PR:Talvivaaran lintukuolemien tutkinta ihmetyttää - Miksi poliisi ei tutki Talvivaaraa rikoksesta epäiltynä?

From Nuclear Heritage
Revision as of 11:33, 6 January 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Talvivaaran lintukuolemien tutkinta ihmetyttää - Miksi poliisi ei tutki Talvivaaraa rikoksesta epäiltynä?": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 4.1.2013 / Stop Talvivaara
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote04012013.html


Talvivaaran lintukuolemien tutkinta ihmetyttää

Miksi poliisi ei tutki Talvivaaraa rikoksesta epäiltynä?

Talvivaaran altailta viime keväänä löytyneet kuolleet linnut ovat työllistäneet poliiseja. Kts. video lintualtaalta:

Mutta lähtikö tutkinta alunalkaen vikauralle?

Jo samana iltana, kun linnut löytyivät poliisi ryhtyi kaivosyhtiön pyynnöstä selvittämään sitä, ovatko lintuja kuvanneet henkilöt itse tuoneet linnut paikalle. Tätä linjaa tutkittiin ottamalla näytteet altaasta kuolinsyyn selvittämiseksi ja valokuvaamalla jälkiä maastossa. Myöhemmin tutkintalinjasta ilmeisesti luovuttiin ja syyteharkintaan jäi kuitenkin luvaton tunkeutuminen teollisuusalueelle.

Alussa syyteharkinnassa oli kolme henkilöä, mutta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen katsoen ettei aluetta voitu pitää asianmukaisesti aidattuna ja kieltotauluilla ilmoitettuna.

Stop Talvivaara-liikkeen videotoimittaja Hannu Hyvönen kävi kuitenkin seuraavalla viikolla toisen kerran samalla alueella ja tältä osin syyttäjä nosti syytteen.

- Yhtiö oli ilmoittanut julkisuudessa, että allasalue on aidattu niin, ettei sinne pääse maaeläimiä. Väite ei vastannut mielikuvaani ja palasin kuvaamaan todistusaineistoksi todellisen tilanteen, kertoo Hyvönen. Kts. video aitaustilanteesta:

Hyvösen osalta syytettä perustellaan sillä, että hän oli jo edellisellä kerralla tullut tietoiseksi alueella liikkumisen luvanvaraisuudesta ja tuotantoalueen rajoista ja toiminnan on katsottava olevan "tahallista julkisrauhan rikkomista".

- Emme rikkoneet kummallakaan kerralla millään tavoin kenenkään rauhaa. Koko julkisrauhapykälä ei liity kuvaustilanteiden keskeyttämiseen mitenkään, kommentoi Hyvönen saamaansa syytettä. Oikeudenkäynti pidetään Kainuun Käräjäoikeudessa 31.1.2013


Aktivistit tekivät tutkintapyynnön luonnonsuojelurikoksesta

Suomen Luonto tunnisti kuolleiden lintujen joukosta luonnonsuojelulailla rauhoitettuja lintulajeja ja heräsi laajemminkin kysymys siitä, oliko kaivosyhtiö rikkonut lakeja pitäessään altaita suojaamattomina maaeläimiltä ja linnuilta.

Kolme Stop Talvivaara-liikkeen aktivistia tekivät asiasta tutkintapyynnön poliisille 5.6.2012:

Tutkintapyynnössä pyydettiin myös selvittämään tekikö poliisi laiminlyöntejä mahdollisen luonnonsuojelurikkomuksen selvittelyssä hävittäessään todistusaineistoa. Esitutkintapyynnön pääkohdat ja yhteenveto löytyvät tämän tiedotteen liitteenä.

Stop Talvivaara-liikkeen aktivistit ihmettelevät minne on kadonnut tutkintapyynnön pääasia siitä rikkoiko Talvivaara-yhtiö lakeja pitäessään myrkyllisiä altaita suojaamattomina ja kattamattomina, toisin kuin voimassaolevassa ympäristöluvassa annetaan ymmärtää (kts.liite esitutkintapyynnöstä). Esitutkintapyynnön jättäneiden aktivistien mukaan myös tällä hetkellä Talvivaaran alueella ja ympäristössä on runsaasti sekä linnuille että maaeläimille vaarallisia altaita ja alueita, joihin niillä on esteetön pääsy.

Lisätietoja:

mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


LIITE: AKTIVISTIEN 5.6.2012 JÄTTÄMÄN ESITUTKINTAPYYNNÖN PÄÄKOHDAT:

Pyydämme poliisia suorittamaan esitutkinnan sen selvittämiseksi, onko kaivosyhtiö Talvivaara syyllistynyt rikoslainsäädännön (48. luku, 1.pykälä) ja/tai luonnonsuojelulain (8. luku, 57 a. pykälä) tunnusmerkistön täyttävään toimintaan prosessiliuosta sisältävien altaidensa valvonnassa, turvajärjestelyissä tai toiminnassaan siten kuin mainitussa lainkohdissa on asetettu. Pyydämme myös selvittämään sen, onko yhtiö rikkonut asetuksia ja säännöksiä koskien myrkyllisten aineiden säilytystä ja varastointia.

TAPAHTUMATIEDOT: Talvivaaran prosessivesialtaasta löytyi noin 30 kuollutta vesilintua lintua 26.4.2012.

Kaivosyhtiön alueella on toiminnan aikana tapahtunut jo kolme lintujen kevätmuuttoa ja 26.4.2012 lintukuolemien jälkeen yhtiö on ilmoittanut "vain yksittäisiä kuolleita lintuja" löydetyn altaista ennenkin. Silti yhtiö ei ole ennen lintukuolemien julkituloa ryhtynyt toimenpiteisiin, saati noteerannut asiaa julkisesti tai valvontaviranomaisen (Kainuun ELY) kautta.

Vasta julkisuus herätti sekä viranomaiset että kaivosyhtiön edustajat. Poliisin tulisi esitutkinnassa kuulla kattavasti viime vuosina samaisilla prosessivesialtailla työskennelleitä henkilöitä, jotta voitaisiin selvittää, onko lintukuolemia tapahtunut aiemminkin ja onko Talvivaarassa täten syyllistytty ympäristön turmelemiseen (Rikoslaki 48:1).

On perustellusti syytä epäillä että Talvivaarassa lintuja on aiempina vuosina kuollut paljon löydettyä enemmän. 26.4.2012 kuolleiden lintujen joukossa oli muun muassa luonnonsuojelulain suojelema uivelo.

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1 Dnro PSY-2006-Y-47) osassa 'Vaikutus linnustoon' mainitaan: "Hankkeen paikalliset linnustovaikutukset ovat suuria ja pääasiassa elinoloja huonontavia. Hankkeen vaikutukset alueella tavattavien kansallisesti ja kansainvälisesti suojelujen lajien parimääriin jäävät suhteellisen vähäisiksi."

Jo yhden suojellun lajiyksilön (esim. uivelo) kuoleman tultua ilmi, pyydämme poliisia selvittämään mitä yksittäisiä lintulajeja ja missä määrin kaivoksen prosessivesialtaisiin on aiemmin menehtynyt ja onko kaivosyhtiö varmistanut lajimääritykset siten että kysymyksessä ei ole ollut suojeltuja lajeja jolloin kaisvosyhtiö Talvivaara olisi jo pidemmän aikaa toimenpiteisiin ryhtymättä syyllistynyt luonnonsuojelulain 8. luvun tunnusmerkit täyttävään toimintaan:

Luonnonsuojelulaki 8:57a:

"Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ammatillista toimintaa tai joka tosiasiassa määrää tästä toiminnasta (toiminnanharjoittaja), tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa tai uhkaa välittömästi aiheuttaa tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella toimenpiteellä tai laiminlyönnillä luontovahingon, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava luontovahingosta tai sen välittömästä uhasta viipymättä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman vähäisiksi."

Talvivaara yhtiön edustajat ovat myöntäneet sen, että liuosaltaat ovat kattamattomia ja niihin on linnuilla mahdollisuus laskeutua. Yhtiö on kuitenkin useaan otteeseen väittänyt julkisuudessa, että maaeläinten pääsy altaille on estetty.

Tiedotuspäällikkö Olli-Pekka Nissinen kirjoittaa yhtiön blogissa 22.5.2012:

"Lintujen joukkokuolema oli laatuaan ensimmäinen Talvivaaran historiassa. Prosessiliuosta sisältävistä altaista on kaivoksen koko toiminta-aikana löydetty vain joitain yksittäisiä kuolleita lintuja. Pls-liuosta sisältävät altaat on aidattu riista-aidoin maaeläimien varalta."

Ylen uutisille hän kommentoi aitatilannetta 30.4.2012:

"Nissinen kertoo, että alueella on useita altaita, joista osa on halkaisijaltaan useita satoja metrejä. Myrkyllistä vettä sisältävät altaat on aidattu riista-aidoilla, jotta esimerkiksi hirvet tai karhut eivät pääse altaisiin."

Väite on epätosi.

Erittäin myrkyllistä PLS-liuosta sisältäväksi todettu allas sijaitsee vain joitakin kymmeniä metriä yleisestä tiestä (maantie 8730, Laakajärventie). Altaalle oli vapaa kävely-yhteys tieltä, eikä "pääsy kielletty"-merkkejä tai kunnollisia aitoja ollut paikalla. Puomissa oli ajokielto -merkki, mutta puomin ohitse oli mahdollista kävellä ainakin sadan metrin matkalla molemmin puolin puomia. Myöskään varoitusmerkkejä altaan myrkyllisyydestä ei ollut altaan ympärillä. Myrkyn ääreen oli siis kenellä tahansa esteetön pääsy - niin ihmisillä kuin eläimilläkin. On hyvin todennäköistä, että maaeläimet ja haaskalinnut ovat päässeet syömään kuolleita lintuja ja näin uraania, kadmiumia ja muita raskasmetalleja on päässyt niiden mukana ravintoketjuihin. Myös altaalle laskeutuneet ja sieltä lentoon päässeet vesilinnut ovat voineet kuljettaa myrkkyjä mukanaan alueen ulkopuolelle ja tätä kautta esimerkiksi metsästäjien ruokapöytään. Kts video aitaustilanteesta:

Aluetta, jossa aita on sadan metrin alueella hangen alla, ei voida pitää aidattuna. Yksikin aukko aidassa riittää avaamaan pääsyn alueelle.

Pyydämme tutkimaan onko tältä osin rikottu myös lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähdeiden käsittelyn turvallisuudesta. (390/2005)

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa (LUPAPÄÄTÖS Nro 33/07/1 Dnro PSY-2006-Y-47) osassa 'Liuosaltaat' mainitaan seuraavaa:

"PLS-keräysaltaat ja kasteluvesialtaat rakennetaan maa- tai kallioaltaina. Keräysaltaat katetaan esimerkiksi kelluvalla katteella haihdunnan ja lämpöhäviöiden pienentämiseksi."

Talvivaaran viestintäpäällikkö (Nissinen) on käyttänyt tämän esitutkintapyynnön kohteena olevista altaista nimitystä "PLS-liuosta sisältävät altaat" ja Talvivaaran omassa kartta-aineistossa kyseessä olevista altaista käytetään nimitystä "keräilyaltaat". Mainittu ympäristöluvan kohta viittaa varsin yksiselitteisesti tämän esitutkintapyynnön kohteena oleviin altaisiin. Kuitenkaan näitä altaita ei ole katettu. Kattaminen olisi luonnollisesti lintujen turvallisuuden kannalta olennaista. Riippumatta siitä, että ympäristöluvassa kattaminenon ajateltu haihdunnan ja lämpöhäviöiden kannalta, tämä toimenpide on jätetty tekemättä. PLS-liuoksen myrkyllisyyden vuoksi altaiden kattaminen haihdunnan estämiseksi olisi myös ympäristön kannalta hyvin perusteltua - puhumattakaan siitä että näin on edellytetty myös ympäristöluvassa.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Evira ei pystynyt tutkimaan, kuin linnuista löytyneet myrkyt, koska altaan vettä ei Eviralle lähetetty.

Stt uutinen 22.5.2012:

"Eviran tutkimus vahvistaa sen, että linnut kuolivat altaasta nielemäänsä veteen sekä sen, että linnuissa oli korkeita jäämiä raskasmetalleista. Joukkokuoleman selittävää myrkkyä tulokset eivät sen sijaan vielä välttämättä kerro. Raskasmetallit ovat tuhoisia yleensä vasta pitkän altistuksen jälkeen.
- Sellaista kokeellista tieteellistä tietoa ei ole, voivatko tällaiset pitoisuudet aiheuttaa äkkikuoleman. Voi olla, että altaan vedessä on ollut muitakin tekijöitä kuin metallit. Sitä ei selvitetty, koska Eviralla ei vettä ollut tutkittavana, Hirvelä-Koski kertoo."

Toisaalta uutisten mukaan prosessialtaasta kuitenkin otettiin näytteet Ely-keskuksen toimesta poliisien läsnäollessa. Ylen uutiset kertoi 29.4.2012:

"Talvivaaran kaivosalueella on otettu prosessiliuoksesta näytteitä perjantaina. Näytteen otossa oli mukana myös Kainuun Ely-keskus, kun poliisi oli pyytänyt keskukselta virka-apua."

Pyydämme poliisia selvittämään minne nämä näytteet joutuivat ja miksi niitä ei lähetetty Eviran tutkittavaksi. Sekä lintukuolemien syyn että mahdollisen luonnonsuojelurikkomuksen tutkimisen osalta, tapahtumahetkellä otetut näytteet on syytä tutkia.

Pyydämme myös poliisia tutkimaan, onko Kainuun poliisi menetellyt lainmukaisesti jättäessään tutkimatta mahdollisen luonnonsuojelurikoksen. Poliisi on antanut Talvivaara-yhtiölle lausunnon, jossa sanotaan ettei rikosta ole syytä epäillä:

"Kainuun poliisista kommentoidaan Paikan päällä.fi-sivustolle, ettei poliisi tutki tapausta rikoksena. Poliisista muistutetaan, että allas ja prosessiliuosta sisältävä vesi ovat kaivoksen ympäristöluvan mukaisia."

Kainuun poliisin väite ympäristöluvan mukaisuudesta ei kaikilta osin pitäne paikkaansa, sillä ympäristöluvan maininnan mukaan altaiden tulisi olla katetut. Ja toisaalta nähdäksemme edes voimassaoleva ympäristölupa ei sinänsä voi oikeuttaa toimintaan joka päästää sekä riista- että muita eläimiä altaalle. Ympäristölupa ei oikeuta luonnonsuojelu- ja kemikaalimääräysten rikkomiseen tältä osin.


ESITUTKINTAPYYNNÖN YHTEENVETO

Pyydämme poliisia tutkimaan onko Talvivaaran kaivosyhtiö syyllistynyt luonnonsuojelurikokseen tai myrkyllisten aineiden varastointia koskevan lain rikkomiseen pitäessään tappavan myrkyllisiä suuria altaita niin, että altaille oli suora pääsy eläimille sekä maalta että ilmasta ja ilman että ihmisiä varoitetaan tappavan vaarallisesta altaan sisällöstä.

Pyydämme myös tutkimaan Kainuun poliisin toiminnan lainmukaisuuden sen jättäessä tutkimatta mahdollisen ja mielestämme ilmeisen luonnonsuojelurikkomuksen sekä hävittäessä ratkaisevia todistusaineistoja eli 27 lintua. On myös selvitettävä miksi otettua vesinäytettä ei lähetetty Eviralle ja minne se on joutunut.


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.