Difference between revisions of "NukeNews No. 19 - CZECH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(NukeNews template changed to include Croatian)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|19}}
+
{{NukeNews6|19}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
  *      NukeNews č.19 – informace z oblasti antiatomu       *
+
  *      NukeNews č.19 - novinky z oblasti antiatomu       *
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  0.  Preface
+
  0.  Úvod
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Welcome to this short edition of the NukeNews newsletter on topics
+
  Vítáme Vás u tohoto krátkého nového vydání newsletteru NukeNews k
  relevant to activists within the Nuclear Heritage Network! This time
+
  tématům, týkajících se aktivistů antiatomové sítě Nuclear Heritage
  we have some news from France, Slovenia, Australia, Czech Republic,
+
  Network. Tentokrát Vám přinášíme novinky z Francie, Slovinska,
  India and Poland. After the summer holidays season we will probably
+
Austrálie, České republiky, Indie a Polska. Po létě se zřejmě objeví i
have more information from groups around the world in the autumn
+
  další informace od antiatomových skupin z celého světa. Ty se pak
  edition which will be released in November. Your contributions are
+
  objeví v listopadovém vydání. Tak jako vždy se těšíme na příspěvky od
  welcome as usually!
+
  Vás!
 
   
 
   
  We hope reading the NukeNews will be useful for you again, and wish
+
  Doufáme, že Vám NukeNews budou i tentokrát k užitku a přejeme Vám
  you a nice rest of summer!
+
  pěkný zbytek léta.
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 23: Line 23:
 
  Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19
 
  Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  0.  Preface
+
  0.  Úvod
  1.  Nuclear giant Areva goes to war against a citizen
+
  1.  Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
  2.  South Australia's uranium Royal Commission fails public interest
+
  2.  Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
     test
+
     při průzkumu veřejného zájmu
  3.  Energy Concept of Slovenia aka Nuclear Concept of Slovenia
+
  3.  Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
  4.  Intergovernmental commission supported long-term operation of
+
  4.  Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
     Krsko NPP
+
     elektrárny Krško
  5.  Česku: Národní akční plán je tak optimistický, až není
+
  5.  Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
     životaschopný
+
     nerealistický
  6.  Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují, že odpor českých lidí
+
  6.  Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
     vůči jaderné energetice sílí
+
     českých občanů proti jaderné energetice
  7.  26th of April appeal
+
  7.  Výzva k 26.dubnu
  8.  France: CRIIRAD stands up against the European Commission
+
  8.  Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
  9.  India: Safety and regulatory issues of Kudankulam NPP and the need
+
  9.  Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
     for a global nuclear regulatory framework
+
     globálního regulačního systému pro jaderné právo
  10. Polish investor looks for CfDs for the planned NPP and denies
+
  10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
     possible delays
+
     elektrárnu a popírá očekávané zdržení
  11. Nuclear power plant safety upgrades, Ukraine
+
  11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
  12. Upcoming events
+
  12. Akce následujících měsíců
  13. About NukeNews
+
  13. Co jsou NukeNews?
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  1.  Nuclear giant Areva goes to war against a citizen
+
  1.  Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The French nuclear giant AREVA, partly State-owned, puts up a
+
  Francouzský koncern Areva, firma, která se nachází v částečném
  libelling claim against CANSE (Southeastern anti-nuclear
+
vlastnictví státu, podává žalobu proti Canse kvůli zlé pomluvě. Cance
coordination), a French informal action group. CANSE has
+
  (Coordination Anti - Nucleaire du Sud-Est.,jihovýchodní koordinace) je
  e-published an article that points out AREVA as endangering the
+
  francouzskou anti - atomovou akční skupinou, která v jednom z
  neighbours’ life and safety next to the nuclear facilities in
+
  internetových článků uvedla, že Areva ohrožuje život a bezpečnost
  Marcoule, Cadarache and Tricastin, all of them are located along the
+
  občanů v okolí jaderných elektráren Marcoule, Cadarache a Tricastin
  Rhone river valley as well as other ones in Niger (uranium mine) and
+
  (všechny se nachází v údolí Rhóny), ale také v Nigérii (uranové doly)
  until Fukushima (with an Areva Mox-crammed reactor).
+
  a dokonce ve Fukušimě (reaktor, plněný palivem MOX od Arevy).
 
   
 
   
  Whereas the whole informal action group has signed this e-item, AREVA
+
  Ačkoli celé anti - atomové sdružení podepsalo elektronický článek,
  has not made all of them but only one among its members to be
+
  podává Areva svou žalobu nikoli proti celému sdružení, ale pouze proti
  interviewed under caution by a Paris examining magistrate (10th of
+
  jedné osobě, kterou vyslechnul jeden z pařížských soudců (10.června
  June 2015). It is obvious then that AREVA wants its opponents to shut
+
  2015). Je jednoznačné, že chce Areva přinutit své odpůrce, aby mlčeli
  up when suiting them one by one at a time and quite running them short
+
  tak, že na ně postupně podává žaloby, což je spojeno s vysokými
  of money (court and lawyers' fees). Next to the mass demonstrations
+
  náklady (soudní výlohy a výlohy za právníka). Tato žaloba tak krátce
  for free speech against the CHARLIE HEBDO’s slaughter, this claim
+
  po masových demonstracích za svobodu slova a proti masakru na sídlo
  cannot possibly be successful. As, beyond free speech, this is the
+
  magazínu Charnie Hebdo nemůže mít úspěch. Protože ve hře je nejenom
  worldwide public health which is at stake.
+
  svoboda slova, ale i zdraví obyvatel.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celý článek najdete na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  South Australia's uranium Royal Commission fails public interest
+
  2.  Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
     test
+
     při průzkumu veřejného zájmu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The current terms of reference for the Royal Commission into South
+
  Naneštěstí se zdá, že aktuální směrnice mají pro parlamentní komisi
  Australia’s nuclear industry sadly appear to put a higher weighting on
+
  pro průzkum jaderného průmyslu jižní Austrálie větší důležitost pro
  industry promotion than public interest. There is to be no review of
+
  podporu jaderného průmyslu než veřejný zájem. Nemá být zkoumáno ani
  SA’s atomic test legacy or flawed clean up attempts from earlier
+
  dědictví jaderných testů v jižní Austrálii, ani chybějící pokusy o
  uranium mines. Disappointingly, the impacts and experience of current
+
  sanaci v místě bývalých uranových dolů. Bohužel se při aktuální těžbě
  uranium mining is ignored lest it reflect poorly on industry expansion
+
uranu ignorují dosavadní zkušenosti a její následky, protože by mohly
  plans and key areas of very real public concern including health
+
  vrhnout špatné světlo na plány ohledně dalšího rozvoje této branže.
  impacts, emergency capacity, implications for SA’s precious water
+
  Kromě toho chybí důležité body, které jsou zcela jednoznačně
  resources and the potential for severe reputational and market damage
+
  záležitostí veřejného zájmu, jako například následky na zdraví
  to the important food, wine, fishing and tourism industries are
+
obyvatel, kapacity pro případ nouze, důsledky pro zdroje kvalitní
  missing.
+
  pitné vody jižní Austrálie a možné škody pro pověst a trh důležitých
 +
  branží, zejména pro potravinářský průmysl, vinný a rybářský průmysl a
 +
  pro turismus.
 
   
 
   
 
  http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test
 
  http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test
Line 91: Line 93:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Energy Concept of Slovenia aka Nuclear Concept of Slovenia
+
  3.  Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Slovenian Ministry of Infrastructure has published a proposal of
+
  Slovinské ministerstvo infrastruktury navrhlo směrnice pro novou
  guidelines for new Energy Concept of Slovenia. The proposal is
+
  energetickou koncepci Slovinska. Tento návrh se nyní nachází ve fázi
  currently in public consultation (until 30th September 2015). It
+
  veřejných konzultací (až do 30.září 2015). Koncepce počítá s
  proposes long-term use of nuclear energy, which means life-time
+
  dlouhodobým využíváním jaderné energie, což by znamenalo prodloužení
  extension of NPP Krško until 2043 and construction of new nuclear
+
  provozu jaderné elektrárny Krško až do roku 2043 a stavbu nového
  reactor in Krško.
+
  reaktoru v lokalitě Krško.
 
   
 
   
  More info (only in Slovene):
+
  Další informace, pouze slovinsky, najdete na:
 
  http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/  
 
  http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Intergovernmental commission supported long-term operation of
+
  4.  Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
     Krsko NPP
+
     elektrárny Krško
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the second half of July the Intergovernmental Commission for
+
  V druhé polovině července letošního roku zhodnotila bilaterální
  monitoring the implementation of the intergovernmental agreement
+
  (slovinsko - chorvatská) „vládní komise pro doprovod a realizaci
  assessed the last five years operation and business of Krško Nuclear
+
  bilaterální dohody“ posledních pět let provozu a ekonomiky jaderné
  Power Plant to be very good, supported the prolongation of operating
+
  elektrárny Krško jako velmi dobré a podpořila prodloužení povolení k
  period and gave its consent for the construction of a dry storage for
+
  provozu. Kromě toho dala souhlas se stavbou suchého skladu pro
  spent nuclear fuel at the NPP site.
+
  vyhořelé jaderné palivo v lokalitě jaderné elektrárny.
 
   
 
   
  After completion of administrative proceedings, when the Slovenian
+
  Po ukončení administrativních kroků, poté co slovinský úřad pro
  administration for nuclear safety approved amendments of the final
+
  jadernou bezpečnost schválil doplnění konečné bezpečnostní zprávy a
  safety report and the technical specifications in connection with the
+
  technologické specifikace v souvislosti s prodloužením provozu jaderné
  prolongation of operation period of Krško NPP from 40 to 60 years, the
+
  elektrárny Krško ze 40 na 60 let, potvrdila bilaterální vládní komise
  Intergovernmental Commisson in accordance with the contract supported
+
  v souladu s dohodou rozhodnutí podílníků ve vztahu s prodloužením
  the decision of shareholders for prolongation life-time NPP Krško
+
  provozu JE Krško až do roku 2043.  
until 2043.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Více informací najdete na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Česku: Národní akční plán je tak optimistický, až není
+
  5.  Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
     životaschopný
+
     nerealistický
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  tři měsíce před tím, než si politici v červnu odhlasovali schválení
+
  Již tři měsíce předtím, než čeští politici v červnu letošního roku
  Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky (NAP JE) v ČR,
+
  rozhodli o vydání českého Národního plánu na rozvoj jaderné
rozesílaly spolky Calla a Hnutí Duha infolist „Přespříliš drahé
+
energetiky, vydala sdružení Calla a Duha (Friends of the Earth Česká
  jaderné plány“ členům Poslanecké sněmovny a Senátu, aby jim dodaly
+
  republika) informační leták „Příliš drahé jaderné plány“ a rozeslala
  informace potřebné k zodpovědnému rozhodování o budoucí národní
+
ho členům Poslanecké sněmovny a Senátu. Pomocí těchto letáků chtěli
  energetické strategii. Místo zodpovědného rozhodování s ohledem na
+
ekologové svým politiků sdělit důležité informace, aby tito pak mohli
  vývoj jaderné energetiky a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v
+
  zodpovědně rozhodnout o budoucnosti národní energetické strategie.
  Evropě a ve světě se však obyvatelé ČR dočkali toho, že rozhodnutí o
+
  Namísto zodpovědného rozhodnutí, které by muselo zohlednit nejnovější
  výstavbě čtyř nových reaktorů (dva v Dukovanech a dva v Temelíně)
+
  vývoj v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie v
  bylo odloženo na příští vládu v roce 2025, avšak 32 miliard na
+
  Evropě a ve světě, sice bylo rozhodnutí o stavbě až čtyř nových
přípravu tohoto plánu bylo schváleno již nyní. Následující text se
+
  jaderných bloků (dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně) přesunuto až na
  pokusí krátce vystihnout nejdůležitější fakta, na která současní
+
  novou vládu do roku 2025, ale byl již nyní schválen rozpočet ve výši
politici jako celek nereagovali podle našeho očekávání.  
+
  32 miliard Kč na přípravu těchto jaderných plánů.
 
   
 
   
  Celý článek najdete zde:
+
Následující text se snaží popsat v krátkosti nejdůležitější fakta, ke
 +
kterým bohužel naši politici i přes naše očekávání nepřihlédli.
 +
 +
  Celý článek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují, že odpor českých lidí
+
  6.  Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
     vůči jaderné energetice sílí
+
     českých občanů proti jaderné energetice
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Tento rok byly provedeny tři průzkumy veřejného mínění týkající se
+
  Tento rok proběhly tři průzkumy veřejného mínění v České republice.
  jaderné energetiky těmito společnostmi: Focus Marketing & Social
+
  Průzkumy provedly tyto tři agentury: Focus Marketing & Social Research
  Research (na žádost Hnutí Duha), Centrum pro výzkum veřejného mínění
+
  (na objednávku Friends of the Earth Česká republika), Centrum pro
(CVVM) Akademie věd ČR a online Středisko analýz a empirických
+
výzkum veřejného mínění CVVM a Centrum pro analýzu a empirický průzkum
  průzkumů (SANEP). V následujícím textu si připomeneme, jak dopadly a
+
  SANEP, které je online- průzkumným centrem. V následujícím textu
  jakou souvislost mají s nově přijatým červnovým Národním akčním plánem
+
připomínáme jejich výsledky a poukazujeme na vztah mezi CVVM a
  pro rozvoj jaderné energetiky v ČR.
+
  Akademií věd České republiky a Národním akčním plánem pro rozvoj
 +
  jaderné energie, který byl schválen v červnu letošního roku.
 
   
 
   
  Celý článek najdete zde:
+
  Celý článek najdete na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  26th of April appeal
+
  7.  Výzva k 26.dubnu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  It is time that individuals of our time, those that are enlightened
+
  Je nejvyšší čas, aby osvícení současníci, kteří jsou si vědomi
  and conscious of the imminence of a new nuclear disaster, both a civil
+
  hrozících jaderných katastrof, ať už civilních nebo vojenských,
  and military one, have the courage to stand up !!
+
  dostali dost odvahy a povstali!
 
   
 
   
  The year 2016 should be the year of awareness of the population. The
+
  Rok 2016 se stane rokem, kdy se velmi zostří pozornost a povědomí
  11th of March 2016 will be the day of commemoration, 5 years after
+
  veřejnosti na všech úrovních. 11.března 2016 uplyne přesně pět let od
  the beginning of the Fukushima disaster, and the 26th of April, 30
+
  začátku katastrofy v japonské jaderně elektrárně Fukušima, a 26.dubna
  years after the beginning of the Chernobyl disaster. Everywhere in
+
  si připomeneme 30.výročí od havárie v ukrajinském Černobylu. Po celém
  the world, those dates will be celebrated in commemoration. It is not
+
  světě se v těchto dnech budou konat nejrůznější akce, kterými si
  acceptable that the nuclear lobby should decide what to think, what
+
budeme tato smutná výročí připomínat. Nebudeme akceptovat, aby jaderná
  to spread, what to say and what to write.
+
  lobby rozhodovalo o tom, o čem se bude mluvit, psát a co se bude šířit
 +
  za informace!
 
   
 
   
  From today onwards, we : artists, journalists,teachers,
+
  Už od teď pro nás začíná práce: jsme umělci, také pouliční umělci,
  photographers, musicians, actors, librarians, street artists,
+
  autoři, básníci, herci, fotografové, muzikanti, tanečníci, odpovědní
  scientists, dancers, researchers, documentary film makers, circus
+
  lidé za kinosály a divadelní sály, odpovědní za vedení festivalů,
  artists, poets, cinema or theatre managers, festival organisers,
+
  knihovníci, novináři, poslanci a aktivisté, angažovaní občané. Píšeme
  politicians, activists and concerned citizens, will start working to
+
  pobuřující texty, organizujeme čtení, poskytujeme k tomu potřebné
enable the insurrection of consciences against the contaminated
+
  prostory. Vedeme režii a připravujeme nejrůznější akce a představení
  future. We will produce, come up with or welcome public readings,
+
  v našem blízkém okolí: výstavy, projekce a jiná představení, čtení,
  seminars, academic seminars, shows, conferences, exhibitions,
+
  konference, plesy, kolokvia atd.
  screenings, dances, carnivals...!
 
 
   
 
   
  Read more:
+
  Více informací najdete na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  France: CRIIRAD stands up against the European Commission
+
  8.  Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The European Commission is aiming at taking back the MPL (Maximum
+
  Evropská komise zamýšlí, zavést jako přípustné maximální hodnoty pro
  Permitted Levels of contamination in our food in the wake of a nuclear
+
  kontaminaci našich potravin v důsledku jaderné havárie takové hodnoty,
  accident) adopted in 1987-1990 under the pressure of the French
+
  které byly v letech 1987 a 1990 stanoveny pod tlakem francouzské
  pressure group. Those levels set up unacceptable potential risks. As
+
  jaderné lobby. Tyto hodnoty představují neakceptovatelné potenciální
  regard to the French territory proper this legal contamination could
+
  riziko. Tato zcela legální kontaminace potravin by mohla ve Francii
  induce tens of thousands of cancers possibly hundreds of thousands in
+
  způsobit deseti tisíce, v horším případě sta tisíce nových případů
  the worst situation (without taking into account others non cancerous
+
  rakoviny (nehledě na další onemocnění, která nemají rakovinný původ a
  pathologies and transmitted genetic damages). The consumers will not
+
  přenosné poruchy dědičného materiálu). Konzumenti by tak neměli žádnou
  have any means to sort out non contaminated food from contaminated
+
  možnost, jak rozlišovat mezi kontaminovanými a nekontaminovanými
  one.
+
  potravinami.
 
   
 
   
  The CRIIRAD (Commission for Independent Research and Information on
+
  CRIIRAD (francouzská komise pro nezávislý výzkum a informace o
  Radioactivity) set up in 1986 in the aftermath of the Chernobyl
+
  radioaktivitě), která byla založena v roce 1986 po havárii v
  accident, stands up against the European Commission. A petition to
+
  Černobylu, se proti těmto plánům Evropské komise brání. Petici, kterou
  sign up before September 30 2015 see:
+
  můžete do 30.září 2015 proti tomuto záměru EK podepisovat, najdete
 +
zde:
 
