Revision history of "PR:Kaivosbuumista vaaliteema - Kaivoslähetystölle lupaus eduskuntakeskustelusta"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:51, 31 October 2014Falk talk contribs 4,866 bytes +4,866 Created page with "Hyvä toimitus Viime viikon torstaina ja perjantaina maan eri kaivoskriittiset ryhmät kokoontuivat Helsingissä. Liikkeiden yhteinen kansalaisvaltuuskunta vieraili eduskunn..."