  nuclear operators and the atomic policies in several countries. While
+
  politiku různých zemí. Zpráva také ukazuje, že jaderný průmysl se
  the report shows again that the nuclear industry is in a financial
+
  nachází ve finanční krizi a že výhodné ceny proudu z jaderných
  crisis and affordable prices on electricity produced by atomic power
+
  elektráren zůstávají iluzí. Ve zprávě se také zdůrazňuje rychlý vývoj
  plants remains an illusion, it also points out the rapid development
+
  konkurenčních zařízení v oblasti obnovitelných zdrojů.  
  of the competing renewable energy installations.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celý článek zde:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Nuclear_Industry_Status_Report_2017_released
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Nuclear_Industry_Status_Report_2017_released
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. Keep Space4Peace - USAF Croughton
+
  12. UK: Vesmír má zůstat mírovým prostorem (Keep Space for Peace)
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Oxford CND have organised their annual Croughton demo as part of the
+
  CND Oxford připravil každoroční demonstraci proti americké základně
  space4peace international week of actions against the militarisation
+
Croughton (US communication base). Šlo o součást mezinárodního akčního
  and nuclearisation of space. The March and Rally will take place on
+
  týdne proti militarizaci a nuklearizaci vesmíru „space4peace“. Pochod
  Saturday 7th Oct and will include speakers: Dave Webb (CND), Paul
+
  a demonstrace se konají v sobotu 7. října. Promluví mimo jiné Dave
Mobbs (Croughton Watch), Nikki Clark (South West Against Nuclear)
+
  Webb (CND), Paul Mobbs, (Croughton Watch), Nikki Clark (South West
 +
Against Nuclear)
 
   
 
   
 
  http://www.fraw.org.uk/croughtonwatch/posts-2017/croughton_2017_leaflet.pdf  
 
  http://www.fraw.org.uk/croughtonwatch/posts-2017/croughton_2017_leaflet.pdf  
Line 274: Line 279:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Upcoming events
+
  13. Události v příštích měsících
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the large
+
  Posílejte nám informace o vašich místních a mezinárodních akcích do
  upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
  kompletního seznamu akcí do Nuclear Heritage Network a do výtahu z něj
  for this extract in the NukeNews!
+
  NukeNews!
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  soon possible:     3rd Castor transport from Obrigheim NPP to
+
  brzy možná:       3. Transport kastorů z JE Obrigheim do JE
                     Neckarwestheim NPP (D)
+
                     Neckarwestheim
  28/09/17 5 PM:     Protest: No Nuclear War at Downing Street in London
+
  28.09.17 17.00:   Protest: "No Nuclear War" (Ne jaderné válce),
                    (UK)
+
                    Downing Street in London (UK)
  30/09/17 12 PM:    rally "60 years Mayak atomic accident - nuclear
+
  30.09.17 12.00:    Demonstrace "60 let od jaderné nehody v Majaku – za
                     phaseout worldwide now" at Opernplatz in Hanover
+
                    okamžitý konec jaderných elektráren po celém
                    (D)
+
                     světě", Opernplatz v Hannoveru (D)
  30/09/17 2.30 PM: Demonstration against the EPR at Place de la Mairie
+
  30.09.17 14.30:   Demonstrace proti EPR-Reaktoru, Place de la Mairie
                     in Saint Lo (F)
+
                     v Saint (F)
  10/10/17-15/10/17: Uranium Film Festival in Berlin (D)
+
  10.10.17-15.10.17: Filmový festival Uranium v Berlíně (D)
  14/10/17 10 AM:    international conference "Confrontation or
+
  14.10.17 10.00:    mezinárodní konference "Confrontation or
 
                     cooperation? Nuclear abolition in dangerous times"
 
                     cooperation? Nuclear abolition in dangerous times"
                     at Arlington Conference Centre, 220 Arlington Road,
+
                     (Konfrontace nebo spolupráce? Jaderné odzbrojení v
                    in London (UK)
+
                   nebezpečné době), Arlington Conference Centre, 220
  02/11/17-04/11/17: Antinuclear World Social Forum 2017 in Paris (F)
+
                    Arlington Road, London (UK)
  06/11/17-17/11/17: World Climate Summit and protests in Bonn (D)
+
  02.11.17-04.11.17: Světové sociální fórum proti jaderné energii 2017,
  27/11/17-30/11/17: ICOND 2017 - International Conference on Nuclear
+
                    Paříž
                     Decommissioning 2017 in Aachen (D)
+
  06.11.17-17.11.17: Světový klimatický summit a protesty v Bonnu (D)
 +
  27.11.17-30.11.17: ICOND 2017 - International Conference on Nuclear
 +
                     Decommissioning (mezinárodní konference na téma
 +
                    zavírání jaderných zařízení) 2017, Aachen (D)
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 314: Line 322:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. About NukeNews
+
  14. Co jsou NukeNews?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je vícejazyčný Newsletter, vydávaný Nuclear Heritage Network.
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  Odráží aktivity, témata a protestní akce protijaderných aktivistů,
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  kteří se spojují v mezinárodní komunitě. Zprávy píší a překládají
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  aktivisté jako doplněk svých běžných protijaderných aktivit.
  their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  Newsletter má za cíl informovat aktivisty i zájemce z řad veřejnosti a
  update as well activists as the interested audience.
+
  zprostředkovat jim aktuální dění.
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  Tvé příspěvky do Nuke News jsou vítány! Posílej je mailem na
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". The text should be very
+
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Text by měl být krátký a v
  brief and in English. Please don't make it longer than one paragraph.
+
  angličtině. Nepiš prosím delší články než jeden odstavec. Každý článek
  We need a concise headline for your article, and you can add a link to
+
  musí mít i výstižný nadpis. Můžeš přidat i odkaz, kde se zájemce dozví
  a webpage providing more information. Deadline for the 27th issue of
+
  víc. Uzávěrka 27. vydání NukeNews je 26. září 2017.
the NukeNews is 26th of November, 2017.
 
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Čti víc a rozšiřuj Nuke News:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   

Latest revision as of 10:46, 18 November 2017


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #26 – Zprávy z protijaderného hnutí    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
----------------------------------------------------------------------
Mezinárodní léto akcí proti atomu, které bylo dílem mnoha skupin z
různých zemí, je za námi. Proběhla řada podniků, při kterých zájemci
mohli různými způsoby vyjádřit svůj negativní postoj k jaderné
energii. Jedním z nich byl protijaderný letní tábor v Döbelnu
organizovaný aktivisty z Nuclear Heritage Network, během něhož jsme
mluvili o pomocných prostředcích pro protijadernou práci angažovaných
lidí z celého světa, např. také o „NukeNews“. Sešlo se asi 50 lidí ze
13 zemí a 4 kontinentů, aby se navzájem poznali, dozvěděli se o úsilí
těch druhých, diskutovali různé strategie a plánovali aktivity do
budoucna. 

