PR:Operaatio Saukko - röyhkeä suunnitelma

From Nuclear Heritage
Revision as of 02:42, 17 October 2013 by Kardan (talk | contribs) ({{translate|fi-en}})
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 23.1.2013 / Stop Talvivaara
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote23012013.html

This page is longing for translation: fi-en

If the target language is your mother tongue, please help


Operaatio Saukko - röyhkeä suunnitelma

Talvivaaran kaivosyhtiö on nimennyt operaatio Saukoksi tapahtuman, jossa lähes neljä miljoonaa kuutiota jätevesiä aiotaan laskea vain "kalkilla puhdistettuna" vesistöihin. Näin saataisiin kerralla poistettua kaivosalueelta ylimääräiset vedet. Alapuolisissa vesistöissä asustavien majavien, kalalajien ja ranta-asukkaiden kannalta olisi olennaista tietää, paljonko erilaisia raskasmetalleja ja muita luonnolle haitallisia aineita tässä Talvivaaran vesien huuhtelussa Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin aiotaan päästää. Vain määrät ratkaisevat.

Osana Operaatio Saukkoon kuuluu Vuoksen latvavesillä saastevuodon pintavalutuskenttänä käytetyn alueen puhdistus. Sotkamo-lehden uutisessa 18.1.2013 Talvivaaran Harri Natunen kertoo, että vuodon alkupäivinä tehtiin päätös Mourunpuron tukkimisesta ja "näin saatiin suurin osa mangaanihydroksidisakasta saostettua Kortelammen alapuoliselle suoalueelle." Emme voi yhtyä tähän yhtiön käsitykseen. Talvivaara näyttää yrittävän päästä vähällä. On selvää, että suurin osa etelän saastekuormasta päätyi suoraan vesistöön. Tästä kertoo sekin, että raskasmetalleja saostettiin kalkituksella suoraan vesiin usean päivän ajan etelässä aina Kivijärvelle ja pohjoisessa Kalliojärvelle asti. Jäljet pintavalutuskentällä ja Ylä-Lumijärven sekä Lumijoen rannoilla vuotopäästön jälkeen kertoivat, että ruskea saastevesi oli tulvinut rannoille kevättulvien tapaan. Vasta Vuoksen Lumijärvien ja Kivijärven, pohjoisen Salmisen, Kalliojärven ja Kolmisopen, sekä järviä yhdistävien jokien vesien laadun ja pohjalietteiden tutkiminen voi antaa osviittaa vapaaseen vesistöön päätyneen metallikuorman määrästä. Väite siitä, että suurin osa karanneista metalleista olisi etelässä onnistuttu saostamaan tilapäiselle pintavalutuskentälle ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Viime vuoden viimeisten viikkojen vesistötarkkailun tulosraportit kertovat suurista metallipitoisuuksista Vuoksen vesistöreitillä aina Kivijärveen asti, ja Oulujoen reitillä Kolmisopen järveen asti. Vesistöreittien metalleista runsaasti kuormittuneet vedet alkavat esimerkiksi Ylä-Lumijärvessä jo noin puolen metrin syvyydestä. Pitoisuudet etenkin Ylä-Lumijärvessä ja Salmisessa olivat käsittämättömän huikeita:


Lähes neljän miljoonan kuution "puhdistettu" vesikuorma kevääseen tai alkukesään mennessä johdettuna kaivosalueelta Vuoksen ja Oulujoen metalleista rasittuneisiin latvavesiin todennäköisesti sysää liikkeelle jo liukoisena olevat metallit kohti alavirran suuria järviä, Laakajärveä ja Jormasjärveä. Operaatio Saukkoon tuleekin välttämättä liittyä puolueeton asiantuntija-analyysi sekä alapuolisten vesien tilasta, että mahdollisen uuden vesikuorman ja kevättulvan vaikutuksesta alapuolisten vesien sisältämien metallien liikkumiseen. On aivan mahdoton suunnitelma, että "turva-altaisiin", ja mm. Haukilampeen johdettu kipsisakka-altaan saastunut vesi laskettaisiin ainoastaan kalkilla "puhdistettuna" (vain suoloiksi neutraloituna) alapuolisiin vesiin.

Saastevedet täytyy puhdistaa kunnolla ja on ehdottomasti laadittava pian luotettava selvitys alapuolisten vesistöjen tilasta ja suunnitelma niiden kunnostamisesta. Talvivaaran kaivosyhtiön suunnitelma laskea vähintään kaivoksen kolmen toimintavuoden päästöt muutaman kuukauden aikana alapuolisiin vesiin on uskomattoman röyhkeä. Pahinta on, että kipsisakka-altaasta karannut uraanipitoinen raskasmetalliliuos on kertaluokkaa pahempaa, kuin kaivoksen normaalitoiminnasta aiheutunut luontoon laskettava vesi.

Aikanaan tulee harkittavaksi myös turva-altaiden ja muiden saastuneiden maapohjien käsittely. Altaiden yhteispinta-ala on yli 70 hehtaaria.


Lisätietoja:


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.