Difference between revisions of "NukeNews No. 9 - LITHUANIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(template included)
(updated)
Line 52: Line 52:
 
  15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
 
  15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
 
     būti užbaigta nedelsiant
 
     būti užbaigta nedelsiant
  16. Network office looking for volunteers
+
  16. Tinklo būstinė ieško savanorių
  17. IRSN report founds Krško unsuitable for NPP due to earthquake risk
+
  17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  18. Czech Republic: ČEZ wants to rob the citizens
+
    elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
  19. Atomic policies in selected European countries
+
  18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
  20. Sellafield Shut by Snow
+
  19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
 +
  20. Sellafield uždaryta sniego
 
  21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
 
  21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
 
  22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
 
  22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
Line 436: Line 437:
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Network office looking for volunteers
+
  16. Tinklo būstinė ieško savanorių
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  From September, we are looking for international volunteers with the
+
  Nuo rugsėjo mėnesio mes ieškome įvairiataučių savanorių padėti tinklo
  Network Office located in Döbeln, Middle Saxony. People interested to
+
  ofise Döbeln'e, vidurio Saksonijoje. Žmonės, susidomėję padėti
  help to connect activists with each other or with experts in certain
+
  sujungti aktyvistus vienus su kitais ar su tam tikrų sričių
  fields, to support network gatherings to be organized, and to
+
  ekspertais, paremti tinklo suvažiavimus juos organizuojant, ir
  coordinate the translation of reach out materials, are welcome to
+
  koordinuoti pasiekiamos medžiagos vertimą, yra laukiami praleisti tam
  spend a certain time at the project house. You can volunteer for a
+
  tikrą laiką projekto name. Jūs galite savanoriauti nuo vieno mėnesio
  time of one months to half a year, simple accommodation and food will
+
  iki pusės metų, kuklus būstas ir maistas bus suteiktas. Jūs padėsite
  be provided. You would help to prepare information an nuclear issues
+
  paruošti informaciją atominiais klausimais ir palaikyti besidominčius
  and to keep interested people up to date.
+
  žmones informuotus laiku.
 
   
 
   
  If you are interested, write until June 30, 2013 to office at
+
  Jeigu jus domina, parašykite iki 2013 metų birželio 30-tos dienos,
nuclear-heritage.net!
+
"office at nuclear-heritage.net"!
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau informacijos:
 
  http://office.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://office.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  17. IRSN report founds Krško unsuitable for NPP due to earthquake risk
+
  17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  ---------------------------------------------------------------------
+
    elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
  A report of the French Institute for Radiological Protection and
+
  ----------------------------------------------------------------------
  Nuclear Safety (IRSN) notes that the Krško location in Slovenia is
+
  Prancūzijos instituto radiologinei apsaugai ir branduolinei saugai
  unsuitable for building a second reactor of the Krško nuclear power
+
  (IRSN) pranešimas nurodo, jog Krško vietovė Slovėnijoje yra netinkama
  plant. Reason for this is, that the Libna fault could be still active
+
  statyti antrąjam Krško atominės elektrinės reaktoriui. To priežastis
  and therefore there is a risk of potential earthquake. This could have
+
  yra tai, kad Libna tektoninis lūžis gali būti vis dar aktyvus ir todėl
  effects on a working nuclear power plant. The Libna fault is located
+
  čia egzistuoja galimo žemės drebėjimo rizika. Tai gali turėti poveikį
  at only a few hundred meters from the potential Krško 2 site, which
+
  veikiančiai atominei elektrinei. Libna tektoninis lūžis yra tik kelis
  lies close to Krško 1.
+
  šimtus metrų nutolęs nuo numatomos Krško 2 elektrinės vietos, kuri yra
 +
  netoli Krško 1.
 
   
 
   
  The conclusion from this could be that, if location is not suitable
+
  Iš to galima daryti išvadą, kad jei vieta nėra tinkama naujai,
  for a new, modern nuclear power plant because of the seismic risk, it
+
  moderniai atominei elektrinei dėl seisminio pavojaus, taigi ji taip
  is certainly not suitable for a 30-year-old nuclear power plant
+
  pat neabejotinai nėra tinkama 30-ties metų senumo atominei elektrinei,
  either, which is located in Krško. Unfortunately, this report has been
+
  kuri šiuo metu yra Krško. Deja, ši ataskaita buvo įvertinta kaip
  branded as less important, and leading personnel started to refer to
+
  mažiau svarbi, ir vadovaujantis personalas pradėjo remtis kitų
  reports of other organizations that have a different opinion about the
+
  organizacijų ataskaitomis, tokių, kurios turėjo kitokią nuomonę apie
  Libna fault and its potential activity. The idea of building the
+
  Libna tektoninį lūžį ir jo patencialų aktyvumą. Idėja pastatyti
  second reactor is, despite many arguments against it, still alive.
+
  antrąjį rektorių, nepaisant daugybės argumentų prieš, vis dar gyva.  
 
   
 
   
  More information:
+
  Daugiau informacijos:
 
  http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/
 
  http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  18. Czech Republic: ČEZ wants to rob the citizens
+
  18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  The Czech energy monopoly ČEZ wants state guaranteed feed-in tariffs
+
  Čekų energijos monopolininkai ČEZ nori valstybės garantuotų supirkimo
  in order to start the construction of two new reactors in Temelín NPP.
+
  tarifų siekdami pradėti dviejų naujų reaktorių statybas Temelín'o AE.
  Ecological NGOs have stated, that this would be a robbery committed on
+
  Ekologiškos pakraipos NVO pareiškė, kad tai būtų energijos vartotojų
  energy consumers, who would have to pay 34 billion Euro during the
+
  apiplėšimas, kurie turėtų sumokėti 34 milijardus eurų numatomu naujų
  projected lifespan of the new reactors. This means, that the Czech
+
  reaktorių gyvavimo metu. Tai reiškia, kad Čekijos ekonomika prarastų
  economy would loose 680 million Euro every year due to new Temelín
+
  680 milijonų eurų kiekvienais metais dėl naujųjų Temelín'o reaktorių.
  reactors. That such a plan would be an expensive failure is becoming
+
  Kad toks planas būtų brangi nesėkmė tampa taip akivaizdu, kad tai
  so obvious, that it is critised even by ČEZ's own shareholders. The
+
  kritikuojama net pačių ČEZ'o akcininkų. Faktas, kad net Čekijos
  fact that even the Czech environment minister, Tomáš Chalupa, is
+
  aplinkos ministras Tomáš Chalupa remia šią beprotybę, yra viena iš
  supportive of this madness, is one of the reasons he has been recently
+
  priežasčių kodėl jis buvo ne per seniausiai apdovanotas "Metų Ropák",
rewarded by the "Ropák of the year", a tradtional anti-ecological
+
tradiciniu anti-ekologiniu apdovanojimu.
award.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Daugiau skaitykite:
 
  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460
 
  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460
 
   
 
   
 
   
 
   
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  19. Atomic policies in selected European countries
+
  19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
  ---------------------------------------------------------------------
+
  ----------------------------------------------------------------------
  Some introductive articles on the atomic policies in certain countries
+
  Keletas pristatomųjų straipsnių apie branduolinę politiką tam tikrose
  have been published recently on our network's website connected to the
+
  šalyse neseniai buvo paskelbta mūsų tinklo internetinėje svetainėje.
  "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" project and in result of the
+
  Jie susiję su projektu "Atominės grėsmės Baltijos jūros regione" ir
  last year's anti-nuclear summer gathering in Germany. Those and some
+
  yra rezultatas pernai metų anti-atominio vasaros suvažiavimo
  more are compiled within the new booklet "Atomic Policies in Selected
+
Vokietijoje. Šie ir dar keli yra surinkti  naujame buklete
  European Countries". The booklet can be ordered for 5 EUR + shipment
+
  "Branduolinė politika atskirose Europos šalyse". Brošiūrą galima
  costs at "contact at nuclear-heritage.net".
+
  užsisakyti už 5 eurus + siuntimo išlaidos per
 +
  "contact (eta) nuclear-heritage.net".
 
   
 
   
  Finland:
+
  Latvija:
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia
 
   
 
   
  Germany:
+
  Lenkija:
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland
 
Latvia:
 
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia
 
 
   
 
   
  Lithuania:
+
  Lietuva:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania
 
   
 
   
  Poland:
+
  Suomija:
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland
 
   
 
   
  Sweden:
+
  Švedija:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden
 
   
 
   
 +
Vokietija:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany
 
   
 
   
---------------------------------------------------------------------
 
20. Sellafield Shut by Snow
 
---------------------------------------------------------------------
 
A broken pipe at Sellafield caused disruption to water supply on 22nd
 
March 2013. Sellafield quickly issued a statement to quash rumours
 
that the incident was affecting the whole site with workers needing
 
decontamination scrubs being held in decontamination units because
 
there was no water for showers, washing, toilets etc. This was denied
 
by Sellafield in a press statement.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  ----------------------------------------------------------------------
 +
20. Sellafield uždaryta sniego
 +
----------------------------------------------------------------------
 +
Sulūžęs vamzdis Sellafield'e sukėlė nuotėkį į vandens atsargas 2013
 +
metų kovo 22 dieną. Sellafield'as greitai išleido pareiškimą
 +
nuslopinti paskaloms, kad incidentas įtakojo visą infrastruktūrą su
 +
darbininkais, kuriems reikėjo dezaktyvavimo aprangą laikyti
 +
nukenksminimo blokuose, nes nebuvo vandens dušams, plovimui, tualetams
 +
ir pan. Tai buvo paneigta Sellafield'o pranešime spaudai.
 +
 +
Daugiau skaitykite:
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/
 
   
 
   
  Spike in Radiation - UK monitoring graphs show increases in radiation
+
  Radiacijos lygio šuolis - Jungtinės Karalystės monitoringo grafikai
  at time of Sellafield emergency... some monitoring graphs are switched
+
  rodo radiacijos padidėjimus Sellafield'o avarijos metu... kai kurie
  off:
+
  stebėjimo grafai yra išjungti:
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/
 
  http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/
 
   
 
   

Revision as of 19:28, 27 May 2013


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews #9 - Anti-Atominės Informacijos Tarnyba   *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Lithuanian, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Lithuanian!

----------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
----------------------------------------------------------------------
Tai yra gan nepaprastas rinkinys naujienų, kurias mes gavome šiam
NukeNews leidiniui. Iš viso tai 27 žinutės iš Australijos, Austrijos,
Kanados, Čekijos respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos,
Lenkijos, Rusijos, Slovėnijos, Tanzanijos, Jungtinės Karalystės, JAV,
taip pat iš mūsų tinklo pranešimų apie akcijas, kampanijas, atominę
politiką ir kitas veiklas. Esminis straipsnis sudaro įspūdį apie
urano pramonės elgesį Tanzanijoje ir kaip žmonės iškenčia jos
projektus. Kita tema, aprašyta keliuose straipsniuose, yra apie
siūlomą statyti Kaliningrado AE prie Baltijos jūros, ir protestus
prieš tai.

Smagaus skaitymo. Siūlome patiems taip pat papasakoti mums apie savo
projektus ir akcijas kitame leidinyje! Daugiau informacijos laiško
pabaigoje...


----------------------------------------------------------------------
Einamojo NukeNews leidinio #9 struktūra
----------------------------------------------------------------------
0. Įžanga
1. Walkatjurra Walkabout
2. Kampanija, palaikanti San Onofre AE jau įkaitusi keliuose
  frontuose
3. Teismo sprendimas: dalinis Talvivaara eksploatacijos draudimas
4. Naujas išsiliejimas Talvivaara kasykloje
5. "Uranium action camp" Suomijoje, šalia Talvivaara'os nelaimės
  vietos
6. Kartu prieš Atomą
7. Trumpas Černobylio dienos pranešimas iš Lenkijos
8. Prisiminkime Černobylį - airių princesė: St Bega ir Sellafield'o
  urano perdirbimo stotis
9. Černobylio projektas: Unikalus nuotraukų albumas pamirštoms
  Černobylio branduolinės katastrofos aukoms
10. Černobylio dienos demonstracijos Vokietijoje
11. Įgriuvęs stogas Černobylio AE - pateikimas žiniasklaidoje ir
  analizė
12. Keletas naujienų apie anti-atominę kovą Jungtinėje Karalystėje
13. Peticija internete dėl Europos piliečių pastovaus sveikatos
  draudimo dėl atominių reaktorių
14. Jokio Société Générale finansavimo aukštos rizikos reaktoriams
  Kaliningrade!
15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
  būti užbaigta nedelsiant
16. Tinklo būstinė ieško savanorių
17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
20. Sellafield uždaryta sniego
21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
  nuclear waste storage program
23. Did Comic Art Save Cumbria from the Nuclear Dump?
24. Still not loving nuclear waste! - Free Republic of Wendland as
  stakeholder against final deposit law
25. "Sortir du nucléaire" launches new campaign on nuclear fuel chain
26. Indigenous protests against uranium mining, nuclear waste dumping
  and industrial abuse in Saskatchewan, Canada
27. Environmental scandal at uranium exploration project in Bahi,
  Tanzania
28. Upcoming events
29. About NukeNews


-----------------------------------------------------------------------
1. Walkatjurra Walkabout
-----------------------------------------------------------------------
Walkatjurra Walkabout numatoma 2013 metų gegužės 4-28 dienomis ir
atrodo ji bus netgi gausesnė nei pernai metų eisena.

Eisena ir toliau bus iškilmingas Wangkatja šalies minėjimas, jos
bendruomenės stiprybės paliudijimas, kovojusios daugiau nei
keturiasdešimt metų, kad sustabdytų urano kasybą Yeelirrie vietovėje
Australijoje, ir šanso susivienyti ir tęsti dalinimąsi pasišventimu
išlaikant ekologinę pusiausvyrą be atomo ateityje. Tai yra šansas iš
naujo susijungti su žeme, ir atgaivinti pėsčiųjų žygio už šalį
tradiciją.

Čia galite užsiregistruoti ir sudalyvauti žygyje:
http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=82b385d714&e=bcdd27812a


----------------------------------------------------------------------
2. Kampanija, palaikanti San Onofre AE jau įkaitusi keliuose
  frontuose
----------------------------------------------------------------------
Vis dar neaišku, kodėl galutinė ataskaita apie San Onofre
branduolinės jėgainės Los Andželo pietuose uždarymą, padaryta
Jungtinių Valstijų vyriausybės atskaitingumo tarnybos (GAO), nebuvo
publikuota, kuomet ji iš tiesų buvo laiku paruošta, 2013 metų kovo
11-ai dieną. Vietoj to ji buvo paskelbta sekančią dieną po
pagrindinio viešo susitikimo su Jungtinių Valstijų Branduolinio
reguliavimo komisija (NRC). Ataskaita, patvirtinta keturių Jungtinių
Valstijų senatorių, atskleidė keletą svarbių rūpesčių dėl
evakuacijos plano, labiausiai dėl ginčytinos plano apimties evakuoti
gyventojus tik kelias mylias tolyn nuo reaktorių, jei įvyktų
didesnis incidentas. NRC atsisako tvarkytis su taip vadinamais
"Šešėliniais Evakuotaisiais" - žmonėmis, kurie evakuojasi be
leidimo, teigdami, jog tik 20% visuomenės 10-15 mylių (23-30 km)
zonos ribose galėtų svarstyti apie išvykimą. Šie klausimai būtų
sukėlę visos didžiosios žiniasklaidos reakcijas regione. Vietoj šių
svarbių klausimų buvo išpopuliarintos žinios kad elektrinė iš naujo
paleidžiama. Po savaitės Los Andželo miestas balsavo vienbalsiai
prieš planus iš naujo paleisti elektrinę, nebent įvyktų pilni vieši
svarstymai.

NRC davė sutikimą žengti pirmyn su San Onofre antrojo bloko
paleidimu iš naujo 70% pilno pajėgumu kažkuriuo metu birželį, tik
keturioms valandoms praėjus po to, kai GAO ataskaita buvo išleista,
užglaistant ją kaip nesvarbią žinią. Visas regionas, daugiau nei 8
milijonai žmonių, buvo susirūpinę dėl gamyklos nuo tada, kai jos
visiškai nauji garo generatoriai sugedo praėjus mažiau nei dvejiems
metams po įrengimo. Srityje dažni žemės drebėjimai tektoninių lūžių
vietose, įskaitant San Andreas tektoninį lūžį, kuris yra apie 75
mylios nuo San Onofre'o, pietų Kalifornijoje, ir kuriame 150 metų
vėluoja stiprus žemės drebėjimas.


----------------------------------------------------------------------
3. Teismo sprendimas: dalinis Talvivaara eksploatacijos draudimas
----------------------------------------------------------------------
Vaasa'os Administracinis Teismas 2013 metų balandžio 2 dieną pateikė
tarpinį sprendimą dėl avarinio vandens nukreipimo, kurį pritaikė
Talvivaara kasykla, remdamasi Aplinkos apsaugos akto 62-uoju
straipsniu. Kasykla teigė, jog priverstinis nukreipimas yra
reikalingas siekiant įgauti kasyklos kontrolę. Kainuu ELY Centras
nutarė, kad nukreipimas buvo legalus. Administracinis teismas dabar
jau panaikino tą sprendimą ir išleido laikiną dalinį draudimą,
įsigaliojantį nedelsiant. Galutinis sprendimas bus priimtas vėliau.

Draudimas apriboja vandens kiekį, kuris gali būti nukreiptas į
pietus, iki 7% Kalliojoki upės vandens srauto. Tai yra maksimalus
kiekis, leidžiamas įprastinių aplinkosauginių leidimų. Taigi tai
suponuoja, jog nuo šiol vanduo viršijantis įprastus 1.3 milijonus
kubinių metrų negali būti išleidžiamas į pietus nuo kasyklos.

Visą istoriją skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Court_decision:_injunction_against_part_of_Talvivaara_operation


----------------------------------------------------------------------
4. Naujas išsiliejimas Talvivaara kasykloje
----------------------------------------------------------------------
Talvivaara'os nikelio ir urano kasykla Suomijoje patyrė dar vieną
nuotėkį išleisdami apie 7000 kubinių metrų panaudoto vandens per
valandą - iš viso apytikriai 350,000 kubinių metrų kaip teigiama
ištekėjo vien pirmąją dieną. Lapkričio mėnesį nuotėkis užteršė jau
pakankamai plačius plotus pelkių su tūkstančiais kubinių metrų
toksiško ir radioaktyvaus vandens iš kasyklos. Naujas nutekėjimas
prasidėjo balandžio 7-tosios naktį. Kaip ir prieš tai, bendrovė
sumenkina problemą: Harri Natunen, Talvivaara'os gamybos vadovas,
tvirtino, kad naujasis nuotėkis nėra toks rimtas kaip tas, kuris
sustabdė gamybą lapkričio mėnesį.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
5. "Uranium action camp" Suomijoje, šalia Talvivaara'os nelaimės
  vietos
----------------------------------------------------------------------
Katastrofiškas fiasko Talvivaara'os kasykloje nėra reta išimtis, bet
įprastas dalykas bet kur, kur tik tai veikia didelės kasyklų
korporacijos. Užterštas gruntinis vanduo iki šiol buvo kaina
aplinkinėms vietovėms už kiekvieną urano kasyklą pasaulyje. Suomijoje
ir Švedijoje yra daugybė projektų vykdomų milžiniškoms kasykloms
atidaryti.

Palaikymas aplinkos gyvenama reikalauja ryžtingo pasipriešinimo.
Prisijunkite prie mūsų pasidalinti reikiamomis žiniomis ir įgūdžiais,
ir veikti! Stovykla yra apie 30 kilometrų nuo Talvivaara kasyklos. Per
pirmąją stovyklos savaitę mes pasidalinsime informacija apie kasybos
situaciją šiaurėje, ir skirtingais įgūdžiais ir taktikomis atviroms
tiesioginėms akcijoms. Šie įgūdžiai bus panaudoti antrąją savaitę.
Pasiūlykite savo programą! Stovykla vyks saviorganizuotai, t.y.
tikimasi aktyvumo iš pačių dalyvių, ir taip pat dalyvavimo stovyklos
organizavimo veikloje jos metu. Išlaidoms padengti mes prašome
dalyvavimo mokesčio 5-10 eurų už dieną, tačiau atsižvelgiame į žmogaus
asmeninę finansinę situaciją. Atvežimas iš lengviau pasiekiamų vietų
bus kiek įmanoma suorganizuotas, taigi prašome pranešti, jei norėsite
kad pavežėtume, taip pat ir bet kokius kitokius asmeninius poreikius,
kaip alergijos ir panašiai, kai pranešite apie savo dalyvavimą adresu
turva(eta)riseup.net. Jei tik įmanoma, praneškite iki birželio 10
dienos!

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site


----------------------------------------------------------------------
6. Kartu prieš Atomą
----------------------------------------------------------------------
2013 metų gegužės 30 - birželio 1 dienomis, tarptautinė
anti-atomininkų konferencija vyks Vienoje ir prie Zwentendorf'o,
vietos vienintelės Austrijos atominės elektrinės (sustabdytos
visuomenės spaudimo dėka). Pakviesti anti-atominio judėjimo
aktyvistai, ekspertai ir kampanijų dalyviai iš visos Europos, kurie
yra suinteresuoti pasidalinti tiek savo įgūdžiais ir patirtimi, tiek
operatyviu mąstymu atominės energijos klausimais.

Šia konferencija tikimasi pradėti kasmetinį tokio tipo renginį
anti-atominės veiklos nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje
sustiprinimui. Pirmosios pusantros dienos vyks Vienoje, o paskutinė
diena bus buvusios Zwentendorf AE vietoje. Tuo pačiu metu ten vyks ir
"TOMORROW FESTIVAL", ir suteiks galimybę praktinių gebėjimų lavinimui
(pvz. žiniasklaidoje, minios finansavime, laipiojime, radiacijos
matavime ir duomenų interpretavime), taip pat ir teoriniui
"žinau-kaip" aktyvizmui. Išlaidos konferencijos metu bus padegtos
organizatorių; žmonės, kurie negali sau leisti išlaidų kelionei, taip
pat gali prašyti paramos.

Daugiau skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna


----------------------------------------------------------------------
7. Trumpas Černobylio dienos pranešimas iš Lenkijos
----------------------------------------------------------------------
Tai buvo įtempta savaitė. Mes turėjome tris Černobylio katastrofos
gelbėjimo darbų dalyvius savaitės ilgumo konferencijų ir susitikimų
serijoje. Dalyvavo Volodymir Volchenko, vienintelis vis dar gyvas iš
savo brigados, dirbusios du su puse mėnesio Černobylio zonoje.
Geriausi buvo susitikimai kolegijose ir su studentais Varšuvos
Universitete. Volodymir'as sakė, jog Ukrainos vyriausybė planuoja
pastatyti 7 naujas atomines elektrines.

Mes planuojame rengti radioaktyvaus transportavimo blokadas. Kaip
sužinoti kur jis vyks?


----------------------------------------------------------------------
8. Prisiminkime Černobylį - airių princesė: St Bega ir Sellafield'o
  urano perdirbimo stotis
----------------------------------------------------------------------
Balandžio 27 dieną, "Radiation Free Lakeland" ir "3 Weeks to Save the
Lakes" pažymėjo Černobylio metines St Bees kaimelyje. St Bees buvo
pavadintas pagal airių princesę, kuri išsilaipino nuostabioje vakarų
Cumbrian pakrantėje apie 900 mūsų eros metais. Iš kiek lažinamės, kad
St Bega prisijugtų prie 1.3 milijono namų ūkių Airijoje siekiančių
pabaigti nelegalų ir amoralų radioaktyvų Airijos jūros nuodijimą dėl
urano perdirbimo Sellafield'e?

Daugiau skaitykite:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/28/the-irish-princess-st-bega-and-sellafield-reprocessing/
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/04/18/stop-dumping-radioactive-waste-in-cumbrian-seas/


----------------------------------------------------------------------
9. Černobylio projektas: Unikalus nuotraukų albumas pamirštoms
  Černobylio branduolinės katastrofos aukoms
----------------------------------------------------------------------
"Černobylio projektas" kūrybiškai dokumentuoja ilgalaikius Černobylio
branduolinės katastrofos efektus unikaliame fotoalbume. Pagrindinis
tikslas yra parodyti atominės katastrofos poveikį ir pailiustruoti,
ką branduolinė energija žmogaus rankose gali padaryti. Paveikslėliai
kalbės patys už save. Fotografuotos temos įtrauks apleistus miestus,
griūnančius namus, išgyvenusiuos katastrofą ir gyvenančius ant
užteršto dirvožemio, aukas kurios susirgo.

Šiuo metu, knygos autoriai bendrauja su vietiniais žmonėmis, įskaitant
išgyvenusiuo Černobylio zonoje. Jie dirba, kad gautų interviu su
išlikusiaisiais "su istorija" ir planuoja kelionę į Baltarusiją kad
aplankyti aukas, ligonines ir pan. Knyga turėtų padėti žmonėms
suvokti, kad atominė energija nėra geriausias pasirinkimas ir yra
gausu puikių, išties išlaikančių ekologinę pusiausvyrą alternatyvų.

Per minios finansavimą ir fotoknygos pardavimą, komanda tikisi
padengti projekto sąnaudas. Sužinokite daugiau:
http://www.chernobylwitness.com


----------------------------------------------------------------------
10. Černobylio dienos demonstracijos Vokietijoje
----------------------------------------------------------------------
Sekmadienį, 2013 metų balandžio 21-ą dieną, apie 1000 žmonių pasekė
kvietimą protestui ir kultūriniam įvykiui 27-tųjų Černobylio
katastrofos metinių proga aplink griovį, saugantį paskutinę veikiančią
AE Brokdorf'e, Schleswig-Holstein federacinėje valstijoje,
Vokietijoje. Su taikia atmosfera lyg folkloro festivalyje, dalyvaujant
daugybei šeimų su vaikais - tai buvo daugiau susibūrimas gerai žinomų
veidų, nei atominės pramonės ataka. Tuo pačiu metu apie 2500
protestuotojų ėjo į Grafenrheinfeld'o AE esančią Vokietijos pietuose.
Grohnde AE vartai buvo užblokuoti prisirakinusių aktyvistų,
protestuojančių prieš taikymą ypatingai pavojingų MOX (mišraus
radioaktyvaus oksido) kuro elementų, kurie buvo pristatyti pernai
metais ir palydėti galingų protestų.

Susitelkimui Vokietijos aplinkos apsaugos grupė "Robin Wood" surengė
trijų savaičių prieš T-Day laipiojimo-akcijų-turą per šiaurinę
Vokietiją. Tarp medžių, žibintų stulpų ar vėliavų stiebų mes padėjome
"banerius" dėl evakuacijos srities po incidento Brokdorf'o AE ir
išplatinome lankstinukus.

Daugiau skaitykite:
http://www.robinwood.de/wordpress/blog/aktion/2013/04/antiatom-infotour-geht-weiter/


----------------------------------------------------------------------
11. Įgriuvęs stogas Černobylio AE - pateikimas žiniasklaidoje ir
  analizė
----------------------------------------------------------------------
Kaip atskleidė naujausios dviejų komisijų, tyrusių incidentą išvados,
greičiau jau "susidėjus neigiamoms aplinkybėms", nei dėl per didelio
iškritusio sniego kiekio vasario 12 dieną dalinai įgriuvo siena ir
stogas liūdnai pagarsėjusiame Černobylio jėgainės ketvirtajame bloke.
Pažymėtina, kad rizika betoninėms plokštėms sugriūti ant reaktoriaus
salių kituose trijuose blokuose buvo aptarta tik viena diena anksčiau,
vasario 11 dieną Slavutičyje, Ukrainoje. O Rusija turi tris stotis,
eksploatuojančias Černobylio tipo reaktorius, RBMK-1000s – visi trys
panašaus ar dar senesnio amžiaus ir vis dar veikiantys. Kaip labai
Rusija turėtų būti susirūpinusi dėl savo senų gamyklų saugumo?

http://www.bellona.org/articles/articles_2013/chernobyl_roof_collapse_report


----------------------------------------------------------------------
12. Keletas naujienų apie anti-atominę kovą Jungtinėje Karalystėje
----------------------------------------------------------------------
Pas mus buvo ramu. Rankos lenkimas tarp EDF ir vyriausybės dėl
sutartinės elektros kainos tęsėsi. EDF nori gal 100 svarų už MWh su
garantija 40-čiai metų, o finansų ministerija - apie 80 svarų. EDF
reikalauja 100 svarų už MWh, dvigubai dabartinei didmenininkų elektros
kainai, nustatytai 40-čiai metų, kai pakrantės vėjo energija šiuo metu
kainuoja 80 svarų už MWh. Kas šiek tiek sudėtinga vyriausybei, kai jie
prižadėjo nesubsidijuoti naujų atominės energetikos projektų. Galbūt
kaip dalį manevro, EDF atleido apie 20% savo darbo jėgos Hinkley Point
AE, kur jie pradėjo dalį statybų.

Mes, londoniečiai, išdalinome 400 lankstinukų darbininkams,
įeinantiems į finansų ministeriją 8 valandą ryto, balandžio viduryje.
Bandėme tai padaryti tiek gudrumu, tiek ir faktais (Vaterlo mūšis ir
panašiai). Bet prakišti 400 lankstinukų į finansų ministerijos pastatą
buvo gerai. Žmonės, vėliau išeinantys parūkyti, sakė, kad jiems tai
visai patiko.. Mes įtraukėme savo antrąjį atnaujinimą apie Fukušimą,
kurio buvome atspausdinę 5,000 vienetų, taip pat ir Japoniškai, ir
tuos lankstinukus mes dalinome nuo 9 iki 13 valandos Japonijos
ambasados prieigose kiekvieną penktadienį. Apie 400 jų išdalinama
kiekvieną savaitę.

Pagrindinis straipsnis dėl EDF AE ginčo:
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/23/edf-energy-nuclear-power-station

Kasdieninės Jungtinės karalystės atominės naujienos:
http://www.no2nuclearpower.org.uk


----------------------------------------------------------------------
13. Peticija internete dėl Europos piliečių pastovaus sveikatos
  draudimo dėl atominių reaktorių
----------------------------------------------------------------------
Šios iniciatyvos, koordinuojamos austrų NVO “Atomstopp”, tikslas yra
surinkti parašus iki 2013 metų liepos mėnesio pabaigos dėl Europos
piliečių apdraudimo dėl atominių reaktorių. Parašais kreipiamasi į
atsakingą Europos sąjungos komitetą peticijoms. Iš vienos pusės yra
problema, kad atsakomybės ribos kiekvienoje šalyje smarkiai skiriasi
ir kita vertus įsipareigojimų ribos yra visiškai nepakankamos,
ypatingai Prancūzijoje, kuri yra ekstremaliausias ypatingai žemų
apribojimų pavyzdys.

Čia galite pasirašyti peticiją ir rasti daugiau informacijos:
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-europaweit-einheitliche-haftpflichtversicherung-fuer-atomreaktoren


----------------------------------------------------------------------
14. Jokio Société Générale finansavimo aukštos rizikos reaktoriams
  Kaliningrade!
----------------------------------------------------------------------
Nuo balandžio 26 dienos, Vokietijos urgewald NVO kviečia protestuoti
prieš Prancūzijos banką Société Générale, kuris numato finansuoti
turbinas planuojamai Baltijos AE, Rusijos anklave Kaliningrade.
Baltijos AE projektas yra lydimas milžiniškų pavojų, pavyzdžiui,
nebuvo jokios seisminės rizikos analizės toje vietovėje, taip pat
Rosatom, kompanija, besiruošianti statyti Baltic AE, nepristatė
radioaktyvių atliekų tvarkymo plano. Be to, Rosatom tikisi, kad net
rimtos avarijos padariniai apsiribotų reaktorių zona – taigi nėra
jokių evakuacijos planų ten gyvenantiems žmonėms.

Finansuodama didelę dalį šito projekto eksporto kreditais, Société
Générale remia tokią korupciją ir paprasčiausiai provokuoja dar vieną
didelę nelaimę, kokia nutiko Černobylyje. Štai kodėl mes prašome
Société Générale pasitraukti iš šio pavojingo sandėrio, lygiai taip
pat kaip padarė HypoVereinsbank, BNP Paribas ir Credite Agricole. Mes
tikimės kad Société Générale apsispręs dėl šio reikalo vėlai birželį
- iki tada laukiame Jūsų paramos telefono skambučiais ir
elektroniniais laiškais Société Générale bankui, informuojančiais
juos apie visus pavojus, susijusius su Baltijos AE, ir prašančius
atsisakyti juos finansuoti.

Daugiau skaitykite:
http://urgewald.org/artikel/russischdeutscher-atomprotest-zum


----------------------------------------------------------------------
15. Atominė elektrinė šalia Kaliningrado - gėdinga istorija, kuri turi
  būti užbaigta nedelsiant
----------------------------------------------------------------------
Pirmą kartą Rusijos istorijoje nacionalinė atominė korporacija
"Rosatom" bando statyti atominius reaktorius ne energijos aprūpinimui
šalies viduje, bet eksportui į užsienio šalis. Tai yra Baltijos
atominės elektrinės precedentas Kaliningrado regione, kuris yra labai
arti Europos sąjungos narės Lietuvos, prieštaraujančios šiam projektui,
sienos.

Energijos poreikis Kaliningrade šiuo metu (2013 metų pavasarį)
padengiamas šimtu procentų. Taip yra dėl naujos gamtinių dujų
elektrinės, pastatytos tik prieš du metus. Ir neturėtų stebinti, kad
Kaliningrado gyventojai paprieštaravo šiai atominei. Jeigu ji būtų
pastatyta, atominė elektrinė šalia Kaliningrado įstumtų žmones į
naujos Fukušimos pavojų, ir, be to, gamintų radioaktyvias atliekas,
kurios bus pavojingos ateinančius milijoną metų. O pinigai eitų į
atominės pramonės kišenes.

Nuo 1990 metų, branduolinė pramonė bandė prastumti naujos atominės
elektrinės idėją Kaliningrade mažiausiai tris kartus. Tačiau kiekvieną
kartą vietinė valdžia priešinosi branduoliniam vystymuisi. Šitas
požiūris pasikeitė po to, kai federalinė vyriausybė Maskvoje pristatė
politinę reformą. Maskva pradėjo skirti naujus valdytojus prezidento
sprendimu, o ne išrinktus viešuose rinkimuose. Ir pirmasis valdytojas,
kuris atvyko iš Maskvos vadovauti Kaliningradui - Georgy Boos -
greitai nusprendė statyti naują atominę elektrinę. Po trejų metų jis
buvo atleistas po didžiausių politinių protestų per pastaruosius 20
metų Kaliningrade.

Visą istoriją skaitykite:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_plant_near_Kaliningrad_%E2%80%93_bad_story_that_must_be_ended_immediately


----------------------------------------------------------------------
16. Tinklo būstinė ieško savanorių
----------------------------------------------------------------------
Nuo rugsėjo mėnesio mes ieškome įvairiataučių savanorių padėti tinklo
ofise Döbeln'e, vidurio Saksonijoje. Žmonės, susidomėję padėti
sujungti aktyvistus vienus su kitais ar su tam tikrų sričių
ekspertais, paremti tinklo suvažiavimus juos organizuojant, ir
koordinuoti pasiekiamos medžiagos vertimą, yra laukiami praleisti tam
tikrą laiką projekto name. Jūs galite savanoriauti nuo vieno mėnesio
iki pusės metų, kuklus būstas ir maistas bus suteiktas. Jūs padėsite
paruošti informaciją atominiais klausimais ir palaikyti besidominčius
žmones informuotus laiku.

Jeigu jus domina, parašykite iki 2013 metų birželio 30-tos dienos,
"office at nuclear-heritage.net"!

Daugiau informacijos:
http://office.Nuclear-Heritage.NET


----------------------------------------------------------------------
17. IRSN ataskaita paskelbė Krško vietovę netinkama atominei
  elektrinei dėl žemės drebėjimo rizikos
----------------------------------------------------------------------
Prancūzijos instituto radiologinei apsaugai ir branduolinei saugai
(IRSN) pranešimas nurodo, jog Krško vietovė Slovėnijoje yra netinkama
statyti antrąjam Krško atominės elektrinės reaktoriui. To priežastis
yra tai, kad Libna tektoninis lūžis gali būti vis dar aktyvus ir todėl
čia egzistuoja galimo žemės drebėjimo rizika. Tai gali turėti poveikį
veikiančiai atominei elektrinei. Libna tektoninis lūžis yra tik kelis
šimtus metrų nutolęs nuo numatomos Krško 2 elektrinės vietos, kuri yra
netoli Krško 1.

Iš to galima daryti išvadą, kad jei vieta nėra tinkama naujai,
moderniai atominei elektrinei dėl seisminio pavojaus, taigi ji taip
pat neabejotinai nėra tinkama 30-ties metų senumo atominei elektrinei,
kuri šiuo metu yra Krško. Deja, ši ataskaita buvo įvertinta kaip
mažiau svarbi, ir vadovaujantis personalas pradėjo remtis kitų
organizacijų ataskaitomis, tokių, kurios turėjo kitokią nuomonę apie
Libna tektoninį lūžį ir jo patencialų aktyvumą. Idėja pastatyti
antrąjį rektorių, nepaisant daugybės argumentų prieš, vis dar gyva. 

Daugiau informacijos:
http://www.ursjv.gov.si/si/info/novica/article/4597/5735/b59f6ae1b52b804f4376d3e3298a1bfe/


----------------------------------------------------------------------
18. Čekijos respublika: ČEZ nori apvogti piliečius
----------------------------------------------------------------------
Čekų energijos monopolininkai ČEZ nori valstybės garantuotų supirkimo
tarifų siekdami pradėti dviejų naujų reaktorių statybas Temelín'o AE.
Ekologiškos pakraipos NVO pareiškė, kad tai būtų energijos vartotojų
apiplėšimas, kurie turėtų sumokėti 34 milijardus eurų numatomu naujų
reaktorių gyvavimo metu. Tai reiškia, kad Čekijos ekonomika prarastų
680 milijonų eurų kiekvienais metais dėl naujųjų Temelín'o reaktorių.
Kad toks planas būtų brangi nesėkmė tampa taip akivaizdu, kad tai
kritikuojama net pačių ČEZ'o akcininkų. Faktas, kad net Čekijos
aplinkos ministras Tomáš Chalupa remia šią beprotybę, yra viena iš
priežasčių kodėl jis buvo ne per seniausiai apdovanotas "Metų Ropák",
tradiciniu anti-ekologiniu apdovanojimu.

Daugiau skaitykite:
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/garantovane-ceny-pro-temelin-by-prisly-na-850-miliard-varuji-ekologove-973460


----------------------------------------------------------------------
19. Branduolinė politika kai kuriose Europos šalyse
----------------------------------------------------------------------
Keletas pristatomųjų straipsnių apie branduolinę politiką tam tikrose
šalyse neseniai buvo paskelbta mūsų tinklo internetinėje svetainėje.
Jie susiję su projektu "Atominės grėsmės Baltijos jūros regione" ir
yra rezultatas pernai metų anti-atominio vasaros suvažiavimo
Vokietijoje. Šie ir dar keli yra surinkti naujame buklete
"Branduolinė politika atskirose Europos šalyse". Brošiūrą galima
užsisakyti už 5 eurus + siuntimo išlaidos per
"contact (eta) nuclear-heritage.net".

Latvija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Latvia

Lenkija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Poland

Lietuva:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Lithuania

Suomija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Finland

Švedija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Sweden

Vokietija:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Policy_in_Germany


----------------------------------------------------------------------
20. Sellafield uždaryta sniego
----------------------------------------------------------------------
Sulūžęs vamzdis Sellafield'e sukėlė nuotėkį į vandens atsargas 2013
metų kovo 22 dieną. Sellafield'as greitai išleido pareiškimą
nuslopinti paskaloms, kad incidentas įtakojo visą infrastruktūrą su
darbininkais, kuriems reikėjo dezaktyvavimo aprangą laikyti
nukenksminimo blokuose, nes nebuvo vandens dušams, plovimui, tualetams
ir pan. Tai buvo paneigta Sellafield'o pranešime spaudai.

Daugiau skaitykite:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/

Radiacijos lygio šuolis - Jungtinės Karalystės monitoringo grafikai
rodo radiacijos padidėjimus Sellafield'o avarijos metu... kai kurie
stebėjimo grafai yra išjungti:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/23/breaking-sellafield-the-bbc-and-eurdep-lie-to-cover-up-contamination-incident-irish-coast-hit/


---------------------------------------------------------------------
21. Argumentation help: Why to Protest Nuclear Industry?
---------------------------------------------------------------------
A webpage on the Nuclear Heritage Network is providing a collection of
arguments against atomic power for anti-nuclear activists to be used
in leaflets, for discussions in public, and for background
information. A part of this was provided by Jim McCluskey, British
author of "The Nuclear Threat".

You are welcome to use this page, to add further arguments, to comment
or to provide additional resources.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Threats


---------------------------------------------------------------------
22. Czech Republic: State Office of Nuclear Safety critical to the
  nuclear waste storage program
---------------------------------------------------------------------
The State Office for Nuclear Safety (SÚJB) expressed its high concern
about the final nuclear waste storage program, maintained by the
Radioactive Waste Storage Administration (SÚRAO). In its annual report
for 2012, SÚJB states, that the current approach of SÚRAO in the
process of finding a suitable location for the first Czech final
storage is unsatisfactory. Shall it continue this way, SÚJB threatens
not to permit final storage location in 2025. This only underlines the
tension, which has been growing steadily in the recent months.
Villages in the seven locations considered for the storage have been
protesting the practice of SÚRAO, which has started preparing
geological surveys at the sites, after promising repeatedly not to do
anything, without a clear consent of the local population.

Source:
http://temelin.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=300:bezpecnost-hledani-uloziste&catid=48:radioaktivni-odpady&Itemid=94


---------------------------------------------------------------------
23. Did Comic Art Save Cumbria from the Nuclear Dump?
---------------------------------------------------------------------
No of course not but it may have played a small part in waking Cumbria
County Council up to the reality behind decades of pro nuke
propaganda and nuke industry spin. Earlier this year, Cumbria county
council woke up to the reality behind decades of government propaganda
and nuclear industry spin and rejected a plan to bury radioactive
waste in England’s Lake District.

Learn more:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/03/22/did-comic-art-save-cumbria-from-the-nuclear-dump/


---------------------------------------------------------------------
24. Still not loving nuclear waste! - Free Republic of Wendland as
  stakeholder against final deposit law
---------------------------------------------------------------------
What is the difference between a political almost-all-party-consensus
and a social consensus? It's worlds between it! The German federal
government started a legislative process to store high radioactive
nuclear waste. This law won't solve any problem! What we need is a
discussion through the whole country, a new start without
determination (for example of Gorleben as site), independent science
and a commission before legislation, not afterwards.

Our role? As the very best specialists, telling the insights. Being
the best critics. Showing no-gos. And of course, organizing publicity
and collecting, connecting, raising resistance.

Please sign the petition "Nuclear waste alert"! We are looking forward
to three events: June 10th at Magdeburg: trial against 4 people who
were part of the Berlin Treck in 2009. We are escorting our comrades –
hopefully with a small & beautiful treck, starting June 8th. Mid of
May: our colleague from Tanzania, Anthony Lyamunda is visiting our
region. Anthony is active against uranium mining. Beginning of June:
our colleagues from Japan are visiting us. Tigerman (Doro-chiba
railway workers trade union) and Yosuke Oda (Nazen network against
nuclear, 700 groups) will be here for networking towards a nuke free
world, an evening event, visiting the Gorleben salt mine and meeting
activists.

For further information visit following websites:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/petition
http://www.contratom.de
http://www.kerstinrudek.de


---------------------------------------------------------------------
25. "Sortir du nucléaire" launches new campaign on nuclear fuel chain
---------------------------------------------------------------------
Just during the 27th Chernobyl anniversary, the French antinuclear
network "Sortir du nucléaire" launched a new national campaign on the
nuclear fuel chain.

For most people, nuclear risk means an accident at a nuclear power
plant. But very few people know about the many pollutions, risks,
waste production and dangerous nuclear material transports that happen
at each step of the nuclear chain, from uranium mining to
reprocessing. A small video describes all these steps and proposes to
act to break this nuclear chain:
https://www.youtube.com/watch?v=IwqSgjxeTFQ

Three days of action are organized at the end of April to highlight
the "uranium road", with actions near facilities in the Rhône Valley
and on the regional railways often taken by nuclear transports around
Paris. In July, an international walk against uranium and for peace
will take place in the Rhône Valley with the participation of some
Aborigines people from Australia. It will start in Narbonne, where the
yellow cake arrives and stop near all the facilities where uranium is
enriched, transformed into pellets and burned in reactors.
More information:
http://sdn49.hautetfort.com/media/01/00/120369027.pdf

You can find all the information about the campaign on the website:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes


---------------------------------------------------------------------
26. Indigenous protests against uranium mining, nuclear waste dumping
  and industrial abuse in Saskatchewan, Canada
---------------------------------------------------------------------
The Jan 5th Idle No More rally in Buffalo Narrows was a powerful
introduction of INM into northern Saskatchewan. It was attended by
over 200 people of all ages, mostly Metis & First Nations. There were
several speakers addressing, besides other topics, the uranium mining
support contract between Cameco, Areva and the Community of Pinehouse,
the plans to set up a nuclear waste dump in Saskatchewan, and other
industrial abuse on First Nations' territory. The rights of our future
generations to clean water was an overall theme repeatedly emphasized
throughout this event.

How can we as people develop our self esteem and contribute to shaping
the wellbeing of our society when we're pushed back down to struggling
for out basic human right to clean water? It was postulated that the
reason government and industry are determined to keep Indigenous
peoples down is because "they are afraid of us, afraid of our
potential once we reach our self-actualization". The rights of the
people to self-determination, and to stop industry and government's
suppression of that right is what Idle No More is attempting to
establish.

The rally moved outdoors for a peaceful march through Buffalo Narrows,
including many vehicles carrying Elders who wanted to participate but
could not walk. A megaphone broadcast several voices throughout the
walk, rallying the people with cries of, "We are proud to be United!",
"We do this for our children!", and "We are Idle No More!",
progressing through every community in northern Saskatchewan. The
march concluded with a Round Dance on the highway in front of the
Lakeview Complex, once again supported by the beautiful prayer songs
of the Buffalo River Dene Drummers and Singers.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Indigenous_protests_against_uranium_mining,_nuclear_waste_dumping_and_industrial_abuse_in_Saskatchewan,_Canada


---------------------------------------------------------------------
27. Environmental scandal at uranium exploration project in Bahi,
  Tanzania
---------------------------------------------------------------------
For more than five years, a number of foreign companies has
intensively explored potential uranium reservoirs in different parts
of Tanzania. Recently, a mining licence has been issued for the Mkuju
River Project, partly owned by ARMZ, Russia. For this project the
borders of the UNESCO protected world heritage Selous Park has been
accepted by the WHC. Also concerned are the wetlands in a hollow
without outlet in Bahi in Central Tanzania, some 50 km west of the
capital Dodoma. For the inhabitants of this otherwise semiarid region
it is of big important for growing rice, fishing, grazing, manual salt
production in small amount, etc.

From the very beginning, the exploration was forced by high
governmental levels, particularly by the Ministry of Mining. The
inhabitants or their rights were not respected. Even the simplest
security measures as filling up the exploration dikes were not brought
into action. As far as we know, there was also no monitoring of
possible releases of radioactivity for instance by the TAEC Tanzania
Atomic Energy Commission or of other dangerous materials like heavy
metals.

The residents of the village expressed their objection of the uranium
mining plans in several gatherings and with the collection of
signatures, because they fear the destruction of their natural
resources.

In the end of 2012, several companies - Mantra Resources,
International Gold Mining, Tanzoz, and the specialized US drilling
company Layne - against the citizens' volition executed an intensive
drilling programme on the territory of the villages Bahi Makulu and
Illindi. In Bahi Makulu, particularly an area called Mashamba Mapya
("new field") was concerned. It had been prepared for growing rice
only five years before.

Since the rains starting in December 2012, an accumulated number of
health problems is appearing with people having contact with the water
from the concerned area.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Environmental_scandal_at_uranium_exploration_project_in_Bahi,_Tanzania


---------------------------------------------------------------------
28. Upcoming events
---------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Upcoming_events


04/05/13-28/05/13: Walkatjurra Walkabout 2013 against uranium mining
          from Yeelirree to Leonora (AUS)
29/05/13-04/06/13: 3rd International Uranium Film Festival for a
          Global Nuclear-Free Future in Rio de Janeiro (BR)
30/05/13-01/06/13: Together against Nuclear - International Conference
          2013 in Vienna (A)
08/06/13-15/06/13: Emergency Management Action Days (D)
from 18/06/13:   Uranium action camp in Finland near the Talvivaara
          disaster site (FIN)
12/06/13-15/06/13: Uranium Exposium in Saskatoon, Saskatchewan (CDN)
summer 2013:    Walk For A Nuclear Free Future from Minnesota to
          Buffalo (USA)
28/06/13-30/06/13: Bike tour to Grohnde NPP (D)
03/07/13-09/07/13: "Atomic Threats In The Baltic Sea Region" project
          meeting in Döbeln (D)
19/07/13-27/07/13: Anti-nuclear camp in the Münsterland region (D)
21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Energiekämpfe in Bewegung
          bringen!" action bike tour starting in Leipzig (D)
06/08/13-09/08/13: Joint Anglo-French Fast Action Against Nuclear
          Weapons 2013 at the Burghfield nuclear base (UK)
          and at the Eiffel Tower in Paris (F)
31/08/13 at 11 AM: Nuclear waste conference in Kassel (D)
14/10/13-16/10/13: European Commission EURADWASTE '13 conference in
          Vilnius (LT)
11/11/13-13/11/13: InSOTEC second Stakeholder Seminar in Berlin (D)
12/12/2013:    Global Action Day Against Nuclear Power 2013
01/08/14-01/09/14: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/Intl_Uranium_Film_Festival_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Together_against_Nuclear_-_International_Conference_2013_in_Vienna
http://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/katastrophenschutz
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Uranium_action_camp_in_Finland_near_the_Talvivaara_disaster_site
https://sites.google.com/site/cleangreensaskca/Home/huesss-campaign/Uranium%20Exposium.jpg?attredirects=0
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Minnesota-Buffalo
http://www.grohnde-kampagne.de
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Atomic_Threats_Around_the_Baltic_Sea_book_project
http://antiatomcamp.nirgendwo.info
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://www.atommuellkonferenz.de
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


---------------------------------------------------------------------
29. About NukeNews
---------------------------------------------------------------------
The NukeNews are a multilingual newsletter system of the Nuclear
Heritage Network and are supposed to reflect the activities, topics
and struggles of anti-nuclear activists connected through this
international community. The messages are written and translated by
activists, additionally to their usual anti-nuclear activities. No
one is paid for that work, as we want to provide resources like this
information system to the anti-nuclear struggle as independent as
possible. The newsletter aims to inform and update as well activists
as the interested audience.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to news AT NukeNews.nuclear-heritage.net . It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 10th issue of the
NukeNews will be 21st of July, 2013.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET