Difference between revisions of "NukeNews No. 13 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(updated)
Line 40: Line 40:
 
  2.  Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
 
  2.  Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
 
  3.  Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
 
  3.  Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
  4.  Pro-nuclear propaganda bus in Poland
+
  4.  Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
  5.  A Poland-overseas media scandal
+
  5.  Polski skandal medialny
  6.  Nuclear news from Finland
+
  6.  Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
  7.  Environmental disaster company Talvivaara close to bankruptcy
+
  7.  Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
  8.  International Anti-nuclear Network Gathering in August
+
  8.  Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
  9.  PLEX in Ukraine
+
  9.  Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
  10. New Czech government: maybe no additional reactors at Temelín, but
+
  10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
     in Dukovany, and plans to open up new uranium mines
+
    Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  11. Anti-Nuke Cooperation in the regions along river Danube:
+
     kontynuowania wydobywania uranu
     International Conference on 25.4.2014 in Lower Austria
+
  11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
 +
     konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
 
  12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
 
  12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
 
     Antinuclear campaign in Poland in 1980s
 
     Antinuclear campaign in Poland in 1980s
Line 115: Line 116:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Pro-nuclear propaganda bus in Poland
+
  4.  Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In late November, promoters of nuclear power, again this year, drove a
+
  Pod koniec listopada 2013 roku zwolennicy energii jądrowej (studencki
so-called 'Atomic Coach', performing an 'information' tour along the
+
ruch proatomowy pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Przemysłu,
  coastline of the Northern Poland's regions. It was a pro-nuclear
+
sponsorowany przez największe spółki aktywne w przemyśle jądrowym w
  students' foundation, under the auspices of the Polish Ministry of
+
Polsce i w innych krajach, łącznie z Arevą, EdF, Hitachi, PGE)
  Economy, sponsored by the biggest nuclear players, both Polish and
+
  przejechali się już po raz któryś „autobusem proatomowym“ po wybrzeżu
  global, including AREVA, EDF, Hitachi, PGE. They stopped at several
+
  w regionach północnej Polski, absolwując w ten sposób trasę
  towns and villages including the candidate sites for the first NPP and
+
  informacyjną. Trasa miała kilka przystanków w miastach i gminach
  had meetings with school youth at schools to significantly augment the
+
  łącznie z miejscowościami, które są kandydatami na zlokalizowanie
  attendance rates at their events. Apart from bringing up usual
+
  nowej polskiej elektrowni jądrowej. W nich ruch proatomowy
  pro-nuclear myths and arguments in their speeches, they showed simple
+
  zorganizował prezentacje w szkołach, wyraźnie zwiększając w ten
  physical experiments, most often completely unrelated to NPPs directly
+
  sposób liczbę uczestników na swoich spotkaniach. Oprócz przekazywania
  and some of them even unrelated to the fission phenomena (maybe
+
  typowych mitów i argumentów proatomowych na szkołach, zaprezentowali
  luckily...).
+
  proste eksperymenty fizykalne, często w ogóle nie związane zarówno z
 +
  eksploatacją urządzeń jądrowych, jak i z fenomenem rozszczepiania
 +
  jąder.
 
   
 
   
  Last year the nuclear opponents from the local committee 'Nie dla
+
  W zeszłym roku kilkakrotnie zabroniono wejściu na podobne spotkania
  atomu w Lubiatowie' ('No to the atomic power in Lubiatowo') were
+
  proatomowe dla członków miejscowego komitetu „Nie dla atomu w
sometimes denied access to the meetings and were verbally assaulted by
+
  Lubitowie“, natomiast osoby promujące atom zaatakowali je słownie:
  the pro-nuclear citizens:
 
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html
 
  http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html
 
   
 
   
  Official website of the pro-nuclear organizers:
+
  Oficjalna strona internetowa organizacji proatomowej:
 
  http://www.atomowyautobus.pl
 
  http://www.atomowyautobus.pl
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  A Poland-overseas media scandal
+
  5.  Polski skandal medialny
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The head of the Polish state nuclear agency (PAA) claimed in an
+
  Prezes polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) podał w wywiadzie
  interview in a magazine published by the Polish embassy in Tokyo that
+
  dla magazynu wydanego przez Ambasadę Polską w Tokio, że Polska chce
  "Poland wants to implement the nuclear power even should it entail a
+
  wprowadzić energię jądrową, aczkolwiek korzystanie z niej może
  Fukushima-like event". Currently the PAA spokeswoman denies the
+
  prowadzić do katastrofy porównywalnej z wydarzeniem w Fukuszimie.
  wording and investigates whether there might have been some mistakes
+
  Rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki obecnie zaprzecza
  in the interview's translation from Japanese...
+
tym twierdzeniom, badając, czy mogło chodzić o błąd w tłumaczeniu
 +
  wywiadu z języka japońskiego.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Nuclear news from Finland
+
  6.  Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  February 13th the Finnish Ministry of Industry announced the
+
  13 lutego fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało, że
  Fennovoima environmental report is finished and ready to be published
+
  raport EIA firmy Fennovima jest gotowy i można go opublikować tak, aby
  for public evaluation and comments. This 264 page report was prepared
+
  opinia publiczna mogła do niego wnieść swoje komentarze i uwagi. Firma
  by Pöyry company, which has been previously criticized for breaking
+
Fennovoima opublikowała liczący 264 strony raport, gdyż w przeszłości
  the European rules of corporate social responsibility.
+
  była krytykowana za naruszenie reguł europejskich w związku z
 +
odpowiedzialnością społeczną za prowadzoną przez nią działalność
 +
  gospodarczą.
 
   
 
   
  The Ministry of Industry is the body responsible one for the EIA
+
  Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest instytucją odpowiedzialną za
  process, international EIA (according to the Espoo Convention) is
+
proces oceny oddziaływania budowy na środowisko (proces EIA).
  handled through the Ministry of Environment. The Finnish organizations
+
  Międzynarodową (transgraniczną) oceną oddziaływania budowy na
  against the Fennovoima plant hope there will be critical input through
+
  środowisko zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Organizacje
  the international EIA.
+
  fińskie, które nie zgadzają się na reaktor firmy Fennovoima, mają
 +
  nadzieję, że w ramach procesu transgranicznego EIA pojawią się
 +
krytyczne uwagi także z zagranicy.
 
   
 
   
  So far, there seems to be several additions to the EIA programme,
+
  Chyba najwięcej dotąd uwag dotarło w ramach procesu EIA od
  suggested by Swedish organizations. The most important seems to be
+
  organizacji szwedzkich. Najważniejszą kwestią jest dołączenie do
  adding the INES-7 scenario to the EIA. Another one is the effect of
+
  raportu EIA także scenariusza INES-7 (tzn. w nowej elektrowni
  pack ice which is said to be included, but it's actually a description
+
jądrowej może wystąpić awaria ponadprojektowa). Kolejny ważny punkt
  of the pack ice itself, no analysis on the reactor behaviour if pack
+
związany jest z następstwami obecności kier lodowych. W raporcie
  ice prevents cooling etc.
+
  niby o nich wspomniano, jednak chodzi tylko o opis kier lodowych, a
 +
  nie o analizę zachowań reaktora w przypadku, gdy kry uniemożliwią
 +
  jego chłodzenie, itd.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej informacji można znaleźć na stronach:
 
  http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
 
  http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
 
  http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
 
  http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
Line 182: Line 191:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Environmental disaster company Talvivaara close to bankruptcy
+
  7.  Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Since 2013 Talvivaara Mining Company Plc. has faced serious financial
+
  Od 2013 roku firma Talvivaara Mining Company Plc. boryka się z
  difficulties. Months after the big spill of about one million cubic
+
  poważnymi problemami finansowymi. Kilka miesięcy po tym, jak w
  meters of highly toxic process waters from the mine in November 2012
+
  listopadzie 2012 roku poprzez dużą nieszczelność wyciekł milion metrów
  causing an environmental catastrophe for the sensitive water systems
+
  sześciennych mocno zatrutej wody odpadowej ze zbiorników kopalni
  of the Eastern Finland wetlands it turned out that the company
+
  powierzchniowej, co spowodowało klęskę ekologiczną we wrażliwym
  wouldn't be capable of dealing with the costs of their business and
+
  systemie wodnym wschodniej części Finlandii, okazało się, że firma nie
  much less for a serious clean-up after spoiling the ecosystems with
+
  jest w stanie pokryć własnych kosztów operacyjnych, nie wspominając o
  uranium, nickel, cadmium, sulfates and other heavy metals. Talvivaara
+
  finansowaniu poważnie traktowanych prac związanych z sanacją i
Mining Company then started to provide more shares to take in
+
sprzątaniem po skażeniu ekosystemu uranem, niklem, kadmem,
  additional financing.
+
  sulfonianami i innymi ciężkimi metalami.
 
   
 
   
  But this attempt to save Talvivaara's finances failed, as outside
+
  Niestety próba uratowania finansowania firmy Talvivaara nie powiodła
  Finland hardly any new investors could be found. Last autumn a
+
  się, gdyż trudno było znaleźć inwestorów poza Finlandią. Jesienią
  procedure to check the company's economical capabilities was started
+
  zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie sprawdzające moce
  to decide whether or not the about 450 million Euros in loans
+
  ekonomiczne firmy Talvivaara w celu podjęcia decyzji, czy termin
  Talvivaara owes banks and investors would be deferred or not. The
+
płatności 450 milionów eur w kredytach, jakie Talvivaara zaciągnęła
  results are expected this spring - probably a decision about the end
+
  od banków i inwestorów, ma zostać wydłużony, czy też nie. Wyniki
  of this disastrous mining project or its continuation. However, the
+
  postępowania powinny być ogłoszone wiosną tego roku – co
  Finnish government is strongly interested in saving their prototype
+
  prawdopodobnie pociągnie za sobą także zakończenie eksploatacji
  investments of a reputedly "green" mining boom in Finland.
+
niszczącej środowisko kopalni powierzchniowej. Rząd fiński jest
 +
  jednak bardzo zainteresowany uratowaniem swoich inwestycji w
 +
  prototyp rzekomo „zielonego“ boomu w wydobywaniu w Finlandii.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej informacji można znaleźć na stronach:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  International Anti-nuclear Network Gathering in August
+
  8.  Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The 2014 Nuclear Heritage Network gathering will take place August
+
  Tegoroczne międzynarodowe spotkanie antyatomowe pod tytułem Nuclear
  4-8 near Kiel in northern Germany. It will be a platform for
+
  Heritage Netzwork Gathering odbędzie się w dniach od 4 do 8 sierpnia
  anti-nuclear activists and organizers to meet each other in person,
+
2014 roku niedaleko Kilonii na północy Niemiec. Będzie to zarazem
  get to know about each others' topics and struggles, for skill sharing
+
  okazja do osobistego zapoznania się z sobą organizatorów i aktywistów
  and exchanging experiences and to improve the tools to support
+
antyatomowych, dowiedzenie się więcej o tematach i kampaniach innych.
  anti-nuclear activities internationally.
+
  Spotkanie posłuży również do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz
 +
  do doskonalenia narzędzi międzynarodowego wspierania działań
 +
  antyatomowych.
 
   
 
   
  These annual gatherings are an important means of networking of the
+
  Coroczne spotkania antyatomowe stanowią ważne narzędzie wzajemnych
  international anti-nuclear Nuclear Heritage Network. Here we will
+
  powiązań w ramach międzynarodowej sieci antyatomowej Nuclear Heritage
  develop new resources to strengthen anti-nuclear struggles and improve
+
Network. Powstają tu nowe źródła dla wzmacniania sprzeciwu wobec
  already existing tools. The meeting is supposed to make progress with
+
  energetyki jądrowej i dla doskonalenia narzędzi już istniejących.
  the network and to involve new interested activists. Workshops will
+
  Ponadto spotkanie powinno dalej rozszerzyć międzynarodową sieć
  include presentations of nuclear situations in the participants'
+
  antyatomową, jak również zachęcić nowych aktywistów. W ramach
  countries as well as resources like the NukeNews newsletter system,
+
  spotkania odbędą się warsztaty z prezentacjami na temat sytuacji
  the International Network Office, multilingual flyer project, etc.
+
  jądrowo-politycznej w krajach biorących udział w spotkaniu, a także
 +
  na temat środków i systemu newslettera Nuke News, projektu
 +
wielojęzycznych ulotek informacyjnych, itd.
 
   
 
   
  This year we will meet in the same place directly before the
+
  W tym roku międzynarodowe spotkanie antyatomowe odbędzie się w tym
  international anti-nuclear summer camp starts - thus, it will be
+
  samym miejscu i w czasie tuż przed letnim międzynarodowym obozem
  possible to join the actions and workshops of this event, too. This
+
  antyatomowym. Wobec tego można będzie odwiedzić także wydarzenia i
  will be an opportunity for anti-nuclear activists around the Baltic
+
  warsztaty tego obozu. Jednocześnie stanowi ono możliwość spotkania
  Sea to gather and organize campaigns and actions against nuclear
+
się aktywistów antyatomowych nad Morzem Bałtyckim oraz ich
  business in the region.
+
  współudziału w zorganizowaniu kampanii i spotkań przeciw przemysłowi
 +
  jądrowemu w tym regionie.
 
   
 
   
  We will try to provide travel costs refunding if you are not able to
+
  Będziemy się starali pomóc w zwrotach kosztów podróży na spotkanie
  cover your travel expenses to the gathering yourself. For that you
+
  antyatomowe uczestnikom, nie dysponującym wystarczającymi własnymi
  should get in touch with us as early as possible. If you are
+
środkami do opłacenia kosztów podróży na spotkanie. Takich uczestników
  interested to join the 2014 Anti-nuclear Network Gathering, please
+
  poprosimy o skontaktowanie się z nami. W przypadku zainteresowania
  send an e-mail to "contact AT nuclear-heritage DOT net".
+
  udziałem w międzynarodowym spotkaniu antyatomowym prosimy o przysłanie
 +
  wiadomości e-mail na adres "contact AT nuclear-heritage.net".
 
   
 
   
  More information:
+
  Po więcej informacji zapraszamy na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  PLEX in Ukraine
+
  9.  Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Design lifetime of twelve nuclear units in Ukraine is going to expire
+
  Zaplanowana w projekcie długość okresu eksploatacji 12 elektrowni
  by 2020, including three extended ones (two nuclear units at the Rivne
+
jądrowych na Ukrainie upływa w 2020 roku. Dotyczy to także trzech
  NPP and the unit 1 of the South Ukrainian NPP). In March 2013 the
+
  urządzeń, których okres eksploatacji został przez urzędy już w
  Implementation Committee of the Espoo Convention, on the basis of
+
przeszłości przedłużony (dwa bloki elektrowni jądrowej Równe oraz blok
  information submitted by Ecoclub concerning the planned extension of
+
  1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej). W marcu 2013 komisja
  the Rivne NPP, decided to begin a Committee initiative (EIA/IC/CI/4).
+
  nazwana „Implementation Commiteee of the Espoo Convention“, na
  Now there is an open case on the matter of lifetime extension of old
+
podstawie informacji na temat przedłużenia okresu eksploatacji
  nuclear units in Ukraine. Committee's position is that extension of
+
elektrowni jądrowej Równe przedstawionych przez ekologiczną
  the nuclear power plants is considered to be major change in the
+
  organizację Ecoclub, postanowiła założyć inicjatywę komisji w oparciu
  activity under the Espoo Convention.
+
  o Konwencję z Espoo (EIA/IC/CI/4). Obecnie trwa na Ukrainie
 +
  postępowanie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji starych
 +
  reaktorów jądrowych. Według opinii komisji, proponowane przedłużenie
 +
  eksploatacji elektrowni jądrowych w ramach Konwencji z Espoo należy
 +
  traktować jako „zasadniczą zmianę“.
 
   
 
   
  In November 28, 2013 the State Nuclear Regulatory Inspectorate of
+
  28 listopada 2013 roku ukraiński urząd nadzoru jądrowego State Nuclear
  Ukraine decided to extend the lifetime of the unit 1 of the South
+
Regulatory Inspectorate of Ukraine podjął decyzję o przedłużeniu
  Ukrainian NPP up to December 2, 2023, beyond its technical design
+
  okresu eksploatacji bloku 1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej
  lifetime. Procedures under the Espoo Convention while taking this
+
  aż do 2 grudnia 2023 roku, a więc dużo ponad pierwotnie w projekcie
  final decision were not applied. During the Meeting of the Parties to
+
  zakładany okres eksploatacji elektrowni. Po przyjęciu takiej
  the Espoo Convention, 2-5 June, 2014, a decision on the necessity to
+
  ostatecznej decyzji nie rozpoczęto żadnego postępowania w oparciu o
  apply procedures under the Espoo Convention is supposed to be
+
  Konwencję z Espoo. Na posiedzeniu stron Konwencji z Espoo, które
  finalized. And we hope that it will help to develop in Ukraine a
+
odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2014 roku, powinna zostać
  unified mechanism that would bring decision-making on extension of the
+
  podjęta decyzja dotycząca konieczności rozpoczęcia postępowania
  nuclear power units in compliance with the Espoo Convention as soon as
+
  zgodnie z Konwencją z Espoo. Mamy nadzieję, że przyczyni to się do
  possible to prevent more such decisions without environmental impact
+
  wprowadzenia ujednoliconego zarządzania na Ukrainie, które jak
  assessments and without consultations with potentially affected people
+
  najszybciej doprowadzi do zgodności z Konwencją z Espoo wszystkich
  in neighbouring states.
+
decyzji dotyczących przedłużania okresów eksploatacji reaktorów
 +
  jądrowych tak, aby w przyszłości zapobiec przyjmowaniu podobnych
 +
decyzji bez przeprowadzenia procesu EIA (ocena oddziaływania budowy na
 +
  środowisko) i bez konsultacji z obywatelami dotkniętych regionów, w
 +
  tym także krajów sąsiadujących.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. New Czech government: maybe no additional reactors at Temelín, but
+
  10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
     in Dukovany, and plans to open up new uranium mines
+
    Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
 +
     kontynuowania wydobywania uranu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The new government of the Czech Republic is financially under pressure
+
  Nowy czeski rząd jest pod presją finansową i nie chce pozwolić na
  and doesn't want to apply the so-called "British model" in the
+
  wprowadzenie do swojego kraju modelu brytyjskiego, zapewniającego
  country, which means a long-term state guarantee for a minimum
+
  długofalowe gwarancje państwowe minimalnej ceny odkupu prądu
  electricity price. So the Temelín tender for block 3+4, which should
+
  elektrycznego z nowych źródeł jądrowych. Wobec tego oraz pod wpływem
  have been decided on soon and where only a Russian and an American bid
+
kryzysu krymskiego może być całkowicie zniweczony przetarg na budowę 3
  are still fighting, might get buried due to low market prices for
+
i 4 bloku elektrowni jądrowej Temelín, w którym uczestniczyli:
  electricity. There are however signals, that the even older nuclear
+
  amerykański Westinghouse oraz rosyjski Rosatom. Albo po prostu z tego
  power plant of Dukovany in Southern Moravia might be expanded. Prime
+
  powodu, że cena prądu elektrycznego na giełdzie jest długofalowo zbyt
  minister Sobotka also stated that he would not object to new uranium
+
  niska. Jednak istnieją sygnały, że w przyszłości można by rozszerzyć
  pits in the south of the Czech Republic not far from Dukovany.
+
  starszą czeską elektrownię jądrową, w Dukovanach. Czeski premier
 +
  Sobotka nawet nadmienił, że nie ma nic przeciwko otwarciu nowej
 +
  kopalni uranu na południu Czech.
 
   
 
   
 
  http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining
 
  http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining
Line 293: Line 321:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Anti-Nuke Cooperation in the regions along river Danube:
+
  11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
     International Conference on 25.4.2014 in Lower Austria
+
     konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Project "Anti-Nuke-Cooperation along river Danube", organized by
+
  Projekt „Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich“, objęty
  the Viennese platform Atomkraftfrei, is aiming at a more intensive
+
  patronatem platformy wiedeńskiej Atomkraftfrei, ma na celu
  cooperation of nuke-critical forces in the countries stretching along
+
  intensyfikację współpracy organizacji krytycznych wobec jądra w
  river Danube. Participants are expected among others from Bulgaria,
+
  krajach naddunajskich. Oczekiwani są uczestnicy przede wszystkim z
  Romania, Hungary, Slovakia, Austria and Germany. Official support for
+
  następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Węgier, Austrii i Niemiec.
  this conference comes especially from the province of Lower Austria.
+
  Oficjalnego wsparcia projektowi udziela kraj związkowy Dolna Austria.
 
   
 
   
  Further Info: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"
+
  Więcej informacji: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"
 
   
 
   
 
   
 
   

Revision as of 11:36, 15 August 2014


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
* NukeNews #13 - Serwis informacyjny z dziedziny antyatomu *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Tym razem przynosimy Państwu nieco krótsze wydanie naszego newslettera
Nuke News. W niniejszym 13 wydaniu wielojęzyczny newsletter Nuke News
informuje przede wszystkim o działaniach antyatomowych w Polsce oraz
znajdą tu Państwo także nowości i informacje z Finlandii, Niemiec,
Austrii i Republiki Czeskiej.

Po dużej liczbie działań antyatomowych związanych z przypomnieniem
awarii w japońskiej elektrowni Fukuszima spodziewamy się znowu wielu
spotkań z okazji smutnej rocznicy awarii w Czarnobylu, którą
przypomnimy sobie 26 kwietnia. Prosimy o przysyłanie do nas krótkich
wiadomości dotyczących organizowanych przez Państwa wydarzeń czy też
zwięzłego przeglądu kampanii zaplanowanych przez Państwa organizację
do następnego wydania naszego newslettera. Więcej informacji odnośnie
deadline'u oraz formie następnego wydania można znaleźć na końcu
niniejszego wydania.

Aby uzyskać wyobrażenie o działaniach antyatomowych i wydarzeniach,
jakie odbyły się z okazji Dnia Fukuszimy w ciągu marca (tylko
streszczenie), zapraszamy do zwiedzenia następującej strony
specjalnej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014


----------------------------------------------------------------------
Spis treści NukeNews #13
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
5. Polski skandal medialny
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
  Antinuclear campaign in Poland in 1980s
13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
14. Do not let energy transition capsize!
15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
16. Upcoming events
17. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. UK: konsultacje NDA dotyczące mogilnika bez udziału dotkniętych
  gmin
----------------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Stop Hinkley 22 stycznia sabotowało konsultacje
prowadzone przez urząd Nuclear Decommission Authority (NDA – Urząd ds.
wyłączania z eksploatacji urządzeń jądrowych) w sprawie planów
przechowywania i likwidacji odpadów średnioaktywnych i zużytego paliwa
jądrowego. NDA postanowiła prowadzić rozmowy tylko z bardzo zawężoną
grupą interesu, opierając się przy tym o lokalizacje elektrowni
jądrowych. Obywatele nie byli wcale zaproszeni na rozmowy, na których
w grę wchodziły jeszcze wszystkie możliwości oraz kiedy można jeszcze
było wpłynąć na ostateczną decyzję.

Stowarzyszenie Stop Hinkley pragnie zachęcić obywateli, aby odrzuciła
propozycje urzędu NDA, który nie był w stanie zapewnić ich pełnego
udziału. „NDA musi powrócić do deski kreślarskiej, aby zrozumieć, że
musi we właściwym czasie włączyć obywateli w konsultacje dotyczące
niebezpiecznych odpadów radiologicznych i chemicznych, wytwarzanych w
Wielkiej Brytanii.“

Zapraszamy do wsparcia petycji przeciw elektrowni jądrowej Hinkley
Point C:
http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6


----------------------------------------------------------------------
2. Demonstracja przeciwatomowa w trakcie COP19 w Warszawie
----------------------------------------------------------------------
16 listopada 2013 roku, w 8 dzień konferencji klimatycznej ONZ
(COP19), w Warszawie miała miejsce demonstracja antyatomowa. 40
aktywistów z Polski oraz krajów całego świata (Rosji, Republiki Afryki
Południowej, Irlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i innych)
stanęło z transparentami i plakatami w kostiumach przy wejściu do
budynku, w którym konferencja się odbywała. Wydarzenie było jasnym
sygnałem skierowanym do uczestników konferencji, mediów i mieszkańców
miasta, że energetyka jądrowa nie jest sposobem na kryzys klimatyczny.

Tu można zobaczyć samemu:
http://www.flickr.com/photos/push_europe
http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs


----------------------------------------------------------------------
3. Protesty przeciw polskim planom na wybudowanie elektrowni jądrowej
----------------------------------------------------------------------
Grupa obywateli z miejscowości Mielno, należącej do gminy Gąski, która
jest oficjalnym kandydatem do zlokalizowania pierwszej polskiej
elektrowni jądrowej, wniosła skargę przeciw zezwoleniu na budowę tej
elektrowni jądrowej na terenie gminy Gąski, wydanemu przez wojewodę
zachodniopomorskiego. Wojewoda zachodniopomorski chciał zachować to
zezwolenie, jednak mieszkańcy województwa chcą wnieść skargę przeciw
niemu do Trybunału Konstytucyjnego.


----------------------------------------------------------------------
4. Autobus promujący energetykę jądrową w Polsce
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec listopada 2013 roku zwolennicy energii jądrowej (studencki
ruch proatomowy pod kierownictwem polskiego Ministerstwa Przemysłu,
sponsorowany przez największe spółki aktywne w przemyśle jądrowym w
Polsce i w innych krajach, łącznie z Arevą, EdF, Hitachi, PGE)
przejechali się już po raz któryś „autobusem proatomowym“ po wybrzeżu
w regionach północnej Polski, absolwując w ten sposób trasę
informacyjną. Trasa miała kilka przystanków w miastach i gminach
łącznie z miejscowościami, które są kandydatami na zlokalizowanie
nowej polskiej elektrowni jądrowej. W nich ruch proatomowy
zorganizował prezentacje w szkołach, wyraźnie zwiększając w ten
sposób liczbę uczestników na swoich spotkaniach. Oprócz przekazywania
typowych mitów i argumentów proatomowych na szkołach, zaprezentowali
proste eksperymenty fizykalne, często w ogóle nie związane zarówno z
eksploatacją urządzeń jądrowych, jak i z fenomenem rozszczepiania
jąder.

W zeszłym roku kilkakrotnie zabroniono wejściu na podobne spotkania
proatomowe dla członków miejscowego komitetu „Nie dla atomu w
Lubitowie“, natomiast osoby promujące atom zaatakowali je słownie:
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html
http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficjalna strona internetowa organizacji proatomowej:
http://www.atomowyautobus.pl


----------------------------------------------------------------------
5. Polski skandal medialny
----------------------------------------------------------------------
Prezes polskiej Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) podał w wywiadzie
dla magazynu wydanego przez Ambasadę Polską w Tokio, że Polska chce
wprowadzić energię jądrową, aczkolwiek korzystanie z niej może
prowadzić do katastrofy porównywalnej z wydarzeniem w Fukuszimie.
Rzeczniczka prasowa Państwowej Agencji Atomistyki obecnie zaprzecza
tym twierdzeniom, badając, czy mogło chodzić o błąd w tłumaczeniu
wywiadu z języka japońskiego.


----------------------------------------------------------------------
6. Nowości w energetyce jądrowej w Finlandii
----------------------------------------------------------------------
13 lutego fińskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało, że
raport EIA firmy Fennovima jest gotowy i można go opublikować tak, aby
opinia publiczna mogła do niego wnieść swoje komentarze i uwagi. Firma
Fennovoima opublikowała liczący 264 strony raport, gdyż w przeszłości
była krytykowana za naruszenie reguł europejskich w związku z
odpowiedzialnością społeczną za prowadzoną przez nią działalność
gospodarczą.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu jest instytucją odpowiedzialną za
proces oceny oddziaływania budowy na środowisko (proces EIA).
Międzynarodową (transgraniczną) oceną oddziaływania budowy na
środowisko zajmuje się Ministerstwo Ochrony Środowiska. Organizacje
fińskie, które nie zgadzają się na reaktor firmy Fennovoima, mają
nadzieję, że w ramach procesu transgranicznego EIA pojawią się
krytyczne uwagi także z zagranicy.

Chyba najwięcej dotąd uwag dotarło w ramach procesu EIA od
organizacji szwedzkich. Najważniejszą kwestią jest dołączenie do
raportu EIA także scenariusza INES-7 (tzn. w nowej elektrowni
jądrowej może wystąpić awaria ponadprojektowa). Kolejny ważny punkt
związany jest z następstwami obecności kier lodowych. W raporcie
niby o nich wspomniano, jednak chodzi tylko o opis kier lodowych, a
nie o analizę zachowań reaktora w przypadku, gdy kry uniemożliwią
jego chłodzenie, itd.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014
http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering


----------------------------------------------------------------------
7. Firma Talvivaara, powodująca klęski ekologiczne, bliska bankructwa
----------------------------------------------------------------------
Od 2013 roku firma Talvivaara Mining Company Plc. boryka się z
poważnymi problemami finansowymi. Kilka miesięcy po tym, jak w
listopadzie 2012 roku poprzez dużą nieszczelność wyciekł milion metrów
sześciennych mocno zatrutej wody odpadowej ze zbiorników kopalni
powierzchniowej, co spowodowało klęskę ekologiczną we wrażliwym
systemie wodnym wschodniej części Finlandii, okazało się, że firma nie
jest w stanie pokryć własnych kosztów operacyjnych, nie wspominając o
finansowaniu poważnie traktowanych prac związanych z sanacją i
sprzątaniem po skażeniu ekosystemu uranem, niklem, kadmem,
sulfonianami i innymi ciężkimi metalami.

Niestety próba uratowania finansowania firmy Talvivaara nie powiodła
się, gdyż trudno było znaleźć inwestorów poza Finlandią. Jesienią
zeszłego roku rozpoczęło się postępowanie sprawdzające moce
ekonomiczne firmy Talvivaara w celu podjęcia decyzji, czy termin
płatności 450 milionów eur w kredytach, jakie Talvivaara zaciągnęła
od banków i inwestorów, ma zostać wydłużony, czy też nie. Wyniki
postępowania powinny być ogłoszone wiosną tego roku – co
prawdopodobnie pociągnie za sobą także zakończenie eksploatacji
niszczącej środowisko kopalni powierzchniowej. Rząd fiński jest
jednak bardzo zainteresowany uratowaniem swoich inwestycji w
prototyp rzekomo „zielonego“ boomu w wydobywaniu w Finlandii.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland


----------------------------------------------------------------------
8. Międzynarodowe spotkanie antyatomowe w sierpniu
----------------------------------------------------------------------
Tegoroczne międzynarodowe spotkanie antyatomowe pod tytułem Nuclear
Heritage Netzwork Gathering odbędzie się w dniach od 4 do 8 sierpnia
2014 roku niedaleko Kilonii na północy Niemiec. Będzie to zarazem
okazja do osobistego zapoznania się z sobą organizatorów i aktywistów
antyatomowych, dowiedzenie się więcej o tematach i kampaniach innych.
Spotkanie posłuży również do wymiany doświadczeń i umiejętności oraz
do doskonalenia narzędzi międzynarodowego wspierania działań
antyatomowych.

Coroczne spotkania antyatomowe stanowią ważne narzędzie wzajemnych
powiązań w ramach międzynarodowej sieci antyatomowej Nuclear Heritage
Network. Powstają tu nowe źródła dla wzmacniania sprzeciwu wobec
energetyki jądrowej i dla doskonalenia narzędzi już istniejących.
Ponadto spotkanie powinno dalej rozszerzyć międzynarodową sieć
antyatomową, jak również zachęcić nowych aktywistów. W ramach
spotkania odbędą się warsztaty z prezentacjami na temat sytuacji
jądrowo-politycznej w krajach biorących udział w spotkaniu, a także
na temat środków i systemu newslettera Nuke News, projektu
wielojęzycznych ulotek informacyjnych, itd.

W tym roku międzynarodowe spotkanie antyatomowe odbędzie się w tym
samym miejscu i w czasie tuż przed letnim międzynarodowym obozem
antyatomowym. Wobec tego można będzie odwiedzić także wydarzenia i
warsztaty tego obozu. Jednocześnie stanowi ono możliwość spotkania
się aktywistów antyatomowych nad Morzem Bałtyckim oraz ich
współudziału w zorganizowaniu kampanii i spotkań przeciw przemysłowi
jądrowemu w tym regionie.

Będziemy się starali pomóc w zwrotach kosztów podróży na spotkanie
antyatomowe uczestnikom, nie dysponującym wystarczającymi własnymi
środkami do opłacenia kosztów podróży na spotkanie. Takich uczestników
poprosimy o skontaktowanie się z nami. W przypadku zainteresowania
udziałem w międzynarodowym spotkaniu antyatomowym prosimy o przysłanie
wiadomości e-mail na adres "contact AT nuclear-heritage.net".

Po więcej informacji zapraszamy na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014


----------------------------------------------------------------------
9. Przedłużenie eksploatacji elektrowni jądrowych na Ukrainie
----------------------------------------------------------------------
Zaplanowana w projekcie długość okresu eksploatacji 12 elektrowni
jądrowych na Ukrainie upływa w 2020 roku. Dotyczy to także trzech
urządzeń, których okres eksploatacji został przez urzędy już w
przeszłości przedłużony (dwa bloki elektrowni jądrowej Równe oraz blok
1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej). W marcu 2013 komisja
nazwana „Implementation Commiteee of the Espoo Convention“, na
podstawie informacji na temat przedłużenia okresu eksploatacji
elektrowni jądrowej Równe przedstawionych przez ekologiczną
organizację Ecoclub, postanowiła założyć inicjatywę komisji w oparciu
o Konwencję z Espoo (EIA/IC/CI/4). Obecnie trwa na Ukrainie
postępowanie w sprawie przedłużenia okresu eksploatacji starych
reaktorów jądrowych. Według opinii komisji, proponowane przedłużenie
eksploatacji elektrowni jądrowych w ramach Konwencji z Espoo należy
traktować jako „zasadniczą zmianę“.

28 listopada 2013 roku ukraiński urząd nadzoru jądrowego State Nuclear
Regulatory Inspectorate of Ukraine podjął decyzję o przedłużeniu
okresu eksploatacji bloku 1 południowo-ukraińskiej elektrowni jądrowej
aż do 2 grudnia 2023 roku, a więc dużo ponad pierwotnie w projekcie
zakładany okres eksploatacji elektrowni. Po przyjęciu takiej
ostatecznej decyzji nie rozpoczęto żadnego postępowania w oparciu o
Konwencję z Espoo. Na posiedzeniu stron Konwencji z Espoo, które
odbędzie się w dniach od 2 do 5 czerwca 2014 roku, powinna zostać
podjęta decyzja dotycząca konieczności rozpoczęcia postępowania
zgodnie z Konwencją z Espoo. Mamy nadzieję, że przyczyni to się do
wprowadzenia ujednoliconego zarządzania na Ukrainie, które jak
najszybciej doprowadzi do zgodności z Konwencją z Espoo wszystkich
decyzji dotyczących przedłużania okresów eksploatacji reaktorów
jądrowych tak, aby w przyszłości zapobiec przyjmowaniu podobnych
decyzji bez przeprowadzenia procesu EIA (ocena oddziaływania budowy na
środowisko) i bez konsultacji z obywatelami dotkniętych regionów, w
tym także krajów sąsiadujących.


----------------------------------------------------------------------
10. Nowy rząd w Czechach: chyba nie będzie nowych bloków jądrowych w
  Temelinie, natomiast w Dukovanach może tak, oraz plany
  kontynuowania wydobywania uranu
----------------------------------------------------------------------
Nowy czeski rząd jest pod presją finansową i nie chce pozwolić na
wprowadzenie do swojego kraju modelu brytyjskiego, zapewniającego
długofalowe gwarancje państwowe minimalnej ceny odkupu prądu
elektrycznego z nowych źródeł jądrowych. Wobec tego oraz pod wpływem
kryzysu krymskiego może być całkowicie zniweczony przetarg na budowę 3
i 4 bloku elektrowni jądrowej Temelín, w którym uczestniczyli:
amerykański Westinghouse oraz rosyjski Rosatom. Albo po prostu z tego
powodu, że cena prądu elektrycznego na giełdzie jest długofalowo zbyt
niska. Jednak istnieją sygnały, że w przyszłości można by rozszerzyć
starszą czeską elektrownię jądrową, w Dukovanach. Czeski premier
Sobotka nawet nadmienił, że nie ma nic przeciwko otwarciu nowej
kopalni uranu na południu Czech.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining


----------------------------------------------------------------------
11. Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich: międzynarodowa
  konferencja 25.04.2014 w Dolnej Austrii
----------------------------------------------------------------------
Projekt „Współpraca antyatomowa w krajach naddunajskich“, objęty
patronatem platformy wiedeńskiej Atomkraftfrei, ma na celu
intensyfikację współpracy organizacji krytycznych wobec jądra w
krajach naddunajskich. Oczekiwani są uczestnicy przede wszystkim z
następujących krajów: Bułgarii, Rumunii, Węgier, Austrii i Niemiec.
Oficjalnego wsparcia projektowi udziela kraj związkowy Dolna Austria.

Więcej informacji: Paula Stegmüller, "paula.stegmueller AT aon DOT at"


----------------------------------------------------------------------
12. Call-out for submitting documentation for a monograph on
  Antinuclear campaign in Poland in 1980s
----------------------------------------------------------------------
Veteran protesters against the started-and-later-dropped NPP Żarnowiec
in Poland two and a half decade ago are looking for documentation,
including photographs, documentary footage, films, posters, article
clips, official letters or other forms of testimonies about those
protests and related activities during that time.

They will be used for preparing a publication "Antinuclear campaign in
Poland from 1985 to 1990" by Tomasz Borewicz, to be published later
this year.

More information:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s


----------------------------------------------------------------------
13. Polish Programme for Nuclear Power adopted
----------------------------------------------------------------------
On 28th January, the Polish government adopted the Polish Programme
for Nuclear Power, the State's strategic document with intention to
build its first NPPs and implement nuclear power in Poland. While the
administrative, institutional and legal procedures have been
continuing to some extent for the past three years, the nuclear
industry welcomed the document as a firm commitment to the previously
declared plans. At the same time antinuclear campaigners scrutinized
the document and the government's decision for the financial burden it
brings on the public budgets and on the consumers as well as for
potential dangers. The government revealed no concrete idea for the
financing the project, nor solid ideas to deal with radioactive waste.


----------------------------------------------------------------------
14. Do not let energy transition capsize!
----------------------------------------------------------------------
The energy revolution in Germany is a success. After the federal
government has decided to phase out nuclear power a law for renewable
energy was adopted as a consequence, the EEG. The society has agreed
to it and numerous citizens are part of the energy revolution:
decentralized, socially and environmentally. Now the conglomerates -
EnBW, Vattenfall, E.on and RWE - put pressure on the government.
They want to keep the monopoly of power for the sake of quick money.
Moreover, the four global players of the worldwide nuclear business -
Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi, Rosatom - already fixed
numerous construction plans for nuclear power plants almost everywhere
in Europe, they impatiently wait for the failure of the pilot project:
the energy revolution in Germany. 

The energy revolution must succeed! Let us not permit the governments
to act as puppets of large corporations! Let's not allow the
government to drive the energy revolution into the ground! On 30
November 2013 about 16,000 people demonstrated in Berlin for the
energy transition. On 22 March 2014 about 30,000 people demonstrated
in seven provincial capitals across the country for the energy
revolution. On 10 May 2014 it goes on with a central manifestation in
Berlin: Do not let energy transition capsize! This is just the
beginning!

http://energiewende-demo.de


----------------------------------------------------------------------
15. Conference "Economic Limits of the Nuclear Power Industry"
----------------------------------------------------------------------
The International Conference NEC 2014 "The economic limits of nuclear
energy" will be held on 29th April at the Smetana Hall of the Czech
Automobile Club in Prague. The aim of the conference is to discuss
limitations concerning construction of new and refurbishment of
existing nuclear reactors encountered by governments and investors.

Invitation to the conference was accepted by a lot of interesting
personalities and experts. Mycle Schneider, energy consultant, will
show us the current state of nuclear energy and its future development
in the world. Professor Stephen Thomas will discuss the British model
designed to support the construction of new nuclear reactors, which
raised hopes also in the Czech Republic. Professor Franz Leidenmühler
will assess the extent to which such subsidy mechanisms are in
accordance with European law.

The economic aspects of the project of construction new nuclear
reactors in the Czech Republic will be presented by economic analysts
Ivan Benes, Michal Šnobr and Jan Ondřich. Professor Claudia Kemfert
will look at the economic opportunities of the German energy
transition. The Upper Austrian councilor Rudi Anschober and Michael
Nagl will speak about the long-term changes to energy policy in Upper
Austria.

The conference will be moderated by journalist Jan Bumba. There will
be space for discussion in the programme and interpretation will be
provided. Complete program and other details can be found at the
website www.nec2014.eu.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014


----------------------------------------------------------------------
16. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
(just an extract, tell us your events for the next newsletter)
more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Please feel free to send us your local and international events for
this website and the NukeNews!


23/04/14-26/05/14: Walkatjurra Walkabout - Walking for Country 2014;
          pilgrimage across Wangkatja country (AUS) 
25/04/14-05/05/14: "Anti-nuclear March for Life" crossing six
          departments heading to the atomic sites Cadarache,
          Marcoule, Tricastin and Cruas (F)
26/04/14-03/05/14: Third European Action weeks "For a future after
          Chernobyl and Fukushima"
26/04/14:     ecological festival "Für eine Zukunft nach
          Tschernobyl und Fukushima" (D)
29/04/14:     European Anti Nuclear Forum in Prague (CZ)
06/05/14-08/05/14: Atomforum of the German nuclear industry in
          Frankfurt/Main (D)
10/05/14:     central energy transition mass demonstration in
          Berlin (D)
11/05/14-15/05/14: European Nuclear Conference in Marseille (F)
13/05/14-14/05/14: Energy Outlook 2014 - Energy Agency's Energy
          Conference in Stockholm (S)
17/05/14 at 11 AM: international bike rally near Cattenom NPP (F)
25/05/14-29/05/14: Canadian Radiation Protection Association annual
          conference: "Managing the Risk - Perceptions and
          Realities" in Vancoucer (CDN)
10/07/14-11/07/14: Professional Development School "Radiation
          Instruments — New Technology and Developments" in
          Baltimore, Maryland (USA)
11/07/14-12/07/14: anti-nuclear Benefiz Open Air "e-Ventschau" in
          Ventschau (D)
summer 2014:    Walk For A Nuclear Free Future from Miami, FL to
          the Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)
04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network gathering near Kiel (D)
09/08/14:     Actions against nuclear weapons at AWE Aldermaston
          & AWE Burghfield (UK)
09/08/14-16/08/14: International Anti-nuclear Camp near Kiel (D)
20/08/14-24/08/14: Anti-nuclear mini camp near Kaplice (CZ)
22/08/14-24/08/14: solar festival in Peckwitz (D)
30/08/14 at 11 AM: nuclear waste conference at Volkshochschule,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, in Kassel (D)
13/09/14-17/09/14: "AFRIRPA 04" - The Fourth Regional African Congress
          of International Radiation Protection Association
          in Rabat (MA)
14/09/14-18/09/14: 2014 conference of American Nuclear Society's
          Radiation Protection & Shielding Division in
          Knoxville, TN (USA)
15/09/14-17/09/14: OECD/NEA: Constructing Memory - An International
          Conference and Debate on the Preservation of
          Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste
          across Generations in Verdun (F) 
21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 International
          Conference in Freiberg (D)
2014:       Probably Castor transport of high level radioactive
          waste from Sellafield (UK) and of intermediate
          level radioactive waste from La Hague (F) to
          Gorleben (D) and protests
01/09/15-30/11/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
          on SKB's application to build KBS3 final nuclear
          waste repository at District Court in Nacka (S)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014
https://www.facebook.com/events/497499983680541/
http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014
http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014
https://www.facebook.com/events/221307164727036/
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.hps.org/meetings/pds.html
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf
http://www.rpsd2014.org
http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012


----------------------------------------------------------------------
17. About NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter of the Nuclear Heritage Network
to reflect the activities, topics and struggles of anti-nuclear
activists. The articles are written and translated by activists,
additionally to their usual anti-nuclear activities. No- one is paid
for that work, as we want to provide resources like this information
system to the anti-nuclear struggle as independent as possible.

Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
should be brief information in English of not more than one paragraph,
including a concise headline and an optional link to a webpage
providing more information. Deadline for the 14th issue of the
NukeNews will be 22nd of June, 2014.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET