PR:Talvivaaran uraanin salaamisesta tutkintapyyntö poliisille

From Nuclear Heritage
Revision as of 11:58, 9 February 2015 by ATOMI (talk | contribs) (Created page with "Hyvät tiedotusvälineiden edustajat Ohessa tiedotteemme, jossa kerrotaan poliisille tänään jätettävästä tutkintapyynnöstä. Tiedotteen aineistot julkaistavissa klo 1...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvät tiedotusvälineiden edustajat

Ohessa tiedotteemme, jossa kerrotaan poliisille tänään jätettävästä tutkintapyynnöstä. Tiedotteen aineistot julkaistavissa klo 16 jälkeen tänään.

Tämän lisäksi teemme tänään myös kantelun Oikeuskanslerille koskien tähän mennessä toteutetun poliisitutkinnan puutteita.

Oikeuspoliittiset toimenpiteemme ovat saamassa jatkoa. Teemme lähipäivinä oikeuskanslerille tutkintapyynnöt myös Kainuun Ely-keskuksen, Pohjois-Suomen Avin, Säteilyturvakeskuksen, Kemikaali- ja turvallisuusviraston sekä Finanssivalvonnan osalta koskien näiden viranomaistahojen roolia uraanin salaamisessa.

Tiedoksi myös se, että poliisihallitus on ryhtynyt tutkimaan Oulun poliisin toimia ns lintuallasjutussa ja jokamiehen oikeuksia kaventavan liikkumakieltoalueen osalta.

Linkki tähän tiedotteen lopussa.

Työstämme näistä tutkintapyynnöistä myös englanninkieliset versiot kansainvälisen median käyttöön.

Näkemyksemme mukaan Talvivaaran rikosvyyhti on paljon merkittävämpi ja laajempi, kuin tähän mennessä on tutkinnassa käsitelty. Kun viranomaisten rooli uraanin salausrikokseen myötävaikuttajana otetaan tutkintaan, on toivoa, että oikeusjärjestelmämme uskottavuus palautetaan.

Hannu Hyvönen
tutkintapyynnön allekirjoittaja kansalaisryhmän puolesta
p. +358 442003654

Allekirjoittaneet muut työryhmän jäsenet:
Antti Lankinen, Sotkamo, Anitta Hyvönen, Sotkamo/Helsinki, Lasse Flöjt, Kuusamo, Raimo Tervonen, Sukeva, Mikko Vartiainen, Porvoo,Juho Viitala, Sotkamo/Tampere, Reino Rönkkö, Iisalmi


Tiedote 6.2.2015


Rikostutkinnan rajauksesta kantelu oikeuskanslerille

Tutkintapyyntö poliisille Talvivaaran uraanista

Ryhmä kansalaisia kummeksuu tapaa, jolla talvivaaran rikostutkinnassa kipsisakka-altaan vuodon osalta, on rajattu uraanin salaaminen kaivosta perustettaessa kokonaan ulkopuolelle.

Kansalaisryhmä on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön poliisille, jossa epäillään yhtiön syyllistyneen törkeään petokseen salatessaan uraanin rikastumisen prosessiliuokseen kaivosta perustettaessa. Uraanin kertyminen prosessiliuokseen ja sitä kautta kipsisakka-altaaseen ei ollut yllätys kaivosyhtiölle, myöntää Pekka Perä tutkintapyyntöön liittyvällä videolla.

On syytä epäillä, että yhtiö salasi uraanin sekä välttääkseen julkisen keskustelun ja valtioneuvostokäsittelyn hankkeesta että myös välttääkseen investointikulut asianmukaiseen uraanijätteen loppusijoituspaikan kipsisakka-altaan rakentamisessa, toteavat tutkintapyynnön allekirjoittajat.

Tutkintapyynnössä arvioidaan, että uraanin rikastumisen salaaminen oli harkittu operaatio, jolla tavoiteltiin ja saatiin merkittävää hyötyä. Jopa kaivoksen perustajien saama osakkeiden arvonnousu yhtiön listautuessa pörssiin, voidaan arvioida mahdollisesti rikoshyödyksi.

Tutkintapyynnössä esitetään myös epäilys, että uraanin salaaminen oli työturvallisuusrikos. Tuhannet työntekijät altistuivat tietämättään niille riskeille, joita uraanikaivannaistoiminta aina ja kaikkialla tuottaa.


Kantelu poliisista Oikeuskanslerille

Tutkintapyyntö jätettiin Iisalmen poliisille, mutta allekirjoittajat tekivät ympäristörikostutkinnan osalta myös kantelun Oikeuskanslerille.

Kantelijat ihmettelevät, kuinka yleisesti tiedossaoleva uraanin salaamisasia onnistuttiin pitämään rikostutkinnan ulkopuolella. Samalla katosivat rikostutkinnan ulottumattomiin myös kaikki ne virkamiestahot, jotka ovat laiminlyöneet valvontavastuutaan uraanin osalta.

On pelottava näköala, jos jo rikostutkinnassa poliisi suojelee virkakoneistoa, arvioivat allekirjoittajat ja vaativat oikeuskansleria selvittämään sitä, keiden toimesta uraanin salaaminen sivuutettiin rikostutkinnassa.

Kirjelmässä vaaditaan myös koko rikostutkinta-aineiston julkistamista. On vaikea arvioida poliisin toiminnan asianmukaisuutta ja laillisuutta, jos aineistoja pidetään salattuina. On hyvä tunnistaa, että koko seutukunnan väestö on asianosaisia tässä ympäristön turmelemisessa.

Salaaminen voi palvella vain mahdolliseen ympäristörikokseen syyllistynyttä tahoa, ei asukkaita jotka ovat tapahtuman syyttömiä uhreja.

Kansalaisryhmä ilmoittaa tekevänsä Oikeuskanslerille vielä erilliset kantelut Ely-keskuksen, Aluehallintoviraston, Säteilyturvakeskuksen, Tukesin ja Finanssivalvonnan toiminnasta uraanin salaamiseen ja valvontaan liittyvistä laiminlyönneistä.

Yksi kirjelmän allekirjoittajista on iisalmelainen Hannu Hyvönen, joka on koettanut selvittää luvatta rikastetun uraanin määriä.

  • Yhtiö on luvannut toimittaa meille tiedot siitä paljonko kipsisakka-altaassa on uraania, mutta emme ole sitä tietoa saaneet.
  • Nyt on käynyt ilmi, ettei edes säteilyturvakeskus ole tehnyt altaalla mittauksiin perustuvaa arviota kipsisakan sisältämän uraanin määrästä. Välillisiin tietoihin perustuen stuk arvioi sinne kertyneen 300-600 tn uraania, mutta mittaustieto itse altailta puuttuu. Tuotakin kolmensadan tonnin vaihteluväliä on pidettävä sietämättömän suurena kun on kyse uraanista.
  • Syntyy sellainen mielikuva, että kun uraanin tuotanto tässä maassa on ilman lupia aloitettu sitä ei sitten tarvitse valvoa ollenkaan.

Lisätietoja:
Hannu Hyvönen p. +38 442003654


Poliisille tehty tutkintapyyntö uraanin salaasmisrikoksesta

Oikeuskanslerille tehty tutkintapyyntö rikostutkinnan puutteista

Tutkintapyyntö Sisäasiainministerille

Hannu Hyvösen vastaus poliisihallitukselle Oulun poliisin toiminnasta