Revision history of "PR:Savolaisille ei annettu lausuntomahdollisuutta pilaantuneiden vesien kunnostussuunnitelmasta"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:47, 8 March 2015ATOMI talk contribs 4,709 bytes +4,709 Created page with "Hyvä toimitus Talvivaara on teettänyt konsultillaan kunnostussuunnitelmia pilaantuneiden järvien osalta. Asian osalta muistusaika loppui eilen. On pakko myöntää, ett..."