Difference between revisions of "NukeNews No. 13 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(+cat)
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|13}}
+
{{NukeNews5|13}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
 
  * NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
 
  * NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
{{NukeNews incomplete translation template|Polish}}
 
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
Line 39: Line 38:
 
     gmin
 
     gmin
 
  2.  Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
 
  2.  Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
  3.  Resistance to the Polish NPP construction plans
+
  3.  Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
  4.  Pro-nuclear propaganda bus in Poland
+
  4.  Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
  5.  A Poland-overseas media scandal
+
  5.  Polski skandal medialny
  6.  Nuclear news from Finland
+
  6.  Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
  7.  Environmental disaster company Talvivaara close to bankruptcy
+
  7.  Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
  8.  International Anti-nuclear Network Gathering in August
+
  8.  Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
  9.  PLEX in Ukraine
+
  9.  Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
  10. New Czech government: maybe no additional reactors at Temelín, but
+
  10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
     in Dukovany, and plans to open up new uranium mines
+
    Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  11. Anti-Nuke Cooperation in the regions along river Danube:
+
     kontynuowania wydobywania uranu
     International Conference on 25.4.2014 in Lower Austria
+
  11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
+
     konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
     Antinuclear campaign in Poland in 1980s
+
  12. Wezwanie do składania dokumentów dla potrzeb monografii
  13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
+
    poświęconej polskiej kampanii antyatomowej w latach 80 ubiegłego
  14. Do not let energy transition capsize!
+
     wieku
  15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
+
  13. Zatwierdzono polski program jądrowy
  16. Upcoming events
+
  14. Nie dajmy zaginąć rewolucji energetycznej!
  17. About NukeNews
+
  15. Konferencja: „Limity ekonomiczne energetyki jądrowej“
 +
  16. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
 +
  17. Co to są Nuke News?
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 103: Line 104:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Resistance to the Polish NPP construction plans
+
  3.  Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A citizens group from the Mielno gmina (state smallest administrative
+
  Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
district), home to the Gaski village as an official candidate siting
+
  jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
of a first NPP, filed a lawsuit challenging the permit on the siting
+
  elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
  of a NPP in Gaski issued by the head (Voivode) of the Western
+
  elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
  Pomerania Region (Wojewoda Zachodniopomorski). The permit was
+
  zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
sustained by the Voivode but the citizens want to file a complaint to
+
  zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
the Poland's Constitutional Court.
+
  niemu do Trybunału Konstytucyjnego.
 
Furthermore, a delegation of citizens from the Mielno presented, at
 
  the Gmina Hall Council's meeting, a document covering the potential
 
  negative impact of a possible building and operating of an NPP in
 
  their region. Also, in past months, Mielno turned out in local opinion
 
polls to be in favour of the renewables development (instead of
 
  nuclear power).
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Pro-nuclear propaganda bus in Poland
+
  4.  Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In late November, promoters of nuclear power, again this year, drove a
+
  Pod koniec listopada 2013 roku zwolennicy energii jądrowej (studencki
so-called 'Atomic Coach', performing an 'information' tour along the
+
ruch proatomowy pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Przemysłu,
  coastline of the Northern Poland's regions. It was a pro-nuclear
+
sponsorowany przez największe spółki aktywne w przemyśle jądrowym w
  students' foundation, under the auspices of the Polish Ministry of
+
Polsce i w innych krajach, łącznie z Arevą, EdF, Hitachi, PGE)
  Economy, sponsored by the biggest nuclear players, both Polish and
+
  przejechali się już po raz któryś „autobusem proatomowym“ po wybrzeżu
  global, including AREVA, EDF, Hitachi, PGE. They stopped at several
+
  w regionach północnej Polski, absolwując w ten sposób trasę
  towns and villages including the candidate sites for the first NPP and
+
  informacyjną. Trasa miała kilka przystanków w miastach i gminach
  had meetings with school youth at schools to significantly augment the
+
  łącznie z miejscowościami, które są kandydatami na zlokalizowanie
  attendance rates at their events. Apart from bringing up usual
+
  nowej polskiej elektrowni jądrowej. W nich ruch proatomowy
  pro-nuclear myths and arguments in their speeches, they showed simple
+
  zorganizował prezentacje w szkołach, wyraźnie zwiększając w ten
  physical experiments, most often completely unrelated to NPPs directly
+
  sposób liczbę uczestników na swoich spotkaniach. Oprócz przekazywania
  and some of them even unrelated to the fission phenomena (maybe
+
  typowych mitów i argumentów proatomowych na szkołach, zaprezentowali
  luckily...).
+
  proste eksperymenty fizykalne, często w ogóle nie związane zarówno z
 +
  eksploatacją urządzeń jądrowych, jak i z fenomenem rozszczepiania
 +
  jąder.
 
   
 
   
  Last year the nuclear opponents from the local committee 'Nie dla
+
  W zeszłym roku kilkakrotnie zabroniono wejściu na podobne spotkania
  atomu w Lubiatowie' ('No to the atomic power in Lubiatowo') were
+
  proatomowe dla członków miejscowego komitetu „Nie dla atomu w
sometimes denied access to the meetings and were verbally assaulted by
+
  Lubitowie“, natomiast osoby promujące atom zaatakowali je słownie:
  the pro-nuclear citizens:
 
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html
 
   
 
   
  Official website of the pro-nuclear organizers:
+
  Oficjalna strona internetowa organizacji proatomowej:
 
  http://www.atomowyautobus.pl
 
  http://www.atomowyautobus.pl
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  A Poland-overseas media scandal
+
  5.  Polski skandal medialny
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The head of the Polish state nuclear agency (PAA) claimed in an
+
  Prezes polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) podał w wywiadzie
  interview in a magazine published by the Polish embassy in Tokyo that
+
  dla magazynu wydanego przez Ambasadę Polską w Tokio, że Polska chce
  "Poland wants to implement the nuclear power even should it entail a
+
  wprowadzić energię jądrową, aczkolwiek korzystanie z niej może
  Fukushima-like event". Currently the PAA spokeswoman denies the
+
  prowadzić do katastrofy porównywalnej z wydarzeniem w Fukuszimie.
  wording and investigates whether there might have been some mistakes
+
  Rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki obecnie zaprzecza
  in the interview's translation from Japanese...
+
tym twierdzeniom, badając, czy mogło chodzić o błąd w tłumaczeniu
 +
  wywiadu z języka japońskiego.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Nuclear news from Finland
+
  6.  Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  February 13th the Finnish Ministry of Industry announced the
+
  13 lutego fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało, że
  Fennovoima environmental report is finished and ready to be published
+
  raport EIA firmy Fennovima jest gotowy i można go opublikować tak, aby
  for public evaluation and comments. This 264 page report was prepared
+
  opinia publiczna mogła do niego wnieść swoje komentarze i uwagi. Firma
  by Pöyry company, which has been previously criticized for breaking
+
Fennovoima opublikowała liczący 264 strony raport, gdyż w przeszłości
  the European rules of corporate social responsibility.
+
  była krytykowana za naruszenie reguł europejskich w związku z
 +
odpowiedzialnością społeczną za prowadzoną przez nią działalność
 +
  gospodarczą.
 
   
 
   
  The Ministry of Industry is the body responsible one for the EIA
+
  Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest instytucją odpowiedzialną za
  process, international EIA (according to the Espoo Convention) is
+
proces oceny oddziaływania budowy na środowisko (proces EIA).
  handled through the Ministry of Environment. The Finnish organizations
+
  Międzynarodową (transgraniczną) oceną oddziaływania budowy na
  against the Fennovoima plant hope there will be critical input through
+
  środowisko zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Organizacje
  the international EIA.
+
  fińskie, które nie zgadzają się na reaktor firmy Fennovoima, mają
 +
  nadzieję, że w ramach procesu transgranicznego EIA pojawią się
 +
krytyczne uwagi także z zagranicy.
 
   
 
   
  So far, there seems to be several additions to the EIA programme,
+
  Chyba najwięcej dotąd uwag dotarło w ramach procesu EIA od
  suggested by Swedish organizations. The most important seems to be
+
  organizacji szwedzkich. Najważniejszą kwestią jest dołączenie do
  adding the INES-7 scenario to the EIA. Another one is the effect of
+
  raportu EIA także scenariusza INES-7 (tzn. w nowej elektrowni
  pack ice which is said to be included, but it's actually a description
+
jądrowej może wystąpić awaria ponadprojektowa). Kolejny ważny punkt
  of the pack ice itself, no analysis on the reactor behaviour if pack
+
związany jest z następstwami obecności kier lodowych. W raporcie
  ice prevents cooling etc.
+
  niby o nich wspomniano, jednak chodzi tylko o opis kier lodowych, a
 +
  nie o analizę zachowań reaktora w przypadku, gdy kry uniemożliwią
 +
  jego chłodzenie, itd.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej informacji można znaleźć na stronach:
 
  http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
 
  http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
 
  http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
 
  http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
Line 189: Line 191:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Environmental disaster company Talvivaara close to bankruptcy
+
  7.  Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Since 2013 Talvivaara Mining Company Plc. has faced serious financial
+
  Od 2013 roku firma Talvivaara Mining Company Plc. boryka się z
  difficulties. Months after the big spill of about one million cubic
+
  poważnymi problemami finansowymi. Kilka miesięcy po tym, jak w
  meters of highly toxic process waters from the mine in November 2012
+
  listopadzie 2012 roku poprzez dużą nieszczelność wyciekł milion metrów
  causing an environmental catastrophe for the sensitive water systems
+
  sześciennych mocno zatrutej wody odpadowej ze zbiorników kopalni
  of the Eastern Finland wetlands it turned out that the company
+
  powierzchniowej, co spowodowało klęskę ekologiczną we wrażliwym
  wouldn't be capable of dealing with the costs of their business and
+
  systemie wodnym wschodniej części Finlandii, okazało się, że firma nie
  much less for a serious clean-up after spoiling the ecosystems with
+
  jest w stanie pokryć własnych kosztów operacyjnych, nie wspominając o
  uranium, nickel, cadmium, sulfates and other heavy metals. Talvivaara
+
  finansowaniu poważnie traktowanych prac związanych z sanacją i
Mining Company then started to provide more shares to take in
+
sprzątaniem po skażeniu ekosystemu uranem, niklem, kadmem,
  additional financing.
+
  sulfonianami i innymi ciężkimi metalami.
 
   
 
   
  But this attempt to save Talvivaara's finances failed, as outside
+
  Niestety próba uratowania finansowania firmy Talvivaara nie powiodła
  Finland hardly any new investors could be found. Last autumn a
+
  się, gdyż trudno było znaleźć inwestorów poza Finlandią. Jesienią
  procedure to check the company's economical capabilities was started
+
  zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie sprawdzające moce
  to decide whether or not the about 450 million Euros in loans
+
  ekonomiczne firmy Talvivaara w celu podjęcia decyzji, czy termin
  Talvivaara owes banks and investors would be deferred or not. The
+
płatności 450 milionów eur w kredytach, jakie Talvivaara zaciągnęła
  results are expected this spring - probably a decision about the end
+
  od banków i inwestorów, ma zostać wydłużony, czy też nie. Wyniki
  of this disastrous mining project or its continuation. However, the
+
  postępowania powinny być ogłoszone wiosną tego roku – co
  Finnish government is strongly interested in saving their prototype
+
  prawdopodobnie pociągnie za sobą także zakończenie eksploatacji
  investments of a reputedly "green" mining boom in Finland.
+
niszczącej środowisko kopalni powierzchniowej. Rząd fiński jest
 +
  jednak bardzo zainteresowany uratowaniem swoich inwestycji w
 +
  prototyp rzekomo „zielonego“ boomu w wydobywaniu w Finlandii.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej informacji można znaleźć na stronach:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  International Anti-nuclear Network Gathering in August
+
  8.  Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The 2014 Nuclear Heritage Network gathering will take place August
+
  Tegoroczne międzynarodowe spotkanie antyatomowe pod tytułem Nuclear
  4-8 near Kiel in northern Germany. It will be a platform for
+
  Heritage Netzwork Gathering odbędzie się w dniach od 4 do 8 sierpnia
  anti-nuclear activists and organizers to meet each other in person,
+
2014 roku niedaleko Kilonii na północy Niemiec. Będzie to zarazem
  get to know about each others' topics and struggles, for skill sharing
+
  okazja do osobistego zapoznania się z sobą organizatorów i aktywistów
  and exchanging experiences and to improve the tools to support
+
antyatomowych, dowiedzenie się więcej o tematach i kampaniach innych.
  anti-nuclear activities internationally.
+
  Spotkanie posłuży również do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz
 +
  do doskonalenia narzędzi międzynarodowego wspierania działań
 +
  antyatomowych.
 
   
 
   
  These annual gatherings are an important means of networking of the
+
  Coroczne spotkania antyatomowe stanowią ważne narzędzie wzajemnych
  international anti-nuclear Nuclear Heritage Network. Here we will
+
  powiązań w ramach międzynarodowej sieci antyatomowej Nuclear Heritage
  develop new resources to strengthen anti-nuclear struggles and improve
+
Network. Powstają tu nowe źródła dla wzmacniania sprzeciwu wobec
  already existing tools. The meeting is supposed to make progress with
+
  energetyki jądrowej i dla doskonalenia narzędzi już istniejących.
  the network and to involve new interested activists. Workshops will
+
  Ponadto spotkanie powinno dalej rozszerzyć międzynarodową sieć
  include presentations of nuclear situations in the participants'
+
  antyatomową, jak również zachęcić nowych aktywistów. W ramach
  countries as well as resources like the NukeNews newsletter system,
+
  spotkania odbędą się warsztaty z prezentacjami na temat sytuacji
  the International Network Office, multilingual flyer project, etc.
+
  jądrowo-politycznej w krajach biorących udział w spotkaniu, a także
 +
  na temat środków i systemu newslettera Nuke News, projektu
 +
wielojęzycznych ulotek informacyjnych, itd.
 
   
 
   
  This year we will meet in the same place directly before the
+
  W tym roku międzynarodowe spotkanie antyatomowe odbędzie się w tym
  international anti-nuclear summer camp starts - thus, it will be
+
  samym miejscu i w czasie tuż przed letnim międzynarodowym obozem
  possible to join the actions and workshops of this event, too. This
+
  antyatomowym. Wobec tego można będzie odwiedzić także wydarzenia i
  will be an opportunity for anti-nuclear activists around the Baltic
+
  warsztaty tego obozu. Jednocześnie stanowi ono możliwość spotkania
  Sea to gather and organize campaigns and actions against nuclear
+
się aktywistów antyatomowych nad Morzem Bałtyckim oraz ich
  business in the region.
+
  współudziału w zorganizowaniu kampanii i spotkań przeciw przemysłowi
 +
  jądrowemu w tym regionie.
 
   
 
   
  We will try to provide travel costs refunding if you are not able to
+
  Będziemy się starali pomóc w zwrotach kosztów podróży na spotkanie
  cover your travel expenses to the gathering yourself. For that you
+
  antyatomowe uczestnikom, nie dysponującym wystarczającymi własnymi
  should get in touch with us as early as possible. If you are
+
środkami do opłacenia kosztów podróży na spotkanie. Takich uczestników
  interested to join the 2014 Anti-nuclear Network Gathering, please
+
  poprosimy o skontaktowanie się z nami. W przypadku zainteresowania
  send an e-mail to "contact AT nuclear-heritage DOT net".
+
  udziałem w międzynarodowym spotkaniu antyatomowym prosimy o przysłanie
 +
  wiadomości e-mail na adres "contact AT nuclear-heritage.net".
 
