Difference between revisions of "NukeNews No. 18 - SLOVENIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
m
(cat changed)
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|18}}
+
{{NukeNews6|18}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
Line 41: Line 41:
 
  7.  Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
 
  7.  Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
 
  8.  77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
 
  8.  77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
  9.  Chernobyl Day in Vienna
+
  9.  Dan Černobila na Dunaju
  10. EURATOM – Nuclear Power's Paper Fortress
+
  10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
  11. Poland's nuclear plans continue dragging in the mud
+
  11. Poljski jedrski načrti
  12. What is currently happening in the Czech Republic
+
  12. Trenutno dogajanje na Češkem
  13. The accelerating decline of French nuclear power
+
  13. Pospešen padec francoske jedrske energije
  14. Austria: Nuclear Energy Conference 2015 - short report
+
  14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
  15. Anti-Nuclear Activists go on trial for opposing Trident
+
  15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
  16. Joining the dots on fossil fuels, nukes and climate change
+
  16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
  17. Upcoming events
+
    spremembe
  18. About NukeNews
+
  17. Prihajajoči dogodki
 +
  18. O NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 174: Line 175:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Chernobyl Day in Vienna
+
  9.  Dan Černobila na Dunaju
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On 24th April 2015 the Viennese Platform Nuclear-Free commemorated the
+
  24. aprila 2015 je dunajska platforma 'Nuclear-Free' obeležila spomin
  catastrophe of Chernobyl, which occurred 29 years ago. Activists -
+
  na katastrofo v Černobilu, ki se je zgodila pred 29 leti. Aktivisti so
  dressed in wasp-like yellow - gathered in front of the Austrian
+
  se zbrali pred avstrijskim Zveznim uradom kanclerja in Ministrstvom za
  Federal Chancellor's office and the Ministry of Foreign Affairs to
+
  zunanje zadeve, da opozorijo na radioaktivnost, ki lahko ogroža
  warn about the radioactivity that might threaten Austria due to the
+
  Avstrijo skozi gradnjo novih jedrskih reaktorjev in njihovih jedrskih
  construction of new nuclear reactors and their radioactive waste.
+
  odpadkov. Aktivisti so še enkrat pozvali avstrijsko vlado da prepreči
  Once more the activists urged the Austrian government to prevent the
+
  gradnjo novih jedrskih elektrarn v sosednjih državah - na Madžarskem
  construction of new nuclear plants in our neighbouring countries
+
  in na Češkem.
Hungary and Czech Republic.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. EURATOM – Nuclear Power's Paper Fortress
+
  10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Unchanged since 1957 – even despite Chernobyl and Fukushima! – those
+
  Nespremenjene od leta 1957 - kljub Černobilu in Fukušimi so črke na
  letters on paper that make up the EURATOM Treaty are much more
+
  papirju pogodbe EURATOM veliko močnejše in vplivnejše kot se mnogi
powerful and influential than many are aware of, even within the
+
  zavedajo. Skozi ogromno privilegijev za jedrsko industrijo in
  antinuclear movement. Through tremendous privileges for the nuclear
+
  raziskave, zapisanih v pogodbi sami in v sekundarni EU zakonodaji
  industry and research laid down in the Treaty itself and in secondary
+
  (zavezujoči predpisi, smernice, priporočila), predstavlja EURATOM
  EU legislation (binding regulations, guidelines, recommendations),
+
  plodna tla, na kateri rastejo nove jedrski objekti. Posledično je
  EURATOM is the fertile ground on which grow new nuclear installations
+
  vedno več rudarjenja z uranom, radioaktivnih odpadkov in širjenja
  and, subsequently, ever more uranium mining, radioactive waste and
+
  jedrskega orožja. To pomeni povečana tveganja na eni strani in veliko
  weapons material proliferation. Ultimately, this means increased risks
+
  več dela za državljane.
  on the one hand, and more work, never-ending work for citizens.
 
 
   
 
   
  Lately (2014), the British government and the European Commission (EC)
+
  Leta 2014 sta se Britanska vlada in Evropska Komisija sklicevali na
  have referred to the EURATOM Treaty (ET) in order to justify the
+
  pogodbo EURATOM z namenom, da upravičita odobritev ogromnih subvencij
  approval of big subsidies for the planned nuclear power station
+
  za načrtovano jedrsko elektrarno Hinkley point C. Verjetno ker se
  HINKLEY POINT C. Probably because they know full well that the 1957
+
  zavedajo, da leta 1957 spisana jedrsko-evforična preambula in uvodni
  nuclear-euphoric preamble and introductory articles of the ET provide
+
  členi pogodbe EURATOM zagotavljajo edino možnost za Evropsko sodišče
  the only chance for the European Court of Justice (ECJ) to reject the
+
  za pravosodje, da zavrne prihajajoče avstrijske pritožbe proti tem
  forthcoming Austrian complaint against these subsidies, while EU
+
  subvencijam, medtem ko bi EU pravila o konkurenci pomenila pravno
  competition rules would entail legal victory for Austria.
+
  zmago za Avstrijo.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberi celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Poland's nuclear plans continue dragging in the mud
+
  11. Poljski jedrski načrti
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  According to the original schedule, the construction of Poland's first
+
  Glede na prvotni časovni razpored bi se naj gradnja prve jedrske
  nuclear power plant should already have started in 2013. It is now
+
  elektrarne na Poljskem začela v 2013. Zdaj je jasno, da končna zelena
  clear that the final go-ahead will not be given before 2017, if ever.
+
  luč ne bo dana pred letom 2017, če sploh.
 
   
 
   
  Just before his departure to the EU, former Polish Prime Minister
+
  Tik pred svojim odhodom v EU, je bivši poljski premier Donald Tusk
  Donald Tusk forced three other state owned companies, ENEA, Tauron and
+
  prisilil tri državna podjetja - ENEA, Tauron in KGHM, da prevzamejo
  the copper miner KGHM to take 10% of PGE EJ1. Financing is now
+
  10% delež PGE EJ1. Financiranje je zdaj predvidoma organizirano kot
  foreseen to be organised with a corporate set-up like TVO and
+
  korporativni 'set-up' (kot TVO in Fennovoima na Finskem: model
  Fennovoima in Finland (the Mankala model, whereby no VAT needs to be
+
  Mankala, kjer so prvi porabniki oproščeni DDV-ja, ker lastniki dobijo
  paid by the first consumers because the owners get electricity to the
+
  elektriko po deležu delnic, ki jih imajo v okviru projekta "za lastno
  rate of shares they have in the project "for their own use" and then
+
  uporabo", nakar so odgovorni za prodajo), v kombinaciji s finančno
are responsible for selling it) combined with financial support like
+
  podporo, kot jo planira Velika Britanija za Hinkley Point C (dogovor,
  the United Kingdom created for Hinkley Point C - a deal that in the
+
  ki bo v prihajajočih tednih predložen Evropskemu sodišču s strani
  coming weeks will be put before the European Court by Austria and
+
  Avstrije in Luksemburga, zaradi domnevne nezakonite državne pomoči in
  Luxembourg, because of alleged illegal state aid and market
+
  izkrivljanja razmer na trgu).
  distortion.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberi celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. What is currently happening in the Czech Republic
+
  12. Trenutno dogajanje na Češkem
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Czech government approved the State Energy Policy (ASEK) on 18 May
+
  Češka vlada je 18. maja 2015 odobrila Državno energetsko politiko
2015. Calla, along with other associations – the Friends of the Earth
+
(ASEK). Calla, je skupaj z drugimi organizacijami - Friends of the
  and Greenpeace - issued a joint press release for it. One of the most
+
  Earth in Greenpeace - objavila skupno sporočilo za javnost. Ena izmed
  contentious issues, which the policy promotes, is the high proportion
+
  najbolj spornih zadev, ki jih politika spodbuja, je velik delež
  of nuclear energy and coal. When looking into the study called Smart
+
  jedrske energije in premoga. Ko gledamo študijo Smart Energy (2009),
Energy (2009), you will find that the policy resembles the first and
+
  ugotovimo, da politika spominja na prvi in najslabši primer imenovan
  the worst-case scenario called "No Active Policy" because the Czech
+
"No Active Policy", ker Češka ne počne skoraj nič za preoblikovanje
  Republic does virtually nothing for the transformation of Czech energy
+
  češke energetike v smeri obnovljive energije (delež elektrike iz
towards renewable energy (renewables' share in electricity production
+
  obnovljivih virov naj bi bil max. 25%, ni jasno ali ima država namen
  should be max. 25%, and it is unclear whether the state intends to
+
  pomagati gospodinjstvom pri doseganju energetske neodvisnosti).
  help households in achieving energy autonomy). On the contrary, the
+
  Nasprotno, Ministrstvo za industrijo in trgovino (MPO) želi ponovno
  Ministry of Industry and Trade (MPO) wants to re-enforce its plans for
+
  uveljaviti svoje načrte za nove jedrske reaktorje. Kar je tudi cilj
  new nuclear reactors. And the National Action Plan for the Development
+
Nacionalnega akcijskega načrta za razvoj jedrske energije na Češkem
  of Nuclear Energy in the Czech Republic (NAP JE ČR) aims at pushing
+
  (NAP JE ČR).
these through.
 
 
   
 
   
  NAP ČR is to be adopted in the coming weeks. The MPO Minister, Jan
+
  Minister MPO, Jan Mládek, in finančni minister, Andrej Babiš, sta
Mládek, and Finance Minister, Andrej Babiš, collaborated on it. The
+
sodelovala pri sestavi NAP ČR, potrjen naj bi bil v prihodnjih tednih.
  plan's formation could be classified as “top secret”. The plan
+
  Nastajanje načrta bi lahko opredelili kot "strogo skrivnost". Načrt
  promotes four nuclear reactors, two at Dukovany NPP and two at Temelín
+
  promovira 4 jedrske reaktorje, dva v JE Dukovany in dva v JE Temelín.
NPP. It is expected, however, that eventually "only" two reactors will
+
  Mládek uporablja svoj model: dobro bi se bilo odločiti zdaj, začeti
go ahead (the Dukovany dating from 1985 to 1987 should outstrip the
+
  postopek za izdajo dovoljenj, izvesti presojo vplivov na okolje
  Temelín from 2000-02). Mládek applies his model: we shall decide now,
+
  (EIA), urbanistično načrtovanje, izbiro prodajalca, porabiti do 1,2
  begin the licensing process, the Environmental Impact Assessment
+
  milijarde evrov do leta 2025, in se potem odločiti kje graditi jedrske
  (EIA), urban planning, vendor selection, spend up to 1.2 billion EUR
+
  reaktorje in kako jih bo država finančno podprla.
  by 2025 and then decide where to build the nuclear reactors and how
 
  the State will support the decision financially.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberi celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. The accelerating decline of French nuclear power
+
  13. Pospešen padec francoske jedrske energije
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  France is at a crossroads and is having a national energy debate. A
+
  Francija je na razpotju – trenutno poteka debata o energetiki. Osnutek
  draft bill before the French Parliament calls for reducing French
+
  zakona, ki je že v parlamentu, poziva k zmanjševanju francoskega
  reliance on nuclear to 50 % by 2025. Fossil fuels would be cut by 30 %
+
  zanašanja na jedrsko energijo na 50% do leta 2025. Fosilna goriva bi
  by 2030. Renewables would increase by 32% and overall energy use would
+
naj zmanjšali za 30% do 2030. Obnovljivi viri energije bi se naj
  drop by 20 % (and drop by 50 % by mid-century), achieved primarily by
+
  povečali za 32% in poraba celotne energije bi se naj zmanjšala za 20%
  increasing energy efficiency. The Parliament is expected to approve
+
  (do sredine stoletja za 50%), kar se namerava doseči predvsem s
  the policy next month.
+
  povečanjem energetske učinkovitosti. Pričakuje se, da bo parlament
 +
  zadevo potrdil naslednji mesec.
 
   
 
   
  However, it still needs to pass through the Senate and then back again
+
  Kakorkoli, zakon mora še skozi senat in potem spet nazaj do parlamenta
  to the assemblé nationale - it all depends on what the installed
+
  - vse je odvisno od inštalirane zmogljivostne meje.
capacity limit is. If the capacity is limited at current capacity 63.2
 
GW it means only one nuclear plant has to close to compensate for the
 
EPR being built at Flamanville. 50 % reduction in nuclear by 2025
 
sounds good in theory but if overall electricity consumption increases
 
no NPP's will close. The French Senate on the first reading of the law
 
increased the installed capacity limit to 64.85 GW and didn't have a
 
date for the 50 % reduction in nuclear. The proposed law will now go
 
to the French Senate for a second reading before going back again to
 
the assemblé nationale to be adopted definitely so still time for
 
changes.
 
 
   
 
   
  More information:
+
  Več informacij:
 
  http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/
 
  http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Austria: Nuclear Energy Conference 2015 - short report
+
  14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Linz was the venue, where around 150 activists from 12 countries met
+
  19.5.2015 je bil Linz prizorišče konference, kjer se je zbralo okrog
on the 19th of May 2015 to listen to interesting talks about the
+
150 aktivistov iz 12 držav. Govora je bilo o trenutni situaciji v
  current situation in Germany, Austria, Poland, France, the Czech
+
  Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, v Franciji, na Češkem in v Angliji. V
  Republic and England. In each country the work of the anti-nuclear
+
  vsaki državi je delo proti-jedrskega omrežja precej različno, zapleti,
  network is quite different, the complications with which the nuclear
+
  s katerimi se jedrski lobi spopada, pa se zdijo podobni: Kje najti
lobby is battling seem similar however: where to find investors in a
+
  vlagatelje v jedrsko energijo, če obnovljivi viri postajajo vedno
  field, that is increasingly a financial pain in the neck, while the
+
  cenejši? in obenem kako razložiti javnosti, da naj jih ne skrbi za
  renewables get cheaper and cheaper? And at the same time how to
+
  svoj denar?... kar bo še posebej zanimivo v britanskem primeru.
explain to the public, that they should not worry about their money,
 
  .... which will be especially interesting in the British case.
 
 
   
 
   
  The organizers of the conference, atomstopp_atomkraftfrei leben!,
+
  Organizatorji konference, Atomstopp_atomkraftfrei leben!, Mütter gegen
  Mütter gegen Atomgefahr and Anti Atom Komitee, supported by the
+
  Atomgefahr ter  Anti Atom Komitee, podprti s strani Zgornje Avstrijske
  Upper Austrian regional government also arranged possibilities for
+
  regionalne vlade, so prav tako uredili možnosti za povezovanje pred in
  networking before and after the conference. An online presentation of
+
  po konferenci.
  the conference can be found here:
+
   
 +
Več o konferenci:
 
  http://www.nec2015.eu/en/presentations.php
 
  http://www.nec2015.eu/en/presentations.php
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Anti-Nuclear Activists go on trial for opposing Trident
+
  15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2 Anti-Nuclear Activists from Somerset in the UK, Nikki Clark & Theo
+
  Dva proti-jedrska aktivista iz Somerset-a v Veliki Britaniji, Nikki
Simon, are due to go on trial to defend themselves against allegations
+
Clark in Theo Simon, sta pristala na sodišče zaradi obtožb motenja
  of aggravated trespass, at HMP Devonport - a port where Britain's
+
  posesti v HMP Devonport - v pristanišču, kjer so zaradi nadgradnje
  Nuclear Submarines that carry the UK Trident missile system is berthed
+
  zasidrane britanske jedrske podmornice, ki so oborožene z UK Trident
  for major upgrades. The Trial date had originally been set for May
+
  raketnim sistemom. Datum sodne obravnave je bil prvotno določen za 19.
  19th, however this date was adjourned on the day before the trial
+
  maj, a je bil kasneje preložen. Izbruhnil je tudi škandal v zvezi s
date, the same day as a big Trident Scandal story broke in the UK. A
+
  Tridentom, saj je Trident podmorničar William McNeilly na Wikileaksu
  Trident Submariner William McNeilly, published a dossier about Trident
+
  objavil dosje o Tridentu in o kršitvah varnosti in zaščite.
  safety & security breaches on wiki-leaks after going absent without
 
leave.
 
 
   
 
   
  For more information about the trial see here:
+
  Več informacij glede sojenja:
 
  http://tinyurl.com/qfndg7q
 
  http://tinyurl.com/qfndg7q
 
   
 
   
  as soon as a date is set it will be published here:
+
  Kakor hitro bo datum sojenja znan, bo objavljeno tukaj:
 
  https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/
 
  https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/
 
   
 
   
  and about the dossier on safety & security breaches on Trident:
+
  Dokumentacija o kršitvah varnosti in zaščite v Tridentu:
 
  https://wikileaks.org/trident-safety/
 
  https://wikileaks.org/trident-safety/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Joining the dots on fossil fuels, nukes and climate change
+
  16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
 +
    spremembe
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Climate and Energy Activists in the UK joined up the dots on fossil
+
  Podnebni in energetski aktivisti v Veliki Britaniji so združili moči
  fuels, nukes and climate change at the Reclaim Power camp in Oxford at
+
  na področju fosilnih goriv, jedrske energije in podnebnih sprememb v
  the last weekend of May which culminated in a day of direct action on
+
kampu 'Reclaim Power', v Oxfordu, zadnji vikend v maju, ki se je
  Monday 1st June, which targeted Public Relations firms involved, with
+
  zaključil z dnevom direktne akcije, v ponedeljek, 1. junija. Akcija je
  fossil fuels, fracking and nuclear power. Actions involved, office
+
  bila usmerjena proti PR agencijam, ki delajo za industrijo in podjetja
  occupations with lock-on tubes and street theatre turning Camargue
+
  fosilnih goriv, frackinga ter jedrske energije.
  into a Nuclear Contamination Zone... for more info see here:
+
   
 +
  Več informacij tukaj:
 
  http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/
 
  http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. Upcoming events
+
  17. Prihajajoči dogodki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the big
+
  Samo povzetek, več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net
upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke!
for this extract in the NukeNews!
 
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
 
  01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
 
                     waste repository in Bure (F)
 
                     waste repository in Bure (F)
  07/06/15 8.30 AM:  mass rally in Bure (F)
+
  07/06/15 8.30 AM:  protestni shod, Bure (F)
  08/06/15-21/06/15: anti-nuclear Better Power! camp in Pyhäjoki (FIN)
+
  08/06/15-21/06/15: proti jedrski kamp Better Power!, Pyhäjoki (FIN)
 
  08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
 
  08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
 
                     Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
 
                     Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
Line 389: Line 372:
 
  23/06/15 9 AM:    trial against 2011 Castor activists at Local Court,
 
  23/06/15 9 AM:    trial against 2011 Castor activists at Local Court,
 
                     room 1.120, in Fulda (D)
 
                     room 1.120, in Fulda (D)
  09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival in Rio de
+
  09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival, Rio de Janeiro
                     Janeiro (BR)
+
                     (BR)
 
  04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
 
  04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
 
                     Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
 
                     Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
Line 403: Line 386:
 
  16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
 
  16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
 
                     Wiluna to Leonora (AU)
 
                     Wiluna to Leonora (AU)
  09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015 in London (UK)
+
  09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015, London (UK)
 
  09/09/15 10 AM:    trial against activists' 2012 protests at Lingen
 
  09/09/15 10 AM:    trial against activists' 2012 protests at Lingen
 
                     nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
 
                     nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
 
                     Lingen (D)
 
                     Lingen (D)
  after 12/09/15:   decentralized atomic transport actions nationwide
+
  po 12/09/15:       decentralized atomic transport actions nationwide
 
                     on the route of the first recognized shipment of
 
                     on the route of the first recognized shipment of
 
                     uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
 
                     uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
  19/09/15 11 AM:    nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
  19/09/15 11 AM:    konferenca o jedrskih odpadkih, Volkshochschule,
 
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
 
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
 
  03/10/15 2 PM:    annual Internationales Aktionsbündnis gegen
 
  03/10/15 2 PM:    annual Internationales Aktionsbündnis gegen
 
                     Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
 
                     Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
 
                     Saint-Louis in Metz (F)
 
                     Saint-Louis in Metz (F)
  05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival in
+
  05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival, Florianopolis
                     Florianopolis (BR)
+
                     (BR)
 
  23/10/15:          nuclear waste law symposium (D)
 
  23/10/15:          nuclear waste law symposium (D)
  25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
+
  25/04/16-01/05/16: Evropski akcijski teden za prihodnost po Černobilu
                     And Fukushima
+
                     in Fukušimi
 
  09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
 
  09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
 
                     Radiation Protection Association: "Practising
 
                     Radiation Protection Association: "Practising
Line 425: Line 408:
 
                     New Challenges" at International Convention Centre,
 
                     New Challenges" at International Convention Centre,
 
                     in Cape Town (South Africa)
 
                     in Cape Town (South Africa)
  01/09/16-30/11/16: main hearing on the Environmental Court on SKB's
+
  01/09/16-30/11/16: glavna obravnava na Okoljskem sodišču o prijavi SKB
                     application to build KBS3 final nuclear waste
+
                     za izgradnjo KBS3 končnega odlagališča
                     repository at District Court in Nacka (S)
+
                    radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem sodišču v Nacki
  2017:              (probably) Castor transport of high level
+
                     (Švedska)
                     radioactive waste from Sellafield (UK) and of
+
  2017:              (predvidoma) prevoz zabojnikov z visoko
                     intermediate level radioactive waste from La Hague
+
                     radioaktivnimi odpadki iz Sellafielda (VB) in
                     (F) to Gorleben (D) and protests
+
                     srednje radioaktivnimi odpadki iz La Hague
 +
                     (Francija) v Gorleben (Nemčija) in protesti
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 459: Line 443:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. About NukeNews  
+
  18. O NukeNews
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
  their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
  update as well activists as the interested audience.
+
  javnosti.
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
  "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". The text should be
+
  jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage
  very brief and in English. Please don't make it longer than one
+
DOT net". Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več
  paragraph. We need a concise headline for your article, and you can
+
  kot en odstavek, vključno s strnjenim naslovom in morebitno povezavo
  add a link to a webpage providing more information. Deadline for the
+
  do spletne strani za boljšo informiranost. Rok za oddajo za NukeNews
19th issue of the NukeNews is 16th of August, 2015.
+
  #19 je 16. avgust 2015.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Delite dalje! Več o portalu NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
Line 505: Line 489:
 
[[Category: Rosatom]]
 
[[Category: Rosatom]]
 
[[Category: Subsidies]]
 
[[Category: Subsidies]]
[[Category: Uranium‏‎]]
+
[[Category: Uranium Mining]]
 
[[Category: Slovenian]]
 
[[Category: Slovenian]]

Latest revision as of 10:28, 12 January 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #18 - Proti-jedrski informacijski servis  *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
To poletje mora Fennovia-Rosatom začeti z gradnjo načrtovane jedrske
elektrarne Hanhikivi na Finskem - v nasprotnem bo postala politična
"načelna odločitev" o podpori novi jedrski elektrarni neveljavna.
Trenutno se proti-jedrski aktivisti na Finskem ukvarjajo s kreativnimi
dogodki, akcijskimi in protestnimi kampi. V tej številki lahko
preberete dvoje sporočil o nedavnih aktivnostih Fennovoime.

Število člankov ponuja vpogled v zadnja jedrska dogajanja v posameznih
evropskih državah, obenem pa tudi vpogled v Avstralijo, Združene
države in Kanado. Pomembna tema za evropske prebivalce in
proti-jedrske organizacije je novica o pogodbi Euratom, ki ima velik
pomen za razvoj jedrske energije v Evropski Uniji in ki signalizira
več ovir za dosledno postopno opuščanje jedrske energije.

Upamo, da vam bo 18. številka NukeNews všeč!


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #18
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Proti-jedrski akcijski kamp, Pyhäjoki(Finska)
2. Uradno poročilo: Nesreča na odlagališču radioaktivnih odpadkov
  povzročena zaradi napačne stelje za mačke
3. Ontario ostaja zavezan jedrski energiji
4. Fennovoima že seka zaščitene gozdove za načrtovano jedrsko
  elektrarno
5. Poplavljeni predlagani rudnik urana v Avstraliji opozarja na
  tveganja
6. Poljska: Vodje lokalnih oblasti pozivajo, da se sprejme odločitev
  o umestitvi načrtovane jedrske elektrarne v prostor
7. Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
8. 77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
9. Dan Černobila na Dunaju
10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
11. Poljski jedrski načrti
12. Trenutno dogajanje na Češkem
13. Pospešen padec francoske jedrske energije
14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
  spremembe
17. Prihajajoči dogodki
18. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Proti-jedrski akcijski kamp, Pyhäjoki(Finska)
----------------------------------------------------------------------
Podjetje Fennovoima načrtuje gradnjo nove jedrske elektrarne na
ekološko dragocenem rtu Hanhikivi v okrožju Pyhäjoki, na severozahodu
Finske. Ustavimo ta neodgovoren in nevaren projekt! Energija ljudi
proti jedrski energiji! Proti-jedrski akcijski kamp bo potekal blizu
rta Hanhikivi, od 8. do 21. junija, s strani Hyökyaalto, grassroots
mreže (Rising Tide Finland). Cilj kampa je učenje in deljenje znanja
ter idej o različnih oblikah neposrednega odpora. Udeležence
spodbujamo, da zagotovijo teme in del programa. Soglasno odločanje ima
prednost. Kakršna koli diskriminacija, naj si bo to na podlagi spola,
spolne usmerjenosti ali narodnosti, je strogo prepovedana. Politične
stranke ali nacionalni znaki ne spadajo v ta kamp.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/People_Power_agains_Nuclear_Power!_Anti-nuclear_action_camp_in_Pyh%C3%A4joki/Finland


----------------------------------------------------------------------
2. Uradno poročilo: Nesreča na odlagališču radioaktivnih odpadkov
  povzročena zaradi napačne stelje za mačke
----------------------------------------------------------------------
Celoletna preiskava ameriškega ministrstva za energijo, z 277 strani
dolgim poročilom, se je končala s sklepom, da je bila hujša nesreča na
odlagališču jedrskih odpadkov v New Mexico-u februarja 2014 povzročena
zaradi rabe napačne znamke stelje za mačke (op: ta material se pogosto
uporablja v odlagališčih radioaktivnih odpadkov). To je isto
odlagališče jedrskih odpadkov, ki ga je kandaska Organizacija za
upravljanje z jedrskimi odpadki (NWMO) uporabila kot model za njihovo
lastno jedrsko odlagališče, predlagano na obali jezera Huron v
Ontariu.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=998fedf8a7&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
3. Ontario ostaja zavezan jedrski energiji
----------------------------------------------------------------------
Ontario je sredi energetske revolucije, a ostaja vztrajno zavezan k
rabi jedrske energije. Medtem ko večina jedrskih elektrarn v Ontariu
vstopa v zadnjo fazo njihove načrtovane obratovalne dobe, vlada
nadaljuje z vlaganjem milijard dolarjev v podaljšanje življenjske
dobe, medtem ko so veliko bolj ekonomsko upravičene in obnovljive
možnosti zapostavljene.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=8b90a4eda8&e=2ece43c12c


----------------------------------------------------------------------
4. Fennovoima že seka zaščitene gozdove za načrtovano jedrsko
  elektrarno
----------------------------------------------------------------------
Na rtu Hanhikivi (Pyhäjoki), na Finskem, Fennovoima seka gozdove in
uničuje občutljivo naravo, zaradi izgradnje ceste za jedrsko
elektrarno. Trenutno imajo dovoljenje s strani lokalne občine za posek
okoli 100 hektarjev ekološko dragocenega območja, kar je ena petina
celotnega rta Hanhikivi.

Finska odločitev za elektrarno je bila načeloma pogojna, saj ostaja
odprtih še veliko pomembnih vprašanj: Bo dovolj zainteresiranih
finskih ali evropskih deležnikov pristopilo k projektu? Kakšen je plan
za jedrske odpadke? Če elektrarna ne bo nikoli zgrajena, je območje
uničeno zaman. 

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:People_in_Pyh%C3%A4joki_have_been_disregarded_because_of_the_Fennovoima_nuclear_plans


----------------------------------------------------------------------
5. Poplavljeni predlagani rudnik urana v Avstraliji opozarja na
  tveganja
----------------------------------------------------------------------
Lake Way, lokacija predlaganega rudnika urana Toro Energy je bila
poplavljena, kar vzbuja globoko zaskrbljenost glede prihodnosti
načrtovanega rudarjenja urana na jezerskem dnu. Toro Energy Ltd
načrtuje hrambo radioaktivne jalovine iz predlaganega rudnika urana
Wiluna - do 100 milijonov ton - v zapuščenih rovih Centipede in
Millipede, ki se bodo prav tako znašli na jezerskem dnu. Tudi trenutno
so pod vodo.


----------------------------------------------------------------------
6. Poljska: Vodje lokalnih oblasti pozivajo, da se sprejme odločitev
  o umestitvi načrtovane jedrske elektrarne v prostor
----------------------------------------------------------------------
Tri vodje lokalnih vlad so v pismu pozvali novo predsednico vlade, Ewi
Kopacz, da sprejme končno odločitev o gradnji (ali ne) jedrske
elektrarne na eni izmed njihovih lokacij. Trdijo, da pomanjkanje trdne
odločitve in nenehne zamude vodijo do oprijemljivih izgub v njihovih
proračunih in obenem ovirajo njihov razvoj. Trdijo tudi, da je lokalno
prebivalstvo naklonjeno možni gradnji jedrske elektrarne.

Vir:
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/energetyka-jadrowa-pomorze-samorzadowcy-chca-decyzji-o-elektrowni-atomowej,67183.html


----------------------------------------------------------------------
7. Poljsko-francoska medvladna posvetovanja o podnebju in energiji
----------------------------------------------------------------------
2. februarja 2015 je potekalo poljsko - francosko srečanje (označeno
kot medvladna posvetovanja) v zvezi s podnebnimi in energetskimi
zadevami: koncept energetske unije in okviri podnebne in energetske
politike. Razvoj jedrske energije je bil označen kot dober, a dalje o
tej temi mediji niso poročali.


----------------------------------------------------------------------
8. 77 odstotkov Poljakov podpira obnovljive vire
----------------------------------------------------------------------
Nova anketa Centra za raziskovanje javnega mnenja na Poljskem (CBOS)
je v začetku februarja 2015 razkrila, da je 77 odstotkov Poljakov
naklonjenih ideji, da bi Poljska povečala rabo obnovljivih virov
energije. Obnovljive vire podpirajo predvsem ženske in mladi, pa tudi
premožnejši posamezniki.

Vir:
http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/196595,Poles-believe-in-green-energy


----------------------------------------------------------------------
9. Dan Černobila na Dunaju
----------------------------------------------------------------------
24. aprila 2015 je dunajska platforma 'Nuclear-Free' obeležila spomin
na katastrofo v Černobilu, ki se je zgodila pred 29 leti. Aktivisti so
se zbrali pred avstrijskim Zveznim uradom kanclerja in Ministrstvom za
zunanje zadeve, da opozorijo na radioaktivnost, ki lahko ogroža
Avstrijo skozi gradnjo novih jedrskih reaktorjev in njihovih jedrskih
odpadkov. Aktivisti so še enkrat pozvali avstrijsko vlado da prepreči
gradnjo novih jedrskih elektrarn v sosednjih državah - na Madžarskem
in na Češkem.


----------------------------------------------------------------------
10. EURATOM – Utrdba jedrske energije
----------------------------------------------------------------------
Nespremenjene od leta 1957 - kljub Černobilu in Fukušimi – so črke na
papirju pogodbe EURATOM veliko močnejše in vplivnejše kot se mnogi
zavedajo. Skozi ogromno privilegijev za jedrsko industrijo in
raziskave, zapisanih v pogodbi sami in v sekundarni EU zakonodaji
(zavezujoči predpisi, smernice, priporočila), predstavlja EURATOM
plodna tla, na kateri rastejo nove jedrski objekti. Posledično je
vedno več rudarjenja z uranom, radioaktivnih odpadkov in širjenja
jedrskega orožja. To pomeni povečana tveganja na eni strani in veliko
več dela za državljane.

Leta 2014 sta se Britanska vlada in Evropska Komisija sklicevali na
pogodbo EURATOM z namenom, da upravičita odobritev ogromnih subvencij
za načrtovano jedrsko elektrarno Hinkley point C. Verjetno ker se
zavedajo, da leta 1957 spisana jedrsko-evforična preambula in uvodni
členi pogodbe EURATOM zagotavljajo edino možnost za Evropsko sodišče
za pravosodje, da zavrne prihajajoče avstrijske pritožbe proti tem
subvencijam, medtem ko bi EU pravila o konkurenci pomenila pravno
zmago za Avstrijo.

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership


----------------------------------------------------------------------
11. Poljski jedrski načrti
----------------------------------------------------------------------
Glede na prvotni časovni razpored bi se naj gradnja prve jedrske
elektrarne na Poljskem začela v 2013. Zdaj je jasno, da končna zelena
luč ne bo dana pred letom 2017, če sploh.

Tik pred svojim odhodom v EU, je bivši poljski premier Donald Tusk
prisilil tri državna podjetja - ENEA, Tauron in KGHM, da prevzamejo
10% delež PGE EJ1. Financiranje je zdaj predvidoma organizirano kot
korporativni 'set-up' (kot TVO in Fennovoima na Finskem: model
Mankala, kjer so prvi porabniki oproščeni DDV-ja, ker lastniki dobijo
elektriko po deležu delnic, ki jih imajo v okviru projekta "za lastno
uporabo", nakar so odgovorni za prodajo), v kombinaciji s finančno
podporo, kot jo planira Velika Britanija za Hinkley Point C (dogovor,
ki bo v prihajajočih tednih predložen Evropskemu sodišču s strani
Avstrije in Luksemburga, zaradi domnevne nezakonite državne pomoči in
izkrivljanja razmer na trgu).

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud


----------------------------------------------------------------------
12. Trenutno dogajanje na Češkem
----------------------------------------------------------------------
Češka vlada je 18. maja 2015 odobrila Državno energetsko politiko
(ASEK). Calla, je skupaj z drugimi organizacijami - Friends of the
Earth in Greenpeace - objavila skupno sporočilo za javnost. Ena izmed
najbolj spornih zadev, ki jih politika spodbuja, je velik delež
jedrske energije in premoga. Ko gledamo študijo Smart Energy (2009),
ugotovimo, da politika spominja na prvi in najslabši primer imenovan
"No Active Policy", ker Češka ne počne skoraj nič za preoblikovanje
češke energetike v smeri obnovljive energije (delež elektrike iz
obnovljivih virov naj bi bil max. 25%, ni jasno ali ima država namen
pomagati gospodinjstvom pri doseganju energetske neodvisnosti).
Nasprotno, Ministrstvo za industrijo in trgovino (MPO) želi ponovno
uveljaviti svoje načrte za nove jedrske reaktorje. Kar je tudi cilj
Nacionalnega akcijskega načrta za razvoj jedrske energije na Češkem
(NAP JE ČR).

Minister MPO, Jan Mládek, in finančni minister, Andrej Babiš, sta
sodelovala pri sestavi NAP ČR, potrjen naj bi bil v prihodnjih tednih.
Nastajanje načrta bi lahko opredelili kot "strogo skrivnost". Načrt
promovira 4 jedrske reaktorje, dva v JE Dukovany in dva v JE Temelín.
Mládek uporablja svoj model: dobro bi se bilo odločiti zdaj, začeti
postopek za izdajo dovoljenj, izvesti presojo vplivov na okolje
(EIA), urbanistično načrtovanje, izbiro prodajalca, porabiti do 1,2
milijarde evrov do leta 2025, in se potem odločiti kje graditi jedrske
reaktorje in kako jih bo država finančno podprla.

Preberi celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic


----------------------------------------------------------------------
13. Pospešen padec francoske jedrske energije
----------------------------------------------------------------------
Francija je na razpotju – trenutno poteka debata o energetiki. Osnutek
zakona, ki je že v parlamentu, poziva k zmanjševanju francoskega
zanašanja na jedrsko energijo na 50% do leta 2025. Fosilna goriva bi
naj zmanjšali za 30% do 2030. Obnovljivi viri energije bi se naj
povečali za 32% in poraba celotne energije bi se naj zmanjšala za 20%
(do sredine stoletja za 50%), kar se namerava doseči predvsem s
povečanjem energetske učinkovitosti. Pričakuje se, da bo parlament
zadevo potrdil naslednji mesec.

Kakorkoli, zakon mora še skozi senat in potem spet nazaj do parlamenta
- vse je odvisno od inštalirane zmogljivostne meje.

Več informacij:
http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/


----------------------------------------------------------------------
14. Avstrija: Konferenca o jedrski energiji 2015 - kratko poročilo
----------------------------------------------------------------------
19.5.2015 je bil Linz prizorišče konference, kjer se je zbralo okrog
150 aktivistov iz 12 držav. Govora je bilo o trenutni situaciji v
Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, v Franciji, na Češkem in v Angliji. V
vsaki državi je delo proti-jedrskega omrežja precej različno, zapleti,
s katerimi se jedrski lobi spopada, pa se zdijo podobni: Kje najti
vlagatelje v jedrsko energijo, če obnovljivi viri postajajo vedno
cenejši? in obenem kako razložiti javnosti, da naj jih ne skrbi za
svoj denar?... kar bo še posebej zanimivo v britanskem primeru.

Organizatorji konference, Atomstopp_atomkraftfrei leben!, Mütter gegen
Atomgefahr ter Anti Atom Komitee, podprti s strani Zgornje Avstrijske
regionalne vlade, so prav tako uredili možnosti za povezovanje pred in
po konferenci.

Več o konferenci:
http://www.nec2015.eu/en/presentations.php


----------------------------------------------------------------------
15. Proti-jedrska aktivista na sodišče zaradi nasprotovanja Tridentu
----------------------------------------------------------------------
Dva proti-jedrska aktivista iz Somerset-a v Veliki Britaniji, Nikki
Clark in Theo Simon, sta pristala na sodišče zaradi obtožb motenja
posesti v HMP Devonport - v pristanišču, kjer so zaradi nadgradnje
zasidrane britanske jedrske podmornice, ki so oborožene z UK Trident
raketnim sistemom. Datum sodne obravnave je bil prvotno določen za 19.
maj, a je bil kasneje preložen. Izbruhnil je tudi škandal v zvezi s
Tridentom, saj je Trident podmorničar William McNeilly na Wikileaksu
objavil dosje o Tridentu in o kršitvah varnosti in zaščite.

Več informacij glede sojenja:
http://tinyurl.com/qfndg7q

Kakor hitro bo datum sojenja znan, bo objavljeno tukaj:
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/

Dokumentacija o kršitvah varnosti in zaščite v Tridentu:
https://wikileaks.org/trident-safety/


----------------------------------------------------------------------
16. Združitev moči - fosilna goriva, jedrska energija in podnebne
  spremembe
----------------------------------------------------------------------
Podnebni in energetski aktivisti v Veliki Britaniji so združili moči
na področju fosilnih goriv, jedrske energije in podnebnih sprememb v
kampu 'Reclaim Power', v Oxfordu, zadnji vikend v maju, ki se je
zaključil z dnevom direktne akcije, v ponedeljek, 1. junija. Akcija je
bila usmerjena proti PR agencijam, ki delajo za industrijo in podjetja
fosilnih goriv, frackinga ter jedrske energije.

Več informacij tukaj:
http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/


----------------------------------------------------------------------
17. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
Samo povzetek, več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke!


01/06/14-June '15: "Bure 365" - decentralized actions against nuclear
          waste repository in Bure (F)
07/06/15 8.30 AM: protestni shod, Bure (F)
08/06/15-21/06/15: proti jedrski kamp Better Power!, Pyhäjoki (FIN)
08/06/15-26/06/15: photo exhibition "Was wäre, wenn ... Brokdorf |
          Tschernobyl. Eine Gegenüberstellung" at
          Kreisvolkshochschule, Landhausstr. 4, in
          Freudenstadt (D)
08/06/15 1.30 PM: trial against 2013 energy transition rally climbing
          activists at Local Court, room 862, Turmstr. 91, in
          Berlin (D)
14/06/15 2 PM:   rally against Tihange NPP at Dreiländereck,
          Dreiländereckweg, in Aachen (D)
20/06/15 11 AM:  conference "Atommüll ohne Ende (Teil 2)" at
          Tagungszentrum Pfefferberg, Schönhauser Allee 176,
          in Berlin (D)
20/06/15 12 PM:  Scrap Trident bloc at End Austerity Now demo at
          Bank of England, Queen Victoria St, in London (UK)
23/06/15 9 AM:   trial against 2011 Castor activists at Local Court,
          room 1.120, in Fulda (D)
09/07/15-19/07/15: International Uranium Film Festival, Rio de Janeiro
          (BR)
04/08/15-06/08/15: Peace Walk from Walnut Creek (Mt. Diablo Unitarian
          Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC) to
          Livermore (USA)
06/08/15-09/08/15: Hiroshima-Nagasaki International Fast at Livermore
          Lab, East Gate, Greenville Road, in Livermore (USA)
06/08/15-09/08/15: Hiroshima and Nagasaki Commemoration Fast in
          central London (UK)
15/08/15-31/08/15: West Australia Nuclear Free Alliance WANFA Art
          exhibition at Moores Gallery, 46 Henry St, in
          Fremantle (AU)
16/08/15-19/09/15: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country from
          Wiluna to Leonora (AU)
09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015, London (UK)
09/09/15 10 AM:  trial against activists' 2012 protests at Lingen
          nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
          Lingen (D)
po 12/09/15:    decentralized atomic transport actions nationwide
          on the route of the first recognized shipment of
          uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
19/09/15 11 AM:  konferenca o jedrskih odpadkih, Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
03/10/15 2 PM:   annual Internationales Aktionsbündnis gegen
          Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
          Saint-Louis in Metz (F)
05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival, Florianopolis
          (BR)
23/10/15:     nuclear waste law symposium (D)
25/04/16-01/05/16: Evropski akcijski teden za prihodnost po Černobilu
          in Fukušimi
09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
          Radiation Protection Association: "Practising
          Radiation Protection: Sharing the Experience and
          New Challenges" at International Convention Centre,
          in Cape Town (South Africa)
01/09/16-30/11/16: glavna obravnava na Okoljskem sodišču o prijavi SKB
          za izgradnjo KBS3 končnega odlagališča
          radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem sodišču v Nacki
          (Švedska)
2017:       (predvidoma) prevoz zabojnikov z visoko
          radioaktivnimi odpadki iz Sellafielda (VB) in
          srednje radioaktivnimi odpadki iz La Hague
          (Francija) v Gorleben (Nemčija) in protesti


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365
https://www.facebook.com/events/1586277508277465/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/berlin-zweiter-prozess-wegen-energiewendedemo/
http://www.anti-akw-ac.de/events/5/14-06-2015_demo_dreilaendereck/
https://www.ausgestrahlt.de/fileadmin/user_upload/atommuell/Aufruf_Veranstaltung_20.6._Berlin.pdf
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2125-scrap-trident-bloc-at-end-austerity-now-demo
http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/farbe-am-castor-prozess-in-fulda-am-23-6/
http://uraniumfilmfestival.org/en/
https://nuclearfree.wordpress.com/art/
http://walkingforcountry.com
http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
http://nirgendwo.info/lingen/
http://www.urantransport.de/aktionstage.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
18. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
javnosti.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage
DOT net". Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več
kot en odstavek, vključno s strnjenim naslovom in morebitno povezavo
do spletne strani za boljšo informiranost. Rok za oddajo za NukeNews
#19 je 16. avgust 2015.

Delite dalje! Več o portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET