PR:Kalakuolemia Talvivaaran pohjoispuolella. Vesien pH:ta on pohjoisen lähivesissä nostettu myrkylliselle tasolle

From Nuclear Heritage
Revision as of 12:47, 24 November 2012 by Falk (talk | contribs) (Protected "PR:Kalakuolemia Talvivaaran pohjoispuolella. Vesien pH:ta on pohjoisen lähivesissä nostettu myrkylliselle tasolle": spam protection (‎[edit=autoconfirmed] (indefinite) ‎[move=autoconfirmed] (indefinite)))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Tiedote 23.11.2012 / Stop Talvivaara
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote23112012.html


Kalakuolemia Talvivaaran pohjoispuolella

Vesien pH:ta on pohjoisen lähivesissä nostettu myrkylliselle tasolle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) selvityksissä on tänään löydetty kuolleita kaloja Talvivaaran pohjoispuolen vesistöistä. Tämä korostaa, että Pohjoisen Kuusilammen kautta valutetut vedet eivät olleet eliöstölle turvallisia.

Sekä etelään (Lumijokeen) että pohjoiseen (Kolmisoppeen) valutettavat vedet on saostettu niin, että vesieliöstö tulee huuhdelluksi hyvin suurilla pH-vaihteluilla. Tämän päivän alustavien tietojen mukaan haitta ulottui pohjoisessa Kolmisoppijärveen.

Kaikki vesieliöt sietävät näin mittavia ja äkillisiä pH-muutoksia hyvin huonosti. Siksi biokemisti, FT Jari Natunen vaatii, että Talvivaaran ja Kainuun ELY:n tulee julkistaa viimeinkin vesien pH:n säätelyssä käytettyjen emäksien pitoisuudet ja määrät, sekä näiden luonnonvesien käsittelyn ajankohdat, ja kaikki mittaustulokset käsittelyjen vaikutuksista. Samoin pitää julkaista reagenssien täydellinen koostumus mukaan lukien epäpuhtaudet.

Alla analyysi vesikemiasta. Talvivaarayhtiö kuormittaa vesiä tavoilla joita ei voi pitää ympäristöluvan mukaisina, koska purkuvesistä aiheutuu toistuvia haittoja useaan vesistöön. Päästöjen yhteisvaikutuksista ei saa aiheutua kalakuolemia. Ei riitä, että yhtiö jälkikäteen ilmoittaa kalkitusten toistaiseksi loppuneen.

RKTL:n kaikki pyydystyspaikat kartalla

Esimerkiksi Lumijoki on ollut pitkään eloton. Myös ammoniakin hajua on ollut kalkitusten jälkeen kaukana kaivospiirin ulkopuolella Lumijoella, lähellä Kivijärveä.

Tiivistelmä:
Kalan elimistö ei kestä suurta pH-vaihtelua

Mittausten mukaan Kalliojoessa on havaittu hyvin korkeita, jopa 11,8 pH-arvoja, mikä vastaa kotitalouksissa siivoukseen käytettävien pesuaineiden happamuutta. Seitsemän yksikön muutos logaritmisella asteikolla tarkoittaa 10 miljoonakertaista muutosta. Tämä pH-muutos arvosta 4,6 arvoon 11,6 on emäsmäärän kasvu kymmenen miljoonakertaisesti. Poltetun kalkin käyttö on tuhoisaa vesieliöstölle. Tätä tapahtuu nyt Talvivaaran vaikutusalueella yhä. Milloin ympäristöhallinto puuttuu tähän?

Kalat ja muut vettä hengittävät eliöt ovat herkkiä erityisesti äkillisille pH:n muutoksille, jotka häiritsevät niiden kidusten kautta tapahtuvaa happo-emäs- ja ionitasapainon säätelyä. Talvivaaran jätevesille altitistuneet kalat kärsivät ensin alhaisesta pH:sta, jossa liukoinen alumiini sakkautui ja sakkautuu jatkossakin kiduksiin. Korkeassa pH:ssa eli emäksisissä olosuhteissa, jotka vesistöissä mittausten mukaan nyt vallitsevat, ammonium-ionit muuttuvat myrkylliseksi ammoniakiksi. pH-vaihtelut vaurioittavat kiduksia ja kalojen hengitys vaikeutuu. Koska Talvivaaran jätevesille altistuneet kalat ovat altistuneet ensin happamalle vedelle, niiden elimistö on erittäin stressaantunut ja niiden mahdollisuudet selvitä emäsaltistuksesta ovat erittäin huonot.

ALKUPERÄISTIEDOT / Jari Natunen, Biokemisti FT:
Kalliojoen ja Kolmisoppeen lasketun veden emäksinen pH on/ on ollut todennäköisesti kalakuolemia aiheuttavia, 23.11.2012

Lataa documentti:

Lisätiedot: Jari Natunen 040 77 13 781


23.11.2012:
Kolmisoppi-järvessä on jään alla runsaasti kuolleita kaloja.

23.11.2012:
Näytteet Talvivaaran lähivesistä osoittavat, että kaivoksen jätevesiä kulkeutuu nyt myös kaivosalueen itäpuolelle:


http://www.stoptalvivaara.org
Kansanliike vesistöjen puolesta