   
 
   
  More information:
+
  Po więcej informacji zapraszamy na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  PLEX in Ukraine
+
  9.  Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Design lifetime of twelve nuclear units in Ukraine is going to expire
+
  Zaplanowana w projekcie długość okresu eksploatacji 12 elektrowni
  by 2020, including three extended ones (two nuclear units at the Rivne
+
jądrowych na Ukrainie upływa w 2020 roku. Dotyczy to także trzech
  NPP and the unit 1 of the South Ukrainian NPP). In March 2013 the
+
  urządzeń, których okres eksploatacji został przez urzędy już w
  Implementation Committee of the Espoo Convention, on the basis of
+
przeszłości przedłużony (dwa bloki elektrowni jądrowej Równe oraz blok
  information submitted by Ecoclub concerning the planned extension of
+
  1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej). W marcu 2013 komisja
  the Rivne NPP, decided to begin a Committee initiative (EIA/IC/CI/4).
+
  nazwana „Implementation Commiteee of the Espoo Convention“, na
  Now there is an open case on the matter of lifetime extension of old
+
podstawie informacji na temat przedłużenia okresu eksploatacji
  nuclear units in Ukraine. Committee's position is that extension of
+
elektrowni jądrowej Równe przedstawionych przez ekologiczną
  the nuclear power plants is considered to be major change in the
+
  organizację Ecoclub, postanowiła założyć inicjatywę komisji w oparciu
  activity under the Espoo Convention.
+
  o Konwencję z Espoo (EIA/IC/CI/4). Obecnie trwa na Ukrainie
 +
  postępowanie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji starych
 +
  reaktorów jądrowych. Według opinii komisji, proponowane przedłużenie
 +
  eksploatacji elektrowni jądrowych w ramach Konwencji z Espoo należy
 +
  traktować jako „zasadniczą zmianę“.
 
   
 
   
  In November 28, 2013 the State Nuclear Regulatory Inspectorate of
+
  28 listopada 2013 roku ukraiński urząd nadzoru jądrowego State Nuclear
  Ukraine decided to extend the lifetime of the unit 1 of the South
+
Regulatory Inspectorate of Ukraine podjął decyzję o przedłużeniu
  Ukrainian NPP up to December 2, 2023, beyond its technical design
+
  okresu eksploatacji bloku 1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej
  lifetime. Procedures under the Espoo Convention while taking this
+
  aż do 2 grudnia 2023 roku, a więc dużo ponad pierwotnie w projekcie
  final decision were not applied. During the Meeting of the Parties to
+
  zakładany okres eksploatacji elektrowni. Po przyjęciu takiej
  the Espoo Convention, 2-5 June, 2014, a decision on the necessity to
+
  ostatecznej decyzji nie rozpoczęto żadnego postępowania w oparciu o
  apply procedures under the Espoo Convention is supposed to be
+
  Konwencję z Espoo. Na posiedzeniu stron Konwencji z Espoo, które
  finalized. And we hope that it will help to develop in Ukraine a
+
odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2014 roku, powinna zostać
  unified mechanism that would bring decision-making on extension of the
+
  podjęta decyzja dotycząca konieczności rozpoczęcia postępowania
  nuclear power units in compliance with the Espoo Convention as soon as
+
  zgodnie z Konwencją z Espoo. Mamy nadzieję, że przyczyni to się do
  possible to prevent more such decisions without environmental impact
+
  wprowadzenia ujednoliconego zarządzania na Ukrainie, które jak
  assessments and without consultations with potentially affected people
+
  najszybciej doprowadzi do zgodności z Konwencją z Espoo wszystkich
  in neighbouring states.
+
decyzji dotyczących przedłużania okresów eksploatacji reaktorów
 +
  jądrowych tak, aby w przyszłości zapobiec przyjmowaniu podobnych
 +
decyzji bez przeprowadzenia procesu EIA (ocena oddziaływania budowy na
 +
  środowisko) i bez konsultacji z obywatelami dotkniętych regionów, w
 +
  tym także krajów sąsiadujących.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. New Czech government: maybe no additional reactors at Temelín, but
+
  10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
     in Dukovany, and plans to open up new uranium mines
+
    Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
 +
     kontynuowania wydobywania uranu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The new government of the Czech Republic is financially under pressure
+
  Nowy czeski rząd jest pod presją finansową i nie chce pozwolić na
  and doesn't want to apply the so-called "British model" in the
+
  wprowadzenie do swojego kraju modelu brytyjskiego, zapewniającego
  country, which means a long-term state guarantee for a minimum
+
  długofalowe gwarancje państwowe minimalnej ceny odkupu prądu
  electricity price. So the Temelín tender for block 3+4, which should
+
  elektrycznego z nowych źródeł jądrowych. Wobec tego oraz pod wpływem
  have been decided on soon and where only a Russian and an American bid
+
kryzysu krymskiego może być całkowicie zniweczony przetarg na budowę 3
  are still fighting, might get buried due to low market prices for
+
i 4 bloku elektrowni jądrowej Temelín, w którym uczestniczyli:
  electricity. There are however signals, that the even older nuclear
+
  amerykański Westinghouse oraz rosyjski Rosatom. Albo po prostu z tego
  power plant of Dukovany in Southern Moravia might be expanded. Prime
+
  powodu, że cena prądu elektrycznego na giełdzie jest długofalowo zbyt
  minister Sobotka also stated that he would not object to new uranium
+
  niska. Jednak istnieją sygnały, że w przyszłości można by rozszerzyć
  pits in the south of the Czech Republic not far from Dukovany.
+
  starszą czeską elektrownię jądrową, w Dukovanach. Czeski premier
 +
  Sobotka nawet nadmienił, że nie ma nic przeciwko otwarciu nowej
 +
  kopalni uranu na południu Czech.
 
   
 
   
 
  http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining
 
  http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining
Line 300: Line 321:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Anti-Nuke Cooperation in the regions along river Danube:
+
  11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
     International Conference on 25.4.2014 in Lower Austria
+
     konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Project "Anti-Nuke-Cooperation along river Danube", organized by
+
  Projekt „Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich“, objęty
  the Viennese platform Atomkraftfrei, is aiming at a more intensive
+
  patronatem platformy wiedeńskiej Atomkraftfrei, ma na celu
  cooperation of nuke-critical forces in the countries stretching along
+
  intensyfikację współpracy organizacji krytycznych wobec jądra w
  river Danube. Participants are expected among others from Bulgaria,
+
  krajach naddunajskich. Oczekiwani są uczestnicy przede wszystkim z
  Romania, Hungary, Slovakia, Austria and Germany. Official support for
+
  następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Węgier, Austrii i Niemiec.
  this conference comes especially from the province of Lower Austria.
+
  Oficjalnego wsparcia projektowi udziela kraj związkowy Dolna Austria.
 
   
 
   
  Further Info: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"
+
  Więcej informacji: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
+
  12. Wezwanie do składania dokumentów dla potrzeb monografii
     Antinuclear campaign in Poland in 1980s
+
     poświęconej polskiej kampanii antyatomowej w latach 80 ubiegłego
 +
    wieku
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Veteran protesters against the started-and-later-dropped NPP Żarnowiec
+
  Przedstawiciele ruchu sprzeciwiającego się rozpoczęciu przerwanej
  in Poland two and a half decade ago are looking for documentation,
+
  później budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec w Polsce 25 lat temu,
  including photographs, documentary footage, films, posters, article
+
  poszukują materiałów takich jak zdjęcia, dokumentacje, filmy, ulotki,
  clips, official letters or other forms of testimonies about those
+
  wycinki prasowe, pisma urzędowe oraz inne dokumenty z czasów protestów
  protests and related activities during that time.
+
  i związanych z nimi ówczesnych wydarzeń.
 
   
 
   
  They will be used for preparing a publication "Antinuclear campaign in
+
  Materiały zbierane są dla potrzeb przygotowywanej publikacji Tomasza
  Poland from 1985 to 1990" by Tomasz Borewicz, to be published later
+
  Borewicza na temat kampanii antyatomowej w Polsce w latach 1985 do
this year.
+
1990, która ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.
 
   
 
   
  More information:
+
  Więcej informacji:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
+
  13. Zatwierdzono polski program jądrowy
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On 28th January, the Polish government adopted the Polish Programme
+
  28 stycznia 2014 roku polski rząd uchwalił Program polskiej energetyki
  for Nuclear Power, the State's strategic document with intention to
+
jądrowej - strategiczny dokument państwa, zawierający zamiar
  build its first NPPs and implement nuclear power in Poland. While the
+
  wybudowania pierwszej w kraju elektrowni jądrowej oraz wprowadzenia
  administrative, institutional and legal procedures have been
+
  energetyki jądrowej w Polsce. Postępowania administracyjne za udziałem
  continuing to some extent for the past three years, the nuclear
+
  różnych instytucji trwają już od prawie trzech lat, teraz natomiast
  industry welcomed the document as a firm commitment to the previously
+
  przemysł jądrowy i powiązane gałęzie pochwaliły dokument jako wyraz
  declared plans. At the same time antinuclear campaigners scrutinized
+
  nieomylnego obstawania przy wcześniejszych planach. Aktywiści,
  the document and the government's decision for the financial burden it
+
  przeciwnie, skrytykowali dokument oraz decyzję rządu ze względu na
  brings on the public budgets and on the consumers as well as for
+
  obciążenia finansowe ludności i odbiorców, jak również ze względu na
  potential dangers. The government revealed no concrete idea for the
+
  ryzyka i zagrożenia dla ludzi i środowiska, związane z korzystaniem z
  financing the project, nor solid ideas to deal with radioactive waste.
+
  energii jądrowej. Rząd nie przedstawił konkretnych zamiarów
 +
  finansowania projektu, jak również koncepcji likwidacji odpadów
 +
promieniotwórczych.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Do not let energy transition capsize!
+
  14. Nie dajmy zaginąć rewolucji energetycznej!
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The energy revolution in Germany is a success. After the federal
+
  Rewolucja energetyczna w Niemczech odnosi sukces. Po podjęciu przez
  government has decided to phase out nuclear power a law for renewable
+
  rząd niemiecki decyzji o wycofaniu się z programu jądrowego, w efekcie
  energy was adopted as a consequence, the EEG. The society has agreed
+
  tej decyzji rządowej uchwalono ustawę o odnawialnych źródłach energii,
  to it and numerous citizens are part of the energy revolution:
+
tzw. EEG. Opinia publiczna popiera ustawę i duża część obywateli
  decentralized, socially and environmentally. Now the conglomerates -
+
  dołączyła do rewolucji energetycznej: społecznie, ekologicznie i w
EnBW, Vattenfall, E.on and RWE - put pressure on the government.
+
  sposób zdecentralizowany. Koncerny EnBW, Vattenfall, E.ON i RWE
  They want to keep the monopoly of power for the sake of quick money.
+
  zaczęły teraz wywierać presję na rząd niemiecki. W celu szybkiego
  Moreover, the four global players of the worldwide nuclear business -
+
  zarobienia dużych pieniędzy chcą one zachować swój monopol
  Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi, Rosatom - already fixed
+
  energetyczny. Oprócz tego, 4 głównych globalnych graczy, tzn. Areva,
  numerous construction plans for nuclear power plants almost everywhere
+
Westinghouse/General Electric, Hitachi i Rosatom, już zaczęło
  in Europe, they impatiently wait for the failure of the pilot project:
+
  przygotowywać plany budowy nowych elektrowni jądrowych niemal w każdym
  the energy revolution in Germany.  
+
  regionie Europy. Niecierpliwie czekają oni na zaginięcie tego
 +
  pilotażowego projektu rewolucji energetycznej w Niemczech.
 
   
 
   
  The energy revolution must succeed! Let us not permit the governments
+
  Rewolucja energetyczna musi zwyciężyć! Nie pozwólmy naszym rządom, aby
  to act as puppets of large corporations! Let's not allow the
+
  stały się marionetkami w rękach dużych koncernów! Nie dopuśćmy do
  government to drive the energy revolution into the ground! On 30
+
  tego, aby rząd pozwolił na zniweczenie rewolucji energetycznej! 30
  November 2013 about 16,000 people demonstrated in Berlin for the
+
  listopada 2013 roku w Berlinie 16.000 ludzi demonstrowało wsparcie dla
  energy transition. On 22 March 2014 about 30,000 people demonstrated
+
  rewolucji energetycznej. 22.03.2014 w stolicach siedmiu krajów
in seven provincial capitals across the country for the energy
+
związkowych wyszło na ulice 30.000 ludzi, aby poprzeć rewolucję
  revolution. On 10 May 2014 it goes on with a central manifestation in
+
  energetyczną w Niemczech. Zaś 10 maja 2014 roku protesty w imieniu
  Berlin: Do not let energy transition capsize! This is just the
+
  wsparcia rewolucji energetycznej będą kontynuowane, wraz z centralnym
  beginning!
+
wydarzeniem w Berlinie, pod hasłem: Nie dajmy zaginąć rewolucji
 +
  energetycznej! I to dopiero początek.
 
   
 
   
 +
Więcej informacji:
 
  http://energiewende-demo.de
 
  http://energiewende-demo.de
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
+
  15. Konferencja: „Limity ekonomiczne energetyki jądrowej“
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The International Conference NEC 2014 "The economic limits of nuclear
+
  Dnia 29 kwietnia 2014 roku, w Sali im. Smetany Autoklubu RCz w Pradze,
  energy" will be held on 29th April at the Smetana Hall of the Czech
+
  odbędzie się międzynarodowa konferencja NEC 2014 „Limity ekonomiczne
  Automobile Club in Prague. The aim of the conference is to discuss
+
  energetyki jądrowej“. Celem konferencji jest dyskusja o limitach, na
  limitations concerning construction of new and refurbishment of
+
  które natrafiają rządy i inwestorzy w ramach budowania nowych
  existing nuclear reactors encountered by governments and investors.
+
  reaktorów jądrowych.
 
   
 
   
  Invitation to the conference was accepted by a lot of interesting
+
  Zaproszenie do konferencji przyjęło wiele interesujących osobowości i
  personalities and  experts. Mycle Schneider, energy consultant, will
+
  specjalistów. Specjalista w dziedzinie energetyki Mycle Schneider
  show us the current state of nuclear energy and its future development
+
  omówi aktualną sytuację i rolę energetyki jądrowej oraz perspektywy
  in the world. Professor Stephen Thomas will discuss the British model
+
  dalszego rozwoju tej gałęzi energetycznej. Profesor Thomas w swoim
  designed to support the construction of new nuclear reactors, which
+
  wykładzie zaprezentuje szczegóły modelu brytyjskiego, jaki
  raised hopes also in the Czech Republic. Professor Franz Leidenmühler
+
  zaproponowano do wspierania finansowego budów nowych reaktorów
  will assess the extent to which such subsidy mechanisms are in
+
jądrowych, co także w Republice Czeskiej pobudziło pewne oczekiwania.
  accordance with European law.
+
  Natomiast Profesor Leidenmuehler wyjaśni, na ile takie mechanizmy
 +
  subwencjonowania są zgodne z prawem europejskim.
 
   
 
   
  The economic aspects of the project of construction new nuclear
+
  Ekonomiczne aspekty projektu budowy nowych reaktorów jądrowych w
  reactors in the Czech Republic will be presented by economic analysts
+
  Republice Czeskiej zaprezentują specjaliści w dziedzinie ekonomii:
  Ivan Benes, Michal Šnobr and Jan Ondřich. Professor Claudia Kemfert
+
  Ivan Beneš, Michal Šnobr i Jan Ondřich. Z panią Profesor Claudią
  will look at the economic opportunities of the German energy
+
Kemfert będziemy mogli się bliżej przyjrzeć szczegółom niemieckiej
  transition. The Upper Austrian councilor Rudi Anschober and Michael
+
  transformacji energetycznej. Radni kraju związkowego Austrii Górnej:
  Nagl will speak about the long-term changes to energy policy in Upper
+
  ds. ochrony środowiska Rudi Anschober oraz ds. eksportu i energetyki
  Austria.
+
  Michael Nagl, wygłoszą wykład na temat długofalowych efektów
 +
  transformacji energetycznej.
 
   
 
   
  The conference will be moderated by journalist Jan Bumba. There will
+
  Moderatorem konferencji będzie redaktor Jan Bumba. Program
  be space for discussion in the programme and interpretation will be
+
  konferencji przewiduje czas na dyskusję i interpretacje. Ogólny
  provided. Complete program and other details can be found at the
+
  przegląd wydarzenia i więcej szczegółów na jego temat (łącznie z
  website www.nec2014.eu.
+
  wideo z konferencji) można znaleźć na www.nec2014.eu.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej informacji:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Upcoming events
+
  16. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  (just an extract, tell us your events for the next newsletter)
+
  (tylko wybór, prosimy o poinformowanie nas o Twoich wydarzeniach do
  more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net
+
następnego wydania Nuke News)
 +
   
 +
Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
 +
http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
  Please feel free to send us your local and international events for
+
  Prosimy o nadsyłanie do nas odsyłaczy do Twoich lokalnych, ale także
  this website and the NukeNews!
+
  międzynarodowych wydarzeń dla naszej strony internetowej.
 
   
 
   
 
   
 
   
  23/04/14-26/05/14: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country 2014;
+
  23.04.14-26.05.14: Walkatjurra Walkabout – marsz w imieniu ziemi 2014;
                     pilgrimage across Wangkatja country (AUS)  
+
                     Pielgrzymka po regionie Wangkatja (AUS)
  25/04/14-05/05/14: "Anti-nuclear March for Life" crossing six
+
  25.04.14-05.05.14: "Marsz antyatomowy w imieniu życia" przez sześć
                     departments heading to the atomic sites Cadarache,
+
                     regionów, w celu zwiedzenia lokalizacji jądrowych
                     Marcoule, Tricastin and Cruas (F)
+
                     Cadarache, Marcoule, Tricastin i Cruas (F)
  26/04/14-03/05/14: Third European Action weeks "For a future after
+
  26.04.14-03-05-14: 3 edycja Europejskich Tygodni Akcji "Za przyszłość
                     Chernobyl and Fukushima"
+
                     po Czarnobylu i Fukuszimie"
  26/04/14:          ecological festival "Für eine Zukunft nach
+
  26.04.14:          Festiwal Ekologiczny "Za przyszłość po Czarnobylu
                     Tschernobyl und Fukushima" (D)
+
                     i Fukushimie" (D)
  29/04/14:          European Anti Nuclear Forum in Prague (CZ)
+
  29.04.14:          Europejskie Forum Antyatomowe w Pradze (CZ)
  06/05/14-08/05/14: Atomforum of the German nuclear industry in
+
  06.05.14-08.05.14: Forum atomowe niemieckiego przemysłu jądrowego w
                     Frankfurt/Main (D)
+
                     Frankfurcie nad Menem (D)
  10/05/14:          central energy transition mass demonstration in
+
  10.05.14:          Centralna demonstracja za rewolucję energetyczną w
                     Berlin (D)
+
                     Berlinie (D)
  11/05/14-15/05/14: European Nuclear Conference in Marseille (F)
+
  11.05.14-15.05.14: Europejska Konferencja Atomowa w Marsylii (F)
  13/05/14-14/05/14: Energy Outlook 2014 - Energy Agency's Energy
+
  13.05.14-14.05.14: Energy Outlook 2014 – Konferencja energetyczna
                    Conference in Stockholm (S)
+
                    agencji Energy Agency w Sztokholmie (S)
  17/05/14 at 11 AM: international bike rally near Cattenom NPP (F)
+
  17.05.14,godz.11°°:Międzynarodowa demonstracja na rowerach koło EJ
  25/05/14-29/05/14: Canadian Radiation Protection Association annual
+
                    Cattenom (F)
                     conference: "Managing the Risk - Perceptions and
+
  25.05.14-29.05.14: Konferencja rocznicowa Kanadyjskiego
                     Realities" in Vancoucer (CDN)
+
                     Stowarzyszenia dla Ochrony przed promieniowaniem:
  10/07/14-11/07/14: Professional Development School "Radiation
+
                    "Zarządzanie ryzykami - Wrażenia i rzeczywistość" w
                     Instruments New Technology and Developments" in
+
                     Vancouverze (CDN)
 +
  10.07.14-11.07.14: Profesjonalna szkoła rozwoju "Instrumentarium
 +
                     radiacyjne Nowe technologie i rozwój" w
 
                     Baltimore, Maryland (USA)
 
                     Baltimore, Maryland (USA)
  11/07/14-12/07/14: anti-nuclear Benefiz Open Air "e-Ventschau" in
+
  11.07.14-12.07.14: Antyatomowy benefis - "Open Air Event" w Ventschau
                     Ventschau (D)
+
                     (D)
  summer 2014:       Walk For A Nuclear Free Future from Miami, FL to
+
  Lato 2014:         Walk For A Nuclear Free Future von Miami, FL do
                     the Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
+
                     urządzenia jądrowego Y-12 w Oakridge, TN 2014 (USA)
  04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
+
  04.08.14-08.08.14: Nuclear Heritage Network Gathering koło Kilonii (D)
  09/08/14:          Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
+
  09.08.14:          Akcja przeciw broni jądrowej przy EJ Aldermaston &
                     & AWE Burghfield (UK)
+
                     Burghfield (UK)
  09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
+
  09.08.14-16.08.14: Międzynarodowy letni obóz antyatomowy koło Kilonii
  20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
+
                    (D)
  22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
+
  20.08.14-24.08.14: Antyatomowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
  30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
  22.08.14-24.08.14: Festiwal Solarny w Peckwitz (D)
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
+
  30.08.14,godz.11°°:Konferencja na temat odpadów promieniotwórczych, w
  13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
+
                     Szkole Podstawowej przy Wilhelmshöher Allee 19-21,
                     of International Radiation Protection Association
+
                    w Kassel (D)
                     in Rabat (MA)
+
  13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Czwarty regionalny kongres
  14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
+
                     afrykański Międzynarodowego Stowarzyszenia dla
                     Radiation Protection & Shielding Division in
+
                     Ochrony przed Promieniowaniem w Rabat (MA)
                     Knoxville, TN (USA)
+
  14.09.14-18.09.14: 2014 - konferencja "American Nuclear Society's
  15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
+
                     Radiation Protection & Shielding Division" w
                     Conference and Debate on the Preservation of
+
                     Knoxvill, TN (USA)
                     Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
+
  15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Constructing Memory – Międzynarodowa
                     across Generations in Verdun (F)  
+
                     konferencja i debata o zachowywaniu wspomnień i
  21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
+
                     zapisów dot. odpadów jądrowych dla następnych
                     Conference in Freiberg (D)
+
                     pokoleń w Verdunie (F)
  2014:              Probably Castor transport of high level radioactive
+
  21.09.14-25.09.14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 -
                     waste from Sellafield (UK) and of intermediate
+
                     Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
                     level radioactive waste from La Hague (F) to
+
  2014:              Przewidywany transport kontenerów Castor
                    Gorleben (D) and protests
+
                     zawierających wysokoaktywne odpady jądrowe z
  01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
+
                    Sellafield (UK) oraz odpady średnioaktywne z La
                     on SKB's application to build KBS3 final nuclear
+
                     Hague (F) do Gorleben (D) i związane z tym
                     waste repository at District Court in Nacka (S)
+
                    protesty
 +
  01.09.15-30.11.15: (w stadium oczekiwania) główne wysłuchanie Sądu do
 +
                     spraw środowiska dot. projektu SKBs wybudowania
 +
                    mogilnika dla odpadów jądrowych KBS3 w Sądzie
 +
                     rejonowym w Nacka (S)
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 503: Line 541:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. About NukeNews
+
  17. Co to są Nuke News?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
+
  NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
  to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
+
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
  activists. The articles are written and translated by activists,
+
  przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
  additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
+
  społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
  for that work, as we want to provide resources like this information
+
  aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
  system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.
+
  nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
 +
  przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
 +
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
 +
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.
 
   
 
   
  Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
+
  Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
  Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
+
  Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
  should be brief information in English of not more than one paragraph,
+
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
  including a concise headline and an optional link to a webpage
+
  w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
  providing more information. Deadline for the 14th issue of the
+
  odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
  NukeNews will be 22nd of June, 2014.
+
  Ostatecznym terminem dla nadsyłania artykułów do czternastego wydania
 +
  NukeNews jest 22 czerwca 2014 roku.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Więcej informacji o Nuke News:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
Line 531: Line 573:
 
[[Category: Poland]]
 
[[Category: Poland]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 +
[[Category: Fennovoima]]
 +
[[Category: Uranium Mining]]
 +
[[Category: Polish]]

Latest revision as of 14:10, 21 January 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Tym razem przynosimy Państwu nieco krótsze wydanie naszego newslettera
Nuke News. W niniejszym 13 wydaniu wielojęzyczny newsletter Nuke News
informuje przede wszystkim o działaniach antyatomowych w Polsce oraz
znajdą tu Państwo także nowości i informacje z Finlandii, Niemiec,
Austrii i Republiki Czeskiej.

Po dużej liczbie działań antyatomowych związanych z przypomnieniem
awarii w japońskiej elektrowni Fukuszima spodziewamy się znowu wielu
spotkań z okazji smutnej rocznicy awarii w Czarnobylu, którą
przypomnimy sobie 26 kwietnia. Prosimy o przysyłanie do nas krótkich
wiadomości dotyczących organizowanych przez Państwa wydarzeń czy też
zwięzłego przeglądu kampanii zaplanowanych przez Państwa organizację
do następnego wydania naszego newslettera. Więcej informacji odnośnie
deadline'u oraz formie następnego wydania można znaleźć na końcu
niniejszego wydania.

Aby uzyskać wyobrażenie o działaniach antyatomowych i wydarzeniach,
jakie odbyły się z okazji Dnia Fukuszimy w ciągu marca (tylko
streszczenie), zapraszamy do zwiedzenia następującej strony
specjalnej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Spis treści NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
5. Polski skandal medialny
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
12. Wezwanie do składania dokumentów dla potrzeb monografii
  poświęconej polskiej kampanii antyatomowej w latach 80 ubiegłego
  wieku
13. Zatwierdzono polski program jądrowy
14. Nie dajmy zaginąć rewolucji energetycznej!
15. Konferencja: „Limity ekonomiczne energetyki jądrowej“
16. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
17. Co to są Nuke News?


----------------------------------------------------------------------
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Stop Hinkley 22 stycznia sabotowało konsultacje
prowadzone przez urząd Nuclear Decommission Authority (NDA – Urząd ds.
wyłączania z eksploatacji urządzeń jądrowych) w sprawie planów
przechowywania i likwidacji odpadów średnioaktywnych i zużytego paliwa
jądrowego. NDA postanowiła prowadzić rozmowy tylko z bardzo zawężoną
grupą interesu, opierając się przy tym o lokalizacje elektrowni
jądrowych. Obywatele nie byli wcale zaproszeni na rozmowy, na których
w grę wchodziły jeszcze wszystkie możliwości oraz kiedy można jeszcze
było wpłynąć na ostateczną decyzję.

Stowarzyszenie Stop Hinkley pragnie zachęcić obywateli, aby odrzuciła
propozycje urzędu NDA, który nie był w stanie zapewnić ich pełnego
udziału. „NDA musi powrócić do deski kreślarskiej, aby zrozumieć, że
musi we właściwym czasie włączyć obywateli w konsultacje dotyczące
niebezpiecznych odpadów radiologicznych i chemicznych, wytwarzanych w
Wielkiej Brytanii.“

Zapraszamy do wsparcia petycji przeciw elektrowni jądrowej Hinkley
Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
----------------------------------------------------------------------
16 listopada 2013 roku, w 8 dzień konferencji klimatycznej ONZ
(COP19), w Warszawie miała miejsce demonstracja antyatomowa. 40
aktywistów z Polski oraz krajów całego świata (Rosji, Republiki Afryki
Południowej, Irlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i innych)
stanęło z transparentami i plakatami w kostiumach przy wejściu do
budynku, w którym konferencja się odbywała. Wydarzenie było jasnym
sygnałem skierowanym do uczestników konferencji, mediów i mieszkańców
miasta, że energetyka jądrowa nie jest sposobem na kryzys klimatyczny.

Tu można zobaczyć samemu:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
niemu do Trybunału Konstytucyjnego.


----------------------------------------------------------------------
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec listopada 2013 roku zwolennicy energii jądrowej (studencki
ruch proatomowy pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Przemysłu,
sponsorowany przez największe spółki aktywne w przemyśle jądrowym w
Polsce i w innych krajach, łącznie z Arevą, EdF, Hitachi, PGE)
przejechali się już po raz któryś „autobusem proatomowym“ po wybrzeżu
w regionach północnej Polski, absolwując w ten sposób trasę
informacyjną. Trasa miała kilka przystanków w miastach i gminach
łącznie z miejscowościami, które są kandydatami na zlokalizowanie
nowej polskiej elektrowni jądrowej. W nich ruch proatomowy
zorganizował prezentacje w szkołach, wyraźnie zwiększając w ten
sposób liczbę uczestników na swoich spotkaniach. Oprócz przekazywania
typowych mitów i argumentów proatomowych na szkołach, zaprezentowali
proste eksperymenty fizykalne, często w ogóle nie związane zarówno z
eksploatacją urządzeń jądrowych, jak i z fenomenem rozszczepiania
jąder.

W zeszłym roku kilkakrotnie zabroniono wejściu na podobne spotkania
proatomowe dla członków miejscowego komitetu „Nie dla atomu w
Lubitowie“, natomiast osoby promujące atom zaatakowali je słownie:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficjalna strona internetowa organizacji proatomowej:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Polski skandal medialny
----------------------------------------------------------------------
Prezes polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) podał w wywiadzie
dla magazynu wydanego przez Ambasadę Polską w Tokio, że Polska chce
wprowadzić energię jądrową, aczkolwiek korzystanie z niej może
prowadzić do katastrofy porównywalnej z wydarzeniem w Fukuszimie.
Rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki obecnie zaprzecza
tym twierdzeniom, badając, czy mogło chodzić o błąd w tłumaczeniu
wywiadu z języka japońskiego.


----------------------------------------------------------------------
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
----------------------------------------------------------------------
13 lutego fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało, że
raport EIA firmy Fennovima jest gotowy i można go opublikować tak, aby
opinia publiczna mogła do niego wnieść swoje komentarze i uwagi. Firma
Fennovoima opublikowała liczący 264 strony raport, gdyż w przeszłości
była krytykowana za naruszenie reguł europejskich w związku z
odpowiedzialnością społeczną za prowadzoną przez nią działalność
gospodarczą.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest instytucją odpowiedzialną za
proces oceny oddziaływania budowy na środowisko (proces EIA).
Międzynarodową (transgraniczną) oceną oddziaływania budowy na
środowisko zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Organizacje
fińskie, które nie zgadzają się na reaktor firmy Fennovoima, mają
nadzieję, że w ramach procesu transgranicznego EIA pojawią się
krytyczne uwagi także z zagranicy.

Chyba najwięcej dotąd uwag dotarło w ramach procesu EIA od
organizacji szwedzkich. Najważniejszą kwestią jest dołączenie do
raportu EIA także scenariusza INES-7 (tzn. w nowej elektrowni
jądrowej może wystąpić awaria ponadprojektowa). Kolejny ważny punkt
związany jest z następstwami obecności kier lodowych. W raporcie
niby o nich wspomniano, jednak chodzi tylko o opis kier lodowych, a
nie o analizę zachowań reaktora w przypadku, gdy kry uniemożliwią
jego chłodzenie, itd.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
----------------------------------------------------------------------
Od 2013 roku firma Talvivaara Mining Company Plc. boryka się z
poważnymi problemami finansowymi. Kilka miesięcy po tym, jak w
listopadzie 2012 roku poprzez dużą nieszczelność wyciekł milion metrów
sześciennych mocno zatrutej wody odpadowej ze zbiorników kopalni
powierzchniowej, co spowodowało klęskę ekologiczną we wrażliwym
systemie wodnym wschodniej części Finlandii, okazało się, że firma nie
jest w stanie pokryć własnych kosztów operacyjnych, nie wspominając o
finansowaniu poważnie traktowanych prac związanych z sanacją i
sprzątaniem po skażeniu ekosystemu uranem, niklem, kadmem,
sulfonianami i innymi ciężkimi metalami.

Niestety próba uratowania finansowania firmy Talvivaara nie powiodła
się, gdyż trudno było znaleźć inwestorów poza Finlandią. Jesienią
zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie sprawdzające moce
ekonomiczne firmy Talvivaara w celu podjęcia decyzji, czy termin
płatności 450 milionów eur w kredytach, jakie Talvivaara zaciągnęła
od banków i inwestorów, ma zostać wydłużony, czy też nie. Wyniki
postępowania powinny być ogłoszone wiosną tego roku – co
prawdopodobnie pociągnie za sobą także zakończenie eksploatacji
niszczącej środowisko kopalni powierzchniowej. Rząd fiński jest
jednak bardzo zainteresowany uratowaniem swoich inwestycji w
prototyp rzekomo „zielonego“ boomu w wydobywaniu w Finlandii.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
----------------------------------------------------------------------
Tegoroczne międzynarodowe spotkanie antyatomowe pod tytułem Nuclear
Heritage Netzwork Gathering odbędzie się w dniach od 4 do 8 sierpnia
2014 roku niedaleko Kilonii na północy Niemiec. Będzie to zarazem
okazja do osobistego zapoznania się z sobą organizatorów i aktywistów
antyatomowych, dowiedzenie się więcej o tematach i kampaniach innych.
Spotkanie posłuży również do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz
do doskonalenia narzędzi międzynarodowego wspierania działań
antyatomowych.

Coroczne spotkania antyatomowe stanowią ważne narzędzie wzajemnych
powiązań w ramach międzynarodowej sieci antyatomowej Nuclear Heritage
Network. Powstają tu nowe źródła dla wzmacniania sprzeciwu wobec
energetyki jądrowej i dla doskonalenia narzędzi już istniejących.
Ponadto spotkanie powinno dalej rozszerzyć międzynarodową sieć
antyatomową, jak również zachęcić nowych aktywistów. W ramach
spotkania odbędą się warsztaty z prezentacjami na temat sytuacji
jądrowo-politycznej w krajach biorących udział w spotkaniu, a także
na temat środków i systemu newslettera Nuke News, projektu
wielojęzycznych ulotek informacyjnych, itd.

W tym roku międzynarodowe spotkanie antyatomowe odbędzie się w tym
samym miejscu i w czasie tuż przed letnim międzynarodowym obozem
antyatomowym. Wobec tego można będzie odwiedzić także wydarzenia i
warsztaty tego obozu. Jednocześnie stanowi ono możliwość spotkania
się aktywistów antyatomowych nad Morzem Bałtyckim oraz ich
współudziału w zorganizowaniu kampanii i spotkań przeciw przemysłowi
jądrowemu w tym regionie.

Będziemy się starali pomóc w zwrotach kosztów podróży na spotkanie
antyatomowe uczestnikom, nie dysponującym wystarczającymi własnymi
środkami do opłacenia kosztów podróży na spotkanie. Takich uczestników
poprosimy o skontaktowanie się z nami. W przypadku zainteresowania
udziałem w międzynarodowym spotkaniu antyatomowym prosimy o przysłanie
wiadomości e-mail na adres "contact AT nuclear-heritage.net".

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
----------------------------------------------------------------------
Zaplanowana w projekcie długość okresu eksploatacji 12 elektrowni
jądrowych na Ukrainie upływa w 2020 roku. Dotyczy to także trzech
urządzeń, których okres eksploatacji został przez urzędy już w
przeszłości przedłużony (dwa bloki elektrowni jądrowej Równe oraz blok
1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej). W marcu 2013 komisja
nazwana „Implementation Commiteee of the Espoo Convention“, na
podstawie informacji na temat przedłużenia okresu eksploatacji
elektrowni jądrowej Równe przedstawionych przez ekologiczną
organizację Ecoclub, postanowiła założyć inicjatywę komisji w oparciu
o Konwencję z Espoo (EIA/IC/CI/4). Obecnie trwa na Ukrainie
postępowanie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji starych
reaktorów jądrowych. Według opinii komisji, proponowane przedłużenie
eksploatacji elektrowni jądrowych w ramach Konwencji z Espoo należy
traktować jako „zasadniczą zmianę“.

28 listopada 2013 roku ukraiński urząd nadzoru jądrowego State Nuclear
Regulatory Inspectorate of Ukraine podjął decyzję o przedłużeniu
okresu eksploatacji bloku 1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej
aż do 2 grudnia 2023 roku, a więc dużo ponad pierwotnie w projekcie
zakładany okres eksploatacji elektrowni. Po przyjęciu takiej
ostatecznej decyzji nie rozpoczęto żadnego postępowania w oparciu o
Konwencję z Espoo. Na posiedzeniu stron Konwencji z Espoo, które
odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2014 roku, powinna zostać
podjęta decyzja dotycząca konieczności rozpoczęcia postępowania
zgodnie z Konwencją z Espoo. Mamy nadzieję, że przyczyni to się do
wprowadzenia ujednoliconego zarządzania na Ukrainie, które jak
najszybciej doprowadzi do zgodności z Konwencją z Espoo wszystkich
decyzji dotyczących przedłużania okresów eksploatacji reaktorów
jądrowych tak, aby w przyszłości zapobiec przyjmowaniu podobnych
decyzji bez przeprowadzenia procesu EIA (ocena oddziaływania budowy na
środowisko) i bez konsultacji z obywatelami dotkniętych regionów, w
tym także krajów sąsiadujących.


----------------------------------------------------------------------
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
----------------------------------------------------------------------
Nowy czeski rząd jest pod presją finansową i nie chce pozwolić na
wprowadzenie do swojego kraju modelu brytyjskiego, zapewniającego
długofalowe gwarancje państwowe minimalnej ceny odkupu prądu
elektrycznego z nowych źródeł jądrowych. Wobec tego oraz pod wpływem
kryzysu krymskiego może być całkowicie zniweczony przetarg na budowę 3
i 4 bloku elektrowni jądrowej Temelín, w którym uczestniczyli:
amerykański Westinghouse oraz rosyjski Rosatom. Albo po prostu z tego
powodu, że cena prądu elektrycznego na giełdzie jest długofalowo zbyt
niska. Jednak istnieją sygnały, że w przyszłości można by rozszerzyć
starszą czeską elektrownię jądrową, w Dukovanach. Czeski premier
Sobotka nawet nadmienił, że nie ma nic przeciwko otwarciu nowej
kopalni uranu na południu Czech.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
----------------------------------------------------------------------
Projekt „Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich“, objęty
patronatem platformy wiedeńskiej Atomkraftfrei, ma na celu
intensyfikację współpracy organizacji krytycznych wobec jądra w
krajach naddunajskich. Oczekiwani są uczestnicy przede wszystkim z
następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Węgier, Austrii i Niemiec.
Oficjalnego wsparcia projektowi udziela kraj związkowy Dolna Austria.

Więcej informacji: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Wezwanie do składania dokumentów dla potrzeb monografii
  poświęconej polskiej kampanii antyatomowej w latach 80 ubiegłego
  wieku
----------------------------------------------------------------------
Przedstawiciele ruchu sprzeciwiającego się rozpoczęciu przerwanej
później budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec w Polsce 25 lat temu,
poszukują materiałów takich jak zdjęcia, dokumentacje, filmy, ulotki,
wycinki prasowe, pisma urzędowe oraz inne dokumenty z czasów protestów
i związanych z nimi ówczesnych wydarzeń.

Materiały zbierane są dla potrzeb przygotowywanej publikacji Tomasza
Borewicza na temat kampanii antyatomowej w Polsce w latach 1985 do
1990, która ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Zatwierdzono polski program jądrowy
----------------------------------------------------------------------
28 stycznia 2014 roku polski rząd uchwalił Program polskiej energetyki
jądrowej - strategiczny dokument państwa, zawierający zamiar
wybudowania pierwszej w kraju elektrowni jądrowej oraz wprowadzenia
energetyki jądrowej w Polsce. Postępowania administracyjne za udziałem
różnych instytucji trwają już od prawie trzech lat, teraz natomiast
przemysł jądrowy i powiązane gałęzie pochwaliły dokument jako wyraz
nieomylnego obstawania przy wcześniejszych planach. Aktywiści,
przeciwnie, skrytykowali dokument oraz decyzję rządu ze względu na
obciążenia finansowe ludności i odbiorców, jak również ze względu na
ryzyka i zagrożenia dla ludzi i środowiska, związane z korzystaniem z
energii jądrowej. Rząd nie przedstawił konkretnych zamiarów
finansowania projektu, jak również koncepcji likwidacji odpadów
promieniotwórczych.


----------------------------------------------------------------------
14. Nie dajmy zaginąć rewolucji energetycznej!
----------------------------------------------------------------------
Rewolucja energetyczna w Niemczech odnosi sukces. Po podjęciu przez
rząd niemiecki decyzji o wycofaniu się z programu jądrowego, w efekcie
tej decyzji rządowej uchwalono ustawę o odnawialnych źródłach energii,
tzw. EEG. Opinia publiczna popiera ustawę i duża część obywateli
dołączyła do rewolucji energetycznej: społecznie, ekologicznie i w
sposób zdecentralizowany. Koncerny EnBW, Vattenfall, E.ON i RWE
zaczęły teraz wywierać presję na rząd niemiecki. W celu szybkiego
zarobienia dużych pieniędzy chcą one zachować swój monopol
energetyczny. Oprócz tego, 4 głównych globalnych graczy, tzn. Areva,
Westinghouse/General Electric, Hitachi i Rosatom, już zaczęło
przygotowywać plany budowy nowych elektrowni jądrowych niemal w każdym
regionie Europy. Niecierpliwie czekają oni na zaginięcie tego
pilotażowego projektu rewolucji energetycznej w Niemczech.

Rewolucja energetyczna musi zwyciężyć! Nie pozwólmy naszym rządom, aby
stały się marionetkami w rękach dużych koncernów! Nie dopuśćmy do
tego, aby rząd pozwolił na zniweczenie rewolucji energetycznej! 30
listopada 2013 roku w Berlinie 16.000 ludzi demonstrowało wsparcie dla
rewolucji energetycznej. 22.03.2014 w stolicach siedmiu krajów
związkowych wyszło na ulice 30.000 ludzi, aby poprzeć rewolucję
energetyczną w Niemczech. Zaś 10 maja 2014 roku protesty w imieniu
wsparcia rewolucji energetycznej będą kontynuowane, wraz z centralnym
wydarzeniem w Berlinie, pod hasłem: Nie dajmy zaginąć rewolucji
energetycznej! I to dopiero początek.

Więcej informacji:
http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Konferencja: „Limity ekonomiczne energetyki jądrowej“
----------------------------------------------------------------------
Dnia 29 kwietnia 2014 roku, w Sali im. Smetany Autoklubu RCz w Pradze,
odbędzie się międzynarodowa konferencja NEC 2014 „Limity ekonomiczne
energetyki jądrowej“. Celem konferencji jest dyskusja o limitach, na
które natrafiają rządy i inwestorzy w ramach budowania nowych
reaktorów jądrowych.

Zaproszenie do konferencji przyjęło wiele interesujących osobowości i
specjalistów. Specjalista w dziedzinie energetyki Mycle Schneider
omówi aktualną sytuację i rolę energetyki jądrowej oraz perspektywy
dalszego rozwoju tej gałęzi energetycznej. Profesor Thomas w swoim
wykładzie zaprezentuje szczegóły modelu brytyjskiego, jaki
zaproponowano do wspierania finansowego budów nowych reaktorów
jądrowych, co także w Republice Czeskiej pobudziło pewne oczekiwania.
Natomiast Profesor Leidenmuehler wyjaśni, na ile takie mechanizmy
subwencjonowania są zgodne z prawem europejskim.

Ekonomiczne aspekty projektu budowy nowych reaktorów jądrowych w
Republice Czeskiej zaprezentują specjaliści w dziedzinie ekonomii:
Ivan Beneš, Michal Šnobr i Jan Ondřich. Z panią Profesor Claudią
Kemfert będziemy mogli się bliżej przyjrzeć szczegółom niemieckiej
transformacji energetycznej. Radni kraju związkowego Austrii Górnej:
ds. ochrony środowiska Rudi Anschober oraz ds. eksportu i energetyki
Michael Nagl, wygłoszą wykład na temat długofalowych efektów
transformacji energetycznej.

Moderatorem konferencji będzie redaktor Jan Bumba. Program
konferencji przewiduje czas na dyskusję i interpretacje. Ogólny
przegląd wydarzenia i więcej szczegółów na jego temat (łącznie z
wideo z konferencji) można znaleźć na www.nec2014.eu.

Więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
(tylko wybór, prosimy o poinformowanie nas o Twoich wydarzeniach do
następnego wydania Nuke News)

Więcej wydarzeń można znaleźć na stronach:
http://upcoming.nuclear-heritage.net

Prosimy o nadsyłanie do nas odsyłaczy do Twoich lokalnych, ale także
międzynarodowych wydarzeń dla naszej strony internetowej.


23.04.14-26.05.14: Walkatjurra Walkabout – marsz w imieniu ziemi 2014;
          Pielgrzymka po regionie Wangkatja (AUS)
25.04.14-05.05.14: "Marsz antyatomowy w imieniu życia" przez sześć
          regionów, w celu zwiedzenia lokalizacji jądrowych
          Cadarache, Marcoule, Tricastin i Cruas (F)
26.04.14-03-05-14: 3 edycja Europejskich Tygodni Akcji "Za przyszłość
          po Czarnobylu i Fukuszimie"
26.04.14:     Festiwal Ekologiczny "Za przyszłość po Czarnobylu
          i Fukushimie" (D)
29.04.14:     Europejskie Forum Antyatomowe w Pradze (CZ)
06.05.14-08.05.14: Forum atomowe niemieckiego przemysłu jądrowego w
          Frankfurcie nad Menem (D)
10.05.14:     Centralna demonstracja za rewolucję energetyczną w
          Berlinie (D)
11.05.14-15.05.14: Europejska Konferencja Atomowa w Marsylii (F)
13.05.14-14.05.14: Energy Outlook 2014 – Konferencja energetyczna
          agencji Energy Agency w Sztokholmie (S)
17.05.14,godz.11°°:Międzynarodowa demonstracja na rowerach koło EJ
          Cattenom (F)
25.05.14-29.05.14: Konferencja rocznicowa Kanadyjskiego
          Stowarzyszenia dla Ochrony przed promieniowaniem:
          "Zarządzanie ryzykami - Wrażenia i rzeczywistość" w
          Vancouverze (CDN)
10.07.14-11.07.14: Profesjonalna szkoła rozwoju "Instrumentarium
          radiacyjne — Nowe technologie i rozwój" w
          Baltimore, Maryland (USA)
11.07.14-12.07.14: Antyatomowy benefis - "Open Air Event" w Ventschau
          (D)
Lato 2014:     Walk For A Nuclear Free Future von Miami, FL do
          urządzenia jądrowego Y-12 w Oakridge, TN 2014 (USA)
04.08.14-08.08.14: Nuclear Heritage Network Gathering koło Kilonii (D)
09.08.14:     Akcja przeciw broni jądrowej przy EJ Aldermaston &
          Burghfield (UK)
09.08.14-16.08.14: Międzynarodowy letni obóz antyatomowy koło Kilonii
          (D)
20.08.14-24.08.14: Antyatomowy mini-obóz koło Kaplice (CZ)
22.08.14-24.08.14: Festiwal Solarny w Peckwitz (D)
30.08.14,godz.11°°:Konferencja na temat odpadów promieniotwórczych, w
          Szkole Podstawowej przy Wilhelmshöher Allee 19-21,
          w Kassel (D)
13.09.14-17.09.14: "AFRIRPA 04" – Czwarty regionalny kongres
          afrykański Międzynarodowego Stowarzyszenia dla
          Ochrony przed Promieniowaniem w Rabat (MA)
14.09.14-18.09.14: 2014 - konferencja "American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division" w
          Knoxvill, TN (USA)
15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Constructing Memory – Międzynarodowa
          konferencja i debata o zachowywaniu wspomnień i
          zapisów dot. odpadów jądrowych dla następnych
          pokoleń w Verdunie (F)
21.09.14-25.09.14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 -
          Międzynarodowa konferencja w Freiberg (D)
2014:       Przewidywany transport kontenerów Castor
          zawierających wysokoaktywne odpady jądrowe z
          Sellafield (UK) oraz odpady średnioaktywne z La
          Hague (F) do Gorleben (D) i związane z tym
          protesty
01.09.15-30.11.15: (w stadium oczekiwania) główne wysłuchanie Sądu do
          spraw środowiska dot. projektu SKBs wybudowania
          mogilnika dla odpadów jądrowych KBS3 w Sądzie
          rejonowym w Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. Co to są Nuke News?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Za tę działalność
nikt nie otrzymuje wynagrodzenia, ponieważ chcemy, aby źródła w walce
przeciw energii jądrowej takie jak nasz system informacyjny były
niezależne. Newsletter przekazuje informacje zarówno dla aktywistów,
jak też dla innych osób zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". Powinien to być krótki tekst
w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit wraz z tytułem i
odsyłaczem do strony internetowej zawierającej szczegóły informacji.
Ostatecznym terminem dla nadsyłania artykułów do czternastego wydania
NukeNews jest 22 czerwca 2014 roku.

Więcej informacji o Nuke News:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET