PR:Vetoomus sisäministerille: kaivospiirin ulkopuolella toimivalta ja velvollisuus on valtiolla

From Nuclear Heritage
Revision as of 14:48, 24 May 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Vetoomus sisäministerille: kaivospiirin ulkopuolella toimivalta ja velvollisuus on valtiolla": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

12.4.2013


Vetoomus sisäministerille: kaivospiirin ulkopuolella toimivalta ja velvollisuus on valtiolla

Ympäristövahinkolaki tuntee kohdan Muu vahinko. Sillä tarkoitetaan mittavaa vahinkoa, joka koituu luonnolle. Sisäministeriö on velvollinen estämään saastumista, jota tapahtuu jo Vuoksen vesistön yläosille, niin metallisakoista kuin tuntemattomista aineyhdistelmistä ("myrkkycocktail").

Vesistöistä huolestuneet kansalaiset vetoavat sisäasianministeri Päivi Räsäseen, jotta ministeriö yhdessä pelastusviranomaisten kanssa raportoi mihin toimiin on ryhdytty. Toimia tarvitaan, jotta Talvivaara Sotkamo Oy suostuisi ottamaan vastaan virka-apua. Virka-apuasia ei saa olla enää kustannuskysymys. Vetosimme ministeriin viimeksi 10.11.2012, mutta itse asian ratkaisu on viivästynyt kohtuuttomasti. Asia ei ratkea tiedottamisella, vaan kaikkien osapuolien rehellisillä neuvotteluilla.


Pohjapadot riittämättömiä, ja pahasti myöhässä

Talvivaara Sotkamon korjausliikkeet metallisakan osalta ovat jälkijättöisiä. Nyt on tapahtumassa se, mitä pelättiin. Olisi tärkeää saada myrkkykuorma Lumijoessa ja Ylä-Lumijärvellä pysähtymään jollekin rajalliselle alueelle. Lumijoen Rötylammen patoaminen olisi yksi keino pysäyttää sitä kuormaa mikä joka tapauksessa on tulossa normaalivirtaamistakin johtuen. Lumijärveä ei ole eristetty.

Yhtiö on aloittanut pohjapadon rakentamisen Ylä-Lumijärven metallimönjän hidastamiseksi. Toinen, osin muovipaneeleilla tuettu patorakennelma tehtiin alemmas Lumijokeen. Sen kevytrakenteisuus korostaa, että kunnollinen vesienhallinta ja riskiarviot eivät ole ajantasalla. Parhaillaan pohjapadon ohi (!) virtaa vesiä, eikä se näytä olevan kontrollissa. Juoksutusvesi on voimakkaasti sameaa, kuravellimäistä. Kuten STUK aiemmin uutisoi, ero eri nesteiden välillä on silminnähtävää:

Tämä todistaa, että Kainuun ELY ei puutu juoksutuksen vaikutuksiin.

Tiedotusvälineiden on syytä tutustua Lumijoen ja saastuneiden järvien tilanteeseen omatoimisesti. Kumpikin pato on kaukana kaivospiiristä, joten alueella ei ole esteitä liikkumiselle.

Stop Talvivaara-kansanliike varoitti myös metallisakan/uraanin liukenemisesta jo helmikuussa, ennen juoksutusten aloittamista. Myös poliisia ja ELY:ä koitettiin saada Ylä-Lumijärven jäälle katsomaan tilannetta. Eivät tulleet - tai kuunnelleet.

Kainuun viranomaisten piittaamattomuus ympäristötuhojen synnystä on ainutkertaista Suomen ympäristöhistoriassa. Kainuun ELY oli vastuussa patoturvallisuudesta ja sen piti valvoa Talvivaarankin patojen tekoa. Näin ei ilmeisestikään tapahtunut. On naurettavaa väittää kevättulvan olevan yllättävä. Tänä vuonna se tullee olemaan normaalia pienempi SYKEn laskelmien mukaan. Yhtiön on lopetettava viranomaisten harhaanjohtaminen.

Viiden kuukauden odottelun jälkeen vastuu pelastustoimien käynnistämisestä on siirtynyt vastaavalle ministerille.


Puhdistamot puuttuvat - Valvojan toimenpiteet puuttuvat

Yhtiöllä on ollut jälleen 5 kuukautta aikaa ratkaista miten jätevedet puhdistetaan. Talvivaaralla olisi ollut 5 vuotta aikaa tehdä puhdistamoja. Yhtäkään ei ole käytössä. Puhdistamoja tarvittaisiin nyt moneen paikkaan alavirroilla, niin etelässä kuin pohjoisessa.

Viimeisimmän, neljännen vuodon tapahtuessa kipsisakka-altaan neste oli yhä hapanta. Mihinkään toimenpiteisiin nesteen neutraloimiseksi ei oltu ryhdytty marraskuun vuodon jälkeen. Yhtiö jatkoi, ja KaiELY salli, lupaehtojen rikkomisen ja riskitason kasvattamisen yhä. Kipsisakka-altaan nesteen happamuus on syynä siihen että uraani ja muut metallit olivat liukoisessa muodossa altaan taas vuotaessa. Kaivoksen lupaehdot taas edellyttävät altaan pitämistä emäksisenä ja uraanin sitovana.


Jakelu:

  • Päivi Räsänen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PSAVI


Lisätietoja:

Jos tätä vetoomusta ei olisi sivuutettu, patoongelmista ei tarvitsisi nyt puhua:

Julkinen kartta PSAVI:n sivuilla:

Stop Talvivaara-liike julkaisee videokuvaa youtube-foorumilla osoitteessa:

Vaatimukset:

Lista yhtiön vesivarastotilasta, joka ei ole täyttymässä:

Kartta:

Ensimmäinen vaihtoehto on avolouhos; 2) Mourunpuron alue; 3) Nykyisten patojen yläpuolelle rakennetut padot voidaan muuttaa altaiksi niiden yläpuolelta pengertämällä.

Kaivoksen alueella on käyttämätä paikoja, joissa on korkeuseroja: 4) Martikanvaaran itäpuolella sekä sen ja Lumimäen ja Konttimäen välissä 5) Salminen ja 6) Allas voidaan myös kaivaa tasamaalle tai rinteeseen kaivoksella. Myös muita notkojavi pitäisi joka tapauksessa padota täysin ja laittaa vedenpuhdistamo laskupuroille.

Yhtiöllä on käytössään maansiirtokapasitettia yli miljoonan kalliokuution käsittelyyn.

Uraanin vaiettu historia:


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.