Difference between revisions of "NukeNews No. 19 - CZECH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{NukeNews|19}} ************************************************************ * NukeNews č.19 – informace z oblasti antiatomu * ******************************...")
 
(NukeNews template changed to include Croatian)
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|19}}
+
{{NukeNews6|19}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
  *      NukeNews č.19 – informace z oblasti antiatomu       *
+
  *      NukeNews č.19 - novinky z oblasti antiatomu       *
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  0.  Preface
+
  0.  Úvod
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Vítáme Vás u tohoto krátkého nového vydání newsletteru NukeNews k
 +
tématům, týkajících se aktivistů antiatomové sítě Nuclear Heritage
 +
Network. Tentokrát Vám přinášíme novinky z Francie, Slovinska,
 +
Austrálie, České republiky, Indie a Polska. Po létě se zřejmě objeví i
 +
další informace od antiatomových skupin z celého světa. Ty se pak
 +
objeví v listopadovém vydání. Tak jako vždy se těšíme na příspěvky od
 +
Vás!
 
   
 
   
 +
Doufáme, že Vám NukeNews budou i tentokrát k užitku a přejeme Vám
 +
pěkný zbytek léta.
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 14: Line 23:
 
  Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19
 
  Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  0.  Preface
+
  0.  Úvod
  1.  Nuclear giant Areva goes to war against a citizen
+
  1.  Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
  2.  South Australia's uranium Royal Commission fails public interest
+
  2.  Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
     test
+
     při průzkumu veřejného zájmu
  3.  Intergovernmental commission supported long-term operation of
+
  3.  Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
     Krsko NPP
+
4.  Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
  4Česku: Národní akční plán je tak optimistický, až není
+
     elektrárny Krško
     životaschopný
+
  5Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
  XX. Upcoming events
+
    nerealistický
  YY. About NukeNews
+
6.  Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
 +
    českých občanů proti jaderné energetice
 +
7.  Výzva k 26.dubnu
 +
8.  Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
 +
9.  Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
 +
    globálního regulačního systému pro jaderné právo
 +
10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
 +
     elektrárnu a popírá očekávané zdržení
 +
11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
 +
  12. Akce následujících měsíců
 +
  13. Co jsou NukeNews?
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  1.  Nuclear giant Areva goes to war against a citizen
+
  1.  Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The French nuclear giant AREVA, partly State-owned, puts up a
+
  Francouzský koncern Areva, firma, která se nachází v částečném
  libelling claim against CANSE (Southeastern anti-nuclear
+
vlastnictví státu, podává žalobu proti Canse kvůli zlé pomluvě. Cance
coordination), a French informal action group. CANSE has
+
  (Coordination Anti - Nucleaire du Sud-Est.,jihovýchodní koordinace) je
  e-published an article that points out AREVA as endangering the
+
  francouzskou anti - atomovou akční skupinou, která v jednom z
  neighbours’ life and safety next to the nuclear facilities in
+
  internetových článků uvedla, že Areva ohrožuje život a bezpečnost
  Marcoule, Cadarache and Tricastin, all of them are located along the
+
  občanů v okolí jaderných elektráren Marcoule, Cadarache a Tricastin
  Rhone river valley as well as other ones in Niger (uranium mine) and
+
  (všechny se nachází v údolí Rhóny), ale také v Nigérii (uranové doly)
  until Fukushima (with an Areva Mox-crammed reactor).
+
  a dokonce ve Fukušimě (reaktor, plněný palivem MOX od Arevy).
 
   
 
   
  Whereas the whole informal action group has signed this e-item, AREVA
+
  Ačkoli celé anti - atomové sdružení podepsalo elektronický článek,
  has not made all of them but only one among its members to be
+
  podává Areva svou žalobu nikoli proti celému sdružení, ale pouze proti
  interviewed under caution by a Paris examining magistrate (10th of
+
  jedné osobě, kterou vyslechnul jeden z pařížských soudců (10.června
  June 2015). It is obvious then that AREVA wants its opponents to shut
+
  2015). Je jednoznačné, že chce Areva přinutit své odpůrce, aby mlčeli
  up when suiting them one by one at a time and quite running them short
+
  tak, že na ně postupně podává žaloby, což je spojeno s vysokými
  of money (court and lawyers' fees). Next to the mass demonstrations
+
  náklady (soudní výlohy a výlohy za právníka). Tato žaloba tak krátce
  for free speech against the CHARLIE HEBDO’s slaughter, this claim
+
  po masových demonstracích za svobodu slova a proti masakru na sídlo
  cannot possibly be successful. As, beyond free speech, this is the
+
  magazínu Charnie Hebdo nemůže mít úspěch. Protože ve hře je nejenom
  worldwide public health which is at stake.
+
  svoboda slova, ale i zdraví obyvatel.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celý článek najdete na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  South Australia's uranium Royal Commission fails public interest
+
  2.  Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
     test
+
     při průzkumu veřejného zájmu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The current terms of reference for the Royal Commission into South
+
  Naneštěstí se zdá, že aktuální směrnice mají pro parlamentní komisi
  Australia’s nuclear industry sadly appear to put a higher weighting on
+
  pro průzkum jaderného průmyslu jižní Austrálie větší důležitost pro
  industry promotion than public interest. There is to be no review of
+
  podporu jaderného průmyslu než veřejný zájem. Nemá být zkoumáno ani
  SA’s atomic test legacy or flawed clean up attempts from earlier
+
  dědictví jaderných testů v jižní Austrálii, ani chybějící pokusy o
  uranium mines. Disappointingly, the impacts and experience of current
+
  sanaci v místě bývalých uranových dolů. Bohužel se při aktuální těžbě
  uranium mining is ignored lest it reflect poorly on industry expansion
+
uranu ignorují dosavadní zkušenosti a její následky, protože by mohly
  plans and key areas of very real public concern including health
+
  vrhnout špatné světlo na plány ohledně dalšího rozvoje této branže.
  impacts, emergency capacity, implications for SA’s precious water
+
  Kromě toho chybí důležité body, které jsou zcela jednoznačně
  resources and the potential for severe reputational and market damage
+
  záležitostí veřejného zájmu, jako například následky na zdraví
  to the important food, wine, fishing and tourism industries are
+
obyvatel, kapacity pro případ nouze, důsledky pro zdroje kvalitní
  missing.
+
  pitné vody jižní Austrálie a možné škody pro pověst a trh důležitých
 +
  branží, zejména pro potravinářský průmysl, vinný a rybářský průmysl a
 +
  pro turismus.
 
   
 
   
 
  http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test
 
  http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test
Line 72: Line 93:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Intergovernmental commission supported long-term operation of
+
  3.  Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
    Krsko NPP
 
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the second half of July the Intergovernmental Commission for
+
  Slovinské ministerstvo infrastruktury navrhlo směrnice pro novou
  monitoring the implementation of the intergovernmental agreement
+
  energetickou koncepci Slovinska. Tento návrh se nyní nachází ve fázi
  assessed the last five years operation and business of Krško Nuclear
+
  veřejných konzultací (až do 30.září 2015). Koncepce počítá s
  Power Plant to be very good, supported the prolongation of operating
+
  dlouhodobým využíváním jaderné energie, což by znamenalo prodloužení
  period and gave its consent for the construction of a dry storage for
+
  provozu jaderné elektrárny Krško až do roku 2043 a stavbu nového
  spent nuclear fuel at the NPP site.
+
  reaktoru v lokalitě Krško.
 
   
 
   
  After completion of administrative proceedings, when the Slovenian
+
  Další informace, pouze slovinsky, najdete na:
administration for nuclear safety approved amendments of the final
+
  http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
safety report and the technical specifications in connection with the
 
prolongation of operation period of Krško NPP from 40 to 60 years, the
 
Intergovernmental Commisson in accordance with the contract supported
 
the decision of shareholders for prolongation life-time NPP Krško
 
until 2043.
 
 
Read the complete article:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Česku: Národní akční plán je tak optimistický, až není
+
  4.  Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
     životaschopný
+
     elektrárny Krško
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Už tři měsíce před tím, než si politici v červnu odhlasovali schválení
+
  V druhé polovině července letošního roku zhodnotila bilaterální
  Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky (NAP JE) v ČR,
+
  (slovinsko - chorvatská) „vládní komise pro doprovod a realizaci
  rozesílaly spolky Calla a Hnutí Duha infolist „Přespříliš drahé
+
  bilaterální dohody“ posledních pět let provozu a ekonomiky jaderné
  jaderné plány“ členům Poslanecké sněmovny a Senátu, aby jim dodaly
+
  elektrárny Krško jako velmi dobré a podpořila prodloužení povolení k
informace potřebné k zodpovědnému rozhodování o budoucí národní
+
  provozu. Kromě toho dala souhlas se stavbou suchého skladu pro
  energetické strategii. Místo zodpovědného rozhodování s ohledem na
+
  vyhořelé jaderné palivo v lokalitě jaderné elektrárny.
  vývoj jaderné energetiky a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v
 
Evropě a ve světě se však obyvatelé ČR dočkali toho, že rozhodnutí o
 
výstavbě čtyř nových reaktorů (dva v Dukovanech a dva v Temelíně)
 
bylo odloženo na příští vládu v roce 2025, avšak 32 miliard na
 
přípravu tohoto plánu bylo schváleno již nyní. Následující text se
 
pokusí krátce vystihnout nejdůležitější fakta, na která současní
 
politici jako celek nereagovali podle našeho očekávání.  
 
 
   
 
   
  Celý článek najdete zde:
+
  Po ukončení administrativních kroků, poté co slovinský úřad pro
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable
+
  jadernou bezpečnost schválil doplnění konečné bezpečnostní zprávy a
   
+
  technologické specifikace v souvislosti s prodloužením provozu jaderné
   
+
  elektrárny Krško ze 40 na 60 let, potvrdila bilaterální vládní komise
  ----------------------------------------------------------------------
+
  v souladu s dohodou rozhodnutí podílníků ve vztahu s prodloužením
  5.
+
  provozu JE Krško až do roku 2043.  
----------------------------------------------------------------------
 
 
   
 
   
 +
Více informací najdete na:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.
+
  5. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
 +
    nerealistický
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Již tři měsíce předtím, než čeští politici v červnu letošního roku
 +
rozhodli o vydání českého Národního plánu na rozvoj jaderné
 +
energetiky, vydala sdružení Calla a Duha (Friends of the Earth Česká
 +
republika) informační leták „Příliš drahé jaderné plány“ a rozeslala
 +
ho členům Poslanecké sněmovny a Senátu. Pomocí těchto letáků chtěli
 +
ekologové svým politiků sdělit důležité informace, aby tito pak mohli
 +
zodpovědně rozhodnout o budoucnosti národní energetické strategie.
 +
Namísto zodpovědného rozhodnutí, které by muselo zohlednit nejnovější
 +
vývoj v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie v
 +
Evropě a ve světě, sice bylo rozhodnutí o stavbě až čtyř nových
 +
jaderných bloků (dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně) přesunuto až na
 +
novou vládu do roku 2025, ale byl již nyní schválen rozpočet ve výši
 +
32 miliard Kč na přípravu těchto jaderných plánů.
 
   
 
   
 +
Následující text se snaží popsat v krátkosti nejdůležitější fakta, ke
 +
kterým bohužel naši politici i přes naše očekávání nepřihlédli.
 
   
 
   
   
+
  Celý článek:
  ----------------------------------------------------------------------
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable
7.
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.
+
  6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
 +
    českých občanů proti jaderné energetice
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Tento rok proběhly tři průzkumy veřejného mínění v České republice.
 +
Průzkumy provedly tyto tři agentury: Focus Marketing & Social Research
 +
(na objednávku Friends of the Earth Česká republika), Centrum pro
 +
výzkum veřejného mínění CVVM a Centrum pro analýzu a empirický průzkum
 +
SANEP, které je online- průzkumným centrem. V následujícím textu
 +
připomínáme jejich výsledky a poukazujeme na vztah mezi CVVM a
 +
Akademií věd České republiky a Národním akčním plánem pro rozvoj
 +
jaderné energie, který byl schválen v červnu letošního roku.
 
   
 
   
 +
Celý článek najdete na:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.
+
  7. Výzva k 26.dubnu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Je nejvyšší čas, aby osvícení současníci, kteří jsou si vědomi
 +
hrozících jaderných katastrof, ať už civilních nebo vojenských,
 +
dostali dost odvahy a povstali!
 
   
 
   
 +
Rok 2016 se stane rokem, kdy se velmi zostří pozornost a povědomí
 +
veřejnosti na všech úrovních. 11.března 2016 uplyne přesně pět let od
 +
začátku katastrofy v japonské jaderně elektrárně Fukušima, a 26.dubna
 +
si připomeneme 30.výročí od havárie v ukrajinském Černobylu. Po celém
 +
světě se v těchto dnech budou konat nejrůznější akce, kterými si
 +
budeme tato smutná výročí připomínat. Nebudeme akceptovat, aby jaderná
 +
lobby rozhodovalo o tom, o čem se bude mluvit, psát a co se bude šířit
 +
za informace!
 
   
 
   
 +
Už od teď pro nás začíná práce: jsme umělci, také pouliční umělci,
 +
autoři, básníci, herci, fotografové, muzikanti, tanečníci, odpovědní
 +
lidé za kinosály a divadelní sály, odpovědní za vedení festivalů,
 +
knihovníci, novináři, poslanci a aktivisté, angažovaní občané. Píšeme
 +
pobuřující texty, organizujeme čtení, poskytujeme k tomu potřebné
 +
prostory. Vedeme režii a připravujeme nejrůznější akce a představení
 +
v našem blízkém okolí: výstavy, projekce a jiná představení, čtení,
 +
konference, plesy, kolokvia atd.
 
   
 
   
  ----------------------------------------------------------------------
+
  Více informací najdete na:
  10.
+
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
11.
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12.
+
  8. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Evropská komise zamýšlí, zavést jako přípustné maximální hodnoty pro
 +
kontaminaci našich potravin v důsledku jaderné havárie takové hodnoty,
 +
které byly v letech 1987 a 1990 stanoveny pod tlakem francouzské
 +
jaderné lobby. Tyto hodnoty představují neakceptovatelné potenciální
 +
riziko. Tato zcela legální kontaminace potravin by mohla ve Francii
 +
způsobit deseti tisíce, v horším případě sta tisíce nových případů
 +
rakoviny (nehledě na další onemocnění, která nemají rakovinný původ a
 +
přenosné poruchy dědičného materiálu). Konzumenti by tak neměli žádnou
 +
možnost, jak rozlišovat mezi kontaminovanými a nekontaminovanými
 +
potravinami.
 
   
 
   
 +
CRIIRAD (francouzská komise pro nezávislý výzkum a informace o
 +
radioaktivitě), která byla založena v roce 1986 po havárii v
 +
Černobylu, se proti těmto plánům Evropské komise brání. Petici, kterou
 +
můžete do 30.září 2015 proti tomuto záměru EK podepisovat, najdete
 +
zde:
 +
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13.
+
  9. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
 +
    globálního regulačního systému pro jaderné právo
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
V roce 2002 začala firma Nuclear Power Corporation of India Limited
 +
(NPCIL) se stavbou dvou VVER - reaktorů o výkonu 1.000 MW v
 +
Kudankulamu ve spolkovém státu Tamil Nadu. 31.prosince 2014, 26 měsíců
 +
po prvním vložení jaderného paliva do reaktoru, prohlásila firma
 +
NPCIL, že spouštění jaderné elektrárny bylo úspěšně dokončeno. To se
 +
stalo bez povolení dozorného úřadu, protože závazně předepsané testy
 +
se nepodařilo splnit. Také další dva pokusy byly neúspěšné. Od dubna
 +
2015 se výkon reaktoru po dobu dvou měsíců systematicky snižoval, což
 +
mělo za následek následnou šedesátidenní odstávku bloku pro údržbu, ke
 +
které došlo 24.června 2015. Během tohoto chaosu vydal dozorný úřad
 +
(Atomic Energy Regulatory Board, AERB) 8.července 2015 „licenci pro
 +
komerční provoz“. To se stalo až 1008 dní po prvním zavezení paliva do
 +
reaktoru, časový odstup je tak třikrát delší než průměrná doba v
 +
ostatních jaderných elektrárnách na světě o výkonu 1.000 MW. Z celkem
 +
666 dní, kdy byl reaktor připojen k síti, běžel pouze 380 dní, zbylých
 +
286 dní byl kvůli 16 vynuceným rychlým odstávkám a třem výpadkům kvůli
 +
údržbě od sítě odpojen. Nestabilitu reaktoru lze přičítat dvěma
 +
příčinám: a) defektnímu a nedostatečnému vybavení, např. reaktorvá
 +
tlaková nádrž, parogenerátory a turbogenerátor nebo b) špatným
 +
stavebním praktikám.
 
   
 
   
 +
Celý článek si můžete přečíst na:
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14.
+
  10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
 +
    elektrárnu a popírá očekávané zdržení
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Cirkus kolem Polska a jeho jaderné energetiky pokračuje. Kolem stavby
 +
nové jaderné jsou nové skandály (mezitím se začalo mluvit o časovém
 +
harmonogramu stavby). Z dokumentu PGE EJ1 (polská firma ve státním
 +
vlastnictví, která byla jmenována investorem), který byl nedávno
 +
doručen sdružení Greenpeace, vyplývá, že k uvedení nové polské jaderné
 +
elektrárny do provozu by mohlo až v roce 2031, šest let po oficiálním,
 +
v jaderném programu (PPEJ)uvedeném termínu, který mluvil o roce 2025,
 +
a jedenáct let po prvním oficiálně plánovaném roku, tedy roku 2009.
 +
Jedná se pouze o stádium plánování a rozvoje atd. Firma PGE odhalení
 +
popírá a prohlásila, že tento harmonogram, který se dostal na světlo
 +
světa, nebyl nikdy schválen vedením firmy PGE a byl jen jednou z
 +
několika verzí, které se v posledních měsících analyzovaly.
 
   
 
   
 +
Pouze několik týdnů před odhalením tohoto dokumentu však prohlásila
 +
firma PSE, provozující polskou národní elektrickou síť, že firma PGE
 +
má v plánu připojit svou první jadernou elektrárnu k rozvodné síti v
 +
roce 2029.I to je v rozporu s původním plánem. Kromě toho potvrzuje
 +
tento dokument plány na použití subvencí ve stylu britské Hinkley
 +
Point C (Contract for differences - CfD). Stojí za zmínku také to, že
 +
ani polská vláda, ani firma PGE zatím oficiálně nezveřejnily způsob,
 +
jakým se má stavba nové jaderné elektrárny financovat.
 
   
 
   
 +
Výše uvedený dokument byl několik dní vyvěšen na webových stránkách
 +
Greenpeace, musel být ale z této stránky odstraněn. Byl nahrazen jiným
 +
článkem Greenpeace o možném zdržení polského jaderného programu a o
 +
veřejném zájmu o tyto skutečnosti a o s tím spojenou problematiku
 +
rizik a zvyšujících se nákladů a administrativou pro veřejnou správu.
 
   
 
   
  ----------------------------------------------------------------------
+
  První dokument však nadále můžete najít v některých médiích:
  15.
+
  http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html
----------------------------------------------------------------------
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16.
+
  11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 +
Ukrajina plánuje prodloužení doby provozu svých patnácti jaderných
 +
reaktorů, které za krátkou dobu překročí dobu své původně plánované
 +
životnosti. Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila Ukrajině
 +
financování programu na bezpečnostní modernizaci, která je
 +
rozhodujícím předpokladem pro prodloužení provozu těchto reaktorů. V
 +
jednom z projektů, které koordinuje Bankwatch, je tato problematika
 +
blíže objasňována. V rámci tohoto projektu bylo koncem dubna na
 +
Ukrajině provedeno šetření a objasňování informací.
 
   
 
   
 +
Další informace najdete na:
 +
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  XX. Upcoming events
+
  12. Akce následujících měsíců
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the big
+
  Budeme rádi, když nám pošlete informace o Vašich místních a
  upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
mezinárodních akcích, abychom je zařadili na seznam termínů v rámci
for this extract in the NukeNews!
+
  Nuclear Heritage Network a do tohoto výtahu pro další vydání NukeNews.
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  09/09/15-11/09/15: World Nuclear Symposium 2015 in London (UK)
+
  14.-18.09.15:     RADECS – Konference o vlivech záření na komponenty
  09/09/15 10 AM:    trial against activists' 2012 protests at Lingen
+
                    a systémy (RUS)
                     nuclear fuel fabrication plant at Local Court in
+
  19.09.15 11:00:    Konference o jaderných odpadech na základní škole,
                    Lingen (D)
+
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
  after 12/09/15:   decentralized atomic transport actions nationwide
+
  24.-30.09.15:     Mezinárodní uranový filmový festival v kině
                     on the route of the first recognized shipment of
+
                     BROTFABRIK, Caligariplatz 1, v Berlíně (D)
                    uranium ore concentrate from Hamburg harbour (D)
+
  28.09.15:         Blokáda závodu na zpracování palivových článků v
  19/09/15 11 AM:   nuclear waste conference at Volkshochschule,
+
                     Lingenu (D)
                     Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
+
  03.10.2015 14:00: Každoroční masové shromáždění proti JE Cattenom,
  03/10/15 2 PM:     annual Internationales Aktionsbündnis gegen
+
                     akce mezinárodního akčního spolku proti Cattenomu,
                     Cattenom mass rally against Cattenom NPP at Place
+
                     Place Saint-Louis, Metz (F)
                     Saint-Louis in Metz (F)
+
04.10.15 11:30:    Scrap Trident (Trident abschaffen) - národní
  05/10/15-16/10/15: International Uranium Film Festival in
+
                    demonstrace při konferenci Konzervativní strany,
                     Florianopolis (BR)
+
                    All Saints Park, Manchester (UK)
  23/10/15:          nuclear waste law symposium (D)
+
  05.-16.10.15:      Mezinárodní uranový filmový festival ve
  25/04/16-01/05/16: European Action Weeks For A Future After Chernobyl
+
                    Florianopolisu (BR)
                     And Fukushima
+
10.10.15 12:00:    Masové shromáždění proti TTIP: "Stop TTIP CETA - za
  09/05/16-13/05/16: pro-nuclear 14th Congress of the International
+
                    spravedlivý světový obchod", Hlavní nádraží/
                     Radiation Protection Association: "Practising
+
                    Washingtonplatz v Berlíně (D)
                     Radiation Protection: Sharing the Experience and
+
18.10.15:         No Trident Replacement: Strategising for success in
                     New Challenges" at International Convention Centre,
+
                     2016 (Žádná náhrada za Trident: úspěšné strategie
                     in Cape Town (South Africa)
+
                    pro rok 2016), Arlington Conference Centre, 220
  01/09/16-30/11/16: main hearing on the Environmental Court on SKB's
+
                    Arlington Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
                     application to build KBS3 final nuclear waste
+
  23.10.15 10:00:    Právní symposium k jadernému odpadu, Verdiho dvory
                     repository at District Court in Nacka (S)
+
                    v Hannoveru (D)
  2017:             (probably) Castor transport of high level
+
29.10.-01.11.15:  Mezinárodní plánovací a propojovací konference za
                     radioactive waste from Sellafield (UK) and of
+
                    Evropské akční týdny 2016 v Geseke-Eringerfeldu (D)
                     intermediate level radioactive waste from La Hague
+
29.10.15:          Začátek procesu ohledně nároků na náhradu škody RWE
                    (F) to Gorleben (D) and protests
+
                    kvůli uzavření jaderné elektrárny Biblis, Zemský
 +
                    soud v Essenu (D)
 +
12.12.15:          Don't Nuke the Climate: UN-Klimakonferenz COP 21 v
 +
                    Paříži (F)
 +
17.12.15 11:00:    Proces proti kritikovi veřejně právních pozic v
 +
                    anti-atomovém filmu "Pokojně do katastrofy" vod
 +
                    Holger Strohma na Zemském soudu, Sievekingplatz 1,
 +
                    2. patro, sál A 265 v Hamburku (D)
 +
11.03.-26.04.16:  Vzpomínkové akce na Fukušimu a Černobyl: povstání
 +
                    umělců a intelektuálů, vědců a obyvatelů obecně
 +
  25.04.-01.05.16:   Evropské akční týdny za budoucnost po Černobylu a
 +
                     Fukušimě
 +
  09.-13.05.16:     14. kongres asociace International Radiation
 +
                     Protection Association: "Ochrana před zářením v
 +
                    praxi: Výměna zkušeností a nové výzvy „v
 +
                    mezinárodním konferenčním centru v Kapském městě
 +
                     (projaderné) (Jižní Afrika)
 +
17.-19.05.16:      Zdravotní důsledky Černobylu: Předpovědi a
 +
                    skutečnost 30 let po havárii, Obninsk (RUS)
 +
17.-20.05.16:      Konference kanadské asociace Canadian Radiation
 +
                    Protection Association 2016, Toronto, Ontario (CDN)
 +
22.-26.05.16:     NESTet 2016: Nuclear Engineering Science and
 +
                     Technology (Věda a technologie jaderně energetické
 +
                     techniky) v Berlíně (D)
 +
  01.09.-30.11.16:   Hlavní soudní projednání ohledně žádosti SKB o
 +
                     stavbu konečného úložiště jaderných odpadů KBS3
 +
                     Okresní soud v Nacka (S)
 +
  2017: (zřejmě)     Transport Castorů s vysoce radioaktivními odpady ze
 +
                     Sellafieldu (UK) a se středně aktivními odpady
 +
                     z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a s tím spojené
 +
                    protesty
 
   
 
   
 
   
 
   
  http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&
+
  http://www.radecs2015.org/index.php
http://nirgendwo.info/lingen/
 
http://www.urantransport.de/aktionstage.html
 
 
  http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
 
  http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
 +
http://uraniumfilmfestival.org/en/programm-berlin-2015
 +
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
 
  https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
 
  https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
 +
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2229-national-demonstration-at-tory-party-conference
 
  http://uraniumfilmfestival.org/en/
 
  http://uraniumfilmfestival.org/en/
 +
http://ttip-demo.de/home/
 +
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2231-no-trident-replacement-strategising-for-success-in-2016
 +
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
 +
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Don%27t_Nuke_the_Climate:_COP21_in_Paris
 +
http://www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/termine.html
 +
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
 
  http://www.irpa2016capetown.org.za/
 
  http://www.irpa2016capetown.org.za/
 +
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter
 +
http://crpa-acrp.org/conference/
 +
http://www.euronuclear.org/events/nestet/nestet2016/index.htm
 
  http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
 
  http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017
Line 241: Line 397:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  YY. About NukeNews
+
  13. Co jsou NukeNews?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.
  update as well activists as the interested audience.
 
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
  "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". The text should be
+
  e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
  very brief and in English. Please don't make it longer than one
+
  jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
  paragraph. We need a concise headline for your article, and you can
+
  je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
  add a link to a webpage providing more information. Deadline for the
+
  stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro 20. vydání
  20th issue of the NukeNews is 8th of November, 2015.
+
  NukeNews je 8.listopad 2015.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   
 
   
 
   
 
[[Category: NukeNews]]
 
[[Category: NukeNews]]
 +
[[Category: Australia]]
 +
[[Category: Czech Republic]]
 +
[[Category: European Union]]
 +
[[Category: France]]
 +
[[Category: India]]
 +
[[Category: Poland]]
 +
[[Category: Slovenia]]
 +
[[Category: Ukraine]]
 +
[[Category: Accidents]]
 +
[[Category: Action]]
 +
[[Category: Atomic Policy]]
 +
[[Category: Chernobyl]]
 +
[[Category: Companies]]
 +
[[Category: Nuclear Power Plant]]
 +
[[Category: Nuclear Waste]]
 +
[[Category: Repression]]
 +
[[Category: Subsidies]]
 +
[[Category: Uranium]]
 
[[Category: Czech]]
 
[[Category: Czech]]

Latest revision as of 13:55, 3 June 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*   NukeNews č.19 - novinky z oblasti antiatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
----------------------------------------------------------------------
Vítáme Vás u tohoto krátkého nového vydání newsletteru NukeNews k
tématům, týkajících se aktivistů antiatomové sítě Nuclear Heritage
Network. Tentokrát Vám přinášíme novinky z Francie, Slovinska,
Austrálie, České republiky, Indie a Polska. Po létě se zřejmě objeví i
další informace od antiatomových skupin z celého světa. Ty se pak
objeví v listopadovém vydání. Tak jako vždy se těšíme na příspěvky od
Vás!

Doufáme, že Vám NukeNews budou i tentokrát k užitku a přejeme Vám
pěkný zbytek léta.


----------------------------------------------------------------------
Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19
----------------------------------------------------------------------
0. Úvod
1. Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
2. Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
  při průzkumu veřejného zájmu
3. Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
4. Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
  elektrárny Krško
5. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
  nerealistický
6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
  českých občanů proti jaderné energetice
7. Výzva k 26.dubnu
8. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
9. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
  globálního regulačního systému pro jaderné právo
10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
  elektrárnu a popírá očekávané zdržení
11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
12. Akce následujících měsíců
13. Co jsou NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu
----------------------------------------------------------------------
Francouzský koncern Areva, firma, která se nachází v částečném
vlastnictví státu, podává žalobu proti Canse kvůli zlé pomluvě. Cance
(Coordination Anti - Nucleaire du Sud-Est.,jihovýchodní koordinace) je
francouzskou anti - atomovou akční skupinou, která v jednom z
internetových článků uvedla, že Areva ohrožuje život a bezpečnost
občanů v okolí jaderných elektráren Marcoule, Cadarache a Tricastin
(všechny se nachází v údolí Rhóny), ale také v Nigérii (uranové doly)
a dokonce ve Fukušimě (reaktor, plněný palivem MOX od Arevy).

Ačkoli celé anti - atomové sdružení podepsalo elektronický článek,
podává Areva svou žalobu nikoli proti celému sdružení, ale pouze proti
jedné osobě, kterou vyslechnul jeden z pařížských soudců (10.června
2015). Je jednoznačné, že chce Areva přinutit své odpůrce, aby mlčeli
tak, že na ně postupně podává žaloby, což je spojeno s vysokými
náklady (soudní výlohy a výlohy za právníka). Tato žaloba tak krátce
po masových demonstracích za svobodu slova a proti masakru na sídlo
magazínu Charnie Hebdo nemůže mít úspěch. Protože ve hře je nejenom
svoboda slova, ale i zdraví obyvatel.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen


----------------------------------------------------------------------
2. Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává
  při průzkumu veřejného zájmu
----------------------------------------------------------------------
Naneštěstí se zdá, že aktuální směrnice mají pro parlamentní komisi
pro průzkum jaderného průmyslu jižní Austrálie větší důležitost pro
podporu jaderného průmyslu než veřejný zájem. Nemá být zkoumáno ani
dědictví jaderných testů v jižní Austrálii, ani chybějící pokusy o
sanaci v místě bývalých uranových dolů. Bohužel se při aktuální těžbě
uranu ignorují dosavadní zkušenosti a její následky, protože by mohly
vrhnout špatné světlo na plány ohledně dalšího rozvoje této branže.
Kromě toho chybí důležité body, které jsou zcela jednoznačně
záležitostí veřejného zájmu, jako například následky na zdraví
obyvatel, kapacity pro případ nouze, důsledky pro zdroje kvalitní
pitné vody jižní Austrálie a možné škody pro pověst a trh důležitých
branží, zejména pro potravinářský průmysl, vinný a rybářský průmysl a
pro turismus.

http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test


----------------------------------------------------------------------
3. Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce
----------------------------------------------------------------------
Slovinské ministerstvo infrastruktury navrhlo směrnice pro novou
energetickou koncepci Slovinska. Tento návrh se nyní nachází ve fázi
veřejných konzultací (až do 30.září 2015). Koncepce počítá s
dlouhodobým využíváním jaderné energie, což by znamenalo prodloužení
provozu jaderné elektrárny Krško až do roku 2043 a stavbu nového
reaktoru v lokalitě Krško.

Další informace, pouze slovinsky, najdete na:
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/ 


----------------------------------------------------------------------
4. Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné
  elektrárny Krško
----------------------------------------------------------------------
V druhé polovině července letošního roku zhodnotila bilaterální
(slovinsko - chorvatská) „vládní komise pro doprovod a realizaci
bilaterální dohody“ posledních pět let provozu a ekonomiky jaderné
elektrárny Krško jako velmi dobré a podpořila prodloužení povolení k
provozu. Kromě toho dala souhlas se stavbou suchého skladu pro
vyhořelé jaderné palivo v lokalitě jaderné elektrárny.

Po ukončení administrativních kroků, poté co slovinský úřad pro
jadernou bezpečnost schválil doplnění konečné bezpečnostní zprávy a
technologické specifikace v souvislosti s prodloužením provozu jaderné
elektrárny Krško ze 40 na 60 let, potvrdila bilaterální vládní komise
v souladu s dohodou rozhodnutí podílníků ve vztahu s prodloužením
provozu JE Krško až do roku 2043. 

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP


----------------------------------------------------------------------
5. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako
  nerealistický
----------------------------------------------------------------------
Již tři měsíce předtím, než čeští politici v červnu letošního roku
rozhodli o vydání českého Národního plánu na rozvoj jaderné
energetiky, vydala sdružení Calla a Duha (Friends of the Earth Česká
republika) informační leták „Příliš drahé jaderné plány“ a rozeslala
ho členům Poslanecké sněmovny a Senátu. Pomocí těchto letáků chtěli
ekologové svým politiků sdělit důležité informace, aby tito pak mohli
zodpovědně rozhodnout o budoucnosti národní energetické strategie.
Namísto zodpovědného rozhodnutí, které by muselo zohlednit nejnovější
vývoj v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie v
Evropě a ve světě, sice bylo rozhodnutí o stavbě až čtyř nových
jaderných bloků (dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně) přesunuto až na
novou vládu do roku 2025, ale byl již nyní schválen rozpočet ve výši
32 miliard Kč na přípravu těchto jaderných plánů.

Následující text se snaží popsat v krátkosti nejdůležitější fakta, ke
kterým bohužel naši politici i přes naše očekávání nepřihlédli.

Celý článek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable


----------------------------------------------------------------------
6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor
  českých občanů proti jaderné energetice
----------------------------------------------------------------------
Tento rok proběhly tři průzkumy veřejného mínění v České republice.
Průzkumy provedly tyto tři agentury: Focus Marketing & Social Research
(na objednávku Friends of the Earth Česká republika), Centrum pro
výzkum veřejného mínění CVVM a Centrum pro analýzu a empirický průzkum
SANEP, které je online- průzkumným centrem. V následujícím textu
připomínáme jejich výsledky a poukazujeme na vztah mezi CVVM a
Akademií věd České republiky a Národním akčním plánem pro rozvoj
jaderné energie, který byl schválen v červnu letošního roku.

Celý článek najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger


----------------------------------------------------------------------
7. Výzva k 26.dubnu
----------------------------------------------------------------------
Je nejvyšší čas, aby osvícení současníci, kteří jsou si vědomi
hrozících jaderných katastrof, ať už civilních nebo vojenských,
dostali dost odvahy a povstali!

Rok 2016 se stane rokem, kdy se velmi zostří pozornost a povědomí
veřejnosti na všech úrovních. 11.března 2016 uplyne přesně pět let od
začátku katastrofy v japonské jaderně elektrárně Fukušima, a 26.dubna
si připomeneme 30.výročí od havárie v ukrajinském Černobylu. Po celém
světě se v těchto dnech budou konat nejrůznější akce, kterými si
budeme tato smutná výročí připomínat. Nebudeme akceptovat, aby jaderná
lobby rozhodovalo o tom, o čem se bude mluvit, psát a co se bude šířit
za informace!

Už od teď pro nás začíná práce: jsme umělci, také pouliční umělci,
autoři, básníci, herci, fotografové, muzikanti, tanečníci, odpovědní
lidé za kinosály a divadelní sály, odpovědní za vedení festivalů,
knihovníci, novináři, poslanci a aktivisté, angažovaní občané. Píšeme
pobuřující texty, organizujeme čtení, poskytujeme k tomu potřebné
prostory. Vedeme režii a připravujeme nejrůznější akce a představení
v našem blízkém okolí: výstavy, projekce a jiná představení, čtení,
konference, plesy, kolokvia atd.

Více informací najdete na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal


----------------------------------------------------------------------
8. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi
----------------------------------------------------------------------
Evropská komise zamýšlí, zavést jako přípustné maximální hodnoty pro
kontaminaci našich potravin v důsledku jaderné havárie takové hodnoty,
které byly v letech 1987 a 1990 stanoveny pod tlakem francouzské
jaderné lobby. Tyto hodnoty představují neakceptovatelné potenciální
riziko. Tato zcela legální kontaminace potravin by mohla ve Francii
způsobit deseti tisíce, v horším případě sta tisíce nových případů
rakoviny (nehledě na další onemocnění, která nemají rakovinný původ a
přenosné poruchy dědičného materiálu). Konzumenti by tak neměli žádnou
možnost, jak rozlišovat mezi kontaminovanými a nekontaminovanými
potravinami.

CRIIRAD (francouzská komise pro nezávislý výzkum a informace o
radioaktivitě), která byla založena v roce 1986 po havárii v
Černobylu, se proti těmto plánům Evropské komise brání. Petici, kterou
můžete do 30.září 2015 proti tomuto záměru EK podepisovat, najdete
zde:
http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en


----------------------------------------------------------------------
9. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba
  globálního regulačního systému pro jaderné právo
----------------------------------------------------------------------
V roce 2002 začala firma Nuclear Power Corporation of India Limited
(NPCIL) se stavbou dvou VVER - reaktorů o výkonu 1.000 MW v
Kudankulamu ve spolkovém státu Tamil Nadu. 31.prosince 2014, 26 měsíců
po prvním vložení jaderného paliva do reaktoru, prohlásila firma
NPCIL, že spouštění jaderné elektrárny bylo úspěšně dokončeno. To se
stalo bez povolení dozorného úřadu, protože závazně předepsané testy
se nepodařilo splnit. Také další dva pokusy byly neúspěšné. Od dubna
2015 se výkon reaktoru po dobu dvou měsíců systematicky snižoval, což
mělo za následek následnou šedesátidenní odstávku bloku pro údržbu, ke
které došlo 24.června 2015. Během tohoto chaosu vydal dozorný úřad
(Atomic Energy Regulatory Board, AERB) 8.července 2015 „licenci pro
komerční provoz“. To se stalo až 1008 dní po prvním zavezení paliva do
reaktoru, časový odstup je tak třikrát delší než průměrná doba v
ostatních jaderných elektrárnách na světě o výkonu 1.000 MW. Z celkem
666 dní, kdy byl reaktor připojen k síti, běžel pouze 380 dní, zbylých
286 dní byl kvůli 16 vynuceným rychlým odstávkám a třem výpadkům kvůli
údržbě od sítě odpojen. Nestabilitu reaktoru lze přičítat dvěma
příčinám: a) defektnímu a nedostatečnému vybavení, např. reaktorvá
tlaková nádrž, parogenerátory a turbogenerátor nebo b) špatným
stavebním praktikám.

Celý článek si můžete přečíst na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framework


----------------------------------------------------------------------
10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou
  elektrárnu a popírá očekávané zdržení
----------------------------------------------------------------------
Cirkus kolem Polska a jeho jaderné energetiky pokračuje. Kolem stavby
nové jaderné jsou nové skandály (mezitím se začalo mluvit o časovém
harmonogramu stavby). Z dokumentu PGE EJ1 (polská firma ve státním
vlastnictví, která byla jmenována investorem), který byl nedávno
doručen sdružení Greenpeace, vyplývá, že k uvedení nové polské jaderné
elektrárny do provozu by mohlo až v roce 2031, šest let po oficiálním,
v jaderném programu (PPEJ)uvedeném termínu, který mluvil o roce 2025,
a jedenáct let po prvním oficiálně plánovaném roku, tedy roku 2009.
Jedná se pouze o stádium plánování a rozvoje atd. Firma PGE odhalení
popírá a prohlásila, že tento harmonogram, který se dostal na světlo
světa, nebyl nikdy schválen vedením firmy PGE a byl jen jednou z
několika verzí, které se v posledních měsících analyzovaly.

Pouze několik týdnů před odhalením tohoto dokumentu však prohlásila
firma PSE, provozující polskou národní elektrickou síť, že firma PGE
má v plánu připojit svou první jadernou elektrárnu k rozvodné síti v
roce 2029.I to je v rozporu s původním plánem. Kromě toho potvrzuje
tento dokument plány na použití subvencí ve stylu britské Hinkley
Point C (Contract for differences - CfD). Stojí za zmínku také to, že
ani polská vláda, ani firma PGE zatím oficiálně nezveřejnily způsob,
jakým se má stavba nové jaderné elektrárny financovat.

Výše uvedený dokument byl několik dní vyvěšen na webových stránkách
Greenpeace, musel být ale z této stránky odstraněn. Byl nahrazen jiným
článkem Greenpeace o možném zdržení polského jaderného programu a o
veřejném zájmu o tyto skutečnosti a o s tím spojenou problematiku
rizik a zvyšujících se nákladů a administrativou pro veřejnou správu. 

První dokument však nadále můžete najít v některých médiích:
http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html


----------------------------------------------------------------------
11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině
----------------------------------------------------------------------
Ukrajina plánuje prodloužení doby provozu svých patnácti jaderných
reaktorů, které za krátkou dobu překročí dobu své původně plánované
životnosti. Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila Ukrajině
financování programu na bezpečnostní modernizaci, která je
rozhodujícím předpokladem pro prodloužení provozu těchto reaktorů. V
jednom z projektů, které koordinuje Bankwatch, je tato problematika
blíže objasňována. V rámci tohoto projektu bylo koncem dubna na
Ukrajině provedeno šetření a objasňování informací.

Další informace najdete na:
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine


----------------------------------------------------------------------
12. Akce následujících měsíců
----------------------------------------------------------------------
Budeme rádi, když nám pošlete informace o Vašich místních a
mezinárodních akcích, abychom je zařadili na seznam termínů v rámci
Nuclear Heritage Network a do tohoto výtahu pro další vydání NukeNews.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


14.-18.09.15:   RADECS – Konference o vlivech záření na komponenty
          a systémy (RUS)
19.09.15 11:00:  Konference o jaderných odpadech na základní škole,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
24.-30.09.15:   Mezinárodní uranový filmový festival v kině
          BROTFABRIK, Caligariplatz 1, v Berlíně (D)
28.09.15:     Blokáda závodu na zpracování palivových článků v
          Lingenu (D)
03.10.2015 14:00: Každoroční masové shromáždění proti JE Cattenom,
          akce mezinárodního akčního spolku proti Cattenomu,
          Place Saint-Louis, Metz (F)
04.10.15 11:30:  Scrap Trident (Trident abschaffen) - národní
          demonstrace při konferenci Konzervativní strany,
          All Saints Park, Manchester (UK)
05.-16.10.15:   Mezinárodní uranový filmový festival ve
          Florianopolisu (BR)
10.10.15 12:00:  Masové shromáždění proti TTIP: "Stop TTIP CETA - za 
          spravedlivý světový obchod", Hlavní nádraží/
          Washingtonplatz v Berlíně (D)
18.10.15:     No Trident Replacement: Strategising for success in
          2016 (Žádná náhrada za Trident: úspěšné strategie
          pro rok 2016), Arlington Conference Centre, 220
          Arlington Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
23.10.15 10:00:  Právní symposium k jadernému odpadu, Verdiho dvory
          v Hannoveru (D)
29.10.-01.11.15:  Mezinárodní plánovací a propojovací konference za
          Evropské akční týdny 2016 v Geseke-Eringerfeldu (D)
29.10.15:     Začátek procesu ohledně nároků na náhradu škody RWE
          kvůli uzavření jaderné elektrárny Biblis, Zemský
          soud v Essenu (D)
12.12.15:     Don't Nuke the Climate: UN-Klimakonferenz COP 21 v
          Paříži (F)
17.12.15 11:00:  Proces proti kritikovi veřejně právních pozic v
          anti-atomovém filmu "Pokojně do katastrofy" vod
          Holger Strohma na Zemském soudu, Sievekingplatz 1,
          2. patro, sál A 265 v Hamburku (D)
11.03.-26.04.16:  Vzpomínkové akce na Fukušimu a Černobyl: povstání
          umělců a intelektuálů, vědců a obyvatelů obecně
25.04.-01.05.16:  Evropské akční týdny za budoucnost po Černobylu a
          Fukušimě
09.-13.05.16:   14. kongres asociace International Radiation
          Protection Association: "Ochrana před zářením v
          praxi: Výměna zkušeností a nové výzvy „v
          mezinárodním konferenčním centru v Kapském městě
          (projaderné) (Jižní Afrika)
17.-19.05.16:   Zdravotní důsledky Černobylu: Předpovědi a
          skutečnost 30 let po havárii, Obninsk (RUS)
17.-20.05.16:   Konference kanadské asociace Canadian Radiation
          Protection Association 2016, Toronto, Ontario (CDN)
22.-26.05.16:   NESTet 2016: Nuclear Engineering Science and
          Technology (Věda a technologie jaderně energetické
          techniky) v Berlíně (D)
01.09.-30.11.16:  Hlavní soudní projednání ohledně žádosti SKB o
          stavbu konečného úložiště jaderných odpadů KBS3
          Okresní soud v Nacka (S)
2017: (zřejmě)   Transport Castorů s vysoce radioaktivními odpady ze
          Sellafieldu (UK) a se středně aktivními odpady 
          z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a s tím spojené
          protesty


http://www.radecs2015.org/index.php
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://uraniumfilmfestival.org/en/programm-berlin-2015
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2229-national-demonstration-at-tory-party-conference
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://ttip-demo.de/home/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2231-no-trident-replacement-strategising-for-success-in-2016
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Don%27t_Nuke_the_Climate:_COP21_in_Paris
http://www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/termine.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.euronuclear.org/events/nestet/nestet2016/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017


----------------------------------------------------------------------
13. Co jsou NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network,
který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin,
propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají
antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má
informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám
e-mail na: "news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Mělo by se
jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec,
je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou
stránku s detailnějšími informacemi. Uzávěrka příspěvků pro 20. vydání
NukeNews je 8.listopad 2015.

Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET