PR:Talvivaaran ja Kainuun Ely:n pimittämät YSL62 ilmoitusten (2kpl) asiakirjat julkistettu

From Nuclear Heritage
Revision as of 15:25, 8 February 2013 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Talvivaaran ja Kainuun Ely:n pimittämät YSL62 ilmoitusten (2kpl) asiakirjat julkistettu": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 8.2.2013/ Stop Talvivaara-kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote08022013.html


Talvivaaran ja Kainuun Ely:n pimittämät YSL62 ilmoitusten (2kpl) asiakirjat julkistettu

Kainuun Ely on 6.2.2013 pyynnöstä luovuttanut Talvivaaran ilmoitukset YSL62 perusteella niitä tiedustelleille paikallisille. Asiakirjat saatiin, kun niiden olemassolo onnistuttiin päättelemään ja tekemään täsmällinen vaatimus. Asiakirjat julkistettiin Stop Talvivaara-liikkeen sivuilla myöhään samana iltana.

Kainuun Ely ei ole julkaisut yhtään asiakirjoista, vaan ne on laitettu lausuntokierrokselle harvalukuiselle paikallisviranomaisten joukolle. Ylitarkastaja Sari Myllyojan kirje on osoitettu Sotkamon ja Kainuun ympäristösuojeluviranomaisille sekä Kainuun ja Ylä-savon SOTE:lle, Pohjois-Savon ELY:lle ja Säteilyturvakeskukselle. Jakelusta puuttuvat asianosaiset kuten maanomistajat, kalastuskunnat, ja naapurit. Samoin jakelusta puuttuu ympäristöministeriö ja SYKE. Ympäristöministeriö/SYKE ei näy kontrolloivan Kainuun Ely:n Talvivaara-toimintaa. Kysely on lähetetty keskiviikkona 30.1. määräajalla 8.2.2013. Kainuun Ely sai ilmoituksen 22.1.2013, joten muiden aika on lyhennetty puoleen. Talvivaara julkaisi Pekka Perän allekirjoittaman ilmoituksen ja vesisuunnitelman ilman liitteitä jälkikäteen paikanpaalla.fi -sivulla. Ilmoitus louhoksen tulvimisriskistä 19.12.2012 ei ole ollut julkisuudessa.

Asiakirjat liitteineen Stop Talvivaara-sivuilla:


Salailtujen liitteiden sekä vesi-ilmoituksen sisältö ja ongelmat

Biokemisti FT Jari Natunen on tutustunut piiloteltuihin liitteisiin 1-7, ja toteaa seuraavaa:

Liitteissä ja vesien käsittelydokumenteissa ei esitetä täsmällisiä kemiallisten prosessien olosuhteita tai reagenssien pitoisuuksia. Liitteen 1 suodatuksen jälkeiset liuospitoisuudet eivät ole edustavia ja tulokset eivät oikeuta Vesienkäsittely asiakirjan pitoisuusarvioita. Vakavia ongelmia liittyy esimerkiksi arseenin, uraanin, kadmiumin, koboltin ja ammonium-typen pitoisuuksiin sekä pH-arvoihin sekä näiden vaikutukseen. Talvivaaralle luvattomista aineista ihmisiin ja eläimiin kertyvän kadmium-myrkyn määrä olisi 20 tai todennäköisemmin 50 kertaa koko pääkaupunkiseudun meripäästö (HSY vedenpuhdistamo, viite), ja syöpävaarallisten arseenin ja uraanin päästöt kilpailisivat Raahen kultakaivoksen kiistellyn merisaastuksen kanssa Vuoksen ja Oulujoen pienillä latvavesillä. Lisäksi merkittäviä aineita kuten fluoridi, beryllium, torium, asbesti ja radioaktiivisia aineita on mittaamatta.

  • Käsitykseni mukaan tuloksissa on merkittäviä virheitä ja ne osoittavat huomattavaa ammattitaidottomuutta tai todennäköisemmin tietoisia harhautuspyrkimyksiä. Liitteen 1 louhosveden käsittely tuskin vastaa todellista kalkkimaitosaostusta.

Missään dokumenteissa ei ole ympäristövaikutustietoja, eikä vaikutusta lähijärvissä olevan aikaisemman päästön ja sedimenttien uhkaavaan leviämiseen, kun niitä huuhdoaan uudella päästöllä (SYKE HS2.2., SYKE Sotkamo-lehti Salminen on pilalla, SLL kannanotot). Esitetyssä päästössä erityisen ongelmallisia ovat korkeat sulfaatti ja suolapitoisuudet, jotka vievät päästöä tiheisiin ala- ja välivesiin ja aiheuttavat päästön leviämistä ja happamoitumista.

Pelkästään laskettavassa vedessä oleva happi on ongelma edellisen päästön happamoitumista aiheuttavien alusveden ja sedimenttien valtavien rauta-, alumiini-, ja mangaani-, ja sulfaattipitoisuuksien vuoksi. Pienemmät k.o. aineiden määrät ovat johtaneet suurehkon Pyhäjärven Junttiselän happamoitumiseen (Kts. Lisämateriaali). Talvivaara tähtää suhteellisen pieneen säästöön vesien puhdistuksessa.

Vedet on puhdistattavissa, kuten käy ilmi Talvivaaran dokumentista ja muusta tunnetusta tekniikasta. Puolipuhtaille vesille voidaan rakentaa varastoaltaita, niitä ei tarvitse tulvittaa edellisten ja vanhojen päästöjen päälle. Pekka Perä on ilmoittanut vesien laskutarpeeksi ainakin 2 miljoonaa kuutiota, ei haettua 3,8 miljoonaa kuutiota (Talvivaaralla on jo miljoona kuutiota varastotilaa).

Talvivaaaran pyrkii nykyisen ja tulevan ympäristöluvan kiertoon ja säästöön vedenpuhdistuksessa vesistöjen kustannuksella. Yhtiöllä ei ole minkäänlaista lupaa uraanin, kadmiumin ja arseenin laskulle. Näiden suhteen pitää noudattaa lakia, kuten ympäristöluvassakin kerrotaan. Kuuluuko Talvivaara-omistajien valtion Solidiumin, Varman, Ilmarisen ja Outokummun (16% omistus kaivosyhtiöstä) yhteiskuntavastuuseen Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen tahallinen turmeleminen?


Salailtu YSL 62§ mukainen ilmoitus vesien siirtämisestä tulvivasta louhoksesta kalkitukseen

Aikaisemmalla "hätätila" YSL 62§ -poikkeuspäätöksellä myönnetty lupa siirtää kipsisakka-altaan uraanipitoisia vesiä louhokseen tasoon 195 mmp. STUK kertoi uraanipitoisuuden olevan "hyvin samanlainen" louhoksen kanssa. STUKin mittauksissa kipsialtaan uraanipitoisuus oli yli kaksinkertainen (stuk.fi). Ely hyväksyi vesien siirron louhokseen perustelunaan, ettei se ole ympäristölle vaarallinen ja aiheuta pohjavesien pilaantumista. Nyt uudesta ilmoituksesta 19.12.2012 käy ilmi, että veden nousu luvatun tason 195 mmp yläpuolelle aiheuttaa tulvimisen uudelle alueelle, tämän esitettiin tapahtuvan (itsestään?) ennen vuodenvaihdetta. Tilanteen on täytynyt olla tiedossa edellistä ilmoitusta hyväksyttäessä. Asiakirjassa ei kerrota uuden alueen laajuutta tai yhteyttä vesistöihin (mahdollisesti kartasta selvitettävissä). Tarve vesien siirtoon syntyi kaupallisesta tarpeesta aloittaa louhosvesien kalkitseminen, sekä kipsisakka-altaan tyhjennystarpeesta. Tämän johdosta Talvivaara ilmoitti siirtävänsä 300 000 kuutiota vettä kalkkikäsittelyaltaalle. Menettelyllä ei ole ollut mitään ympäristövaikutuskäsittelyä, vaikka esimerkiksi vedessä tiedettiin olevan aikaisempia (19.10.2012) paljon suurempia esim. uraanin, nikkelin, sinkin ja koboltin määriä, tai pohjavesiriskien suhteen. Tammikuussa mitattu korkea kadmium puuttui ilmoituksen tuloksista (mutta oli ilmeinen 19.10.2012 perusteella).

Talvivaara ja ELY ovat rakentaneet automaatin, jossa edellisen kaupallisen "hädän" ratkaisusta syntyy "yllättäen" uusi.


Liite: Viitteet & Lisämateriaali


http://www.stoptalvivaara.org