Tento Newsletter obsahuje zprávy o vývoji jaderné tematiky v Česku,
Slovinsku a Kanadě, jakož i zprávy o protijaderných aktivitách ve
Velké Británii a Spojených státech. Kdybyste se vy a vaše skupiny
chtěli podělit o zajímavé novinky, zprávy a avíza o kampaních nebo
akcích, pošlete nám je, prosím. Více informací k tomu naleznete v
poslední části tohoto Newsletteru.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálních Nuke News č. 26
----------------------------------------------------------------------
0. Předmluva
1. Povinné ručení za škody způsobené atomovou energií budou v Česku v
  miliardách, ne v bilionech
2. Česko: Laboratoř Bukov provádí výzkum geologických podmínek v
  místě nevhodném pro hlubinné úložiště
3. Slovinsko: Stavba suchého úložiště pro vyhořelé palivové články v
   jaderné elektrárně Krško
4. UK Videa z konference "No Need For Nuclear"
5. UK: Chraňte se před jadernými vlaky
6. UK: Poslední radioaktivní částice na pláži St. Bees byla sebrána
7. UK: Vzpomínkové shromáždění v 60. výročí požáru ve Windscale 10.
  října 1957
8. Kanada: Rozhodnutí o plánu OPG na stavbu hlubinného úložiště
  jaderného odpadu znovu odloženo
9. Kanadská vláda požaduje více informací o dopadech plánovaného
  bunkru s jaderným odpadem v blízkosti domorodé komunity
10. Aktuální protijaderné zprávy z Kalifornie
11. Zveřejněna Zpráva o stavu jaderného průmyslu 2017
12. UK: Vesmír má zůstat mírovým prostorem (Keep Space for Peace)
13. Události v příštích měsících
14. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Povinné ručení za škody způsobené atomovou energií budou v Česku v
  miliardách, ne v bilionech
----------------------------------------------------------------------
Firma ČEZ uzavřela pojištění svých jaderných elektráren na škody v
řádu desítek miliard korun. Česká vláda se však vyhýbá tomu, aby plně
pojistila obyvatele a podnikatele v okolí jaderných elektráren
Dukovany a Temelín proti jaderné havárii. Skrývá se za tímto chováním
českých institucí jen snaha ušetřit?

Čtěte celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_liability_for_nuclear_damage_in_billions_instead_of_trillions


----------------------------------------------------------------------
2. Česko: Laboratoř Bukov provádí výzkum geologických podmínek v
  místě nevhodném pro hlubinné úložiště
----------------------------------------------------------------------
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) nechce dát veřejnosti k
dispozici technicko-ekonomickou studii realizace výzkumného programu
podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Nelze tak ověřit, zda je
lokalita Bukov nacházející se v prostředí bývalých uranových dolů v
Dolní Rožínce opravdu vhodná pro výzkumnou činnost pro hlubinné
úložiště. V srpnu 2017 na to upozornila Calla ve své tiskové zprávě.

Čtěte celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/CZ:_Bukov_Laboratory_-_research_on_geological_conditions_in_an_unsuitable_location


----------------------------------------------------------------------
3. Slovinsko: Stavba suchého úložiště pro vyhořelé palivové články v
  jaderné elektrárně Krško
----------------------------------------------------------------------
„Spolek environmentálního hnutí Slovinska“ a „Spolek místního
jaderného partnerství Posavina Krško“ jsou přesvědčeny, že jaderná
elektrárna Krško neměla při plánování suchého úložiště pro vyhořelé
jaderné články všechna potřebná povolení. V dopise Ministerstvu pro
životní prostředí, místní plánování a infrastrukturu píší Karel Lipič
ze Spolku pro environmentální hnutí a Aleš Zajc z místního
partnerství, že nejde jen o dodatečné bezpečnostně technické vybavení,
jak tvrdí vedení jaderné elektrárny, ale o zcela nové jaderné
zařízení, pro které je třeba podle zákona o životním prostředí státní
koncept územního plánování a komplexní strategie. Jaderná elektrárna
plánuje stavbu jen podle stavebního zákona. „Podle našeho názoru musí
ministerstvo, úřad pro jadernou bezpečnost a jaderná elektrárna
zahájit všechna odpovídající řízení o sociálních dopadech a umožnit v
nich účast obyvatel podle mezinárodní konvence. Přechod na suché
skladování má zajistit americká firma Holtec za dohodnutou cenu 68,3
milionu Eur do konce roku 2018.“

Více informací zde:
https://www.dnevnik.si/1042777467/lokalno/zasavje-in-posavje/suho-skladisce-izrabljenega-goriva-v-nuklearni-elektrarni-krsko-bo-zasciteno-tudi-pred-padcem-letala


----------------------------------------------------------------------
4. UK Videa z konference "No Need For Nuclear"
----------------------------------------------------------------------
17. června 2017 jsme pořádali v Conway Hall v Londýně konferenci "No
Need For Nuclear: The Renewables Are Here" (Jaderná energetika je
zbytečná, obnovitelné zdroje jsou zde). Natočili jsme vystoupení 16
přednášejících a vyhotovili z nich 16 videí, která kromě projevů
obsahují i folie z prezentací. Nahrány jsou i pozdravné a úvodní
projevy. Zde je link na videa: 

Více informací zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/UK:_%22No_Need_For_Nuclear%22_conference_videos


----------------------------------------------------------------------
5. UK: Chraňte se před jadernými vlaky
----------------------------------------------------------------------
Jak jsme už referovali v minulých Nuke News, organizovali britští
aktivisté z "Close Capenhurst" a "Radiation Free Lakeland" akci u
příležitosti Dne otevřených dveří společnosti Direct Rail Service,
který se konal 22. července v Carlisle. Přestože na místě silně
pršelo, byli odhodláni ukázat, jak se pokouší jaderný průmysl zdánlivě
nekonečný transport vyhořelých článků z Bergenu a dalšího jaderného
materiálu zbagatelizovat.

Společnost DRS byla zřízena roku 1994 firmou British Nuclear Fuels
Ltd. (dnes Nuclear Decommissioning Authority – Úřad pro likvidaci
nukleárně technických zařízení), aby od britských drah převzala
transport jaderných materiálů. Dnes však nabízí i přepravu jiného
zboží, např. potravin. 

Více informací zde:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/22/beware-nuclear-trains-bearing-gifts/


----------------------------------------------------------------------
6. UK: Poslední radioaktivní částice na pláži St. Bees byla sebrána
----------------------------------------------------------------------
30. července pořádala nadace Cumbria Wildlife Trust na pláži u vesnice
St Bees každoroční akci pro malé děti „Beached Art“. Děti byly
povzbuzovány, aby si několik hodin hrály v písku, ve kterém se
nacházejí nanejvýš nebezpečné radionuklidy, které by se neměly dostat
do biosféry. Tato hra na „bábovičky“, pořádaná důvěry požívající
dobročinnou institucí, je nejen neetická, ale napomáhá též dalšímu
proudění radioaktivních odpadů, které se setrvale vyplavují do irského
moře. 

Organizace Radiation Free Lakeland poukazuje na to, že podle výroční
zprávy Sellafieldu jedna z posledních radioaktivních částic, která
byla na pláži u St Bees sebrána, byl drobný kovový kousek Kobaltu 60.
Jde o syntetický radioaktivní izotop Kobaltu s poločasem rozpadu
5,2714 roku, který je uměle vyráběn v jaderných reaktorech. CWT
(Cumbria Wildlife Trust) prohlašuje, že všechny radioaktivní částice
na pláži u St Bees už byly odstraněny. Odpovědní lidé ze Sellafieldu
však přiznávají, že možnosti jejich kontroly jsou omezené, že
nesbírají všechny radioaktivní částice a že kontroly o Velikonocích, v
létě a o Vánocích přerušují, aby nerušili návštěvníky pláže.

Více informací zde:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/07/26/the-last-radioactive-particle-has-been-removed-from-st-bees-cumbria-wildlife-trust-presented-with-award/


----------------------------------------------------------------------
7. UK: Vzpomínkové shromáždění v 60. výročí požáru ve Windscale 10.
  října 1957
----------------------------------------------------------------------
9. října, 13 hodin: výroba transparentů (a vytvoření transparentností)
na Maple Farm. Od aktivistů je možné se dozvědět o klíčové roli
Prestonu při vzniku požáru ve Windscale v reaktoru Pile 1.

9. října, 15,30 hodin: protestní hlídka u Springfieldu (s novými
transparenty!) před britskou továrnou na jaderné palivo ve vzdálenosti
jen 5,5 míle od místa frakování Preston New Road.

10. října, 11 hodin, centrum města Keswick: protestní hlídka pro
připomenutí požáru ve Windscale a bezejmenných dětí a dospělých, kteří
kvůli tomu zemřeli na nemoci z radioaktivity (nebo ještě umírají)

10. října, 14 hodin: položení podzimního věnce u pamětní tabule na
požár ve Windscale před Sellafieldem

10. října, asi v 15 hodin: setkání u kostela St. Bridget´s Church v
Beckermetu – návštěva na místě a prohlížení plánovaného „Moorside“
projektu ve stínu reaktoru Windscale Pile 1, který je zatím stále
nebezpečné odpojit z provozu

Více informací zde:
https://mariannewildart.wordpress.com/2017/09/03/60th-anniversary-of-the-windscale-fire/


----------------------------------------------------------------------
8. Kanada: Rozhodnutí o plánu OPG na stavbu hlubinného úložiště
  jaderného odpadu znovu odloženo
----------------------------------------------------------------------
Spolkové ministerstvo pro životní prostředí a změnu klimatu zveřejnilo
dopis firmě OPG se třetí žádostí o dodatečné informace. Spolu s touto
žádostí byla prodloužena lhůta pro uzavření zkoušek, jakož i
rozhodnutí ministryně. 

Celý článek zde:
http://mailchi.mp/9bc6bc1794a1/sko9xiuupq-2752985?e=f56b9c558c


----------------------------------------------------------------------
9. Kanadská vláda požaduje více informací o dopadech plánovaného
  bunkru s jaderným odpadem v blízkosti domorodé komunity
----------------------------------------------------------------------
Než vláda schválí projekt bunkru s jaderným odpadem v blízkosti
Huronského jezera, je třeba mít více informací o jeho možných dopadech
na příslušníky původních národů.  

Více informací zde:
https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/21/federal-government-wants-more-information-on-impact-of-proposed-nuclear-waste-bunker-near-indigenous-community.html


----------------------------------------------------------------------
10. Aktuální protijaderné zprávy z Kalifornie
----------------------------------------------------------------------
Dodatečně ke každoroční akci proti jaderným zbraním u laboratoře
Livermore v zálivu San Franciska zaznamenali protijaderní aktivisté
tři právní záležitosti a pokus Trumpovy vlády znovu uvést do provozu
Yucca Mountain. Žaloba World Business Academy na stažení státního
souhlasu prodloužit pronájem půdy ve státním vlastnictví Diablo
Canyonu i po roce 2018 (naše poslední šance na jeho zavření), nebyla
úspěšná. Pravnické kroky, které nastartovala dodavatelská firma Diablo
Canyonu Public Utilities Commission tak, aby se Diablo Canyon mohl
zavřít v roce 2024, jdou pomaleji, a to i s ohledem na to, že probíhá
právní spor o sumu, kterou požaduje vlastník San Onofre na odstavení
dvojice reaktorů. 28. srpna schválil soudce navrženou dohodu mezi
několika zájmovými skupinami z řad veřejnosti a provozovatelem San
Onofre, podle níž firma použité palivové články z reaktorů během pěti
let odveze do vnitrozemí, ačkoli není známo bezpečné místo uložení.
Může to být např. u reaktoru Palos Verde v Arizoně. San Onofre leží
ani ne 50 km od Los Angeles v blízkosti několika aktivních zón
zemětřesení.


----------------------------------------------------------------------
11. Zveřejněna Zpráva o stavu jaderného průmyslu 2017
----------------------------------------------------------------------
12. srpna 2017 byla zveřejněna nová Zpráva o stavu jaderného průmyslu
za rok 2017 ("World Nuclear Industry Status Report"). Hlavními autory
této kritické výroční zprávy jsou nezávislí poradci pro jaderné otázky
Mycle Schneider a Antony Froggatt. Ve zprávě vycházející od roku 2007
se popisuje setrvalý úpadek globálního jaderného průmyslu. Je to
důležitá, ne-li nejvýznamnější studie o vývoji komerčních reaktorů po
celém světě. Autoři srovnávají nejen statistická data z počátků
konstrukce, z případů ukončení projektů a zavření, ale analyzují též
hospodářskou situaci provozovatelů jaderných zařízení a jadernou
politiku různých zemí. Zpráva také ukazuje, že jaderný průmysl se
nachází ve finanční krizi a že výhodné ceny proudu z jaderných
elektráren zůstávají iluzí. Ve zprávě se také zdůrazňuje rychlý vývoj
konkurenčních zařízení v oblasti obnovitelných zdrojů. 

Celý článek zde:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/World_Nuclear_Industry_Status_Report_2017_released


----------------------------------------------------------------------
12. UK: Vesmír má zůstat mírovým prostorem (Keep Space for Peace)
----------------------------------------------------------------------
CND Oxford připravil každoroční demonstraci proti americké základně
Croughton (US communication base). Šlo o součást mezinárodního akčního
týdne proti militarizaci a nuklearizaci vesmíru „space4peace“. Pochod
a demonstrace se konají v sobotu 7. října. Promluví mimo jiné Dave
Webb (CND), Paul Mobbs, (Croughton Watch), Nikki Clark (South West
Against Nuclear)

http://www.fraw.org.uk/croughtonwatch/posts-2017/croughton_2017_leaflet.pdf 


----------------------------------------------------------------------
13. Události v příštích měsících
----------------------------------------------------------------------
Posílejte nám informace o vašich místních a mezinárodních akcích do
kompletního seznamu akcí do Nuclear Heritage Network a do výtahu z něj
– NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


brzy možná:    3. Transport kastorů z JE Obrigheim do JE
          Neckarwestheim
28.09.17 17.00:  Protest: "No Nuclear War" (Ne jaderné válce),
          Downing Street in London (UK)
30.09.17 12.00:  Demonstrace "60 let od jaderné nehody v Majaku – za
          okamžitý konec jaderných elektráren po celém
          světě", Opernplatz v Hannoveru (D)
30.09.17 14.30:  Demonstrace proti EPR-Reaktoru, Place de la Mairie
          v Saint Lô (F)
10.10.17-15.10.17: Filmový festival Uranium v Berlíně (D)
14.10.17 10.00:  mezinárodní konference "Confrontation or
          cooperation? Nuclear abolition in dangerous times"
          (Konfrontace nebo spolupráce? Jaderné odzbrojení v
          nebezpečné době), Arlington Conference Centre, 220
          Arlington Road, London (UK)
02.11.17-04.11.17: Světové sociální fórum proti jaderné energii 2017,
          Paříž
06.11.17-17.11.17: Světový klimatický summit a protesty v Bonnu (D)
27.11.17-30.11.17: ICOND 2017 - International Conference on Nuclear
          Decommissioning (mezinárodní konference na téma
          zavírání jaderných zařízení) 2017, Aachen (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3542-protest-no-nuclear-war
http://www.grohnde-kampagne.de/termine/#c588
http://www.can-ouest.org
http://uraniumfilmfestival.org/en/preliminary-program-berlin
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/3440-confrontation-or-cooperation?-nuclear-abolition-in-dangerous-times
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Antinuclear_World_Social_Forum_2017
http://www.bonn.de/wirtschaft_wissenschaft_internationales/konferenzstandort/weltklimakonferenz/index.html?lang=de
http://www.conference-service.com/conferences/radiation-protection.html


----------------------------------------------------------------------
14. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný Newsletter, vydávaný Nuclear Heritage Network.
Odráží aktivity, témata a protestní akce protijaderných aktivistů,
kteří se spojují v mezinárodní komunitě. Zprávy píší a překládají
aktivisté jako doplněk svých běžných protijaderných aktivit.
Newsletter má za cíl informovat aktivisty i zájemce z řad veřejnosti a
zprostředkovat jim aktuální dění.

Tvé příspěvky do Nuke News jsou vítány! Posílej je mailem na
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Text by měl být krátký a v
angličtině. Nepiš prosím delší články než jeden odstavec. Každý článek
musí mít i výstižný nadpis. Můžeš přidat i odkaz, kde se zájemce dozví
víc. Uzávěrka 27. vydání NukeNews je 26. září 2017.

Čti víc a rozšiřuj Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET