PR:Kansalaisten kaivosvaltuuskunta esittää Talvivaarakaupan peruuttamista

From Nuclear Heritage
Revision as of 20:38, 13 April 2015 by ATOMI (talk | contribs) (Created page with "Hyvä tiedotusvälineiden edustajat Poliittiset päättäjät toistelevat mantraa, jonka mukaan yhteiskunnan kokonaisedun ja ennenmuuta ympäristön suojelun mukaista on pela...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Hyvä tiedotusvälineiden edustajat

Poliittiset päättäjät toistelevat mantraa, jonka mukaan yhteiskunnan kokonaisedun ja ennenmuuta ympäristön suojelun mukaista on pelastaa Talvivaaran kaivos jatkamaan toimintaansa.

Tällä logiikalla ollaan valmiita jatkamaan juuri sitä samaa toimintaa, joka koko ajan tuottaa jätevesiongelmia. On totta, että jokainen louhittu tonni sitoo kasoissa vettä, mutta ei pidä unohtaa, että jokaisen louhitun tonnin myötä myös jätevesikuorma kasvaa.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta on viime syksynä perustettu kaivosbuumista huolestuneiden kansalaisten ja asiantuntijoiden neuvotteluelin, joka luovuttaa tänään Kajaanissa klo 16.30-17.30 elinkeinomisteri Jan Vapaavuorelle avoimen kirjelmän.

Kirjelmässä todetaan, ettei ole enää syytä jatkaa kenenkään toimijan toimesta tuotantomittakaavassa tehtävää kokeiluhanketta.

Ohessa tiedotteemme asiasta

ja koko kirjelma Jan Vapaavuorelle

tervehtien kaivosvaltuuskunnan puolesta

Stop Talvivaara - Kansanliike vesistöjen puolesta


Tiedote 10.4.2015 Sotkamo/Iisalmi


Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii Talvivaarakaupan peruuttamista

Koetoimintaa ei tule enää jatkaa tuotantomittakaavassa

Kaivostoiminnasta huolestuneet kansalaisliikkeet ja toimijat vaativat avoimessa kirjeessään elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle kaavaillun Talvivaara-kaupan peruuttamista.

 • Riippumatta siitä, onnistuuko uusi omistaja hankkeessa aiempia paremmin, kauppa on huono, todetaan kirjelmässä ja muistutetaan mieleen kuinka valtio myi pilkkahinnalla maamme arvokkaat ja strategisesti tärkeät fosforivarannot norjalaiselle Yaralle.
 • Talvivaaran mineraalivarat on syytä pitää valtion omaisuutena odottamassa aikaa, jolloin metallien hintataso ja teknologisen ja biokemiallisen osaamisen taso riittävät takaamaan turvallisen ja taloudellisesti kannattavan toiminnan.

Allekirjoittajien mielestä nykytilanne osoittaa, ettei vielä ole se aika, jolloin ongelmallisen mustaliuskeen potentiaalia voidaan kestävästi ja kannattavasti hyödyntää. Kirjelmässä ehdotetaan Talvivaaran perustettavaksi tutkimustoimintaa selvittämään mustaliuskeen rapautumisen ongelmia ja malmin hyödyntämiskeinoja sekä kehittämään kaivospäästöille puhdistusteknologioita.

 • Jos halutaan tutkia ja kehittää kaivospäästöjen puhdistusteknologiaa, Talvivaara tarjoaa siihen pitkäksi aikaa koekenttää, sanoo asianajaja ja kansanedustajaehdokas Ari Korhonen (Ps) -Työpaikkoja syntyy ja

tarvitaanmyös mittaviin kunnostustoimiin. Kaivoksen toiminnan hallittu keskeyttäminen ei olisi alueemme tuho vaan pelastus.

Kirjelmässä otetaan kantaa myös valtion rooliin kaivosta hallinnoivana tahona ja paheksutaan sekä purkuputken rakentamishanketta että ilmoitusta ylimääräisten jätevesijuoksutusten aloittamisesta.

 • Purkuputken rakentaminen tulisi keskeyttää ja voimavarat tulisi suunnata niiden jäteveden puhdistamoiden rakentamiseen joita jo v 2007 ympäristölupa edellyttää, toteaa tutkija ja kansanedustajaehdokas Mika

Flöjt (Vihr).

 • Koko ajan on pumpattu kaivoslouhoksesta jätevettä varoaltaisiin, jotka nyt täyttyvät. Kyse ei ole ennalta-arvaamattomasta tilanteesta, vaan ympäristön kustannuksella tehtävästä yrityksestä aloittaa louhinta ja saada kaivos myytyä sijoittajalle. Varoaltaitten täyttyminen on tarkoituksellista toimintaa, sanoo Leo Schroderus Sotkamosta.

Katso myös videot 30.3.20015 purkuputkilähetystön vierailusta Työ- ja elinkeinoministeriössä:

Vapaavuori ja vastuuttomat vallanpitäjät

Kuka vastaa Talvivaarasta?

Lisätietoja:

 • Mika Flöjt +358 405788784
 • Ari Korhonen +358 440 221828
 • Antti Lankinen +358 405945622
 • Leo Schroderus +358 500282822

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta on kaivoskriittisten kansalaisten ja ryhmien yhteistyöfoorumi, joka perustettiin viime lokakuussa, kun lähetystö vieraili eduskunnassa. Kts. video Lähetystö - Kaivosvaltuuskunta Eduskunnassa


Avoin kirje elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle
8.4.2015


Talvivaarassa on nyt tutkimus- ja kehittämistyön aika
Koetoimintaa ei tule jatkaa tuotantomittakaavassa

Hyvä Työ- ja elinkeinoministeri


Työ ja elinkeinoministeriö on valmistellut kauppaa, jossa Talvivaaran kaivostoiminnat ja kaivosoikeudet koko mineraalivarantoon siirtyisivät kansainväliselle osakesijoittajalle 85 prosentin osuudella.

Riippumatta siitä, onnistuuko uusi omistaja hankkeessa aiempia paremmin, kauppa on huono. Muistutamme mieleen Suomen fosforivarantojen myynnin norjalaiselle Yaralle. Miljardien arvoiset strategisesti tärkeät esiintymät myytiin murto-osalla todellisesta arvostaan.

Jos jossain vaiheessa tulevaisuudessa opitaan hyödyntämään ongelmallisia mustaliuskemalmiota ympäristöä vaarantamatta ja kannattavasti, olemme tehneet toistamiseen saman virheen.

Kaivosoikeuksista luopuminen on myös selkeä signaali maailmalle. Suomesta ei löytynyt osaamista kannattavaan ja kestävään kaivostoimintaan Talvivaarassa. Jos Talvivaaran nikkeli-, koboltti-, uraani-, sinkki-, ja kuparivarantojen lahjoittaminen ulkomaiselle sijoittajalle toteutetaan, Suomi ilmoittaa olevansa kaivosteollisuuden siirtomaa, ei toimija.

Uudella sijoittaja-aktivistillakaan tuskin on viisasten kiveä tuotantoprosessin ja vesitaseen hallintaan ja siksi tuotantomittakaavan koetoimintaa ei pidä nyt jatkaa.

Talvivaaran mineraalivarat on syytä pitää valtion omaisuutena odottamassa aikaa, jolloin metallien hintataso ja teknologisen ja biokemiallisen osaamisen taso pystyvät takaamaan turvallisen ja taloudellisesti kannattavan toiminnan.


Hyvä Työ ja elinkeinoministeri.

Ehdotamme, että suunniteltua kauppaa sijoittajan kanssa ei toteuteta, vaan kaivoksen tuotantomittakaavan toiminta ajetaan hallitusti alas.

Hallitun toiminnan keskeyttämisen toimenpiteitä ovat ainakin:

 1. Kaivoksen tuotannon hallittu alasajo/keskeyttäminen
 2. Kertyneiden ja kertyvien jätevesien puhdistaminen alueella ja sen jälkeen ulos laskeminen
 3. Ongelmajätekaatopaikkojen/kestävien välivarastojen rakentaminen ja saastuneiden maamassojen ja sakkojen keräily ja turvallinen sijoittaminen
 4. Tutkimustieto mahdollisesti saastuneen pohjaveden määristä ja tarvittavat korjaustoimet
 5. Lähivesien kunnostustoimet.
 6. Ongelmajätteiden ja muiden vesiä pilaavien jätteiden sekä louhoksen pysyvä stabiloiminen ja/tai jätteiden jalostus hyötykäyttöön, estäen laittomat vesipäästöt pitkänkin ajan kuluessa (asetus 190/2013)

Ehdotamme edelleen, että perustetaan Talvivaaraan tutkimustoimintaa, jossa

 1. Jatketaan erilaisten menetelmien tutkimista mustaliuskemalmion hyödyntämiseksi koemittakaavassa
 2. Kehitetään tekniikoita kaivosvesien puhdistustekniikoiksi osana olemassaolevien jätevesimassojen puhdistamista.
 3. Kehitetään kaivosten reaaliaikaista mittaus- ja valvontateknologiaa vesi- ja ilmapäästöjen osalta.
 4. Kehitetään tekniikkaa vaarallisten aineiden, pölyn ja kaasujen päästöjen tehokkaasi torjumiseksi sekä ympäristö- että työturvallisuuden takaamiseksi.
 5. Kehitetään ongelmajätteiden ja muiden vesiä pilaavien jätteiden sekä louhoksen pysyvä stabiloiminen tai jätteiden jalostus hyötykäyttöön, estäen laittomat vesipäästöt pitkänkin ajan kuluessa (190/2013).
 6. Valtion tutkimuslaitosten rooleja tulisi Talvivaaran opetusten valossa tarkistaa. Työ ja elinkeinoministeriön tulisi velvoittaa alaistaan Geologian tutkimuskeskusta laajentamaan ja monipuolistamaan Talvivaaran geologista tutkimusta ja tulosten julkistamista. Erityisesti mustaliuskeen rapautumisen aiheuttamia ympäristöongelmia voitaisiin nyt tutkia kaivoksen valtavilla kenttäkoealoilla. Myös TEM:n alaisen VTT:n roolia tulisi tarkistaa. Valtion tutkimuslaitosten ei tule toimia kaivosyhtiöiden konsultteina, vaan riippumattoman tutkimustiedon tuottajina.

Talvivaara on epäonnistunut pilottihanke, jossa lähdettiin soitellen sotaan. Hyppäys pienestä pilotista megaluokan avolouhokseen oli mieletön riskinotto, jossa yhteinen ympäristömme sekä piensijoittajat että institutionaaliset sijoittajat joutuivat maksumiehiksi.

Kaivos on ollut kokeiluhanke toteutettuna tuotantomittakaavassa. Tätä virhettä ei tule enää jatkaa minkään toimijan taholta.

Jos kaivostoimintaa aiotaan joskus jatkaa, sen tulee perustua hyvään perustietoon ja pilottikokeisiin.

Tällaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja vesistöjen ja maa-alueiden puhdistustoimintaa toivomme Talvivaaraan.

Ehdotukset takaavat useiden olemassa olevien kaivoksen työpaikkojen säilymisen pitkälle tulevaisuuteen. Erityisesti altaiden rakentamisessa ja maa- ja vesimassojen siirroissa tarvitaan suuri osa kaivosta palvelleesta kalustosta. Ehdotukset myös mahdollistavat uusien tutkimus- ja teknologiatyöpaikkojen syntymisen kaivosten ympäristöongelmien ratkaisuun ja hallintaan.

Meidän ei tule hylätä kaivosta ja malmivaroja kansainvälisten keinottelijoiden pelinappulaksi, vaan ottaa kaivos haasteena tutkia, oppia ja kehittää sitä kaivosteknologiaa, jossa on muutakin vihreää kuin ympäristöön leviävät mönjät.

Tässä yhteydessä haluamme myös huomauttaa, että valtiolla on tälla hetkellä kaikki valta ja vastuu kaivoksen toiminnasta.

Pidämme hyvin kyseenalaisena sitä, että

 • valtio hakee purkuputkilupaa laskeakseen jätevesiä Nuasjärveen,
 • valtio hakee lupaa varastoida kaivoksen ns varoaltaiden pohjalle kertyneet sakat yhteen maapohjaisista altaista
 • valtio aikoo aloittaa kaivoksen kalkkisaostettujen jätevesien juoksutukset suoraan vesistöihin vaikka kiintiöt ovat jo täyttyneet

Valtio on ajamassa näillä ratkaisuilla kaikki ympäristöstandardit romuttavaa ympäristöpolitiikkaa. Mielestämme valtion tulisi omissa toimissaan ylläpitää korkeimpia ympäristönormeja, ei olla niitä madaltamassa.

Nämä operaatiot eivät ole perusteltavissa jätevesitilanteella, sillä samaan aikaan kun varoaltaat täyttyvät kaivos pumppaa avolouhoksesta niihin jätevesiä. Toiminnan ainoana perusteluna on koettaa saada louhos tyhjäksi, jotta kaivostoiminta voisi jatkua ja jotta kaavailtu kauppa voisi toteutua. Ongelmana on vain se, että tämä toiminta rikkoo lakeja.

Hyvä elinkeinoministeri Vapaavuori!

Sanoitte kansalaislähetystölle viime viikolla, että kysymys kaivoksen toiminnan jatkamisesta ei ole pelkästää juridinen vaan myös poliittinen ja että sekä hallituspuolueet että oppositionpuolueet jakavat näkemyksen kaivoksen toiminnan jatkamisen tärkeydestä.

Muistutamme kuitenkin, että poliittisten puolueiden konsensuskaan ei oikeuta rikkomaan lakeja. Talvivaara on myös juridinen asia ja mielestämme on yhteisen oikeustajumme nimissä palattava lailliselle tielle. Toiminta, joka ei täytä lupaehtoja, on keskeytettävä.

Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään (22.12.2014/4016 KHO:2014:187) todennut, että aikaisemminkaan Talvivaaran poikkeusjuoksutustilannetta ei ole voitu pitää ympäristönsuojelulain mukaisena poikkeustilanteena. Tästä huolimatta Kainuun Ely-keskus vaatimalla vaatii ilmoitusmenettelyn jatkamista. Tämä osoittaa sen, että Kainuun Ely-keskus ei ole oikea instanssi valvomaan ympäristön etua.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta 10.4.2015

Mika Flöjt
Väitöskirjatutkija
Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan kirjoittaja
Kuusamo

Lasse Flöjt
insinööri
Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan kirjoittaja
Kuusamo

Raili Eskelinen
Ylä-Savon Elintarvikevyöhyke
Maitotilallinen
Vieremä

Helvi Heinonen-Tanski
maat. metsät. toht.,
luonnon- ja ympäristönsuojelija
Kuopio

Anitta Hyvönen
kielenkääntäjä
Helsinki/Sotkamo

Hannu Hyvönen
dokumentaristi, Iisalmi
Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta


Raili Komulainen
rovasti
Ei Kaavivaaraa- liike
Kaavi/Helsinki

Ari Korhonen
asianajaja
Ei purkuputkea Nuasjärveen
Sotkamo

Antti Lankinen
vpj Sotkamon Luonto
Sotkamo

Hilkka Lipponen
Lapin Kaivosfoorumi
Kemi

Jari Natunen
biokemisti
kaivoshaittojen asiantuntija
Helsinki

Leo Schroderus
Sotkamo

Raimo Tervonen
Laakajärven ja Oulujärven kalastaja
Sukeva


Kirsti Toikka
Ei Kaavivaaraa -liike
Kaavi


Tuomo Tormulainen
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava
Jakokoski

Mikko Vartiainen
lakimies, luonnonvaraoikeuden tutkija
Porvoo

Jarmo Yliluoma
Iisalmen Luonnon Ystävät ry
Iisalmi