  http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en
 
  http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  India: Safety and regulatory issues of Kudankulam NPP and the need
+
  9.  Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
     for a global nuclear regulatory framework
+
     globálního regulačního systému pro jaderné právo
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) started
+
  V roce 2002 začala firma Nuclear Power Corporation of India Limited
  construction of two 1000 MWe VVER reactor at Kudankulam in Tamil Nadu
+
(NPCIL) se stavbou dvou VVER - reaktorů o výkonu 1.000 MW v
in 2002. On 31 Dec 2014, 26 months after the initial fuel loading, the
+
  Kudankulamu ve spolkovém státu Tamil Nadu. 31.prosince 2014, 26 měsíců
  NPCIL declared the commissioning of the first reactor completed,
+
po prvním vložení jaderného paliva do reaktoru, prohlásila firma
  without the consent of the regulator, as it could not clear the
+
  NPCIL, že spouštění jaderné elektrárny bylo úspěšně dokončeno. To se
  mandatory tests. Two more attempts also failed and during April 2015,
+
  stalo bez povolení dozorného úřadu, protože závazně předepsané testy
  the reactor's output started declining systematically for two months,
+
  se nepodařilo splnit. Také další dva pokusy byly neúspěšné. Od dubna
  leading to a 60-day maintenance shut down on 24 June 2015. In the
+
2015 se výkon reaktoru po dobu dvou měsíců systematicky snižoval, což
  midst of this chaos, on 8th July 2015, the Atomic Energy Regulatory
+
  mělo za následek následnou šedesátidenní odstávku bloku pro údržbu, ke
Board (AERB) granted the 'licence for regular operation' of the
+
  které došlo 24.června 2015. Během tohoto chaosu vydal dozorný úřad
  reactor, 1008 days after the initial fuel loading (IFL). This interval
+
  (Atomic Energy Regulatory Board, AERB) 8.července 2015 „licenci pro
  is 3 times the average for 10 other 1000 MWe reactors commissioned in
+
  komerční provoz“. To se stalo až 1008 dní po prvním zavezení paliva do
  this century. During 666 days of its grid connection, the reactor
+
  reaktoru, časový odstup je tak třikrát delší než průměrná doba v
  worked for 380 days only, as 16 SCRAMs and three maintenance outages
+
  ostatních jaderných elektrárnách na světě o výkonu 1.000 MW. Z celkem
  kept it off-grid for 286 days. The instability of the reactor is
+
666 dní, kdy byl reaktor připojen k síti, běžel pouze 380 dní, zbylých
  attributable to (a) defective, counterfeit and underperforming
+
  286 dní byl kvůli 16 vynuceným rychlým odstávkám a třem výpadkům kvůli
  equipment such as the pressure vessel, steam generators and
+
  údržbě od sítě odpojen. Nestabilitu reaktoru lze přičítat dvěma
  turbo-generator and (b) shoddy construction practices.
+
  příčinám: a) defektnímu a nedostatečnému vybavení, např. reaktorvá
 +
  tlaková nádrž, parogenerátory a turbogenerátor nebo b) špatným
 +
  stavebním praktikám.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celý článek si můžete přečíst na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. Polish investor looks for CfDs for the planned NPP and denies
+
  10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
     possible delays
+
     elektrárnu a popírá očekávané zdržení
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The nuclear circus in Poland continues, featuring next scandals with
+
  Cirkus kolem Polska a jeho jaderné energetiky pokračuje. Kolem stavby
  the schedule (now perhaps 'a' schedule) for the proposed NPP. A
+
  nové jaderné jsou nové skandály (mezitím se začalo mluvit o časovém
document recently leaked from the PGE EJ1 (a Polish state-owned energy
+
harmonogramu stavby). Z dokumentu PGE EJ1 (polská firma ve státním
  utility, the appointed investor) to Greenpeace showed that 2031 could
+
  vlastnictví, která byla jmenována investorem), který byl nedávno
  be a new proposed year of starting of the first NPP. This would mean a
+
  doručen sdružení Greenpeace, vyplývá, že k uvedení nové polské jaderné
  6-year delay against the year set in the official nuclear programme
+
  elektrárny do provozu by mohlo až v roce 2031, šest let po oficiálním,
  (PPEJ), i.e. 2025, and 11-year delay against the first officially
+
  v jaderném programu (PPEJ)uvedeném termínu, který mluvil o roce 2025,
  proposed year set in 2009. And it would happen at the stage of
+
  a jedenáct let po prvním oficiálně plánovaném roku, tedy roku 2009.
  planning and researches etc. only. PGE denied the revelations and said
+
  Jedná se pouze o stádium plánování a rozvoje atd. Firma PGE odhalení
  the leaked schedule "has never been approved by the PGE's authorities"
+
  popírá a prohlásila, že tento harmonogram, který se dostal na světlo
  and is "one of the versions to have been analysed for the past
+
  světa, nebyl nikdy schválen vedením firmy PGE a byl jen jednou z
  months".
+
  několika verzí, které se v posledních měsících analyzovaly.
 
   
 
   
  However, just few weeks before this leak, PSE, the national energy
+
  Pouze několik týdnů před odhalením tohoto dokumentu však prohlásila
grid operator, stated in its publicly consulted draft programme (which
+
firma PSE, provozující polskou národní elektrickou síť, že firma PGE
  devises plants connections until 2025) that PGE had submitted plans
+
  má v plánu připojit svou první jadernou elektrárnu k rozvodné síti v
  for connecting of their first NPP in 2029 (thus still not according to
+
  roce 2029.I to je v rozporu s původním plánem. Kromě toho potvrzuje
  the official schedule. The leak also confirmed plans to use Hinkley
+
  tento dokument plány na použití subvencí ve stylu britské Hinkley
  Point C-style subsidies (contract for difference). It should be added
+
  Point C (Contract for differences - CfD). Stojí za zmínku také to, že
  that no dedicated plan for financing of the building of the planned
+
  ani polská vláda, ani firma PGE zatím oficiálně nezveřejnily způsob,
NPPs in Poland has been officially announced so far by either the
+
  jakým se má stavba nové jaderné elektrárny financovat.
  Polish government or PGE.
 
 
   
 
   
  The leaked document was available for few days at Greenpeace's website
+
  Výše uvedený dokument byl několik dní vyvěšen na webových stránkách
  but it had to be removed. The new GP article replacing the previous
+
  Greenpeace, musel být ale z této stránky odstraněn. Byl nahrazen jiným
  one pointed at possible delays in the Polish nuclear programme and at
+
  článkem Greenpeace o možném zdržení polského jaderného programu a o
  the public interest to be informed about that and other risks related
+
  veřejném zájmu o tyto skutečnosti a o s tím spojenou problematiku
  to it such as increasing costs and consuming public authorities
+
  rizik a zvyšujících se nákladů a administrativou pro veřejnou správu.  
efforts (communique and articles in Polish only):
 
http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Komunikat-Greenpeace/
 
 
   
 
   
  The first communique was left in some media:
+
  První dokument však nadále můžete najít v některých médiích:
 
  http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html
 
  http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Nuclear power plant safety upgrades, Ukraine
+
  11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Ukraine plans to extend the lifetime of its fifteen nuclear reactors,
+
  Ukrajina plánuje prodloužení doby provozu svých patnácti jaderných
  most of which will soon pass their expiration date. The EBRD has
+
reaktorů, které za krátkou dobu překročí dobu své původně plánované
  agreed to finance a Safety Upgrade Programme that is a crucial
+
  životnosti. Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila Ukrajině
  stepping stone for the reactors' prolonged use. A project coordinated
+
  financování programu na bezpečnostní modernizaci, která je
  by Bankwatch Network is focusing on this issue. A fact finding
+
  rozhodujícím předpokladem pro prodloužení provozu těchto reaktorů. V
  mission, part of the project, was carried out in Ukraine in the end of
+
  jednom z projektů, které koordinuje Bankwatch, je tato problematika
  April 2015.
+
  blíže objasňována. V rámci tohoto projektu bylo koncem dubna na
 +
  Ukrajině provedeno šetření a objasňování informací.
 
   
 
   
  More info:
+
  Další informace najdete na:
 
  http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine
 
  http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. Upcoming events
+
  12. Akce následujících měsíců
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the big
+
  Budeme rádi, když nám pošlete informace o Vašich místních a
  upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
mezinárodních akcích, abychom je zařadili na seznam termínů v rámci
for this extract in the NukeNews!
+
  Nuclear Heritage Network a do tohoto výtahu pro další vydání NukeNews.
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  14/09/15-18/09/15: RADECS - Conference on Radiation Effects on
+
  14.-18.09.15:     RADECS – Konference o vlivech záření na komponenty
                     Components and Systems in (RUS)
+
                     a systémy (RUS)
  19/09/15 11 AM:    nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
  19.09.15 11:00:    Konference o jaderných odpadech na základní škole,
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
+
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
  24/09/15-30/09/15: International Uranium Film Festival at KINO
+
  24.-30.09.15:     Mezinárodní uranový filmový festival v kině
                     BROTFABRIK, Caligariplatz 1, in Berlin (D)
+
                     BROTFABRIK, Caligariplatz 1, v Berlíně (D)
  28/09/15:          nuclear fuel factory blockade in Lingen (D)
+
  28.09.15:          Blokáda závodu na zpracování palivových článků v
  03/10/15 2 PM:     annual Internationales Aktionsbündnis gegen
+
                    Lingenu (D)
                     Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
+
  03.10.2015 14:00: Každoroční masové shromáždění proti JE Cattenom,
                     Saint-Louis in Metz (F)
+
                     akce mezinárodního akčního spolku proti Cattenomu,
  04/10/15 11.30 AM: Scrap Trident - National Demonstration at Tory Party
+
                     Place Saint-Louis, Metz (F)
                     Conference at All Saints Park in Manchester (UK)
+
  04.10.15 11:30:   Scrap Trident (Trident abschaffen) - národní
  05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival in
+
                    demonstrace při konferenci Konzervativní strany,
                     Florianopolis (BR)
+
                     All Saints Park, Manchester (UK)
  10/10/15 at 12 PM: mass rally against TTIP: "Stop TTIP CETA - für einen
+
  05.-16.10.15:     Mezinárodní uranový filmový festival ve
                     gerechten Welthandel" at main station/
+
                     Florianopolisu (BR)
                     Washingtonplatz in Berlin (D)
+
  10.10.15 12:00:    Masové shromáždění proti TTIP: "Stop TTIP CETA - za
  18/10/15:          No Trident Replacement: Strategising for success in
+
                     spravedlivý světový obchod", Hlavní nádraží/
                     2016 at Arlington Conference Centre, 220 Arlington
+
                     Washingtonplatz v Berlíně (D)
                     Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
+
  18.10.15:          No Trident Replacement: Strategising for success in
  23/10/15 at 10 AM: nuclear waste law symposium at verdi-Höfe in
+
                     2016 (Žádná náhrada za Trident: úspěšné strategie
                     Hannover (D)
+
                    pro rok 2016), Arlington Conference Centre, 220
  29/10/15-01/11/15: International planning and networking conference for
+
                     Arlington Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
                     the European Action Weeks 2016 in Geseke-Eringerfeld
+
  23.10.15 10:00:    Právní symposium k jadernému odpadu, Verdiho dvory
                    (D)
+
                     v Hannoveru (D)
  29/10/15:          start of RWE's trial on compensations for closing
+
  29.10.-01.11.15:   Mezinárodní plánovací a propojovací konference za
                     Biblis NPP at district court in Essen (D)
+
                     Evropské akční týdny 2016 v Geseke-Eringerfeldu (D)
  12/12/15:          Don't Nuke the Climate: COP21 in Paris (F)
+
  29.10.15:          Začátek procesu ohledně nároků na náhradu škody RWE
  17/12/15 at 11 AM: trial against a critic of the right wing open
+
                     kvůli uzavření jaderné elektrárny Biblis, Zemský
                     aspects of Holger Strohm's anti-nuclear film
+
                    soud v Essenu (D)
                    "Friedlich in die Katastrophe" at district court,
+
  12.12.15:          Don't Nuke the Climate: UN-Klimakonferenz COP 21 v
                     Sievekingplatz 1, 2nd floor, room A 265, in Hamburg
+
                    Paříži (F)
                    (D)
+
  17.12.15 11:00:    Proces proti kritikovi veřejně právních pozic v
  11/03/16-26/04/16: Fukushima & Chernobyl remembrance: artistic,
+
                     anti-atomovém filmu "Pokojně do katastrofy" vod
                     intellectual, scientific and people's insurrection
+
                     Holger Strohma na Zemském soudu, Sievekingplatz 1,
  25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
+
                    2. patro, sál A 265 v Hamburku (D)
                     And Fukushima
+
  11.03.-26.04.16:   Vzpomínkové akce na Fukušimu a Černobyl: povstání
  09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
+
                     umělců a intelektuálů, vědců a obyvatelů obecně
                     Radiation Protection Association: "Practising
+
  25.04.-01.05.16:   Evropské akční týdny za budoucnost po Černobylu a
                     Radiation Protection: Sharing the Experience and
+
                     Fukušimě
                     New Challenges" at International Convention Centre,
+
  09.-13.05.16:     14. kongres asociace International Radiation
                     in Cape Town (South Africa)
+
                     Protection Association: "Ochrana před zářením v
  17/05/16-19/05/16: Health Effects of Chernobyl: Prediction and Actual
+
                     praxi: Výměna zkušeností a nové výzvy „v
                     Data 30 Years after the Accident in Obninsk (RUS)
+
                     mezinárodním konferenčním centru v Kapském městě
  17/05/16-20/05/16: Canadian Radiation Protection Association‘s 2016
+
                     (projaderné) (Jižní Afrika)
                    Conference in Toronto, Ontario (CDN)
+
  17.-19.05.16:     Zdravotní důsledky Černobylu: Předpovědi a
  22/05/16-26/05/16: NESTet 2016 - Nuclear Engineering Science and
+
                     skutečnost 30 let po havárii, Obninsk (RUS)
                     Technology in Berlin (D)
+
  17.-20.05.16:     Konference kanadské asociace Canadian Radiation
  01/09/16-30/11/16: main hearing on the Environmental Court on SKB's
+
                    Protection Association 2016, Toronto, Ontario (CDN)
                     application to build KBS3 final nuclear waste
+
  22.-26.05.16:     NESTet 2016: Nuclear Engineering Science and
                     repository at District Court in Nacka (S)
+
                     Technology (Věda a technologie jaderně energetické
  2017:             (probably) Castor transport of high level
+
                    techniky) v Berlíně (D)
                     radioactive waste from Sellafield (UK) and of
+
  01.09.-30.11.16:   Hlavní soudní projednání ohledně žádosti SKB o
                     intermediate level radioactive waste from La Hague
+
                     stavbu konečného úložiště jaderných odpadů KBS3
                    (F) to Gorleben (D) and protests
+
                     Okresní soud v Nacka (S)
 +
  2017: (zřejmě)     Transport Castorů s vysoce radioaktivními odpady ze
 +
                     Sellafieldu (UK) a se středně aktivními odpady
 +
                     z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a s tím spojené
 +
                    protesty
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 387: Line 397:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. About NukeNews
+
  13. Co jsou NukeNews?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.
  update as well activists as the interested audience.
 
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
  "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". The text should be
+
  e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
  very brief and in English. Please don't make it longer than one
+
  jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
  paragraph. We need a concise headline for your article, and you can
+
  je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
  add a link to a webpage providing more information. Deadline for the
+
  stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro 20. vydání
  20th issue of the NukeNews is 8th of November, 2015.
+
  NukeNews je 8.listopad 2015.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   

Latest revision as of 13:55, 3 June 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č.19 - novinky z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
----------------------------------------------------------------------
Vítáme Vás u tohoto krátkého nového vydání newsletteru NukeNews k
tématům, týkajících se aktivistů antiatomové sítě Nuclear Heritage
Network. Tentokrát Vám přinášíme novinky z Francie, Slovinska,
Austrálie, České republiky, Indie a Polska. Po létě se zřejmě objeví i
další informace od antiatomových skupin z celého světa. Ty se pak
objeví v listopadovém vydání. Tak jako vždy se těšíme na příspěvky od
Vás!

Doufáme, že Vám NukeNews budou i tentokrát k užitku a přejeme Vám
pěkný zbytek léta.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19
----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
1. Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
2. Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
  při průzkumu veřejného zájmu
3. Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
4. Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
  elektrárny Krško
5. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
  nerealistický
6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
  českých občanů proti jaderné energetice
7. Výzva k 26.dubnu
8. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
9. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
  globálního regulačního systému pro jaderné právo
10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
  elektrárnu a popírá očekávané zdržení
11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
12. Akce následujících měsíců
13. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
----------------------------------------------------------------------
Francouzský koncern Areva, firma, která se nachází v částečném
vlastnictví státu, podává žalobu proti Canse kvůli zlé pomluvě. Cance
(Coordination Anti - Nucleaire du Sud-Est.,jihovýchodní koordinace) je
francouzskou anti - atomovou akční skupinou, která v jednom z
internetových článků uvedla, že Areva ohrožuje život a bezpečnost
občanů v okolí jaderných elektráren Marcoule, Cadarache a Tricastin
(všechny se nachází v údolí Rhóny), ale také v Nigérii (uranové doly)
a dokonce ve Fukušimě (reaktor, plněný palivem MOX od Arevy).

Ačkoli celé anti - atomové sdružení podepsalo elektronický článek,
podává Areva svou žalobu nikoli proti celému sdružení, ale pouze proti
jedné osobě, kterou vyslechnul jeden z pařížských soudců (10.června
2015). Je jednoznačné, že chce Areva přinutit své odpůrce, aby mlčeli
tak, že na ně postupně podává žaloby, což je spojeno s vysokými
náklady (soudní výlohy a výlohy za právníka). Tato žaloba tak krátce
po masových demonstracích za svobodu slova a proti masakru na sídlo
magazínu Charnie Hebdo nemůže mít úspěch. Protože ve hře je nejenom
svoboda slova, ale i zdraví obyvatel.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen


----------------------------------------------------------------------
2. Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
  při průzkumu veřejného zájmu
----------------------------------------------------------------------
Naneštěstí se zdá, že aktuální směrnice mají pro parlamentní komisi
pro průzkum jaderného průmyslu jižní Austrálie větší důležitost pro
podporu jaderného průmyslu než veřejný zájem. Nemá být zkoumáno ani
dědictví jaderných testů v jižní Austrálii, ani chybějící pokusy o
sanaci v místě bývalých uranových dolů. Bohužel se při aktuální těžbě
uranu ignorují dosavadní zkušenosti a její následky, protože by mohly
vrhnout špatné světlo na plány ohledně dalšího rozvoje této branže.
Kromě toho chybí důležité body, které jsou zcela jednoznačně
záležitostí veřejného zájmu, jako například následky na zdraví
obyvatel, kapacity pro případ nouze, důsledky pro zdroje kvalitní
pitné vody jižní Austrálie a možné škody pro pověst a trh důležitých
branží, zejména pro potravinářský průmysl, vinný a rybářský průmysl a
pro turismus.

http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test


----------------------------------------------------------------------
3. Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
----------------------------------------------------------------------
Slovinské ministerstvo infrastruktury navrhlo směrnice pro novou
energetickou koncepci Slovinska. Tento návrh se nyní nachází ve fázi
veřejných konzultací (až do 30.září 2015). Koncepce počítá s
dlouhodobým využíváním jaderné energie, což by znamenalo prodloužení
provozu jaderné elektrárny Krško až do roku 2043 a stavbu nového
reaktoru v lokalitě Krško.

Další informace, pouze slovinsky, najdete na:
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 


----------------------------------------------------------------------
4. Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
  elektrárny Krško
----------------------------------------------------------------------
V druhé polovině července letošního roku zhodnotila bilaterální
(slovinsko - chorvatská) „vládní komise pro doprovod a realizaci
bilaterální dohody“ posledních pět let provozu a ekonomiky jaderné
elektrárny Krško jako velmi dobré a podpořila prodloužení povolení k
provozu. Kromě toho dala souhlas se stavbou suchého skladu pro
vyhořelé jaderné palivo v lokalitě jaderné elektrárny.

Po ukončení administrativních kroků, poté co slovinský úřad pro
jadernou bezpečnost schválil doplnění konečné bezpečnostní zprávy a
technologické specifikace v souvislosti s prodloužením provozu jaderné
elektrárny Krško ze 40 na 60 let, potvrdila bilaterální vládní komise
v souladu s dohodou rozhodnutí podílníků ve vztahu s prodloužením
provozu JE Krško až do roku 2043. 

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP


----------------------------------------------------------------------
5. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
  nerealistický
----------------------------------------------------------------------
Již tři měsíce předtím, než čeští politici v červnu letošního roku
rozhodli o vydání českého Národního plánu na rozvoj jaderné
energetiky, vydala sdružení Calla a Duha (Friends of the Earth Česká
republika) informační leták „Příliš drahé jaderné plány“ a rozeslala
ho členům Poslanecké sněmovny a Senátu. Pomocí těchto letáků chtěli
ekologové svým politiků sdělit důležité informace, aby tito pak mohli
zodpovědně rozhodnout o budoucnosti národní energetické strategie.
Namísto zodpovědného rozhodnutí, které by muselo zohlednit nejnovější
vývoj v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie v
Evropě a ve světě, sice bylo rozhodnutí o stavbě až čtyř nových
jaderných bloků (dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně) přesunuto až na
novou vládu do roku 2025, ale byl již nyní schválen rozpočet ve výši
32 miliard Kč na přípravu těchto jaderných plánů.

Následující text se snaží popsat v krátkosti nejdůležitější fakta, ke
kterým bohužel naši politici i přes naše očekávání nepřihlédli.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable


----------------------------------------------------------------------
6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
  českých občanů proti jaderné energetice
----------------------------------------------------------------------
Tento rok proběhly tři průzkumy veřejného mínění v České republice.
Průzkumy provedly tyto tři agentury: Focus Marketing & Social Research
(na objednávku Friends of the Earth Česká republika), Centrum pro
výzkum veřejného mínění CVVM a Centrum pro analýzu a empirický průzkum
SANEP, které je online- průzkumným centrem. V následujícím textu
připomínáme jejich výsledky a poukazujeme na vztah mezi CVVM a
Akademií věd České republiky a Národním akčním plánem pro rozvoj
jaderné energie, který byl schválen v červnu letošního roku.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger


----------------------------------------------------------------------
7. Výzva k 26.dubnu
----------------------------------------------------------------------
Je nejvyšší čas, aby osvícení současníci, kteří jsou si vědomi
hrozících jaderných katastrof, ať už civilních nebo vojenských,
dostali dost odvahy a povstali!

Rok 2016 se stane rokem, kdy se velmi zostří pozornost a povědomí
veřejnosti na všech úrovních. 11.března 2016 uplyne přesně pět let od
začátku katastrofy v japonské jaderně elektrárně Fukušima, a 26.dubna
si připomeneme 30.výročí od havárie v ukrajinském Černobylu. Po celém
světě se v těchto dnech budou konat nejrůznější akce, kterými si
budeme tato smutná výročí připomínat. Nebudeme akceptovat, aby jaderná
lobby rozhodovalo o tom, o čem se bude mluvit, psát a co se bude šířit
za informace!

Už od teď pro nás začíná práce: jsme umělci, také pouliční umělci,
autoři, básníci, herci, fotografové, muzikanti, tanečníci, odpovědní
lidé za kinosály a divadelní sály, odpovědní za vedení festivalů,
knihovníci, novináři, poslanci a aktivisté, angažovaní občané. Píšeme
pobuřující texty, organizujeme čtení, poskytujeme k tomu potřebné
prostory. Vedeme režii a připravujeme nejrůznější akce a představení
v našem blízkém okolí: výstavy, projekce a jiná představení, čtení,
konference, plesy, kolokvia atd.

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal


----------------------------------------------------------------------
8. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
----------------------------------------------------------------------
Evropská komise zamýšlí, zavést jako přípustné maximální hodnoty pro
kontaminaci našich potravin v důsledku jaderné havárie takové hodnoty,
které byly v letech 1987 a 1990 stanoveny pod tlakem francouzské
jaderné lobby. Tyto hodnoty představují neakceptovatelné potenciální
riziko. Tato zcela legální kontaminace potravin by mohla ve Francii
způsobit deseti tisíce, v horším případě sta tisíce nových případů
rakoviny (nehledě na další onemocnění, která nemají rakovinný původ a
přenosné poruchy dědičného materiálu). Konzumenti by tak neměli žádnou
možnost, jak rozlišovat mezi kontaminovanými a nekontaminovanými
potravinami.

CRIIRAD (francouzská komise pro nezávislý výzkum a informace o
radioaktivitě), která byla založena v roce 1986 po havárii v
Černobylu, se proti těmto plánům Evropské komise brání. Petici, kterou
můžete do 30.září 2015 proti tomuto záměru EK podepisovat, najdete
zde:
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en


----------------------------------------------------------------------
9. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
  globálního regulačního systému pro jaderné právo
----------------------------------------------------------------------
V roce 2002 začala firma Nuclear Power Corporation of India Limited
(NPCIL) se stavbou dvou VVER - reaktorů o výkonu 1.000 MW v
Kudankulamu ve spolkovém státu Tamil Nadu. 31.prosince 2014, 26 měsíců
po prvním vložení jaderného paliva do reaktoru, prohlásila firma
NPCIL, že spouštění jaderné elektrárny bylo úspěšně dokončeno. To se
stalo bez povolení dozorného úřadu, protože závazně předepsané testy
se nepodařilo splnit. Také další dva pokusy byly neúspěšné. Od dubna
2015 se výkon reaktoru po dobu dvou měsíců systematicky snižoval, což
mělo za následek následnou šedesátidenní odstávku bloku pro údržbu, ke
které došlo 24.června 2015. Během tohoto chaosu vydal dozorný úřad
(Atomic Energy Regulatory Board, AERB) 8.července 2015 „licenci pro
komerční provoz“. To se stalo až 1008 dní po prvním zavezení paliva do
reaktoru, časový odstup je tak třikrát delší než průměrná doba v
ostatních jaderných elektrárnách na světě o výkonu 1.000 MW. Z celkem
666 dní, kdy byl reaktor připojen k síti, běžel pouze 380 dní, zbylých
286 dní byl kvůli 16 vynuceným rychlým odstávkám a třem výpadkům kvůli
údržbě od sítě odpojen. Nestabilitu reaktoru lze přičítat dvěma
příčinám: a) defektnímu a nedostatečnému vybavení, např. reaktorvá
tlaková nádrž, parogenerátory a turbogenerátor nebo b) špatným
stavebním praktikám.

Celý článek si můžete přečíst na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework


----------------------------------------------------------------------
10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
  elektrárnu a popírá očekávané zdržení
----------------------------------------------------------------------
Cirkus kolem Polska a jeho jaderné energetiky pokračuje. Kolem stavby
nové jaderné jsou nové skandály (mezitím se začalo mluvit o časovém
harmonogramu stavby). Z dokumentu PGE EJ1 (polská firma ve státním
vlastnictví, která byla jmenována investorem), který byl nedávno
doručen sdružení Greenpeace, vyplývá, že k uvedení nové polské jaderné
elektrárny do provozu by mohlo až v roce 2031, šest let po oficiálním,
v jaderném programu (PPEJ)uvedeném termínu, který mluvil o roce 2025,
a jedenáct let po prvním oficiálně plánovaném roku, tedy roku 2009.
Jedná se pouze o stádium plánování a rozvoje atd. Firma PGE odhalení
popírá a prohlásila, že tento harmonogram, který se dostal na světlo
světa, nebyl nikdy schválen vedením firmy PGE a byl jen jednou z
několika verzí, které se v posledních měsících analyzovaly.

Pouze několik týdnů před odhalením tohoto dokumentu však prohlásila
firma PSE, provozující polskou národní elektrickou síť, že firma PGE
má v plánu připojit svou první jadernou elektrárnu k rozvodné síti v
roce 2029.I to je v rozporu s původním plánem. Kromě toho potvrzuje
tento dokument plány na použití subvencí ve stylu britské Hinkley
Point C (Contract for differences - CfD). Stojí za zmínku také to, že
ani polská vláda, ani firma PGE zatím oficiálně nezveřejnily způsob,
jakým se má stavba nové jaderné elektrárny financovat.

Výše uvedený dokument byl několik dní vyvěšen na webových stránkách
Greenpeace, musel být ale z této stránky odstraněn. Byl nahrazen jiným
článkem Greenpeace o možném zdržení polského jaderného programu a o
veřejném zájmu o tyto skutečnosti a o s tím spojenou problematiku
rizik a zvyšujících se nákladů a administrativou pro veřejnou správu. 

První dokument však nadále můžete najít v některých médiích:
http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html


----------------------------------------------------------------------
11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
----------------------------------------------------------------------
Ukrajina plánuje prodloužení doby provozu svých patnácti jaderných
reaktorů, které za krátkou dobu překročí dobu své původně plánované
životnosti. Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila Ukrajině
financování programu na bezpečnostní modernizaci, která je
rozhodujícím předpokladem pro prodloužení provozu těchto reaktorů. V
jednom z projektů, které koordinuje Bankwatch, je tato problematika
blíže objasňována. V rámci tohoto projektu bylo koncem dubna na
Ukrajině provedeno šetření a objasňování informací.

Další informace najdete na:
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine


----------------------------------------------------------------------
12. Akce následujících měsíců
----------------------------------------------------------------------
Budeme rádi, když nám pošlete informace o Vašich místních a
mezinárodních akcích, abychom je zařadili na seznam termínů v rámci
Nuclear Heritage Network a do tohoto výtahu pro další vydání NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


14.-18.09.15:   RADECS – Konference o vlivech záření na komponenty
          a systémy (RUS)
19.09.15 11:00:  Konference o jaderných odpadech na základní škole,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
24.-30.09.15:   Mezinárodní uranový filmový festival v kině
          BROTFABRIK, Caligariplatz 1, v Berlíně (D)
28.09.15:     Blokáda závodu na zpracování palivových článků v
          Lingenu (D)
03.10.2015 14:00: Každoroční masové shromáždění proti JE Cattenom,
          akce mezinárodního akčního spolku proti Cattenomu,
          Place Saint-Louis, Metz (F)
04.10.15 11:30:  Scrap Trident (Trident abschaffen) - národní
          demonstrace při konferenci Konzervativní strany,
          All Saints Park, Manchester (UK)
05.-16.10.15:   Mezinárodní uranový filmový festival ve
          Florianopolisu (BR)
10.10.15 12:00:  Masové shromáždění proti TTIP: "Stop TTIP CETA - za 
          spravedlivý světový obchod", Hlavní nádraží/
          Washingtonplatz v Berlíně (D)
18.10.15:     No Trident Replacement: Strategising for success in
          2016 (Žádná náhrada za Trident: úspěšné strategie
          pro rok 2016), Arlington Conference Centre, 220
          Arlington Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
23.10.15 10:00:  Právní symposium k jadernému odpadu, Verdiho dvory
          v Hannoveru (D)
29.10.-01.11.15:  Mezinárodní plánovací a propojovací konference za
          Evropské akční týdny 2016 v Geseke-Eringerfeldu (D)
29.10.15:     Začátek procesu ohledně nároků na náhradu škody RWE
          kvůli uzavření jaderné elektrárny Biblis, Zemský
          soud v Essenu (D)
12.12.15:     Don't Nuke the Climate: UN-Klimakonferenz COP 21 v
          Paříži (F)
17.12.15 11:00:  Proces proti kritikovi veřejně právních pozic v
          anti-atomovém filmu "Pokojně do katastrofy" vod
          Holger Strohma na Zemském soudu, Sievekingplatz 1,
          2. patro, sál A 265 v Hamburku (D)
11.03.-26.04.16:  Vzpomínkové akce na Fukušimu a Černobyl: povstání
          umělců a intelektuálů, vědců a obyvatelů obecně
25.04.-01.05.16:  Evropské akční týdny za budoucnost po Černobylu a
          Fukušimě
09.-13.05.16:   14. kongres asociace International Radiation
          Protection Association: "Ochrana před zářením v
          praxi: Výměna zkušeností a nové výzvy „v
          mezinárodním konferenčním centru v Kapském městě
          (projaderné) (Jižní Afrika)
17.-19.05.16:   Zdravotní důsledky Černobylu: Předpovědi a
          skutečnost 30 let po havárii, Obninsk (RUS)
17.-20.05.16:   Konference kanadské asociace Canadian Radiation
          Protection Association 2016, Toronto, Ontario (CDN)
22.-26.05.16:   NESTet 2016: Nuclear Engineering Science and
          Technology (Věda a technologie jaderně energetické
          techniky) v Berlíně (D)
01.09.-30.11.16:  Hlavní soudní projednání ohledně žádosti SKB o
          stavbu konečného úložiště jaderných odpadů KBS3
          Okresní soud v Nacka (S)
2017: (zřejmě)   Transport Castorů s vysoce radioaktivními odpady ze
          Sellafieldu (UK) a se středně aktivními odpady 
          z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a s tím spojené
          protesty


http://www.radecs2015.org/index.php
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://uraniumfilmfestival.org/en/programm-berlin-2015
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2229-national-demonstration-at-tory-party-conference
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://ttip-demo.de/home/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2231-no-trident-replacement-strategising-for-success-in-2016
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Don%27t_Nuke_the_Climate:_COP21_in_Paris
http://www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/termine.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.euronuclear.org/events/nestet/nestet2016/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
13. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro 20. vydání
NukeNews je 8.listopad 2015.

Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET