PR:Kuka tutkii uraaniketjun myrkkyvaikutuksia? Vähättelyn kierre: vaikutuksia ravintoketjuhin ei ole huomioitu ennen lupia

From Nuclear Heritage
Revision as of 18:43, 5 December 2012 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Kuka tutkii uraaniketjun myrkkyvaikutuksia? Vähättelyn kierre: vaikutuksia ravintoketjuhin ei ole huomioitu ennen lupia": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Kommenttitiedote 5.12.2012 / Stop Talvivaara
http://stoptalvivaara.org/fi/tiedote05122012-2.html


Kuka tutkii uraaniketjun myrkkyvaikutuksia? Vähättelyn kierre: vaikutuksia ravintoketjuhin ei ole huomioitu ennen lupia

Ylä-Savon SOTE:n ympäristöjohtaja Martti Veteli on ottanut kantaa kipsisakka-altaan päästöihin. Hänen mukaansa kipsisakka-altaasta aiheutui merkittävää ympäristön pilaantumista - erityisesti Vuoksen vesistöalueella.

Veteli raportoi 5.12. ympäristölautakunnalle, että edellisten vuotojen *aikana* rakennettu ns. Lumelan allas oli otettu *jatkuvaan* käyttöön ja nimetty jälkikäsittelyaltaaksi. Veteli esittää lautakunnalle, että muukin ympäristöluvasta poikkeava *toistuva* menettely on lopetettava ja asiasta on määrättävä ympäristöluvassa. Tämä oikaistava tilanne johtuu siitä, että Kainuun ELY -keskus valvovana viranomaisena on hyväksynyt ilmoitukset YSL 64 §:n nojalla, mutta ei ole saattanut asioita vireille lupaviranomaisessa.

SOTE:n ympäristölautakunnan painavin peruste vesistön sietokyvylle - ja sitä kautta tiukennuksille - on Vuokseen ja Oulujärveen päin suuntautuvissa erilaisissa virtaamissa. Perusteluna on se, että kaivoksen toiminnasta johtuva kuormitus virtaamiin suhteutettuna oli siis jo ennen kipsisakka-altaan vuotoa kymmenkertainen Vuoksen suunnalla. Lisäksi kuormitus oli moninkertainen mm. sulfaatin osalta ympäristölupaehtoihin nähden. Kipsisakka-altaan vuoto suuntautui pääasiassa Vuoksen vesistöön ja pahensi tilannetta edelleen.

Vuoksen vesistöalueella on nyt keskityttävä jo aiheutuneen pilaantuneen tilan korjaamiseen, joten lisäkuormitusta ei voida hyväksyä. Ympäristölautakunta on jo aiemmin vaatinut, että jätevesiä ei saa johtaa Vuoksen vesistöön.

Varoaltaat eivät saaneet olla täytettyjä

Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että jätevesivuotoa ei saatu rajattua kaivospiirin alueelle eikä padoilla rajatuille alueille. Ratkaisu on se, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää Talvivaara Sotkamo Oy:n puhdistamaan pilaantuneet maa- ja vesialueet. Saastuneiden maiden tutkinta tai kunnostus ei ole yhtiön oma asia. Kaivoksen lähivesien uraanipitoisuus on merkittävä myrkkyriskien vuoksi. Ympäristönsuojelulain mukaan vastaavia päästöjä ei saisi tapahtua ollenkaan. Yhtiöltä puuttuivat varosuunnitelmat haittojen estämisessä ja uraanipäästöt olivat täysin luvattomia - kyse on törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Pelkkä sakkautus - ja ensisijaisesti virtavesiin - ei ole puhdistusta. Myös kolmas vuotokriisi (2008,2010,2012) jättää pysyvät jäljet järvien pohjiin. Uraaniketjun myrkkyvaikutusten vähättely on erittäin vaarallista tilanteessa jossa yhtiö ja valvoja eivät kykene osoittamaan miten uraanimäärä jakautuu kipsisakan, varoaltaiden, louhoksen, vesistöihin vuotaneiden vesien ja pohjavesien kesken.


TAUSTATIEDOT:

  • SOTE:n ymp.ltk kokous tulossa 12.12.,

12.12.2012 Asianro 170


http://www.stoptalvivaara.org