Revision history of "PR:Ei jatkoaikaa Talvivaaralle purkuputken avulla"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:52, 16 January 2015ATOMI talk contribs 3,539 bytes +3,539 Created page with "Hyvä toimitus Toivomme, että toimituksenne ennättää syventyä oheiseen tiedotteeseen ja kansalaisten yhteismuistutukseen Talvivaaran konkurssipesän hakemaan purkuputkih..."