Difference between revisions of "NukeNews No. 9 - LITHUANIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(+cat)
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews Template|9}}
+
{{NukeNews1|9}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
Line 42: Line 42:
 
     Černobylio branduolinės katastrofos aukoms
 
     Černobylio branduolinės katastrofos aukoms
 
  10. Černobylio dienos demonstracijos Vokietijoje
 
  10. Černobylio dienos demonstracijos Vokietijoje
  11. Chernobyl NPP roof collapse - coverage and analysis
+
  11. Įgriuvęs stogas Černobylio AE - pateikimas žiniasklaidoje ir
  12. Some news about the atomic struggle in the UK
+
    analizė
  13. Online petition for a pan-European consistent insurance for
+
  12. Keletas naujienų apie anti-atominę kovą Jungtinėje Karalystėje
     nuclear reactors
+
  13. Peticija internete dėl Europos piliečių pastovaus sveikatos
  14. No Société Générale funding of high risk reactors in Kaliningrad!
+
     draudimo dėl atominių reaktorių
  15. NPP near Kaliningrad - bad story that must be ended immediately
+
  14. Jokio Société Générale finansavimo aukštos rizikos reaktoriams
  16. Network office looking for volunteers
+
    Kaliningrade!
  17. IRSN report founds Krško unsuitable for NPP due to earthquake risk
+
  15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
  18. Czech Republic: ČEZ wants to rob the citizens
+
    būti užbaigta nedelsiant
  19. Atomic policies in selected European countries
+
  16. Tinklo būstinė ieško savanorių
  20. Sellafield Shut by Snow
+
  17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
+
    elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
  22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
+
  18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
     nuclear waste storage program
+
  19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
  23. Did Comic Art Save Cumbria from the Nuclear Dump?
+
  20. Sellafield uždaryta sniego
  24. Still not loving nuclear waste! - Free Republic of Wendland as
+
  21. Pagalba argumentacijai: Kodėl protestuoti prieš atominę pramonę?
     stakeholder against final deposit law
+
  22. Čekijos respublika: Valstybinė branduolinio saugumo tarnyba į
  25. "Sortir du nucléaire" launches new campaign on nuclear fuel chain
+
     branduolinių atliekų saugojimo programą žiūri kritiškai
  26. Indigenous protests against uranium mining, nuclear waste dumping
+
  23. Ar komiksai išsaugojo Kambriją nuo branduolinio sąvartyno?
     and industrial abuse in Saskatchewan, Canada
+
  24. Vis dar nemylime radioaktyvių atliekų! - Wendland'o laisvoji
  27. Environmental scandal at uranium exploration project in Bahi,
+
     respublika kaip suinteresuota šalis prieš galutinio saugojimo
     Tanzania
+
    įstatymą
  28. Upcoming events
+
  25. "Sortir du nucléaire" imasi naujos kampanijos dėl branduolinio
  29. About NukeNews
+
    kuro grandinės
 +
  26. Vietiniai protestuoja prieš urano kasybą, radioaktyvių atliekų
 +
     laidojimą ir pramonės piktnaudžiavimą Saskačevane, Kanadoje
 +
  27. Aplinkosauginis skandalas dėl urano žvalgybos projekto Bahi,
 +
     Tanzanijoje
 +
  28. Artėjantys renginiai
 +
  29. Apie NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
  -----------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
 
  1.  Walkatjurra Walkabout
 
  1.  Walkatjurra Walkabout
  -----------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
 
  Walkatjurra Walkabout numatoma 2013 metų gegužės 4-28 dienomis ir
 
  Walkatjurra Walkabout numatoma 2013 metų gegužės 4-28 dienomis ir
 
  atrodo ji bus netgi gausesnė nei pernai metų eisena.
 
  atrodo ji bus netgi gausesnė nei pernai metų eisena.
Line 302: Line 308:
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Chernobyl NPP roof collapse - coverage and analysis
+
  11. Įgriuvęs stogas Černobylio AE - pateikimas žiniasklaidoje ir
  ---------------------------------------------------------------------
+
    analizė
  A "combination of negative factors" rather than excessive snowfall
+
  ----------------------------------------------------------------------
  was the cause of the February 12 partial wall and roof collapse at
+
  Kaip atskleidė naujausios dviejų komisijų, tyrusių incidentą išvados,
  Chernobyl’s infamous Reactor Unit 4, recent findings of two
+
greičiau jau "susidėjus neigiamoms aplinkybėms", nei dėl per didelio
  commissions that investigated the incident revealed. Notably, the risk
+
  iškritusio sniego kiekio vasario 12 dieną dalinai įgriuvo siena ir
  of concrete slabs collapsing over the reactor halls of the defunct
+
  stogas liūdnai pagarsėjusiame Černobylio jėgainės ketvirtajame bloke.
  nuclear plant’s three other units had been discussed just one day
+
  Pažymėtina, kad rizika betoninėms plokštėms sugriūti ant reaktoriaus
earlier, on February 11, in Ukraine’s Slavutich. And Russia has three
+
  salių kituose trijuose blokuose buvo aptarta tik viena diena anksčiau,
  stations running Chernobyl-type reactors, RBMK-1000s – all three of
+
  vasario 11 dieną Slavutičyje, Ukrainoje. O Rusija turi tris stotis,
  similar or older ages and still in operation. How badly should Russia
+
  eksploatuojančias Černobylio tipo reaktorius, RBMK-1000s – visi trys
  be concerned about its old stations’ safety?
+
  panašaus ar dar senesnio amžiaus ir vis dar veikiantys. Kaip labai
 +
  Rusija turėtų būti susirūpinusi dėl savo senų gamyklų saugumo?
 
   
 
   
 
  http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report
 
  http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  12. Some news about the atomic struggle in the UK
+
  12. Keletas naujienų apie anti-atominę kovą Jungtinėje Karalystėje
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  Its been quiet here; the arm wrestling between EDF and the government
+
  Pas mus buvo ramu. Rankos lenkimas tarp EDF ir vyriausybės dėl
  over the agreed price for electricity drag on. EDF want maybe £100 MWh
+
  sutartinės elektros kainos tęsėsi. EDF nori gal 100 svarų už MWh su
  guaranteed for 40 years, the treasury here maybe £80. EDF demand £100
+
  garantija 40-čiai metų, o finansų ministerija - apie 80 svarų. EDF
  MWh double the current wholesale price of electricity, fixed for 40
+
  reikalauja 100 svarų už MWh, dvigubai dabartinei didmenininkų elektros
  years, while onshore wind currently costs £80 MWh. All a bit difficult
+
kainai, nustatytai 40-čiai metų, kai pakrantės vėjo energija šiuo metu
  for the government as they promised no subsidies for new nuclear. As
+
  kainuoja 80 svarų už MWh. Kas šiek tiek sudėtinga vyriausybei, kai jie
  maybe part of the manoeuvring, EDF laid off about 20% of their
+
  prižadėjo nesubsidijuoti naujų atominės energetikos projektų. Galbūt
workforce at Hinkley Point NPP, where they had started some of the
+
  kaip dalį manevro, EDF atleido apie 20% savo darbo jėgos Hinkley Point
  building.
+
  AE, kur jie pradėjo dalį statybų.
 
   
 
   
  Us London people handed out 400 flyers to the workers entering the
+
  Mes, londoniečiai, išdalinome 400 lankstinukų darbininkams,
  treasury at 8am, in the middle of April. Tried to make it a bit jokey
+
  įeinantiems į finansų ministeriją 8 valandą ryto, balandžio viduryje.
  as well as factual. Battle of Waterloo and all that. But to get 400
+
  Bandėme tai padaryti tiek gudrumu, tiek ir faktais (Vaterlo mūšis ir
  inside the treasury building was good. People coming out for a
+
panašiai). Bet prakišti 400 lankstinukų į finansų ministerijos pastatą
  cigarette later said they quite liked it.. We included our 2nd
+
  buvo gerai. Žmonės, vėliau išeinantys parūkyti, sakė, kad jiems tai
  Fukushima update, of which we have printed 5,000, in Japanese too, and
+
  visai patiko.. Mes įtraukėme savo antrąjį atnaujinimą apie Fukušimą,
  which we give out from 9am till 1pm outside the Japanese embassy here
+
  kurio buvome atspausdinę 5,000 vienetų, taip pat ir Japoniškai, ir
  every Friday. About 400 flyers are given out each Friday.
+
  tuos lankstinukus mes dalinome nuo 9 iki 13 valandos Japonijos
 +
  ambasados prieigose kiekvieną  penktadienį. Apie 400 jų išdalinama
 +
kiekvieną savaitę.
 
   
 
   
  Background article on the EDF NPP issue:
+
  Pagrindinis straipsnis dėl EDF AE ginčo:
 
  http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station
 
  http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station
 
   
 
   
  Daily nuclear news in the UK:
+
  Kasdieninės Jungtinės karalystės atominės naujienos:
 
  http://www.no2nuclearpower.org.uk
 
  http://www.no2nuclearpower.org.uk
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Online petition for a pan-European consistent insurance for
+
  13. Peticija internete dėl Europos piliečių pastovaus sveikatos
     nuclear reactors
+
     draudimo dėl atominių reaktorių
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  Coordinated by the Austrian Atomstopp NGO this initiative is
+
  Šios iniciatyvos, koordinuojamos austrų NVO “Atomstopp”, tikslas yra
  collecting signatures still until the end of July 2013 für a
+
  surinkti parašus iki 2013 metų liepos mėnesio pabaigos dėl Europos
  pan-European insurance for nuclear reactors. The signatures are
+
  piliečių apdraudimo dėl atominių reaktorių. Parašais kreipiamasi į
  addressing the responsible EU Committee for petitions. On the one hand
+
  atsakingą Europos sąjungos komitetą peticijoms. Iš vienos pusės yra
  the problem is, that the liability limits are differing a lot from
+
  problema, kad atsakomybės ribos kiekvienoje šalyje smarkiai skiriasi
  country to country and on the other hand that the liability limits are
+
  ir kita vertus įsipareigojimų ribos yra visiškai nepakankamos,
  totally insufficient, particularly with France as the most extreme
+
  ypatingai Prancūzijoje, kuri yra ekstremaliausias ypatingai žemų
  example of significantly low limits.
+
  apribojimų pavyzdys.
 
 
   
 
   
  Sign the petition and find more information:
+
  Čia galite pasirašyti peticiją ir rasti daugiau informacijos:
 
  https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren
 
  https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  14. No Société Générale funding of high risk reactors in Kaliningrad!
+
  14. Jokio Société Générale finansavimo aukštos rizikos reaktoriams
  ---------------------------------------------------------------------
+
    Kaliningrade!
  Starting on 26th April, the German urgewald NGO calls for protests
+
  ----------------------------------------------------------------------
  against the french bank Société Générale, which contemplates funding
+
  Nuo balandžio 26 dienos, Vokietijos urgewald NVO kviečia protestuoti
  turbines for the planned Baltic NPP in the Russian enclave
+
  prieš Prancūzijos banką Société Générale, kuris numato finansuoti
  Kaliningrad. The project of the Baltic NPP is attended with enormous
+
  turbinas planuojamai Baltijos AE, Rusijos anklave Kaliningrade.
  risks, for example there was no evaluation of the seismic risks in
+
  Baltijos AE projektas yra lydimas milžiniškų pavojų, pavyzdžiui,
  that area, neither did Rosatom, the company which is to build the
+
  nebuvo jokios seisminės rizikos analizės toje vietovėje, taip pat
Baltic NPP, present a radioactive waste management plan. Furthermore
+
  Rosatom, kompanija, besiruošianti statyti Baltic AE, nepristatė
  Rosatom expects that even the effects of a serious accident would be
+
  radioaktyvių atliekų tvarkymo plano. Be to, Rosatom tikisi, kad net
  limited on the area of the reactors thus there are no evacuation
+
  rimtos avarijos padariniai apsiribotų reaktorių zona taigi nėra
  plans for the people living there.
+
  jokių evakuacijos planų ten gyvenantiems žmonėms.
 
   
 
   
  By funding a big part of it through export credits, Société Générale
+
  Finansuodama didelę dalį šito projekto eksporto kreditais, Société
  supports this kind of corruption and basically provokes another big
+
Générale remia tokią korupciją ir paprasčiausiai provokuoja dar vieną
  accident like Chernobyl. That’s why we ask Société Générale to back
+
  didelę nelaimę, kokia nutiko Černobylyje. Štai kodėl mes prašome
  out of this dangerous deal, just like HypoVereinsbank, BNP Paribas and
+
  Société Générale pasitraukti iš šio pavojingo sandėrio, lygiai taip
Credite Agricole already did. We expect Société Générale to decide on
+
  pat kaip padarė HypoVereinsbank, BNP Paribas ir Credite Agricole. Mes
  this matter in late June – until then, we hope for your support
+
tikimės kad Société Générale apsispręs dėl šio reikalo vėlai birželį
  through phone calls and emails to Société Générale, informing them
+
  - iki tada laukiame Jūsų paramos telefono skambučiais ir
  about all the risks connected with the Baltic NPP, and asking them to
+
  elektroniniais laiškais Société Générale bankui, informuojančiais
  refuse funding of those.
+
  juos apie visus pavojus, susijusius su Baltijos AE, ir prašančius
 +
  atsisakyti juos finansuoti.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum
 
  http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  15. NPP near Kaliningrad - bad story that must be ended immediately
+
  15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
  ---------------------------------------------------------------------
+
    būti užbaigta nedelsiant
  For the first time in Russian history, the national nuclear
+
  ----------------------------------------------------------------------
  corporation "Rosatom" is attempting to build nuclear reactors not for
+
  Pirmą kartą Rusijos istorijoje nacionalinė atominė korporacija
  domestic supply but for the export of electricity to foreign
+
  "Rosatom" bando statyti atominius reaktorius ne energijos aprūpinimui
  countries. This is the case with the Baltic nuclear power plant in
+
  šalies viduje, bet eksportui  į užsienio šalis. Tai yra  Baltijos
  Kaliningrad region, located close to the border of the EU member
+
  atominės elektrinės precedentas Kaliningrado regione, kuris yra labai
  Lithuania, which opposes this project.
+
  arti Europos sąjungos narės Lietuvos, prieštaraujančios šiam
 +
  projektui, sienos.
 
   
 
   
  The energy demand in Kaliningrad is covered presently (as of spring
+
  Energijos poreikis Kaliningrade šiuo metu (2013 metų pavasarį)
  2013) for 100%. This is due to new natural gas power plant build just
+
  padengiamas šimtu procentų. Taip yra dėl naujos gamtinių dujų
  two years ago. And it should not come as surprise that Kaliningrad
+
  elektrinės, pastatytos tik prieš du metus. Ir neturėtų stebinti, kad
  residents opposed to this nuclear plant. If built, the nuclear plant
+
  Kaliningrado gyventojai paprieštaravo šiai atominei. Jeigu ji būtų
  near Kaliningrad will put people under the risk of a new Fukushima
+
  pastatyta, atominė elektrinė šalia Kaliningrado įstumtų žmones į
  and, additionally, will produce nuclear waste, dangerous for the next
+
  naujos Fukušimos pavojų, ir, be to, gamintų radioaktyvias atliekas,
  million of years. And money will go into the pockets of nuclear
+
  kurios bus pavojingos ateinančius milijoną metų. O pinigai eitų į
  industry.
+
  atominės pramonės kišenes.
 
   
 
   
  Since 1990, the nuclear industry attempted to lobby for the nuclear
+
  Nuo 1990 metų, branduolinė pramonė bandė prastumti naujos atominės
  plant in Kaliningrad at least three times. But every time local
+
  elektrinės idėją Kaliningrade mažiausiai tris kartus. Tačiau kiekvieną
  authorities were opposed to the nuclear development. That position
+
  kartą vietinė valdžia priešinosi branduoliniam vystymuisi. Šitas
  changed after the federal government in Moscow introduced a political
+
  požiūris pasikeitė po to, kai federalinė vyriausybė Maskvoje pristatė
  reform. Moscow started to appoint new governors by the decision of
+
  politinę reformą. Maskva pradėjo skirti naujus valdytojus prezidento
  president, instead of public elections. And the first governor which
+
  sprendimu, o ne išrinktus viešuose rinkimuose. Ir pirmasis valdytojas,
  came from Moscow to manage Kaliningrad - Georgy Boos - quickly decided
+
  kuris atvyko iš Maskvos vadovauti Kaliningradui - Georgy Boos -
  to build the nuclear power plant. Three years later he was dismissed
+
  greitai nusprendė statyti naują atominę elektrinę. Po trejų metų jis
  as a result of largest political protests in the last 20 years in
+
  buvo atleistas po didžiausių politinių protestų per pastaruosius 20
  Kaliningrad.
+
  metų Kaliningrade.
 
   
 
   
  Read the full story:
+
  Visą istoriją skaitykite:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_plant_near_Kaliningrad_%E2%80%93_bad_story_that_must_be_ended_immediately
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_plant_near_Kaliningrad_%E2%80%93_bad_story_that_must_be_ended_immediately
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Network office looking for volunteers
+
  16. Tinklo būstinė ieško savanorių
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  From September, we are looking for international volunteers with the
+
  Nuo rugsėjo mėnesio mes ieškome įvairiataučių savanorių padėti tinklo
  Network Office located in Döbeln, Middle Saxony. People interested to
+
  ofise Döbeln'e, vidurio Saksonijoje. Žmonės, susidomėję padėti
  help to connect activists with each other or with experts in certain
+
  sujungti aktyvistus vienus su kitais ar su tam tikrų sričių
  fields, to support network gatherings to be organized, and to
+
  ekspertais, paremti tinklo suvažiavimus juos organizuojant, ir
  coordinate the translation of reach out materials, are welcome to
+
  koordinuoti pasiekiamos medžiagos vertimą, yra laukiami praleisti tam
  spend a certain time at the project house. You can volunteer for a
+
  tikrą laiką projekto name. Jūs galite savanoriauti nuo vieno mėnesio
  time of one months to half a year, simple accommodation and food will
+
  iki pusės metų, kuklus būstas ir maistas bus suteiktas. Jūs padėsite
  be provided. You would help to prepare information an nuclear issues
+
  paruošti informaciją atominiais klausimais ir palaikyti besidominčius
  and to keep interested people up to date.
+
  žmones informuotus laiku.
 
   
 
   
  If you are interested, write until June 30, 2013 to office at
+
  Jeigu jus domina, parašykite iki 2013 metų birželio 30-tos dienos,
  nuclear-heritage.net!
+
  "office(eta)nuclear-heritage.net"!
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau informacijos:
 
  http://office.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://office.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  17. IRSN report founds Krško unsuitable for NPP due to earthquake risk
+
  17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  ---------------------------------------------------------------------
+
    elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
  A report of the French Institute for Radiological Protection and
+
  ----------------------------------------------------------------------
  Nuclear Safety (IRSN) notes that the Krško location in Slovenia is
+
  Prancūzijos instituto radiologinei apsaugai ir branduolinei saugai
  unsuitable for building a second reactor of the Krško nuclear power
+
  (IRSN) pranešimas nurodo, jog Krško vietovė Slovėnijoje yra netinkama
  plant. Reason for this is, that the Libna fault could be still active
+
  statyti antrąjam Krško atominės elektrinės reaktoriui. To priežastis
  and therefore there is a risk of potential earthquake. This could have
+
  yra tai, kad Libna tektoninis lūžis gali būti vis dar aktyvus ir todėl
  effects on a working nuclear power plant. The Libna fault is located
+
  čia egzistuoja galimo žemės drebėjimo rizika. Tai gali turėti poveikį
  at only a few hundred meters from the potential Krško 2 site, which
+
  veikiančiai atominei elektrinei. Libna tektoninis lūžis yra tik kelis
  lies close to Krško 1.
+
  šimtus metrų nutolęs nuo numatomos Krško 2 elektrinės vietos, kuri yra
 +
  netoli Krško 1.
 
   
 
   
  The conclusion from this could be that, if location is not suitable
+
  Iš to galima daryti išvadą, kad jei vieta nėra tinkama naujai,
  for a new, modern nuclear power plant because of the seismic risk, it
+
  moderniai atominei elektrinei dėl seisminio pavojaus, taigi ji taip
  is certainly not suitable for a 30-year-old nuclear power plant
+
  pat neabejotinai nėra tinkama 30-ties metų senumo atominei elektrinei,
  either, which is located in Krško. Unfortunately, this report has been
+
  kuri šiuo metu yra Krško. Deja, ši ataskaita buvo įvertinta kaip
  branded as less important, and leading personnel started to refer to
+
  mažiau svarbi, ir vadovaujantis personalas pradėjo remtis kitų
  reports of other organizations that have a different opinion about the
+
  organizacijų ataskaitomis, tokių, kurios turėjo kitokią nuomonę apie
  Libna fault and its potential activity. The idea of building the
+
  Libna tektoninį lūžį ir jo patencialų aktyvumą. Idėja pastatyti
  second reactor is, despite many arguments against it, still alive.
+
  antrąjį rektorių, nepaisant daugybės argumentų prieš, vis dar gyva.  
 
   
 
   
  More information:
+
  Daugiau informacijos:
 
  http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/
 
  http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  18. Czech Republic: ČEZ wants to rob the citizens
+
  18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  The Czech energy monopoly ČEZ wants state guaranteed feed-in tariffs
+
  Čekų energijos monopolininkai ČEZ nori valstybės garantuotų supirkimo
  in order to start the construction of two new reactors in Temelín NPP.
+
  tarifų siekdami pradėti dviejų naujų reaktorių statybas Temelín'o AE.
  Ecological NGOs have stated, that this would be a robbery committed on
+
  Ekologiškos pakraipos NVO pareiškė, kad tai būtų energijos vartotojų
  energy consumers, who would have to pay 34 billion Euro during the
+
  apiplėšimas, kurie turėtų sumokėti 34 milijardus eurų numatomu naujų
  projected lifespan of the new reactors. This means, that the Czech
+
  reaktorių gyvavimo metu. Tai reiškia, kad Čekijos ekonomika prarastų
  economy would loose 680 million Euro every year due to new Temelín
+
  680 milijonų eurų kiekvienais metais dėl naujųjų Temelín'o reaktorių.
  reactors. That such a plan would be an expensive failure is becoming
+
  Kad toks planas būtų brangi nesėkmė tampa taip akivaizdu, kad tai
  so obvious, that it is critised even by ČEZ's own shareholders. The
+
  kritikuojama net pačių ČEZ'o akcininkų. Faktas, kad net Čekijos
  fact that even the Czech environment minister, Tomáš Chalupa, is
+
  aplinkos ministras Tomáš Chalupa remia šią beprotybę, yra viena iš
  supportive of this madness, is one of the reasons he has been recently
+
  priežasčių kodėl jis buvo ne per seniausiai apdovanotas "Metų Ropák",
rewarded by the "Ropák of the year", a tradtional anti-ecological
+
tradiciniu anti-ekologiniu apdovanojimu.
award.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460
 
  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  19. Atomic policies in selected European countries
+
  19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  Some introductive articles on the atomic policies in certain countries
+
  Keletas pristatomųjų straipsnių apie branduolinę politiką tam tikrose
  have been published recently on our network's website connected to the
+
  šalyse neseniai buvo paskelbta mūsų tinklo internetinėje svetainėje.
  "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" project and in result of the
+
  Jie susiję su projektu "Atominės grėsmės Baltijos jūros regione" ir
  last year's anti-nuclear summer gathering in Germany. Those and some
+
  yra rezultatas pernai metų anti-atominio vasaros suvažiavimo
  more are compiled within the new booklet "Atomic Policies in Selected
+
Vokietijoje. Šie ir dar keli yra surinkti  naujame buklete
  European Countries". The booklet can be ordered for 5 EUR + shipment
+
  "Branduolinė politika atskirose Europos šalyse". Brošiūrą galima
  costs at "contact at nuclear-heritage.net".
+
  užsisakyti už 5 eurus + siuntimo išlaidos per
 +
  "contact (eta) nuclear-heritage.net".
 
   
 
   
  Finland:
+
  Latvija:
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia
 
   
 
   
  Germany:
+
  Lenkija:
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland
 
   
 
   
  Latvia:
+
  Lietuva:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia
 
 
Lithuania:
 
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania
 
   
 
   
  Poland:
+
  Suomija:
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland
 
   
 
   
  Sweden:
+
  Švedija:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden
 +
 +
Vokietija:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  20. Sellafield Shut by Snow
+
  20. Sellafield uždaryta sniego
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  A broken pipe at Sellafield caused disruption to water supply on 22nd
+
  Sulūžęs vamzdis Sellafield'e sukėlė nuotėkį į vandens atsargas 2013
  March 2013. Sellafield quickly issued a statement to quash rumours
+
  metų kovo 22 dieną. Sellafield'as greitai išleido pareiškimą
  that the incident was affecting the whole site with workers needing
+
  nuslopinti paskaloms, kad incidentas įtakojo visą infrastruktūrą su
  decontamination scrubs being held in decontamination units because
+
  darbininkais, kuriems reikėjo dezaktyvavimo aprangą laikyti
  there was no water for showers, washing, toilets etc. This was denied
+
  nukenksminimo blokuose, nes nebuvo vandens dušams, plovimui, tualetams
  by Sellafield in a press statement.
+
  ir pan. Tai buvo paneigta Sellafield'o pranešime spaudai.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/
 
   
 
   
  Spike in Radiation - UK monitoring graphs show increases in radiation
+
  Radiacijos lygio šuolis - Jungtinės Karalystės monitoringo grafikai
  at time of Sellafield emergency... some monitoring graphs are switched
+
  rodo radiacijos padidėjimus Sellafield'o avarijos metu... kai kurie
  off:
+
  stebėjimo grafai yra išjungti:
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
+
  21. Pagalba argumentacijai: Kodėl protestuoti prieš atominę pramonę?
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  A webpage on the Nuclear Heritage Network is providing a collection of
+
  Nuclear Heritage Network internetinė svetainė pateikia argumentų prieš
  arguments against atomic power for anti-nuclear activists to be used
+
  branduolinę energiją kolekciją aktyvistams anti-atomininkams, kad
  in leaflets, for discussions in public, and for background
+
  galėtų juos panaudoti lankstinukuose, viešose diskusijose, ir kaip
  information. A part of this was provided by Jim McCluskey, British
+
  pagrindą savo informacijai. Dalis jų buvo pateikta Jim'o McCluskey,
  author of "The Nuclear Threat".
+
  britų autoriaus, parašiusio knygą "Branduolinė grėsmė".
 
   
 
   
  You are welcome to use this page, to add further arguments, to comment
+
  Jūs labai laukiami naudoti šį puslapį, pridėti naujų argumentų,
  or to provide additional resources.
+
  komentuoti ar pateikti papildomų šaltinių.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Threats
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Threats
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
+
  22. Čekijos respublika: Valstybinė branduolinio saugumo tarnyba į
     nuclear waste storage program
+
     branduolinių atliekų saugojimo programą žiūri kritiškai
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  The State Office for Nuclear Safety (SÚJB) expressed its high concern
+
  Valstybinė branduolinio saugumo tarnyba (SÚJB) išreiškė savo didelį
  about the final nuclear waste storage program, maintained by the
+
  susirūpinimą apie galutinę branduolinių atliekų saugojimo programą,
  Radioactive Waste Storage Administration (SÚRAO). In its annual report
+
  prižiūrimą Radioaktyvių atliekų sandėliavimo administracijos (SÚRAO).
  for 2012, SÚJB states, that the current approach of SÚRAO in the
+
  Savo metinėje ataskaitoje 2012 metams, SÚJB teigia, jog dabartinė
  process of finding a suitable location for the first Czech final
+
  SÚRAO koncepcija dėl proceso randant tinkamą vietą pirmajai Čekiškai
  storage is unsatisfactory. Shall it continue this way, SÚJB threatens
+
  galutinei saugyklai yra nepatenkinama. Jei ir toliau niekas nesikeis,
  not to permit final storage location in 2025. This only underlines the
+
  SÚJB grasina neduoti leidimo galutinės saugyklos vietai. Tai tik
  tension, which has been growing steadily in the recent months.
+
  pabrėžia įtampą, kuri  palaipsniui augo pastaraisiais mėnesiais.
  Villages in the seven locations considered for the storage have been
+
  Kaimai septyniose vietose, kurių teritorijose svarstoma įkurti
  protesting the practice of SÚRAO, which has started preparing
+
  saugyklas, užprotestavo SÚRAO, kurie pradėjo pasiruošimą geologiniams
  geological surveys at the sites, after promising repeatedly not to do
+
  tyrimams vietovėse, veiklą po to, kai jau ne kartą žadėjo nieko
  anything, without a clear consent of the local population.
+
  nedaryti be aiškaus vietinių gyventojų leidimo.
 
   
 
   
  Source:
+
  Šaltinis:
 
  http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=300:bezpecnost-hledani-uloziste&catid=48:radioaktivni-odpady&Itemid=94
 
  http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=300:bezpecnost-hledani-uloziste&catid=48:radioaktivni-odpady&Itemid=94
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  23. Did Comic Art Save Cumbria from the Nuclear Dump?
+
  23. Ar komiksai išsaugojo Kambriją nuo branduolinio sąvartyno?
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  No of course not but it may have played a small part in waking Cumbria
+
  Žinoma kad ne, bet tai galėjo suvaidinti šiokią tokią rolę pažadinant
  County Council up to the reality behind decades of pro nuke
+
  Kambrijos grafystės tarybą, kad pamatytų realybę po dešimtmečių
  propaganda and nuke industry spin. Earlier this year, Cumbria county
+
  pro-atominės propagandos ir atominės pramonės suktuko. Kiek anksčiau
council woke up to the reality behind decades of government propaganda
+
  šiais metais, Kambrijos grafystės taryba atmetė planą laidoti
and nuclear industry spin and rejected a plan to bury radioactive
+
  radioaktyvias atliekas Anglijos Ežerų srityje.
  waste in England’s Lake District.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  24. Still not loving nuclear waste! - Free Republic of Wendland as
+
  24. Vis dar nemylime radioaktyvių atliekų! - Wendland'o laisvoji
     stakeholder against final deposit law
+
    respublika kaip suinteresuota šalis prieš galutinio saugojimo
  ---------------------------------------------------------------------
+
     įstatymą
  What is the difference between a political almost-all-party-consensus
+
  ----------------------------------------------------------------------
  and a social consensus? It's worlds between it! The German federal
+
  Koks yra skirtumas tarp politinio beveik-visų-partijų-susitarimo ir
  government started a legislative process to store high radioactive
+
  visuomeninio susitarimo? Labai daug! Vokietijos federalinė vyriausybė
  nuclear waste. This law won't solve any problem! What we need is a
+
  pradėjo įstatyminį procesą dėl aukšto radioaktyvumo branduolinių
  discussion through the whole country, a new start without
+
  atliekų saugojimo. Šis įstatymas neišspręs nei vienos problemos! Ko
  determination (for example of Gorleben as site), independent science
+
  mums reikia, tai diskusija apimanti visą šalį, nauja pradžia be
  and a commission before legislation, not afterwards.
+
  nusistatymų (pavyzdžiui apie Gorleben kaip vietą), nepriklausomo
 +
  tyrimo ir komisijos prieš įstatymo išleidimą, o ne po jo.
 
   
 
   
  Our role? As the very best specialists, telling the insights. Being
+
  Mūsų vaidmuo? Kaip geriausių specialistų - pateikti savo įžvalgas.
  the best critics. Showing no-gos. And of course, organizing publicity
+
  Būti geriausiais kritikais. Parodyti trūkumus. Ir, žinoma, organizuoti
  and collecting, connecting, raising resistance.
+
  viešumą bei rinkti, vienyti ir kelti pasipriešinimą.
 
   
 
   
  Please sign the petition "Nuclear waste alert"! We are looking forward
+
  Prašome pasirašyti peticiją "Nuclear waste alert"! Mes laukiame trijų
  to three events: June 10th at Magdeburg: trial against 4 people who
+
  įvykių: birželio 10 dieną Magdeburge: teismo procesas prieš keturis
  were part of the Berlin Treck in 2009. We are escorting our comrades –
+
  žmones, kurie dalyvavo "Berlin Treck" 2009 metais. Mes lydime savo
  hopefully with a small & beautiful treck, starting June 8th. Mid of
+
  bendražygius - tikėsimės, kad su nedideliu gražiu "treck", pradedant
  May: our colleague from Tanzania, Anthony Lyamunda is visiting our
+
  birželio 8 diena. Gegužės viduryje: mūsų kolega iš Tanzanijos, Anthony
  region. Anthony is active against uranium mining. Beginning of June:
+
  Lyamunda lankosi mūsų kraštuose. Anthony aktyviai dalyvauja judėjime
  our colleagues from Japan are visiting us. Tigerman (Doro-chiba
+
prieš urano kasybą. Birželio pradžioje: mus aplankys kolegos iš
  railway workers trade union) and Yosuke Oda (Nazen network against
+
  Japonijos. Tigerman'as (Doro-chiba geležinkelio darbininkų profesinė
  nuclear, 700 groups) will be here for networking towards a nuke free
+
  sąjunga) ir Yosuke Oda (Nazen tinklas prieš atominę energiją, 700
  world, an evening event, visiting the Gorleben salt mine and meeting
+
  grupių) bus čia kad sukurtų tinklą, vedantį prie laisvo nuo atominės
  activists.
+
  energijos pasaulio, vakariniame renginyje, lankant Gorleben druskos
 +
  kasyklą ir susitikime su aktyvistais.
 
   
 
   
  For further information visit following websites:
+
  Papildomos informacijos rasite šiuose tinklapiuose:
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/petition
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/petition
 
  http://www.contratom.de
 
  http://www.contratom.de
Line 627: Line 639:
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  25. "Sortir du nucléaire" launches new campaign on nuclear fuel chain
+
  25. "Sortir du nucléaire" imasi naujos kampanijos dėl branduolinio
  ---------------------------------------------------------------------
+
    kuro grandinės
  Just during the 27th Chernobyl anniversary, the French antinuclear
+
  ----------------------------------------------------------------------
  network "Sortir du nucléaire" launched a new national campaign on the
+
  Tiesiog per 27-ąsias Černobylio metines, prancūzų  anti-atominis
  nuclear fuel chain.
+
  tinklas "Sortir du nucléaire" pradėjo naują nacionalinę kampaniją dėl
 +
branduolinio kuro grandinės.
 +
 +
Daugeliui žmonių branduolinė rizika reiškia avariją atominėje
 +
elektrinėje. Tačiau tik nedaugelis jų žino apie daugybę užterštumo
 +
pavojų, atliekų susidarymą ir pavojingus radioaktyvių medžiagų
 +
transportavimus, kurie egzistuoja kiekviename branduolinės grandinės
 +
  žingsnyje, nuo urano kasybos iki pakartotinio perdirbimo. Trumpas
 +
filmukas apibūdina visus šiuos etapus ir siūlo veikti, kad nutrauktume
 +
šią branduolinę grandinę: https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ
 
   
 
   
  For most people, nuclear risk means an accident at a nuclear power
+
  Trys akcijų dienos balandžio pabaigoje vykstančios su tikslu nušviesti
  plant. But very few people know about the many pollutions, risks,
+
"urano kelią" veiksmais šalia infrastruktūros Rhône Valley ir ant
  waste production and dangerous nuclear material transports that happen
+
regioninių geležinkelių, dažnai užimtų branduoliniu transportavimu
  at each step of the nuclear chain, from uranium mining to
+
  aplink Paryžių. Liepą tarptautinis žygis pėsčiomis prieš uraną ir už
  reprocessing. A small video describes all these steps and proposes to
+
  taiką vyks Rhône Valley dalyvaujant keliems Australijos aborigenams.
act to break this nuclear chain:
+
  Jis prasidės Narbonne, kur atvyks "yellow cake" ir sustos šalia visos
  https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ
+
  infrastruktūros, kurioje turtinamas uranas, transformuojamas į
 +
  granules ir deginamas reaktoriuose.
 
   
 
   
  Three days of action are organized at the end of April to highlight
+
  Daugiau informacijos:
the "uranium road", with actions near facilities in the Rhône Valley
 
and on the regional railways often taken by nuclear transports around
 
Paris. In July, an international walk against uranium and for peace
 
will take place in the Rhône Valley with the participation of some
 
Aborigines people from Australia. It will start in Narbonne, where the
 
yellow cake arrives and stop near all the facilities where uranium is
 
enriched, transformed into pellets and burned in reactors.
 
More information:
 
 
  http://sdn49.hautetfort.com/media/01/00/120369027.pdf
 
  http://sdn49.hautetfort.com/media/01/00/120369027.pdf
 
   
 
   
  You can find all the information about the campaign on the website:
+
  Taip pat galite rasti visą informaciją apie kampaniją šiame
  http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
+
  tinklapyje: http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  26. Indigenous protests against uranium mining, nuclear waste dumping
+
  26. Vietiniai protestuoja prieš urano kasybą, radioaktyvių atliekų
     and industrial abuse in Saskatchewan, Canada
+
     laidojimą ir pramonės piktnaudžiavimą Saskačevane, Kanadoje
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  The Jan 5th Idle No More rally in Buffalo Narrows was a powerful
+
  Sausio 5-tą dieną "Idle No More" mitingas Buffalo Narrows buvo
  introduction of INM into northern Saskatchewan. It was attended by
+
  galingas INM pristatymas šiaurės Saskatčevanui. Jis buvo aplankytas
  over 200 people of all ages, mostly Metis & First Nations. There were
+
  daugiau nei 200-tų įvairaus amžiaus žmonių, daugiausia iš Metis ir
several speakers addressing, besides other topics, the uranium mining
+
First genčių. Ten buvo keletas lektorių, kalbėjusių, be kitų temų,
  support contract between Cameco, Areva and the Community of Pinehouse,
+
  apie urano kasybos paramos kontraktą tarp Cameco, Areva ir Pinehouse
  the plans to set up a nuclear waste dump in Saskatchewan, and other
+
  bendruomenės, planus įkurti radioaktyvių atliekų sąvartyną
  industrial abuse on First Nations' territory. The rights of our future
+
  Saskačevane, ir kitą pramoninį piktnaudžiavimą First Nation
  generations to clean water was an overall theme repeatedly emphasized
+
  teritorijoje. Ateities kartų teisės į švarų vandenį buvo visa
  throughout this event.
+
  apimanti tema, pakartotinai pabrėžiama per visą renginį.
 
   
 
   
  How can we as people develop our self esteem and contribute to shaping
+
  Kaip galime mes, kaip žmonės, ugdyti savo pasitikėjimą savimi ir
  the wellbeing of our society when we're pushed back down to struggling
+
  prisidėti formuojant mūsų visuomenės gerbūvį, kai esame stumiami
  for out basic human right to clean water? It was postulated that the
+
  žemyn į kovą dėl pirminės žmogaus teisės į švarų vandenį? Buvo
  reason government and industry are determined to keep Indigenous
+
  teigiama, kad priežastis, kodėl vyriausybė ir pramonė yra
  peoples down is because "they are afraid of us, afraid of our
+
  pasiryžusios laikyti tenykščius žmones dugne yra nes "jie mūsų bijo,
  potential once we reach our self-actualization". The rights of the
+
  bijo mūsų potencialo, kai tik pasieksime saviaktualizacijos".
  people to self-determination, and to stop industry and government's
+
  Sustabdyti pramonės ir vyriausybės bandymą užgniaužti žmonių teisę į
  suppression of that right is what Idle No More is attempting to
+
  apsisprendimo laisvę yra tai ko "Idle No More" bando pasiekti.
establish.
 
 
   
 
   
  The rally moved outdoors for a peaceful march through Buffalo Narrows,
+
  Mitingas pajudėjo į lauką taikiam žygiui per Buffalo Narrows,
  including many vehicles carrying Elders who wanted to participate but
+
  įskaitant ir daug automobilių vežančių Vyresniuosius, kurie norėjo
  could not walk. A megaphone broadcast several voices throughout the
+
  dalyvauti, bet negalėjo paeiti. Garsiakalbis transliavo keletą balsų
  walk, rallying the people with cries of, "We are proud to be United!",
+
  visos eisenos metu, burdamas žmones su šūkiais "Mes didžiuojamės kad
"We do this for our children!", and "We are Idle No More!",
+
esame vieningi!", "Mes tai darome dėl savo vaikų!", ir "Mes esame
  progressing through every community in northern Saskatchewan. The
+
"Idle No More"!", judėdamas pro kiekvieną bendruomenę šiauriniame
march concluded with a Round Dance on the highway in front of the
+
  Saskačevane. Paradas užsibaigė su šokiais rateliu ant greitkelio
  Lakeview Complex, once again supported by the beautiful prayer songs
+
  priešais Lakeview kompleksą, dar kartą paremtas gražių giesmių
  of the Buffalo River Dene Drummers and Singers.
+
  Buffalo River Dene būgnininkų ir dainininkų.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Indigenous_protests_against_uranium_mining,_nuclear_waste_dumping_and_industrial_abuse_in_Saskatchewan,_Canada
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Indigenous_protests_against_uranium_mining,_nuclear_waste_dumping_and_industrial_abuse_in_Saskatchewan,_Canada
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  27. Environmental scandal at uranium exploration project in Bahi,
+
  27. Aplinkosauginis skandalas dėl urano žvalgybos projekto Bahi,
     Tanzania
+
     Tanzanijoje
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  For more than five years, a number of foreign companies has
+
  Daugiau nei penkerius metus, ne viena užsienio kompanija intensyviai
  intensively explored potential uranium reservoirs in different parts
+
  tyrė potencialius urano telkinius skirtingose Tanzanijos dalyse. Visai
  of Tanzania. Recently, a mining licence has been issued for the Mkuju
+
  neseniai licencija kasybai buvo išduota Mkuju upės projektui,
  River Project, partly owned by ARMZ, Russia. For this project the
+
  dalies priklausančiam Rusijos kompanijai ARMZ. Projektas, kuriam
  borders of the UNESCO protected world heritage Selous Park has been
+
  parinkta vieta ribojasi su UNESCO paskelbtu saugomu pasauliniu paveldu
  accepted by the WHC. Also concerned are the wetlands in a hollow
+
  - Selous parku, buvo priimtas WHC. Taip pat yra rūpinamasi dėl pelkynų
  without outlet in Bahi in Central Tanzania, some 50 km west of the
+
  dauboje Bahi, centrinėje Tanzanijoje, apie 50 km į vakarus nuo
  capital Dodoma. For the inhabitants of this otherwise semiarid region
+
  sostinės Dodoma. Šio pusiau sausringo regiono gyventojams tai yra
  it is of big important for growing rice, fishing, grazing, manual salt
+
  svarbi vieta auginti ryžius, žvejoti, ganykloms, rankinei druskos
  production in small amount, etc.
+
  gavybai mažais kiekiais ir t.t..
 
   
 
   
  From the very beginning, the exploration was forced by high
+
  Nuo pat pradžių žvalgyba buvo skatinama aukštų vyriausybės sluoksnių,
  governmental levels, particularly by the Ministry of Mining. The
+
  ypatingai Kasybos ministerijos. Gyventojai ar bent jų teisės nebuvo
  inhabitants or their rights were not respected. Even the simplest
+
  gerbiamos. Netgi paprasčiausi saugos reikalavimai kaip užpildymas
security measures as filling up the exploration dikes were not brought
+
  žvalgymo nutekamųjų griovių nebuvo įvykdytas. Kiek mums žinoma, TAEC
  into action. As far as we know, there was also no monitoring of
+
  - Tanzanijos branduolinės energijos komisija taip pat neatliko galimo
  possible releases of radioactivity for instance by the TAEC Tanzania
+
  radiacijos ar kitų pavojingų medžiagų, kaip sunkieji metalai,
  Atomic Energy Commission or of other dangerous materials like heavy
+
  nutekėjimo stebėjimo.
  metals.
 
 
   
 
   
  The residents of the village expressed their objection of the uranium
+
  Kaimelio gyventojai išreiškė savo prieštarą urano kasybos planams
  mining plans in several gatherings and with the collection of
+
  keliuose susirinkimuose ir rinkdami parašus, kadangi jie baiminasi
signatures, because they fear the destruction of their natural
+
  natūralių resursų sunaikinimo.
  resources.
 
 
   
 
   
  In the end of 2012, several companies - Mantra Resources,
+
  2012 metų pabaigoje keletas kompanijų - Mantra Resources,
  International Gold Mining, Tanzoz, and the specialized US drilling
+
  International Gold Mining, Tanzoz, ir specializuota JAV gręžimo
  company Layne - against the citizens' volition executed an intensive
+
  kompanija Layne - prieš piliečių valią įvykdė intensyvią gręžimo
  drilling programme on the territory of the villages Bahi Makulu and
+
  programą Bahi Makulu ir Illindi kaimelių teritorijose. Bahi Makulu,
Illindi. In Bahi Makulu, particularly an area called Mashamba Mapya
+
  ypatingai vietovė, vadinama Mashamba Mapya ("naujas laukas"), buvo
("new field") was concerned. It had been prepared for growing rice
+
susirūpinusi. Ji buvo paruošta auginti ryžius tik prieš penkerius
  only five years before.
+
  metus.
 
   
 
   
  Since the rains starting in December 2012, an accumulated number of
+
  Nuo liūčių sezono, prasidėjusio 2012 metų gruodį, didėja sveikatos
  health problems is appearing with people having contact with the water
+
  problemų skaičius žmonėms turėjusiems kontaktą su vandeniu iš
  from the concerned area.
+
  susijusios vietovės.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Environmental_scandal_at_uranium_exploration_project_in_Bahi,_Tanzania
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Environmental_scandal_at_uranium_exploration_project_in_Bahi,_Tanzania
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  28. Upcoming events
+
  28. Artėjantys renginiai
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  (just an extract, tell us your events for the next newsletter)
+
  (tik pagrindiniai, praneškite apie savo renginius jei norite paskelbti
  more events: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events
+
kitame mūsų leidinyje) daugiau renginių rasite:
 +
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events
 
   
 
   
 
   
 
   
  04/05/13-28/05/13: Walkatjurra Walkabout 2013 against uranium mining
+
  04/05/13-28/05/13: Walkatjurra Walkabout 2013 prieš urano kasybą iš
                     from Yeelirree to Leonora (AUS)
+
                     Yeelirree į Leonorą (Australija)
  29/05/13-04/06/13: 3rd International Uranium Film Festival for a
+
  29/05/13-04/06/13: Trečiasis tarptautinis urano filmų festivalis
                     Global Nuclear-Free Future in Rio de Janeiro (BR)
+
                     Pasaulinei ateičiai be atominės energijos Rio de
  30/05/13-01/06/13: Together against Nuclear - International Conference
+
                    Žaneire (Brazilija)
                     2013 in Vienna (A)
+
  30/05/13-01/06/13: Kartu prieš atominę energiją - Tarptautinė 2013
  08/06/13-15/06/13: Emergency Management Action Days (D)
+
                     metų konferencija Vienoje (Austrija)
  from 18/06/13:    Uranium action camp in Finland near the Talvivaara
+
  08/06/13-15/06/13: Nepaprastųjų situacijų valdymo akcijų dienos
                     disaster site (FIN)
+
                    (Vokietija)
  12/06/13-15/06/13: Uranium Exposium in Saskatoon, Saskatchewan (CDN)
+
  from 18/06/13:    "Uranium action camp" Suomijoje, šalia
  summer 2013:      Walk For A Nuclear Free Future from Minnesota to
+
                     Talvivaara'os nelaimės vietos (Suomija)
                     Buffalo (USA)
+
  12/06/13-15/06/13: Urano ekspoziumas Saskatūne, Saskačevane (Kanada)
  28/06/13-30/06/13: Bike tour to Grohnde NPP (D)
+
  summer 2013:      Pėsčiųjų žygis už laisvą nuo atominės energijos
  03/07/13-09/07/13: "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" project
+
                     ateitį iš Minnesotos į Buffalo (JAV)
                     meeting in Döbeln (D)
+
  28/06/13-30/06/13: Dviračių žygis į Grohnde AE (Vokietija)
  19/07/13-27/07/13: Anti-nuclear camp in the Münsterland region (D)
+
  03/07/13-09/07/13: "Branduolinės grėsmės Baltijos jūros regione"
  21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Energiekämpfe in Bewegung
+
                     projekto susitikimas Döbeln'e (Vokietija)
                     bringen!" action bike tour starting in Leipzig (D)
+
  19/07/13-27/07/13: Anti-atomininkų stovykla Münsterland regione
  06/08/13-09/08/13: Joint Anglo-French Fast Action Against Nuclear
+
                    (Vokietija)
                     Weapons 2013 at the Burghfield nuclear base (UK)
+
  21/07/13-23/08/13: "Galios susigrąžinimo žygis – Energiekämpfe in
                     and at the Eiffel Tower in Paris (F)
+
                     Bewegung bringen!" akcija dviračių žygis
  31/08/13 at 11 AM: Nuclear waste conference in Kassel (D)
+
                    prasidedantis Leipzige (Vokietija)
  14/10/13-16/10/13: European Commission EURADWASTE '13 conference in
+
  06/08/13-09/08/13: Jungtinis anglų ir prancūzų bado streikas prieš
                     Vilnius (LT)
+
                     atominius ginklus 2013 prie Burghfield'o atominės
  11/11/13-13/11/13: InSOTEC second Stakeholder Seminar in Berlin (D)
+
                    bazės (Jungtinė Karalystė) ir prie the Eifelio
  12/12/2013:        Global Action Day Against Nuclear Power 2013
+
                     bokšto Paryžiuje (Prancūzija)
  01/08/14-01/09/14: (estimated) main hearing on the Environmental Court
+
  31/08/13 11 valandą ryto: Radioaktyvių atliekų konferencija Kaselyje
                     on SKB's application to build KBS3 final nuclear
+
                    (Vokietija)
                     waste repository at District Court in Nacka (S)
+
  14/10/13-16/10/13: Europos Komisijos konferencija EURADWASTE '13
  2014:              Probably Castor transport of high level radioactive
+
                     Vilniuje (Lietuva)
                     waste from Sellafield (UK) and of intermediate
+
  11/11/13-13/11/13: InSOTEC'o antrasis suinteresuotų šalių seminaras
                     level radioactive waste from La Hague (F) to
+
                    Berlyne (Vokietija)
                     Gorleben (D) and protests
+
  12/12/2013:        Pasaulinė akcijų prieš atominę energiją diena 2013
 +
  01/08/14-01/09/14: pagrindinis svarstymas Aplinkos teisme dėl SKB
 +
                     paraiškos pastatyti KBS3 galutinę branduolinių
 +
                     atliekų saugyklą Apylinkės teisme Nackoje (Švedija)
 +
  2014:              Galimas Castor aukšto radioktyvumo lygio atliekų iš
 +
                     Sellafield'o (Jungtinė Karalystė) ir vidutinio
 +
                     radioaktyvumo lygio atliekų iš La Hague
 +
                    (Prancūzija) transportavimas į Gorlebeną
 +
                     (Vokietija) ir protestai
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 802: Line 822:
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  29. About NukeNews
+
  29. Apie NukeNews
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  The NukeNews are a multilingual newsletter system of the Nuclear
+
  NukeNews yra daugiakalbė naujienlaiškių sistema koordinuojama Atominio
  Heritage Network and are supposed to reflect the activities, topics
+
  Paveldo Tinklo (Nuclear Heritage Network), atspindinti anti-atomininkų
  and struggles of anti-nuclear activists connected through this
+
  aktyvistų, kuriuos jungia ši tarptautinė bendruomenė, veiklą, temas ir
  international community. The messages are written and translated by
+
  kovas. Pranešimai yra parašyti ir išversti aktyvistų, šalia jų įprastų
  activists, additionally to their usual anti-nuclear activities. No
+
  anti-atominių veiklų. Niekam nėra mokama už šį darbą, nes mes norime
  one is paid for that work, as we want to provide resources like this
+
  užtikrinti šaltinių, kaip ši informacinė sistema anti-atominei kovai,
information system to the anti-nuclear struggle as independent as
+
  kuo didesnę nepriklausomybę. Leidinys skirtas informuoti tiek
  possible. The newsletter aims to inform and update as well activists
+
  aktyvistus, tiek besidominčius skaitytojus.
  as the interested audience.
 
 
   
 
   
  Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
+
  Jūsų parama sekančiam NukeNews leidiniui yra labai laukiama. Tai
  Send them via email to news AT NukeNews.nuclear-heritage.net . It
+
  turėtų būti trumpa naujienos santrauka anglų kalba, ne daugiau kaip
should be brief information in English of not more than one paragraph,
+
vienas paragrafas, turinti trumpą antraštę ir galimai - nuorodą į
including a concise headline and an optional link to a webpage
+
internetinį puslapį, pateikiantį daugiau informacijos. Siųskite jas
providing more information. Deadline for the 10th issue of the
+
elektroniniu paštu news(eta)NukeNews.nuclear-heritage.net. Galutinis
  NukeNews will be 21st of July, 2013.
+
  terminas 10-tam NukeNews leidiniui yra 2013 metų liepos 21 diena.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Skleiskite žinias ir sužinokite daugiau apie NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
Line 829: Line 848:
 
[[Category: Network]]
 
[[Category: Network]]
 
[[Category: Events]]
 
[[Category: Events]]
[[Category: Network]]
 
 
[[Category: Action]]
 
[[Category: Action]]
 
[[Category: Accidents]]
 
[[Category: Accidents]]
 +
[[Category: Nuclear Liability]]
 
[[Category: Nuclear Power Plant]]
 
[[Category: Nuclear Power Plant]]
 
[[Category: Nuclear Waste]]
 
[[Category: Nuclear Waste]]
Line 849: Line 868:
 
[[Category: United Kingdom]]
 
[[Category: United Kingdom]]
 
[[Category: United States]]
 
[[Category: United States]]
 +
[[Category: Rosatom]]
 +
[[Category: Lithuanian]]

Latest revision as of 08:00, 25 August 2017


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Lithuanian | Russian


************************************************************
*   NukeNews #9 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
----------------------------------------------------------------------
Tai yra gan nepaprastas rinkinys naujienų, kurias mes gavome šiam
NukeNews leidiniui. Iš viso tai 27 žinutės iš Australijos, Austrijos,
Kanados, Čekijos respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Lenkijos, Rusijos, Slovėnijos, Tanzanijos, Jungtinės Karalystės, JAV,
taip pat iš mūsų tinklo pranešimų apie akcijas, kampanijas, atominę
politiką ir kitas veiklas. Esminis straipsnis sudaro įspūdį apie
urano pramonės elgesį Tanzanijoje ir kaip žmonės iškenčia jos
projektus. Kita tema, aprašyta keliuose straipsniuose, yra apie
siūlomą statyti Kaliningrado AE prie Baltijos jūros, ir protestus
prieš tai.

Smagaus skaitymo. Siūlome patiems taip pat papasakoti mums apie savo
projektus ir akcijas kitame leidinyje! Daugiau informacijos laiško
pabaigoje...


----------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #9 struktūra
----------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Walkatjurra Walkabout
2. Kampanija, palaikanti San Onofre AE jau įkaitusi keliuose
  frontuose
3. Teismo sprendimas: dalinis Talvivaara eksploatacijos draudimas
4. Naujas išsiliejimas Talvivaara kasykloje
5. "Uranium action camp" Suomijoje, šalia Talvivaara'os nelaimės
  vietos
6. Kartu prieš Atomą
7. Trumpas Černobylio dienos pranešimas iš Lenkijos
8. Prisiminkime Černobylį - airių princesė: St Bega ir Sellafield'o
  urano perdirbimo stotis
9. Černobylio projektas: Unikalus nuotraukų albumas pamirštoms
  Černobylio branduolinės katastrofos aukoms
10. Černobylio dienos demonstracijos Vokietijoje
11. Įgriuvęs stogas Černobylio AE - pateikimas žiniasklaidoje ir
  analizė
12. Keletas naujienų apie anti-atominę kovą Jungtinėje Karalystėje
13. Peticija internete dėl Europos piliečių pastovaus sveikatos
  draudimo dėl atominių reaktorių
14. Jokio Société Générale finansavimo aukštos rizikos reaktoriams
  Kaliningrade!
15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
  būti užbaigta nedelsiant
16. Tinklo būstinė ieško savanorių
17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
20. Sellafield uždaryta sniego
21. Pagalba argumentacijai: Kodėl protestuoti prieš atominę pramonę?
22. Čekijos respublika: Valstybinė branduolinio saugumo tarnyba į
  branduolinių atliekų saugojimo programą žiūri kritiškai
23. Ar komiksai išsaugojo Kambriją nuo branduolinio sąvartyno?
24. Vis dar nemylime radioaktyvių atliekų! - Wendland'o laisvoji
  respublika kaip suinteresuota šalis prieš galutinio saugojimo
  įstatymą
25. "Sortir du nucléaire" imasi naujos kampanijos dėl branduolinio
  kuro grandinės
26. Vietiniai protestuoja prieš urano kasybą, radioaktyvių atliekų
  laidojimą ir pramonės piktnaudžiavimą Saskačevane, Kanadoje
27. Aplinkosauginis skandalas dėl urano žvalgybos projekto Bahi,
  Tanzanijoje
28. Artėjantys renginiai
29. Apie NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Walkatjurra Walkabout
----------------------------------------------------------------------
Walkatjurra Walkabout numatoma 2013 metų gegužės 4-28 dienomis ir
atrodo ji bus netgi gausesnė nei pernai metų eisena.

Eisena ir toliau bus iškilmingas Wangkatja šalies minėjimas, jos
bendruomenės stiprybės paliudijimas, kovojusios daugiau nei
keturiasdešimt metų, kad sustabdytų urano kasybą Yeelirrie vietovėje
Australijoje, ir šanso susivienyti ir tęsti dalinimąsi pasišventimu
išlaikant ekologinę pusiausvyrą be atomo ateityje. Tai yra šansas iš
naujo susijungti su žeme, ir atgaivinti pėsčiųjų žygio už šalį
tradiciją.

Čia galite užsiregistruoti ir sudalyvauti žygyje:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=82b385d714&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
2. Kampanija, palaikanti San Onofre AE jau įkaitusi keliuose
  frontuose
----------------------------------------------------------------------
Vis dar neaišku, kodėl galutinė ataskaita apie San Onofre
branduolinės jėgainės Los Andželo pietuose uždarymą, padaryta
Jungtinių Valstijų vyriausybės atskaitingumo tarnybos (GAO), nebuvo
publikuota, kuomet ji iš tiesų buvo laiku paruošta, 2013 metų kovo
11-ai dieną. Vietoj to ji buvo paskelbta sekančią dieną po
pagrindinio viešo susitikimo su Jungtinių Valstijų Branduolinio
reguliavimo komisija (NRC). Ataskaita, patvirtinta keturių Jungtinių
Valstijų senatorių, atskleidė keletą svarbių rūpesčių dėl
evakuacijos plano, labiausiai dėl ginčytinos plano apimties evakuoti
gyventojus tik kelias mylias tolyn nuo reaktorių, jei įvyktų
didesnis incidentas. NRC atsisako tvarkytis su taip vadinamais
"Šešėliniais Evakuotaisiais" - žmonėmis, kurie evakuojasi be
leidimo, teigdami, jog tik 20% visuomenės 10-15 mylių (23-30 km)
zonos ribose galėtų svarstyti apie išvykimą. Šie klausimai būtų
sukėlę visos didžiosios žiniasklaidos reakcijas regione. Vietoj šių
svarbių klausimų buvo išpopuliarintos žinios kad elektrinė iš naujo
paleidžiama. Po savaitės Los Andželo miestas balsavo vienbalsiai
prieš planus iš naujo paleisti elektrinę, nebent įvyktų pilni vieši
svarstymai.

NRC davė sutikimą žengti pirmyn su San Onofre antrojo bloko
paleidimu iš naujo 70% pilno pajėgumu kažkuriuo metu birželį, tik
keturioms valandoms praėjus po to, kai GAO ataskaita buvo išleista,
užglaistant ją kaip nesvarbią žinią. Visas regionas, daugiau nei 8
milijonai žmonių, buvo susirūpinę dėl gamyklos nuo tada, kai jos
visiškai nauji garo generatoriai sugedo praėjus mažiau nei dvejiems
metams po įrengimo. Srityje dažni žemės drebėjimai tektoninių lūžių
vietose, įskaitant San Andreas tektoninį lūžį, kuris yra apie 75
mylios nuo San Onofre'o, pietų Kalifornijoje, ir kuriame 150 metų
vėluoja stiprus žemės drebėjimas.


----------------------------------------------------------------------
3. Teismo sprendimas: dalinis Talvivaara eksploatacijos draudimas
----------------------------------------------------------------------
Vaasa'os Administracinis Teismas 2013 metų balandžio 2 dieną pateikė
tarpinį sprendimą dėl avarinio vandens nukreipimo, kurį pritaikė
Talvivaara kasykla, remdamasi Aplinkos apsaugos akto 62-uoju
straipsniu. Kasykla teigė, jog priverstinis nukreipimas yra
reikalingas siekiant įgauti kasyklos kontrolę. Kainuu ELY Centras
nutarė, kad nukreipimas buvo legalus. Administracinis teismas dabar
jau panaikino tą sprendimą ir išleido laikiną dalinį draudimą,
įsigaliojantį nedelsiant. Galutinis sprendimas bus priimtas vėliau.

Draudimas apriboja vandens kiekį, kuris gali būti nukreiptas į
pietus, iki 7% Kalliojoki upės vandens srauto. Tai yra maksimalus
kiekis, leidžiamas įprastinių aplinkosauginių leidimų. Taigi tai
suponuoja, jog nuo šiol vanduo viršijantis įprastus 1.3 milijonus
kubinių metrų negali būti išleidžiamas į pietus nuo kasyklos.

Visą istoriją skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Court_decision:_injunction_against_part_of_Talvivaara_operation


----------------------------------------------------------------------
4. Naujas išsiliejimas Talvivaara kasykloje
----------------------------------------------------------------------
Talvivaara'os nikelio ir urano kasykla Suomijoje patyrė dar vieną
nuotėkį išleisdami apie 7000 kubinių metrų panaudoto vandens per
valandą - iš viso apytikriai 350,000 kubinių metrų kaip teigiama
ištekėjo vien pirmąją dieną. Lapkričio mėnesį nuotėkis užteršė jau
pakankamai plačius plotus pelkių su tūkstančiais kubinių metrų
toksiško ir radioaktyvaus vandens iš kasyklos. Naujas nutekėjimas
prasidėjo balandžio 7-tosios naktį. Kaip ir prieš tai, bendrovė
sumenkina problemą: Harri Natunen, Talvivaara'os gamybos vadovas,
tvirtino, kad naujasis nuotėkis nėra toks rimtas kaip tas, kuris
sustabdė gamybą lapkričio mėnesį.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
5. "Uranium action camp" Suomijoje, šalia Talvivaara'os nelaimės
  vietos
----------------------------------------------------------------------
Katastrofiškas fiasko Talvivaara'os kasykloje nėra reta išimtis, bet
įprastas dalykas bet kur, kur tik tai veikia didelės kasyklų
korporacijos. Užterštas gruntinis vanduo iki šiol buvo kaina
aplinkinėms vietovėms už kiekvieną urano kasyklą pasaulyje. Suomijoje
ir Švedijoje yra daugybė projektų vykdomų milžiniškoms kasykloms
atidaryti.

Palaikymas aplinkos gyvenama reikalauja ryžtingo pasipriešinimo.
Prisijunkite prie mūsų pasidalinti reikiamomis žiniomis ir įgūdžiais,
ir veikti! Stovykla yra apie 30 kilometrų nuo Talvivaara kasyklos. Per
pirmąją stovyklos savaitę mes pasidalinsime informacija apie kasybos
situaciją šiaurėje, ir skirtingais įgūdžiais ir taktikomis atviroms
tiesioginėms akcijoms. Šie įgūdžiai bus panaudoti antrąją savaitę.
Pasiūlykite savo programą! Stovykla vyks saviorganizuotai, t.y.
tikimasi aktyvumo iš pačių dalyvių, ir taip pat dalyvavimo stovyklos
organizavimo veikloje jos metu. Išlaidoms padengti mes prašome
dalyvavimo mokesčio 5-10 eurų už dieną, tačiau atsižvelgiame į žmogaus
asmeninę finansinę situaciją. Atvežimas iš lengviau pasiekiamų vietų
bus kiek įmanoma suorganizuotas, taigi prašome pranešti, jei norėsite
kad pavežėtume, taip pat ir bet kokius kitokius asmeninius poreikius,
kaip alergijos ir panašiai, kai pranešite apie savo dalyvavimą adresu
turva(eta)riseup.net. Jei tik įmanoma, praneškite iki birželio 10
dienos!

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site


----------------------------------------------------------------------
6. Kartu prieš Atomą
----------------------------------------------------------------------
2013 metų gegužės 30 - birželio 1 dienomis, tarptautinė
anti-atomininkų konferencija vyks Vienoje ir prie Zwentendorf'o,
vietos vienintelės Austrijos atominės elektrinės (sustabdytos
visuomenės spaudimo dėka). Pakviesti anti-atominio judėjimo
aktyvistai, ekspertai ir kampanijų dalyviai iš visos Europos, kurie
yra suinteresuoti pasidalinti tiek savo įgūdžiais ir patirtimi, tiek
operatyviu mąstymu atominės energijos klausimais.

Šia konferencija tikimasi pradėti kasmetinį tokio tipo renginį
anti-atominės veiklos nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje
sustiprinimui. Pirmosios pusantros dienos vyks Vienoje, o paskutinė
diena bus buvusios Zwentendorf AE vietoje. Tuo pačiu metu ten vyks ir
"TOMORROW FESTIVAL", ir suteiks galimybę praktinių gebėjimų lavinimui
(pvz. žiniasklaidoje, minios finansavime, laipiojime, radiacijos
matavime ir duomenų interpretavime), taip pat ir teoriniui
"žinau-kaip" aktyvizmui. Išlaidos konferencijos metu bus padegtos
organizatorių; žmonės, kurie negali sau leisti išlaidų kelionei, taip
pat gali prašyti paramos.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna


----------------------------------------------------------------------
7. Trumpas Černobylio dienos pranešimas iš Lenkijos
----------------------------------------------------------------------
Tai buvo įtempta savaitė. Mes turėjome tris Černobylio katastrofos
gelbėjimo darbų dalyvius savaitės ilgumo konferencijų ir susitikimų
serijoje. Dalyvavo Volodymir Volchenko, vienintelis vis dar gyvas iš
savo brigados, dirbusios du su puse mėnesio Černobylio zonoje.
Geriausi buvo susitikimai kolegijose ir su studentais Varšuvos
Universitete. Volodymir'as sakė, jog Ukrainos vyriausybė planuoja
pastatyti 7 naujas atomines elektrines.

Mes planuojame rengti radioaktyvaus transportavimo blokadas. Kaip
sužinoti kur jis vyks?


----------------------------------------------------------------------
8. Prisiminkime Černobylį - airių princesė: St Bega ir Sellafield'o
  urano perdirbimo stotis
----------------------------------------------------------------------
Balandžio 27 dieną, "Radiation Free Lakeland" ir "3 Weeks to Save the
Lakes" pažymėjo Černobylio metines St Bees kaimelyje. St Bees buvo
pavadintas pagal airių princesę, kuri išsilaipino nuostabioje vakarų
Cumbrian pakrantėje apie 900 mūsų eros metais. Iš kiek lažinamės, kad
St Bega prisijugtų prie 1.3 milijono namų ūkių Airijoje siekiančių
pabaigti nelegalų ir amoralų radioaktyvų Airijos jūros nuodijimą dėl
urano perdirbimo Sellafield'e?

Daugiau skaitykite:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/28/the-irish-princess-st-bega-and-sellafield-reprocessing/
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/18/stop-dumping-radioactive-waste-in-cumbrian-seas/


----------------------------------------------------------------------
9. Černobylio projektas: Unikalus nuotraukų albumas pamirštoms
  Černobylio branduolinės katastrofos aukoms
----------------------------------------------------------------------
"Černobylio projektas" kūrybiškai dokumentuoja ilgalaikius Černobylio
branduolinės katastrofos efektus unikaliame fotoalbume. Pagrindinis
tikslas yra parodyti atominės katastrofos poveikį ir pailiustruoti,
ką branduolinė energija žmogaus rankose gali padaryti. Paveikslėliai
kalbės patys už save. Fotografuotos temos įtrauks apleistus miestus,
griūnančius namus, išgyvenusiuos katastrofą ir gyvenančius ant
užteršto dirvožemio, aukas kurios susirgo.

Šiuo metu, knygos autoriai bendrauja su vietiniais žmonėmis, įskaitant
išgyvenusiuo Černobylio zonoje. Jie dirba, kad gautų interviu su
išlikusiaisiais "su istorija" ir planuoja kelionę į Baltarusiją kad
aplankyti aukas, ligonines ir pan. Knyga turėtų padėti žmonėms
suvokti, kad atominė energija nėra geriausias pasirinkimas ir yra
gausu puikių, išties išlaikančių ekologinę pusiausvyrą alternatyvų.

Per minios finansavimą ir fotoknygos pardavimą, komanda tikisi
padengti projekto sąnaudas. Sužinokite daugiau:
http://www.chernobylwitness.com


----------------------------------------------------------------------
10. Černobylio dienos demonstracijos Vokietijoje
----------------------------------------------------------------------
Sekmadienį, 2013 metų balandžio 21-ą dieną, apie 1000 žmonių pasekė
kvietimą protestui ir kultūriniam įvykiui 27-tųjų Černobylio
katastrofos metinių proga aplink griovį, saugantį paskutinę veikiančią
AE Brokdorf'e, Schleswig-Holstein federacinėje valstijoje,
Vokietijoje. Su taikia atmosfera lyg folkloro festivalyje, dalyvaujant
daugybei šeimų su vaikais - tai buvo daugiau susibūrimas gerai žinomų
veidų, nei atominės pramonės ataka. Tuo pačiu metu apie 2500
protestuotojų ėjo į Grafenrheinfeld'o AE esančią Vokietijos pietuose.
Grohnde AE vartai buvo užblokuoti prisirakinusių aktyvistų,
protestuojančių prieš taikymą ypatingai pavojingų MOX (mišraus
radioaktyvaus oksido) kuro elementų, kurie buvo pristatyti pernai
metais ir palydėti galingų protestų.

Susitelkimui Vokietijos aplinkos apsaugos grupė "Robin Wood" surengė
trijų savaičių prieš T-Day laipiojimo-akcijų-turą per šiaurinę
Vokietiją. Tarp medžių, žibintų stulpų ar vėliavų stiebų mes padėjome
"banerius" dėl evakuacijos srities po incidento Brokdorf'o AE ir
išplatinome lankstinukus.

Daugiau skaitykite:
http://www.robinwood.de/wordpress/blog/aktion/2013/04/antiatom-infotour-geht-weiter/


----------------------------------------------------------------------
11. Įgriuvęs stogas Černobylio AE - pateikimas žiniasklaidoje ir
  analizė
----------------------------------------------------------------------
Kaip atskleidė naujausios dviejų komisijų, tyrusių incidentą išvados,
greičiau jau "susidėjus neigiamoms aplinkybėms", nei dėl per didelio
iškritusio sniego kiekio vasario 12 dieną dalinai įgriuvo siena ir
stogas liūdnai pagarsėjusiame Černobylio jėgainės ketvirtajame bloke.
Pažymėtina, kad rizika betoninėms plokštėms sugriūti ant reaktoriaus
salių kituose trijuose blokuose buvo aptarta tik viena diena anksčiau,
vasario 11 dieną Slavutičyje, Ukrainoje. O Rusija turi tris stotis,
eksploatuojančias Černobylio tipo reaktorius, RBMK-1000s – visi trys
panašaus ar dar senesnio amžiaus ir vis dar veikiantys. Kaip labai
Rusija turėtų būti susirūpinusi dėl savo senų gamyklų saugumo?

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report


----------------------------------------------------------------------
12. Keletas naujienų apie anti-atominę kovą Jungtinėje Karalystėje
----------------------------------------------------------------------
Pas mus buvo ramu. Rankos lenkimas tarp EDF ir vyriausybės dėl
sutartinės elektros kainos tęsėsi. EDF nori gal 100 svarų už MWh su
garantija 40-čiai metų, o finansų ministerija - apie 80 svarų. EDF
reikalauja 100 svarų už MWh, dvigubai dabartinei didmenininkų elektros
kainai, nustatytai 40-čiai metų, kai pakrantės vėjo energija šiuo metu
kainuoja 80 svarų už MWh. Kas šiek tiek sudėtinga vyriausybei, kai jie
prižadėjo nesubsidijuoti naujų atominės energetikos projektų. Galbūt
kaip dalį manevro, EDF atleido apie 20% savo darbo jėgos Hinkley Point
AE, kur jie pradėjo dalį statybų.

Mes, londoniečiai, išdalinome 400 lankstinukų darbininkams,
įeinantiems į finansų ministeriją 8 valandą ryto, balandžio viduryje.
Bandėme tai padaryti tiek gudrumu, tiek ir faktais (Vaterlo mūšis ir
panašiai). Bet prakišti 400 lankstinukų į finansų ministerijos pastatą
buvo gerai. Žmonės, vėliau išeinantys parūkyti, sakė, kad jiems tai
visai patiko.. Mes įtraukėme savo antrąjį atnaujinimą apie Fukušimą,
kurio buvome atspausdinę 5,000 vienetų, taip pat ir Japoniškai, ir
tuos lankstinukus mes dalinome nuo 9 iki 13 valandos Japonijos
ambasados prieigose kiekvieną penktadienį. Apie 400 jų išdalinama
kiekvieną savaitę.

Pagrindinis straipsnis dėl EDF AE ginčo:
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station

Kasdieninės Jungtinės karalystės atominės naujienos:
http://www.no2nuclearpower.org.uk


----------------------------------------------------------------------
13. Peticija internete dėl Europos piliečių pastovaus sveikatos
  draudimo dėl atominių reaktorių
----------------------------------------------------------------------
Šios iniciatyvos, koordinuojamos austrų NVO “Atomstopp”, tikslas yra
surinkti parašus iki 2013 metų liepos mėnesio pabaigos dėl Europos
piliečių apdraudimo dėl atominių reaktorių. Parašais kreipiamasi į
atsakingą Europos sąjungos komitetą peticijoms. Iš vienos pusės yra
problema, kad atsakomybės ribos kiekvienoje šalyje smarkiai skiriasi
ir kita vertus įsipareigojimų ribos yra visiškai nepakankamos,
ypatingai Prancūzijoje, kuri yra ekstremaliausias ypatingai žemų
apribojimų pavyzdys.

Čia galite pasirašyti peticiją ir rasti daugiau informacijos:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren


----------------------------------------------------------------------
14. Jokio Société Générale finansavimo aukštos rizikos reaktoriams
  Kaliningrade!
----------------------------------------------------------------------
Nuo balandžio 26 dienos, Vokietijos urgewald NVO kviečia protestuoti
prieš Prancūzijos banką Société Générale, kuris numato finansuoti
turbinas planuojamai Baltijos AE, Rusijos anklave Kaliningrade.
Baltijos AE projektas yra lydimas milžiniškų pavojų, pavyzdžiui,
nebuvo jokios seisminės rizikos analizės toje vietovėje, taip pat
Rosatom, kompanija, besiruošianti statyti Baltic AE, nepristatė
radioaktyvių atliekų tvarkymo plano. Be to, Rosatom tikisi, kad net
rimtos avarijos padariniai apsiribotų reaktorių zona – taigi nėra
jokių evakuacijos planų ten gyvenantiems žmonėms.

Finansuodama didelę dalį šito projekto eksporto kreditais, Société
Générale remia tokią korupciją ir paprasčiausiai provokuoja dar vieną
didelę nelaimę, kokia nutiko Černobylyje. Štai kodėl mes prašome
Société Générale pasitraukti iš šio pavojingo sandėrio, lygiai taip
pat kaip padarė HypoVereinsbank, BNP Paribas ir Credite Agricole. Mes
tikimės kad Société Générale apsispręs dėl šio reikalo vėlai birželį
- iki tada laukiame Jūsų paramos telefono skambučiais ir
elektroniniais laiškais Société Générale bankui, informuojančiais
juos apie visus pavojus, susijusius su Baltijos AE, ir prašančius
atsisakyti juos finansuoti.

Daugiau skaitykite:
http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum


----------------------------------------------------------------------
15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
  būti užbaigta nedelsiant
----------------------------------------------------------------------
Pirmą kartą Rusijos istorijoje nacionalinė atominė korporacija
"Rosatom" bando statyti atominius reaktorius ne energijos aprūpinimui
šalies viduje, bet eksportui į užsienio šalis. Tai yra Baltijos
atominės elektrinės precedentas Kaliningrado regione, kuris yra labai
arti Europos sąjungos narės Lietuvos, prieštaraujančios šiam
projektui, sienos.

Energijos poreikis Kaliningrade šiuo metu (2013 metų pavasarį)
padengiamas šimtu procentų. Taip yra dėl naujos gamtinių dujų
elektrinės, pastatytos tik prieš du metus. Ir neturėtų stebinti, kad
Kaliningrado gyventojai paprieštaravo šiai atominei. Jeigu ji būtų
pastatyta, atominė elektrinė šalia Kaliningrado įstumtų žmones į
naujos Fukušimos pavojų, ir, be to, gamintų radioaktyvias atliekas,
kurios bus pavojingos ateinančius milijoną metų. O pinigai eitų į
atominės pramonės kišenes.

Nuo 1990 metų, branduolinė pramonė bandė prastumti naujos atominės
elektrinės idėją Kaliningrade mažiausiai tris kartus. Tačiau kiekvieną
kartą vietinė valdžia priešinosi branduoliniam vystymuisi. Šitas
požiūris pasikeitė po to, kai federalinė vyriausybė Maskvoje pristatė
politinę reformą. Maskva pradėjo skirti naujus valdytojus prezidento
sprendimu, o ne išrinktus viešuose rinkimuose. Ir pirmasis valdytojas,
kuris atvyko iš Maskvos vadovauti Kaliningradui - Georgy Boos -
greitai nusprendė statyti naują atominę elektrinę. Po trejų metų jis
buvo atleistas po didžiausių politinių protestų per pastaruosius 20
metų Kaliningrade.

Visą istoriją skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_plant_near_Kaliningrad_%E2%80%93_bad_story_that_must_be_ended_immediately


----------------------------------------------------------------------
16. Tinklo būstinė ieško savanorių
----------------------------------------------------------------------
Nuo rugsėjo mėnesio mes ieškome įvairiataučių savanorių padėti tinklo
ofise Döbeln'e, vidurio Saksonijoje. Žmonės, susidomėję padėti
sujungti aktyvistus vienus su kitais ar su tam tikrų sričių
ekspertais, paremti tinklo suvažiavimus juos organizuojant, ir
koordinuoti pasiekiamos medžiagos vertimą, yra laukiami praleisti tam
tikrą laiką projekto name. Jūs galite savanoriauti nuo vieno mėnesio
iki pusės metų, kuklus būstas ir maistas bus suteiktas. Jūs padėsite
paruošti informaciją atominiais klausimais ir palaikyti besidominčius
žmones informuotus laiku.

Jeigu jus domina, parašykite iki 2013 metų birželio 30-tos dienos,
"office(eta)nuclear-heritage.net"!

Daugiau informacijos:
http://office.Nuclear-Heritage.NET


----------------------------------------------------------------------
17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
----------------------------------------------------------------------
Prancūzijos instituto radiologinei apsaugai ir branduolinei saugai
(IRSN) pranešimas nurodo, jog Krško vietovė Slovėnijoje yra netinkama
statyti antrąjam Krško atominės elektrinės reaktoriui. To priežastis
yra tai, kad Libna tektoninis lūžis gali būti vis dar aktyvus ir todėl
čia egzistuoja galimo žemės drebėjimo rizika. Tai gali turėti poveikį
veikiančiai atominei elektrinei. Libna tektoninis lūžis yra tik kelis
šimtus metrų nutolęs nuo numatomos Krško 2 elektrinės vietos, kuri yra
netoli Krško 1.

Iš to galima daryti išvadą, kad jei vieta nėra tinkama naujai,
moderniai atominei elektrinei dėl seisminio pavojaus, taigi ji taip
pat neabejotinai nėra tinkama 30-ties metų senumo atominei elektrinei,
kuri šiuo metu yra Krško. Deja, ši ataskaita buvo įvertinta kaip
mažiau svarbi, ir vadovaujantis personalas pradėjo remtis kitų
organizacijų ataskaitomis, tokių, kurios turėjo kitokią nuomonę apie
Libna tektoninį lūžį ir jo patencialų aktyvumą. Idėja pastatyti
antrąjį rektorių, nepaisant daugybės argumentų prieš, vis dar gyva. 

Daugiau informacijos:
http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/


----------------------------------------------------------------------
18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
----------------------------------------------------------------------
Čekų energijos monopolininkai ČEZ nori valstybės garantuotų supirkimo
tarifų siekdami pradėti dviejų naujų reaktorių statybas Temelín'o AE.
Ekologiškos pakraipos NVO pareiškė, kad tai būtų energijos vartotojų
apiplėšimas, kurie turėtų sumokėti 34 milijardus eurų numatomu naujų
reaktorių gyvavimo metu. Tai reiškia, kad Čekijos ekonomika prarastų
680 milijonų eurų kiekvienais metais dėl naujųjų Temelín'o reaktorių.
Kad toks planas būtų brangi nesėkmė tampa taip akivaizdu, kad tai
kritikuojama net pačių ČEZ'o akcininkų. Faktas, kad net Čekijos
aplinkos ministras Tomáš Chalupa remia šią beprotybę, yra viena iš
priežasčių kodėl jis buvo ne per seniausiai apdovanotas "Metų Ropák",
tradiciniu anti-ekologiniu apdovanojimu.

Daugiau skaitykite:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460


----------------------------------------------------------------------
19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
----------------------------------------------------------------------
Keletas pristatomųjų straipsnių apie branduolinę politiką tam tikrose
šalyse neseniai buvo paskelbta mūsų tinklo internetinėje svetainėje.
Jie susiję su projektu "Atominės grėsmės Baltijos jūros regione" ir
yra rezultatas pernai metų anti-atominio vasaros suvažiavimo
Vokietijoje. Šie ir dar keli yra surinkti naujame buklete
"Branduolinė politika atskirose Europos šalyse". Brošiūrą galima
užsisakyti už 5 eurus + siuntimo išlaidos per
"contact (eta) nuclear-heritage.net".

Latvija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia

Lenkija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland

Lietuva:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania

Suomija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland

Švedija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden

Vokietija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany


----------------------------------------------------------------------
20. Sellafield uždaryta sniego
----------------------------------------------------------------------
Sulūžęs vamzdis Sellafield'e sukėlė nuotėkį į vandens atsargas 2013
metų kovo 22 dieną. Sellafield'as greitai išleido pareiškimą
nuslopinti paskaloms, kad incidentas įtakojo visą infrastruktūrą su
darbininkais, kuriems reikėjo dezaktyvavimo aprangą laikyti
nukenksminimo blokuose, nes nebuvo vandens dušams, plovimui, tualetams
ir pan. Tai buvo paneigta Sellafield'o pranešime spaudai.

Daugiau skaitykite:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/

Radiacijos lygio šuolis - Jungtinės Karalystės monitoringo grafikai
rodo radiacijos padidėjimus Sellafield'o avarijos metu... kai kurie
stebėjimo grafai yra išjungti:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/


----------------------------------------------------------------------
21. Pagalba argumentacijai: Kodėl protestuoti prieš atominę pramonę?
----------------------------------------------------------------------
Nuclear Heritage Network internetinė svetainė pateikia argumentų prieš
branduolinę energiją kolekciją aktyvistams anti-atomininkams, kad
galėtų juos panaudoti lankstinukuose, viešose diskusijose, ir kaip
pagrindą savo informacijai. Dalis jų buvo pateikta Jim'o McCluskey,
britų autoriaus, parašiusio knygą "Branduolinė grėsmė".

Jūs labai laukiami naudoti šį puslapį, pridėti naujų argumentų,
komentuoti ar pateikti papildomų šaltinių.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Threats


----------------------------------------------------------------------
22. Čekijos respublika: Valstybinė branduolinio saugumo tarnyba į
  branduolinių atliekų saugojimo programą žiūri kritiškai
----------------------------------------------------------------------
Valstybinė branduolinio saugumo tarnyba (SÚJB) išreiškė savo didelį
susirūpinimą apie galutinę branduolinių atliekų saugojimo programą,
prižiūrimą Radioaktyvių atliekų sandėliavimo administracijos (SÚRAO).
Savo metinėje ataskaitoje 2012 metams, SÚJB teigia, jog dabartinė
SÚRAO koncepcija dėl proceso randant tinkamą vietą pirmajai Čekiškai
galutinei saugyklai yra nepatenkinama. Jei ir toliau niekas nesikeis,
SÚJB grasina neduoti leidimo galutinės saugyklos vietai. Tai tik
pabrėžia įtampą, kuri palaipsniui augo pastaraisiais mėnesiais.
Kaimai septyniose vietose, kurių teritorijose svarstoma įkurti
saugyklas, užprotestavo SÚRAO, kurie pradėjo pasiruošimą geologiniams
tyrimams vietovėse, veiklą po to, kai jau ne kartą žadėjo nieko
nedaryti be aiškaus vietinių gyventojų leidimo.

Šaltinis:
http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=300:bezpecnost-hledani-uloziste&catid=48:radioaktivni-odpady&Itemid=94


----------------------------------------------------------------------
23. Ar komiksai išsaugojo Kambriją nuo branduolinio sąvartyno?
----------------------------------------------------------------------
Žinoma kad ne, bet tai galėjo suvaidinti šiokią tokią rolę pažadinant
Kambrijos grafystės tarybą, kad pamatytų realybę po dešimtmečių
pro-atominės propagandos ir atominės pramonės suktuko. Kiek anksčiau
šiais metais, Kambrijos grafystės taryba atmetė planą laidoti
radioaktyvias atliekas Anglijos Ežerų srityje.

Daugiau skaitykite:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/


----------------------------------------------------------------------
24. Vis dar nemylime radioaktyvių atliekų! - Wendland'o laisvoji
  respublika kaip suinteresuota šalis prieš galutinio saugojimo
  įstatymą
----------------------------------------------------------------------
Koks yra skirtumas tarp politinio beveik-visų-partijų-susitarimo ir
visuomeninio susitarimo? Labai daug! Vokietijos federalinė vyriausybė
pradėjo įstatyminį procesą dėl aukšto radioaktyvumo branduolinių
atliekų saugojimo. Šis įstatymas neišspręs nei vienos problemos! Ko
mums reikia, tai diskusija apimanti visą šalį, nauja pradžia be
nusistatymų (pavyzdžiui apie Gorleben kaip vietą), nepriklausomo
tyrimo ir komisijos prieš įstatymo išleidimą, o ne po jo.

Mūsų vaidmuo? Kaip geriausių specialistų - pateikti savo įžvalgas.
Būti geriausiais kritikais. Parodyti trūkumus. Ir, žinoma, organizuoti
viešumą bei rinkti, vienyti ir kelti pasipriešinimą.

Prašome pasirašyti peticiją "Nuclear waste alert"! Mes laukiame trijų
įvykių: birželio 10 dieną Magdeburge: teismo procesas prieš keturis
žmones, kurie dalyvavo "Berlin Treck" 2009 metais. Mes lydime savo
bendražygius - tikėsimės, kad su nedideliu gražiu "treck", pradedant
birželio 8 diena. Gegužės viduryje: mūsų kolega iš Tanzanijos, Anthony
Lyamunda lankosi mūsų kraštuose. Anthony aktyviai dalyvauja judėjime
prieš urano kasybą. Birželio pradžioje: mus aplankys kolegos iš
Japonijos. Tigerman'as (Doro-chiba geležinkelio darbininkų profesinė
sąjunga) ir Yosuke Oda (Nazen tinklas prieš atominę energiją, 700
grupių) bus čia kad sukurtų tinklą, vedantį prie laisvo nuo atominės
energijos pasaulio, vakariniame renginyje, lankant Gorleben druskos
kasyklą ir susitikime su aktyvistais.

Papildomos informacijos rasite šiuose tinklapiuose:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/petition
http://www.contratom.de
http://www.kerstinrudek.de


----------------------------------------------------------------------
25. "Sortir du nucléaire" imasi naujos kampanijos dėl branduolinio
  kuro grandinės
----------------------------------------------------------------------
Tiesiog per 27-ąsias Černobylio metines, prancūzų anti-atominis
tinklas "Sortir du nucléaire" pradėjo naują nacionalinę kampaniją dėl
branduolinio kuro grandinės.

Daugeliui žmonių branduolinė rizika reiškia avariją atominėje
elektrinėje. Tačiau tik nedaugelis jų žino apie daugybę užterštumo
pavojų, atliekų susidarymą ir pavojingus radioaktyvių medžiagų
transportavimus, kurie egzistuoja kiekviename branduolinės grandinės
žingsnyje, nuo urano kasybos iki pakartotinio perdirbimo. Trumpas
filmukas apibūdina visus šiuos etapus ir siūlo veikti, kad nutrauktume
šią branduolinę grandinę: https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ

Trys akcijų dienos balandžio pabaigoje vykstančios su tikslu nušviesti
"urano kelią" veiksmais šalia infrastruktūros Rhône Valley ir ant
regioninių geležinkelių, dažnai užimtų branduoliniu transportavimu
aplink Paryžių. Liepą tarptautinis žygis pėsčiomis prieš uraną ir už
taiką vyks Rhône Valley dalyvaujant keliems Australijos aborigenams.
Jis prasidės Narbonne, kur atvyks "yellow cake" ir sustos šalia visos
infrastruktūros, kurioje turtinamas uranas, transformuojamas į
granules ir deginamas reaktoriuose.

Daugiau informacijos:
http://sdn49.hautetfort.com/media/01/00/120369027.pdf

Taip pat galite rasti visą informaciją apie kampaniją šiame
tinklapyje: http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes


----------------------------------------------------------------------
26. Vietiniai protestuoja prieš urano kasybą, radioaktyvių atliekų
  laidojimą ir pramonės piktnaudžiavimą Saskačevane, Kanadoje
----------------------------------------------------------------------
Sausio 5-tą dieną "Idle No More" mitingas Buffalo Narrows buvo
galingas INM pristatymas šiaurės Saskatčevanui. Jis buvo aplankytas
daugiau nei 200-tų įvairaus amžiaus žmonių, daugiausia iš Metis ir
First genčių. Ten buvo keletas lektorių, kalbėjusių, be kitų temų,
apie urano kasybos paramos kontraktą tarp Cameco, Areva ir Pinehouse
bendruomenės, planus įkurti radioaktyvių atliekų sąvartyną
Saskačevane, ir kitą pramoninį piktnaudžiavimą First Nation
teritorijoje. Ateities kartų teisės į švarų vandenį buvo visa
apimanti tema, pakartotinai pabrėžiama per visą renginį.

Kaip galime mes, kaip žmonės, ugdyti savo pasitikėjimą savimi ir
prisidėti formuojant mūsų visuomenės gerbūvį, kai esame stumiami
žemyn į kovą dėl pirminės žmogaus teisės į švarų vandenį? Buvo
teigiama, kad priežastis, kodėl vyriausybė ir pramonė yra
pasiryžusios laikyti tenykščius žmones dugne yra nes "jie mūsų bijo,
bijo mūsų potencialo, kai tik pasieksime saviaktualizacijos".
Sustabdyti pramonės ir vyriausybės bandymą užgniaužti žmonių teisę į
apsisprendimo laisvę yra tai ko "Idle No More" bando pasiekti.

Mitingas pajudėjo į lauką taikiam žygiui per Buffalo Narrows,
įskaitant ir daug automobilių vežančių Vyresniuosius, kurie norėjo
dalyvauti, bet negalėjo paeiti. Garsiakalbis transliavo keletą balsų
visos eisenos metu, burdamas žmones su šūkiais "Mes didžiuojamės kad
esame vieningi!", "Mes tai darome dėl savo vaikų!", ir "Mes esame
"Idle No More"!", judėdamas pro kiekvieną bendruomenę šiauriniame
Saskačevane. Paradas užsibaigė su šokiais rateliu ant greitkelio
priešais Lakeview kompleksą, dar kartą paremtas gražių giesmių
Buffalo River Dene būgnininkų ir dainininkų.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Indigenous_protests_against_uranium_mining,_nuclear_waste_dumping_and_industrial_abuse_in_Saskatchewan,_Canada


----------------------------------------------------------------------
27. Aplinkosauginis skandalas dėl urano žvalgybos projekto Bahi,
  Tanzanijoje
----------------------------------------------------------------------
Daugiau nei penkerius metus, ne viena užsienio kompanija intensyviai
tyrė potencialius urano telkinius skirtingose Tanzanijos dalyse. Visai
neseniai licencija kasybai buvo išduota Mkuju upės projektui, iš
dalies priklausančiam Rusijos kompanijai ARMZ. Projektas, kuriam
parinkta vieta ribojasi su UNESCO paskelbtu saugomu pasauliniu paveldu
- Selous parku, buvo priimtas WHC. Taip pat yra rūpinamasi dėl pelkynų
dauboje Bahi, centrinėje Tanzanijoje, apie 50 km į vakarus nuo
sostinės Dodoma. Šio pusiau sausringo regiono gyventojams tai yra
svarbi vieta auginti ryžius, žvejoti, ganykloms, rankinei druskos
gavybai mažais kiekiais ir t.t..

Nuo pat pradžių žvalgyba buvo skatinama aukštų vyriausybės sluoksnių,
ypatingai Kasybos ministerijos. Gyventojai ar bent jų teisės nebuvo
gerbiamos. Netgi paprasčiausi saugos reikalavimai kaip užpildymas
žvalgymo nutekamųjų griovių nebuvo įvykdytas. Kiek mums žinoma, TAEC
- Tanzanijos branduolinės energijos komisija taip pat neatliko galimo
radiacijos ar kitų pavojingų medžiagų, kaip sunkieji metalai,
nutekėjimo stebėjimo.

Kaimelio gyventojai išreiškė savo prieštarą urano kasybos planams
keliuose susirinkimuose ir rinkdami parašus, kadangi jie baiminasi
natūralių resursų sunaikinimo.

2012 metų pabaigoje keletas kompanijų - Mantra Resources,
International Gold Mining, Tanzoz, ir specializuota JAV gręžimo
kompanija Layne - prieš piliečių valią įvykdė intensyvią gręžimo
programą Bahi Makulu ir Illindi kaimelių teritorijose. Bahi Makulu,
ypatingai vietovė, vadinama Mashamba Mapya ("naujas laukas"), buvo
susirūpinusi. Ji buvo paruošta auginti ryžius tik prieš penkerius
metus.

Nuo liūčių sezono, prasidėjusio 2012 metų gruodį, didėja sveikatos
problemų skaičius žmonėms turėjusiems kontaktą su vandeniu iš
susijusios vietovės.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Environmental_scandal_at_uranium_exploration_project_in_Bahi,_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
28. Artėjantys renginiai
----------------------------------------------------------------------
(tik pagrindiniai, praneškite apie savo renginius jei norite paskelbti
kitame mūsų leidinyje) daugiau renginių rasite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events


04/05/13-28/05/13: Walkatjurra Walkabout 2013 prieš urano kasybą iš
          Yeelirree į Leonorą (Australija)
29/05/13-04/06/13: Trečiasis tarptautinis urano filmų festivalis
          Pasaulinei ateičiai be atominės energijos Rio de
          Žaneire (Brazilija)
30/05/13-01/06/13: Kartu prieš atominę energiją - Tarptautinė 2013
          metų konferencija Vienoje (Austrija)
08/06/13-15/06/13: Nepaprastųjų situacijų valdymo akcijų dienos
          (Vokietija)
from 18/06/13:   "Uranium action camp" Suomijoje, šalia
          Talvivaara'os nelaimės vietos (Suomija)
12/06/13-15/06/13: Urano ekspoziumas Saskatūne, Saskačevane (Kanada)
summer 2013:    Pėsčiųjų žygis už laisvą nuo atominės energijos
          ateitį iš Minnesotos į Buffalo (JAV)
28/06/13-30/06/13: Dviračių žygis į Grohnde AE (Vokietija)
03/07/13-09/07/13: "Branduolinės grėsmės Baltijos jūros regione"
          projekto susitikimas Döbeln'e (Vokietija)
19/07/13-27/07/13: Anti-atomininkų stovykla Münsterland regione
          (Vokietija)
21/07/13-23/08/13: "Galios susigrąžinimo žygis – Energiekämpfe in
          Bewegung bringen!" akcija dviračių žygis
          prasidedantis Leipzige (Vokietija)
06/08/13-09/08/13: Jungtinis anglų ir prancūzų bado streikas prieš
          atominius ginklus 2013 prie Burghfield'o atominės
          bazės (Jungtinė Karalystė) ir prie the Eifelio
          bokšto Paryžiuje (Prancūzija)
31/08/13 11 valandą ryto: Radioaktyvių atliekų konferencija Kaselyje
          (Vokietija)
14/10/13-16/10/13: Europos Komisijos konferencija EURADWASTE '13
          Vilniuje (Lietuva)
11/11/13-13/11/13: InSOTEC'o antrasis suinteresuotų šalių seminaras
          Berlyne (Vokietija)
12/12/2013:    Pasaulinė akcijų prieš atominę energiją diena 2013
01/08/14-01/09/14: pagrindinis svarstymas Aplinkos teisme dėl SKB
          paraiškos pastatyti KBS3 galutinę branduolinių
          atliekų saugyklą Apylinkės teisme Nackoje (Švedija)
2014:       Galimas Castor aukšto radioktyvumo lygio atliekų iš
          Sellafield'o (Jungtinė Karalystė) ir vidutinio
          radioaktyvumo lygio atliekų iš La Hague
          (Prancūzija) transportavimas į Gorlebeną
          (Vokietija) ir protestai


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/Intl_Uranium_Film_Festival_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna
http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/katastrophenschutz
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site
https://sites.google.com/site/cleangreensaskca/Home/huesss-campaign/Uranium%20Exposium.jpg?attredirects=0
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://www.grohnde-kampagne.de
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea_book_project
http://antiatomcamp.nirgendwo.info
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://www.atommuellkonferenz.de
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


----------------------------------------------------------------------
29. Apie NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews yra daugiakalbė naujienlaiškių sistema koordinuojama Atominio
Paveldo Tinklo (Nuclear Heritage Network), atspindinti anti-atomininkų
aktyvistų, kuriuos jungia ši tarptautinė bendruomenė, veiklą, temas ir
kovas. Pranešimai yra parašyti ir išversti aktyvistų, šalia jų įprastų
anti-atominių veiklų. Niekam nėra mokama už šį darbą, nes mes norime
užtikrinti šaltinių, kaip ši informacinė sistema anti-atominei kovai,
kuo didesnę nepriklausomybę. Leidinys skirtas informuoti tiek
aktyvistus, tiek besidominčius skaitytojus.

Jūsų parama sekančiam NukeNews leidiniui yra labai laukiama. Tai
turėtų būti trumpa naujienos santrauka anglų kalba, ne daugiau kaip
vienas paragrafas, turinti trumpą antraštę ir galimai - nuorodą į
internetinį puslapį, pateikiantį daugiau informacijos. Siųskite jas
elektroniniu paštu news(eta)NukeNews.nuclear-heritage.net. Galutinis
terminas 10-tam NukeNews leidiniui yra 2013 metų liepos 21 diena.

Skleiskite žinias ir sužinokite daugiau apie NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET