Difference between revisions of "NukeNews No. 10 - SLOVENIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
 
(updated)
Line 31: Line 31:
 
  1.  Češka prehodna vlada podpira nove reaktorje v Temelinu
 
  1.  Češka prehodna vlada podpira nove reaktorje v Temelinu
 
  2.  »Nuklearna elektrarna Leningrad 2 je nevarna«
 
  2.  »Nuklearna elektrarna Leningrad 2 je nevarna«
  3.  UK: News from the Nuclear Islands
+
  3.  Velika Britanija: Novice iz jedrskih otokov
  4.  International fasting for the abolition of nuclear weapons
+
  4.  Mednarodni post za prepoved jedrskega orožja
  5.  Petition against Areva's mining project in Nunavut
+
  5.  Peticija proti rudarskemu projektu Areve v Nunavutu
  6.  Two uranium facilities blocked by activists in the South of France
+
  6.  Na jugu Francije aktivisti blokirali dva jedrska objekta
  7.  Finland: Rosatom- Fennovoima deal to continue Pyhäjoki NPP project
+
  7.  Finska: Rosatom-Fennovoima dogovor za nadaljevanje projekta
  8.  Canada's legacy of contamination in Saskatchewan's Watersheds
+
    jedrske elektrarne Pyhäjoki
  9.  Anti-nuclear leafletting continues in London
+
  8.  Kanadska zapuščina onesnaženja v porečjih Saskatchewana
  10. IAEA & WHO: No health impacts because of Fukushima - IPPNW study
+
  9.  Proti-jedrsko deljenje letakov Londonu se nadaljuje
     shows the opposite
+
  10. IAEA in WHO: Ni vplivov na zdravje zaradi Fukušime - IPPNW
  11. Another Cameco collaboration agreement to silence indigenous
+
     študija kaže nasprotno
     protests on uranium mining
+
  11. Nov dogovor o sodelovanju Cameca za utišanje protestov domorodcev
  12. Baltic NPP down
+
     proti rudarjenju urana
  13. Almost-disaster with burning nuclear ship in Hamburg/Germany
+
  12. Ustavljena Baltska nuklearka
  14. Western Australia's first uranium mine - a bad deal but not a
+
  13. Skorajšnja nesreča zaradi požara na ladji, ki prevaža radioaktivne
     done deal - emerging trends in environmental assessment
+
    snovi, v Hamburgu, Nemčija
  15. Thuggish arrests of activists and journalists at Chernobyl
+
  14. Prvi rudnik urana v Zahodni Avstraliji – slaba odločitev, vendar
     anniversary march in Minsk, Belarus
+
     ne dokončna- stopnjujoči trendi v presoji vplivov na okolje
  16. Upcoming events
+
  15. Nasilne aretacije aktivistov in novinarjev ob černobilski
  17. About NukeNews
+
     obletnici marca v Minsku, Belorusija
 +
  16. Prihajajoči dogodki
 +
  17. O NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 93: Line 95:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  UK: News from the Nuclear Islands
+
  3.  Velika Britanija: Novice iz jedrskih otokov
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Coalition government recently announced that they intend to pour
+
  Koalicijska vlada je pred kratkim napovedala, da nameravajo vložiti 10
  10 billion pounds of public money into the 1st of their planned new
+
  milijard funtov javnega denarja v prvega od načrtovanih novih
  reactors - EDF's proposed Hinkley C. Despite the coalition pledge not
+
  reaktorjev – predlagani Hinkley C., projekt velikega
  to subsidise new nukes, they announced that they will be making
+
  elektroenergetskega podjetja EDF. Kljub koalicijski obljubi, da ne
  further cuts to public services to fund the subsidy, that they claim,
+
  bodo subvencionirali novih nukleark, so sporočili, da bodo narejeni
  isn't a subsidy. The British government are completely out of step
+
dodatni rezi v javne službe, za financiranje subvencij jedrski
  with the rest of Europe. While countries like Germany embark on a
+
  energiji, za katere trdijo, da niso subvencije. Britanska vlada je
  program of improving energy efficiency and reducing demand, it seems
+
  popolnoma v razkoraku s preostalo Evropo. Medtem ko države, kot je
  the British government are committed to ensuring that UK consumers
+
  Nemčija, stopajo po programu za izboljšanje energetske učinkovitosti
  pay cripplingly high prices for their electricity over the next half
+
  in zmanjšanja povpraševanja po elektriki, se zdi, da je britanska
  a century. They also envision a tripling in energy demand, although
+
  vlada zavezana, da zagotavlja potrošnikom v Veliki Britaniji
  to be frank it's hard to see how they could achieve growth in
+
  plačevanje neverjetno visoke cene za njihovo elektriko v naslednjega
  centralised energy consumption at such eye-wateringly high prices.
+
pol stoletja. Prav tako napovedujejo potrojitev povpraševanja po
 +
  elektriki, čeprav je težko razumeti, kako bi se lahko poraba elektrike
 +
  tako povečala ob tako visoki ceni.
 
   
 
   
  After the unsurprising collapse  of the British governments latest
+
  Po presenetljivem propadu najnovejšega programa za odlaganje
  scheme to impose radioactive waste on the Cumbrian communities, the
+
  radioaktivnih odpadkov v skupnosti Cumbarian, se vlada zdaj poskuša
  government are now trying to decide where they are going to dump, I
+
  odločiti, kje odlagati in shranjevati vse srednje radioaktivne
  mean store all of the intermediate level waste that successive
+
  odpadke. Nekateri njihovi predlogi vključujejo ustvarjanje novih
governments have made under the noses of a complacent public, some of
+
  odlagališč na eni ali več lokacijah po Britanskem otočju. Medtem ko
their proposals would involve creating new Sellafield style dumps at
+
  se pogajanja med EDF in britansko vlado zapletajo, je vlada ponudila
  one or several locations around the British Isles. Meanwhile, as
+
  dodatna sredstva skupnostim, ki bodo živele ob novi nuklearki.
  negotiations between EDF and the British government continue to falter
 
  and the so-called strike price continues to evade agreement, the
 
government have made much of a further £128 million pound bribe to
 
communities that will have to live with the fall-out of new nuclear -
 
unfortunately the bar has been set low and nuclear operators will only
 
have to pay around a fifth of the amount that wind developers have to
 
pay in community benefits. Typical of the anti-renewables
 
policy-making that has characterised the climate-sceptic government
 
now in power in Britain.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  International fasting for the abolition of nuclear weapons
+
  4.  Mednarodni post za prepoved jedrskega orožja
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  From the 5th to the 9th August, about hundred people will gather in
+
  Od 5. do 9. avgusta se bo v Parizu na mednarodnem postu za odpravo
  Paris for an international fasting for the abolition of nuclear
+
  jedrskega orožja po vsem svetu zbralo okrog 100 ljudi. V okviru tega
  weapons worldwide. Many actions will take place in this frame:
+
  bodo potekale številne akcije: spominska slovesnost za bombne napade
  commemoration of the Hiroshima and Nagasaki bombings, training in
+
  na Hirošimo in Nagasaki, usposabljanje za nenasilno delovanje,
  non-violent action, human chain and die-in under the Eiffel tower...
+
  človeška veriga pod Eifflovim stolpom. Ta post je organiziran s strani
  This fasting is organized by La Maison de Vigilance, Armes nucléaires
+
  La Maison de Vigilance, Armes nucléaires STOP in francoskega
  STOP and the French antinuclear network "Sortir du nucléaire". Anyone
+
  protijedrskega omrežja "Sortir du nucléaire". Sodeluje lahko kdorkoli,
  can take part, for one day or for a week.
+
  za dan ali teden. Poleg tega nekateri postijo za odpravo jedrskega
 +
orožja tudi v sledečih mestih: Burghfield in Aldermaston (Velika
 +
Britanija), ter Büchel in Berlin (Nemčija).
 
   
 
   
  Beside, some people will also fast for the abolition of nuclear
+
  Kontakt in prijave: "lamaisondevigilance AT orange DOT fr"
weapons in Burghfield and Aldermaston (UK), as well as in Büchel and
+
  Več informacij: http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com
Berlin (Germany).
 
Contact and registration: "lamaisondevigilance AT orange.fr"
 
  More information: http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Petition against Areva's mining project in Nunavut
+
  5.  Peticija proti rudarskemu projektu Areve v Nunavutu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Areva wants to build a big uranium mine in Nunavut, the Inuit
+
  Areva želi odpreti velik rudnik urana v Nuvanutu, na ozemlju Inuitov
  territory in the north of Canada. Should this project become reality,
+
  na severu Kanade. Če bi ta projekt postal realnost, bi bile posledice
  its consequences would be catastrophic for the environment and local
+
  katastrofalne tako za okolje kot za način življenja lokalnega
  people's way of life: water and soil contamination, unmanageable
+
  prebivalstva: onesnaženje vode in tal, neobvladljivi rudarski odpadki,
  mining waste, devastated cariboo hunting zones... Areva tries to lure
+
  opustošena lovska območja severnega jelena,.. Areva poskuša privabiti
  the population into accepting the project by distributing expensive
+
  prebivalstvo v sprejetje projekta z razdeljevanjem dragih daril, prave
  gifts, but it conceals the real impacts of uranium mining. If you want
+
  učinke rudarjenja urana pa prikriva. Če želite ustaviti ta projekt,
  to stop this project, please sign the petition (soon in English) on:
+
  prosim podpišite peticijo (kmalu v angleščini) na:
 
  http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut
 
  http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Two uranium facilities blocked by activists in the South of France
+
  6.  Na jugu Francije aktivisti blokirali dva jedrska objekta
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On June, the 19th, the two collectives "Stop Uranium" and "Stop
+
  19. junija sta dve skupini »Stop uranu« in »Stop Tricastin«
  Tricastin" organized a simultaneous non-violent blockade in front of
+
  organizirali sočasno nenasilno blokado pred dvema jedrskima objektoma
  two uranium facilities in the South of France. They wanted to alert
+
  na jugu Francije. Želeli so opozoriti na nevarnosti proizvodnje urana
  about the dangers of the uranium industry and to demand that it should
+
  in zahtevali, da se ustavi. Prvi objekt, Comurhex Malvési (v bližini
be stopped. The first facility, the Comurhex Malvési (near Narbonne)
+
Narbonne), je vstopna točka za rumeno torto (yellow cake) v Franciji.
is the entrance gate for yellow cake in France. About 1/4 of the
+
  Približno eno četrtino jedrskega goriva v svetu gre skozi ta objekt.
  nuclear fuel used in the world came through it. The second facility
+
  Drugi objekt je obogatitveni obrat Eurodif, na jedrski lokaciji
  was the Eurodif enrichment plant, on the Tricastin nuclear site, near
+
Tricastin, v bližini Avignona.
Avignon.
 
 
   
 
   
  You can find some pictures of the action there:
+
  Nekaj slik z akcije lahko najdete tukaj:
 
  http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-malvesi-tricastin
 
  http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-malvesi-tricastin
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Finland: Rosatom- Fennovoima deal to continue Pyhäjoki NPP project
+
  7.  Finska: Rosatom-Fennovoima dogovor za nadaljevanje projekta
 +
    jedrske elektrarne Pyhäjoki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the beginning of July the Finnish "Fennovoima" company announced
+
  V začetku julija je Finska družba »Fennovoima« napovedala, da gredo v
  they are going to sign a contract with Russian "Rosatom" to construct
+
  podpis pogodbe z ruskim »Rosatomom« za gradnjo 1200 MW jedrske
  a 1200 MW nuclear plant at Pyhäjoki.
+
  elektrarne Pyhäjoki.
 
   
 
   
  This announcement is not welcomed here. Legal experts say there are
+
  Pravni strokovnjaki pravijo, da se ukvarjajo z naslednjimi težavami:
  problems with this deal: permission given by the parliament was based
+
  dovoljenje, ki ga je dal parlament, je temeljilo na dveh alternativah:
  on 2 alternatives: AREVA (EPR) and Toshiba (ABWR), both 1600 MW units.
+
  Areva (EPR) in Toshiba (ABWR), oboje 1600 MW enoti. Ni bilo narejene
  No environmental assessment was done for the Rosatom alternative. A
+
  presoje vplivov na Rosatomovo alternativo. Potrebno je novo
  new permission is needed, otherwise the democratic process written in
+
  dovoljenje, drugače demokratičen proces napisan v Zakonu o jedrski
  the nuclear energy law has no real value. The Rosatom deal means a
+
  energiji nima realne vrednosti. Dejanska izbira Rosatoma bi pomenila
  delay to the project, at least one more year.
+
  zakasnitev projekta za vsaj eno leto.
 
   
 
   
  Read the complete story:
+
  Preberite celotno zgodbo:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Rosatom-_Fennovoima_deal_to_continue_Pyh%C3%A4joki_NPP_project
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Rosatom-_Fennovoima_deal_to_continue_Pyh%C3%A4joki_NPP_project
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  Canada's legacy of contamination in Saskatchewan's Watersheds
+
  8.  Kanadska zapuščina onesnaženja v porečjih Saskatchewana
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Canadian government sacrificed four watersheds in northern
+
  Kanadska vlada je žrtvovala štiri povodja v severnem Saskatchewanu za
Saskatchewan to supply the bulk of the uranium for the atomic weapons
+
  dobavo urana za programe jedrskega orožja v ZDA in drugih državah.
  programs in the United States and other countries. Thirty years have
+
  Minilo je 30 let od takrat, toda razsutje, ki so ga ustvarili, in
  passed since the government abandoned the mess it created and the
+
  smrtonosni toksini se še naprej širijo. Zdaj hočejo, da se odpre še
  deadly toxins continue to spread. Now, they want to open more mines
+
  več rudnikov brez čiščenja oz. sanacije starih grehov.
  without cleaning up their old ones first.
 
 
   
 
   
 
  http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Saskatchewan%20Office/2013/07/SKnotes_Govt_Legacy_Contamination_Watersheds.pdf
 
  http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Saskatchewan%20Office/2013/07/SKnotes_Govt_Legacy_Contamination_Watersheds.pdf
Line 210: Line 203:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Anti-nuclear leafletting continues in London
+
  9.  Proti-jedrsko deljenje letakov Londonu se nadaljuje
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On 15th May a determined posse of London anti-nuke types again
+
  15. maja je določena skupina iz Londonskih proti-jedrskih vrst in
  leafletted the treasury and the department of energy and climate
+
  Oddelka za energijo in klimatske spremembe začela z distribucijo
  change with the following leaflet. 400 copies were put into the hands
+
  informacijskega letaka. 400 izvodov je bilo razdeljenih med delavce,
  of workers entering each building.
+
  ki so vstopali v posamezne zgradbe.
 
   
 
   
  A leafletting picket is outside the Japanese embassy in London every
+
  Razdeljevanje letakov poteka pred japonsko ambasado v Londonu vsak
  Friday from 9 till 13.00 hours. Has been there unbroken for 10 months
+
  petek od 9. do 13 ure, neprekinjeno že 10 mesecev.
now.
 
 
   
 
   
  The leaflets:
+
  Letaki:
 
  http://stopnuclearpoweruk.net/content/kick-nuclear-activists-return-leaflet-decc-and-treasury
 
  http://stopnuclearpoweruk.net/content/kick-nuclear-activists-return-leaflet-decc-and-treasury
 
  http://stopnuclearpoweruk.net/node/567
 
  http://stopnuclearpoweruk.net/node/567
Line 227: Line 219:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. IAEA & WHO: No health impacts because of Fukushima - IPPNW study
+
  10. IAEA in WHO: Ni vplivov na zdravje zaradi Fukušime - IPPNW
     shows the opposite
+
     študija kaže nasprotno
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In a May 31st report the United Nations informed that "radiation
+
  31.maja so Združeni narodi izdali poročilo, ki je informiralo, da
  exposure following the nuclear accident at Fukushima-Daiichi did not
+
  »izpostavljenost sevanju po jedrski nesreči v Fukošimi-Daiči ni
  cause any immediate health effects", and that it would be "unlikely to
+
  povzročila nobenih takojšnjih učinkov na zdravje«, in da bi bilo »malo
  be able to attribute any health effects in the future among the
+
  verjetno, da bi ji lahko pripisali kakšne posledice za zdravje v
  general public and the vast majority of workers". Those who wrote this
+
  prihodnosti med širšo javnostjo in veliki večini delavcev.« To je
were the UN Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation
+
  napisal Znanstveni odbor ZN o učinku jedrskega sevanja (UNSCEAR)
  (UNSCEAR) - the same who claimed after Chernobyl there would have been
+
  isti, ki je trdil, da bo po nesreči v Černobilu samo nekaj žrtev.
  only a few victims.
 
 
   
 
   
  The opposite was found in a March 2013 report of the International
+
  Nasprotno pa je bilo marca 2013 ugotovljeno v poročilu Mednarodnih
  Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW): Based on
+
  zdravnikov za preprečevanje jedrske vojne (IPPNW): na podlagi objav v
  publications in scientific professional journals on soil
+
  znanstvenih strokovnih revijah o kontaminaciji tal z radioaktivnim
  contamination with radioactive cesium respectively due to measurements
+
  cezijem, zaporednih meritve lokalnih odmerkov jeseni 2012, je IPPNW
of local dose rates in autumn 2012 the IPPNW came in three alternative
+
  prišel v treh alternativnih ocenjevanjih do 20.000-40.000 primerov
  assessments to some 20,000 to 40,000 cancer cases caused by the
+
  raka na Japonskem, povzročenega zaradi »zunanje izpostavljenosti
  "external radiation exposure" in Japan. These figures referred to the
+
  sevanju«. Te številke temeljijo na dejavniku tveganja za 0.1/SV, ki ga
  risk factor of 0.1/Sv used by the WHO. However, due to new scientific
+
uporablja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Na podlagi novih
  findings actually a risk at least of the double amount should be
+
  znanstvenih spoznanj je treba dejansko tveganje vsaj dvakrat podvojiti
  considered - up to 80,000 cancer cases due to the external radiation
+
  - do 80.000 primerov raka zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju.
exposure.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več o tem:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Gesundheitliche_Folgen_von_Fukushima
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Gesundheitliche_Folgen_von_Fukushima
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Another Cameco collaboration agreement to silence indigenous
+
  11. Nov dogovor o sodelovanju Cameca za utišanje protestov domorodcev
     protests on uranium mining
+
     proti rudarjenju urana
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  After the Pinehouse collaboration Agreement with Cameco and Areva in
+
  Po sporazumu o sodelovanju Pinehousea s Camecom in Arevo iz decembra
  December 2012, with the English First River Nation in May 2013 another
+
  2012, so uradniki Cameca in Areve konec maja 2013 podpisali sporazum o
  indigenous community of Northwest Saskatchewan has - against protests
+
sodelovanju z upravo English River First Nation, avtohtono skupnostjo
  of their community members - signed an agreement with these uranium
+
severozahodnega Saskatchewana. Kljub protestom članov skupnosti, so
  mining companies to support their business and not to disturb it
+
podpisali soglasje s temi podjetji, za podporo njihovemu poslovanju in
  anymore.  
+
  za nadaljnje ne-povzročanje »motenj«. Ta sporazum, ki ga članom
 +
skupnosti ni bilo dovoljeno prebrati, domnevno obljublja 600 milijonov
 +
dolarjev v poslovnih pogodbah in delavskih plačah do pasu Dene, v
 +
zameno za podporo obstoječih in predlaganih projektov Cameco/Areva na
 +
  tradicionalnem ozemlju ERFN, s pogojem, da ERFN prekine tožbo
 +
  Saskatchewanske vlade v zvezi z sekcijo zemljišč v bližini Camecovega
 +
  predlaganega rudniškega projekta.
 
   
 
   
  The agreement - which members have not been permitted to see -
+
  Več o tem:
allegedly promises $600 million in business contracts and employee
 
wages to the Dene band, in exchange for supporting Cameco/Areva's
 
existing and proposed projects within ERFN's traditional territory,
 
and with the condition that ERFN discontinue their lawsuit against the
 
Saskatchewan government relating to Treaty Land Entitlement section of
 
lands near Cameco's proposed Millenium mine project.
 
 
Learn more:
 
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Signing_of_Cameco/Areva_deal_with_English_River_First_Nations_ignites_strong_opposition_from_members
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Signing_of_Cameco/Areva_deal_with_English_River_First_Nations_ignites_strong_opposition_from_members
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. Baltic NPP down
+
  12. Ustavljena Baltska nuklearka
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Baltic NPP debacle: Construction reported halted, possibly mothballed.
+
  Debakl z nuklearko Baltic, ki jo Rusija gradi v mestu Neman, na zahodu
  Two subcontractors for Kaliningrad region's Baltic Nuclear Power Plant
+
  Kaliningraške regije, blizu Litve: gradnja je po poročanju
(Baltic NPP) say works at the site are being stopped and a two-year
+
  podizvajalcev ustavljena, pričakovati je 2-letno zamrznitev gradnje.
freeze is expected on the construction. Hitting a wall of uniform
 
rejection after years of courting energy importers and investors in
 
  Europe, the project has Moscow attempting a last-ditch look at a
 
limited pool of smaller reactor designs - but reeks.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več o tem:
 
  http://www.bellona.org/articles/articles_2013/baltic_npp_debacle
 
  http://www.bellona.org/articles/articles_2013/baltic_npp_debacle
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Almost-disaster with burning nuclear ship in Hamburg/Germany
+
  13. Skorajšnja nesreča zaradi požara na ladji, ki prevaža radioaktivne
 +
    snovi, v Hamburgu, Nemčija
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Mai 1st, 2013 the combined RoRo/container vessel Atlantic Cartier
+
  1.maja 2013 je v pristanišču v Hamburgu zagorela ladja Atlantic
  was on fire at the harbour of Hamburg (Germany). The fire was
+
  Cartier. Ogenj je bil pogašen po približno 16 urah, ob pomoči 296
  extinguished by 5 fire-fighting boats and 296 firefighters after about
+
  gasilcev in 5 plovil za gašenje požarov. Le 500 metrov od goreče ladje
16 hours. Only 500 meters from the burning ship the opening church
+
  je potekal obred v sklopu cerkvenih dni z 35.000 udeleženci, v
  service of church days was held with 35,000 people in the heart of the
+
  središču mesta z 1.800.000 prebivalci. Nihče ni bil opozorjen ali
  1,800,000 citizens town. Nobody have been warned or evacuated.
+
evakuiran.
 
   
 
   
  Two weeks later an answer from the federal state parliament showed
+
  Dva tedna kasneje je odgovor parlamenta izdal informacije o
  it was loaded with about 8.9 t fissile uraniumhexafluoride and 11.6 t
+
  radioaktivnem materialu. Na ladjo je bilo naloženega okoli 8,9t
  fissile uraniumoxide or fuel rods beside 180 t Ethanol, about 3.8 t
+
uranovega heksaflurida in 11,6t uranovega oksida ali gorivnih palic,
cartridges for weapons 2.6 t solid propellant and much more dangerous
+
  poleg tega pa 180t etanola, približno 3,8t polnil za orožja, 2,6t
  goods. The fire burned 70 new cars in the body of the ship, so some
+
  trdega goriva in druge nevarne snovi. Požar je uničil 70 novih
endangered containers right on the top were cleared in hurry during
+
  avtomobilov v telesu ladje. Uranov heksaflurid (UF6) je verjetno
  fire-fighting operations. The UF6 came probably from USA with
+
  prišel iz ZDA, s ciljem v obratu za bogatitev urana Almelo na
  destination Uranium Enrichment Facility Almelo (Netherlands). The
+
  Nizozemsko. Uranov oksid naj bi bil dostavljen v Francijo.
  uraniumoxide was supposed to be delivered to France.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fire_on_vessel_at_Hamburg
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fire_on_vessel_at_Hamburg
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Western Australia's first uranium mine - a bad deal but not a
+
  14. Prvi rudnik urana v Zahodni Avstraliji – slaba odločitev, vendar
     done deal - emerging trends in environmental assessment
+
     ne dokončna- stopnjujoči trendi v presoji vplivov na okolje
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Only weeks after the Western Australia State election - when a pro
+
  Le nekaj tednov po volitvah v Zahodni Avstraliji – ko se je
  nuclear Liberal party was returned to Government, Federal Environment
+
  pro-jedrska liberalna stranka vrnila v vlado, je zvezni minister za
  Minister Tony Burke gave conditional approval for WA's first uranium
+
  okolje Tony Burke dal pogojno odobritev za prvi zahodno-avstralsko
  mine - Toro's Wiluna uranium mine proposal.
+
  rudnik urana – Toro Wiluna.
 
   
 
   
 
  http://ccwa.org.au/blogs/was-first-uranium-mine-bad-deal-not-done-deal-emerging-trends-environmental-assessment#.UX59AILMrWs
 
  http://ccwa.org.au/blogs/was-first-uranium-mine-bad-deal-not-done-deal-emerging-trends-environmental-assessment#.UX59AILMrWs
Line 330: Line 314:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Thuggish arrests of activists and journalists at Chernobyl
+
  15. Nasilne aretacije aktivistov in novinarjev ob černobilski
     anniversary march in Minsk, Belarus
+
     obletnici marca v Minsku, Belorusija
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
Still bent on plowing ahead with the Belarusian Nuclear Power Plant,
+
  Minsk ostaja netoleranten do kakršnih koli nasprotovanj projektu nove
  Minsk remains intolerant of any opposition to the project – even on
+
  jedrske elektarne - tudi na dan spomina na černobilsko nesrečo, ko so
  the day commemorating the Chernobyl disaster, when protesters taking
+
  protestniki proti gradnji bili deležni pogosto nasilnih oblik blokad
  part in a sanctioned rally against the construction ran into often
+
  in zadrževanja okoljevarstvenikov in novinarjev s strani vladne
  violent scrapes with government security services and blockades and
+
  varnostne službe.
  detentions of environmentalists and reporters.  
 
 
   
 
   
  The spate of detentions and reports of police brutality signaled
+
  Poplava priporov in poročil policijske brutalnosti nakazuje drugo –
  another – though unexpected – ratcheting up of official repression
+
  čeprav nepričakovano - upor uradni represiji, saj se je več kot 2000
  after 2,000 people took to the streets in the Belarusian capital on
+
  ljudi podalo na ulice v beloruski prestolnici na obletnico černobilske
  the anniversary of the 1986 Chernobyl catastrophe on April 26 in a
+
  katastrofe 26. aprila 1986, v demonstracijah imenovanih Chernobyl
  demonstration called Chernobyl March 2013.
+
  March 2013.
 
   
 
   
  See the full story and nice pictures:
+
  Preverite  celotno zgodbo in slike:
 
  http://www.bellona.org/articles/articles_2013/belarus_npp_crackdown
 
  http://www.bellona.org/articles/articles_2013/belarus_npp_crackdown
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Upcoming events
+
  16. Prihajajoči dogodki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  (just an extract, tell us your events for the next newsletter)
+
  Sporočite nam svoje dogodke za naslednje glasilo.
  more events: http://upcoming.nuclear-heritage.net
+
  Več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
We have a new overview of events on our website. There is now a new
 
category with the nuclear lobby's events. Another category for EU
 
process events on atomic policy is planned, too. Please feel invited
 
to send us your local and international events for this website!
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Energiekämpfe in Bewegung
 
  21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Energiekämpfe in Bewegung
                     bringen!" action bike tour starting in Leipzig (D)
+
                     bringen!" akcija kolesarjenja s startom v Leipzigu
  31/07/13 10.30 AM: bike tour along the Castor road route from
+
                    (D)
                     Marktplatz in Lüchow to Gorleben (D)
+
  31/07/13 10.30 AM: kolesarjenje od Marktplatza v Lüchowu do Gorlebena
  01/08/13-11/08/13: "Case Pyhäjoki" - artistic reflections on nuclear
+
                     (D)
                     influence in Pyhäjoki (FIN)
+
  01/08/13-11/08/13: "Primer Pyhäjoki" – umetniški odsevi nuklearnih
  02/08/13-04/08/13: fasten action against nuclear weapons at
+
                     vplivov v Pyhäjoki (FIN)
                    Bundeskanzler*innenamt in Berlin (D)
+
  02/08/13-04/08/13: Akcija posta proti jedrskemu orožju  v Berlinu (D)
  05/08/13-12/08/13: Anti-nuclear weapons camp next to the roundabout
+
  05/08/13-12/08/13: Kamp proti jedrskemu orožju poleg krožišča pred
                     traffic in front of the air base's main gate in
+
                     glavnim vhodom letalske baze v Büchelu, Nemčija
                    Büchel (D)
+
  06/08/13-09/08/13: Skupna angleško-francoska akcija postenja proti
  06/08/13-09/08/13: Joint Anglo-French Fast Action Against Nuclear
+
                     jedrskemu orožju 2013 ob jedrski bazi Burghfield
                     Weapons 2013 at the Burghfield nuclear base (UK)
+
                    (UK) in pri Eiffelovem stolpu v Parizu (F)
                    and at the Eiffel Tower in Paris (F)
+
  24/08/13-25/08/13: 24 urni uporniški maraton okoli jedrskega kompleksa
  24/08/13-25/08/13: 24 hours resistance marathon around the atomic
+
                     v Gorlebenu (D)
                     complex in Gorleben (D)
+
  25/08/13-31/08/13: usposabljanje za direktne akcije, blizu
  25/08/13-31/08/13: direct action training near Vilnius (LT)
+
                    Vilne-Vilniusa (LT)
  26/08/13:          AWE Burghfield Summer Disarmament Camp at Atomic
+
  26/08/13:          AWE Burghfield poletni kamp za razorožitev ob
                     Weapons Establishment in Burghfield (UK)
+
                     Atomic Weapons Establishment-u v Burghfield-u (UK)
  29/08/13-11/09/13: Energy turn camp in the Basel region (CH)
+
  29/08/13-11/09/13: »Energy turn« kamp v regiji Basel (CH)
  31/08/13 11 AM:    Nuclear waste conference in Kassel (D)
+
  31/08/13 11 AM:    Konferenca o nuklearnih odpadkih v kraju Kassel (D)
  14/09/13-15/09/13: excursion to the Temelín NPP (CZ)
+
  14/09/13-15/09/13: Ekskurzija do jedrske elektrarne Temelín (CZ)
  14/09/13:          rally against conditioning of nuclear waste in
+
  14/09/13:          Shod proti radioaktivnim odpadkom v Duisburgu (D)
                    Duisburg (D)
+
  14/09/13 ob 2 PM:  Blizu nuklearke Cattenom - shod na Place de la
  14/09/13 at 2 PM:  Close Cattenom NPP rally at Place de la Réplublique
+
                     Réplublique, Metz (F)
                     in Metz (F)
+
  26/09/13-29/09/13: Uran film festival v Munchnu (D)
  26/09/13-29/09/13: uranium film festival in Munich (D)
+
  30/09/13:          Švedska agencija za varnost pred sevanjem: srečanje
  30/09/13:          Swedish Radiation Safety Authority (SSM) meeting on
+
                     na temo odlagališča radioaktivnih odpadkov,
                     SKB's research activities on the final disposal of
+
                     Stockholm
                     nuclear waste in Stockholm (S)
+
  02/10/13 8 AM:    SKB Stockholm pogovori: mednarodna konferenca o
  02/10/13 8 AM:    SKB Stockholm Talks: international conference on
+
                     odlagališčih za visoko radioaktivne odpadke, v
                     Swedish, Finnish and French attempts final
+
                     Stockholmu (S)
                    repositories for high level nuclear waste in
+
  14/10/13-16/10/13: Evropska komisija: EURADWASTE '13 konferenca v
                     Stockholm (S)
+
                     Vilni (LT)
  14/10/13-16/10/13: European Commission EURADWASTE '13 conference in
+
  18/10/13-20/10/13: Proti-jedrska jesenska konferenca, Hamburg
                     Vilnius (LT)
+
  11/11/13-13/11/13: »InSOTEC« drugi seminar interesnih skupin v Berlinu
  18/10/13-20/10/13: Anti-nuclear autumn conference of the German
+
                    (D)
                    anti-nuclear movement in Hamburg (D)
+
  20/11/13-21/11/13: Mednarodni simpozij o načrtovanih pregradah v
  11/11/13-13/11/13: InSOTEC second Stakeholder Seminar in Berlin (D)
+
                     skladiščih izrabljenega jedrskega goriva, Stockholm
  20/11/13-21/11/13: Nuclear Waste Council: International Symposium on
+
  12/12/2013:        Globalni dan boja proti jedrski energiji 2013
                     the engineered barriers in the repository for spent
+
  06/02/14-07/02/14: Dolgoročno izvajanje načrtovanih nepropustnih
                    nuclear fuel in Stockholm (S)
+
                     sistemov pri BGR v Hannovru (D)
  12/12/2013:        Global Action Day Against Nuclear Power 2013
+
  2014:              Verjetno prevoz zabojnikov z visoko radioaktivnimi
  06/02/14-07/02/14: Long-term Performance of Engineered Barrier Systems
+
                     odpadki iz Sellafield-a (UK) in srednje
                     (PEBS) at BGR in Hannover (D)
+
                     radioaktivnih odpadkov iz La Hague (F) v Gorleben
  2014:              Probably Castor transport of high level radioactive
+
                     (D) in protesti
                     waste from Sellafield (UK) and of intermediate
+
  01/01/15-30/04/15: (predvidoma) glavna obravnava na Okoljskem sodišču
                     level radioactive waste from La Hague (F) to
+
                     o prijavi SKB za izgradnjo KBS3 končnega
                     Gorleben (D) and protests
+
                    odlagališča radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem
  01/01/15-30/04/15: (estimated) main hearing on the Environmental Court
+
                     sodišču v Nacki (Švedska)
                     on SKB's application to build KBS3 final nuclear
 
                     waste repository at District Court in Nacka (S)
 
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 437: Line 413:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. About NukeNews
+
  17. O NukeNews
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The NukeNews are a multilingual newsletter system of the Nuclear
+
  NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network, ki
Heritage Network and are supposed to reflect the activities, topics
+
  odraža aktivnosti,  teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so
  and struggles of anti-nuclear activists connected through this
+
  napisani in prevedeni s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih
  international community. The messages are written and translated by
+
  proti-jedrskih aktivnosti. Za to delo ni nihče plačan, saj želimo
  activists, additionally to their usual anti-nuclear activities. No
+
  zagotoviti, da je ta informacijski sistem za proti-jedrske aktivnosti
  one is paid for that work, as we want to provide resources like this
+
  čimbolj neodvisen.
information system to the anti-nuclear struggle as independent as
 
possible. The newsletter aims to inform and update as well activists
 
  as the interested audience.
 
 
   
 
   
  Your contributions to the next issue of the NukeNews are welcome.
+
  Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
  Send them via email to "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net". It
+
  jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net".
  should be brief information in English of not more than one paragraph,
+
  Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
  including a concise headline and an optional link to a webpage
+
  odstavek, vključno s strnjenim naslovom in povezavo do spletne strani
  providing more information. Deadline for the 11th issue of the
+
  za boljšo informiranost (neobvezno).
NukeNews will be 13th of October, 2013.
 
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Več o portalu NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   

Revision as of 16:19, 1 August 2014


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #10 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Slovenian, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Slovenian!

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Pozdravljeni. Pred vami je deseta številka glasila NukeNews. Zadnjih
nekaj številk nam je že uspelo prevesti tudi v litovščino. Francoska
različica zadnjih novic pa žal ni delovala, zaradi nezadostne podpore
pri prevajanju. Iščejo se prostovoljci za prevajanje.

Ta izdaja vsebuje novice aktivistov iz Avstralije, Belorusije, Kanade,
Češke, Finske, Francije, Nemčije, Japonske, Rusije in Velike
Britanije. Zajema novice o aktivnostih aktivistov, poskusih jedrske
industrije v prizadevanju za širjenje jedrske energije, represiji nad
aktivisti in skorajšnji »izpust« radioaktivnega sevanja v pristanišču
v Hamburgu v Nemčiji.

Vabljeni ste, da nam pošljete vaše novice za naslednjo izdajo. Več
informacij najdete spodaj.


----------------------------------------------------------------------
Povzetek desete izdaje NukeNews – #10
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Češka prehodna vlada podpira nove reaktorje v Temelinu
2. »Nuklearna elektrarna Leningrad 2 je nevarna«
3. Velika Britanija: Novice iz jedrskih otokov
4. Mednarodni post za prepoved jedrskega orožja
5. Peticija proti rudarskemu projektu Areve v Nunavutu
6. Na jugu Francije aktivisti blokirali dva jedrska objekta
7. Finska: Rosatom-Fennovoima dogovor za nadaljevanje projekta
  jedrske elektrarne Pyhäjoki
8. Kanadska zapuščina onesnaženja v porečjih Saskatchewana
9. Proti-jedrsko deljenje letakov Londonu se nadaljuje
10. IAEA in WHO: Ni vplivov na zdravje zaradi Fukušime - IPPNW
  študija kaže nasprotno
11. Nov dogovor o sodelovanju Cameca za utišanje protestov domorodcev
  proti rudarjenju urana
12. Ustavljena Baltska nuklearka
13. Skorajšnja nesreča zaradi požara na ladji, ki prevaža radioaktivne
  snovi, v Hamburgu, Nemčija
14. Prvi rudnik urana v Zahodni Avstraliji – slaba odločitev, vendar
  ne dokončna- stopnjujoči trendi v presoji vplivov na okolje
15. Nasilne aretacije aktivistov in novinarjev ob černobilski
  obletnici marca v Minsku, Belorusija
16. Prihajajoči dogodki
17. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Češka prehodna vlada podpira nove reaktorje v Temelinu
----------------------------------------------------------------------
Nova prehodna vlada - imenovana s strani predsednika Miloša Zemana, po
tem, ko je desničarska vlada Petra Nečasa odstopila zaradi škandalov s
podkupovanjem, - je izrazila svojo podporo načrtom za gradnjo dveh
novih reaktorjev v jedrski elektrarni Temelin. Nedavni podatki kažejo,
da bi vlada lahko sprejela zavezujoče odločitve o načrtih, če bo
vladala do rednih volitev spomladi 2014. Sedanja vlada bojda gleda na
Temelin kot prioriteto in želi pospešiti gradnjo skozi napovedane
pogovore z energetskim gigantom ČEZ. To sproža vprašanja o tem, v
katerem interesu vlada deluje, upoštevajoč, da bi bila gradnja izredno
nedonosna za gospodarstvo, zaradi fiksnih tarif (glej prejšnje objave
NukeNews).


----------------------------------------------------------------------
2. »Nuklearna elektrarna Leningrad 2 je nevarna«
----------------------------------------------------------------------
Takšna je bila ocena udeležencev tiskovne konference, ki je potekala
15.julija v novinarskem klubu »Green Light« v Sankt Peterburgu.
Govoreči na tiskovni konferenci so bili člani »delovne skupine«, ki je
analizirala vpliv stolpov za mokro hlajenje nuklearke Leningrad 2 na
prebivalce, osebje in okoljske razmere na južni obali finskega zaliva,
40 km zahodno od Sant Peterburga.

Predstavniki Rosatoma, ki so bili člani delovne skupine, so objavili
»sklepno ugotovitev« pri ocenjevanju varnosti LNPP-2, ki temelji na
ekonomskih interesih Rosatoma. Niso upoštevali mnenja neodvisnih
strokovnjakov in strokovnih organizacij, ki bazira na okoljski
varnosti. Udeleženci konference so obvestili novinarje o številnih
napakah in kršitvah standardov ter ruske zakonodaje, ki so bile
ugotovljene s strani neodvisnih strokovnjakov. Pokazali so na
aktivnosti Rosatoma, ki so zasnovani tako, da simulirajo sodelovanje
javnosti pri pospeševanju LNPP-2 projekta.

Celotna zgodba:
http://www.greenworld.org.ru/?q=ang_bv_121


----------------------------------------------------------------------
3. Velika Britanija: Novice iz jedrskih otokov
----------------------------------------------------------------------
Koalicijska vlada je pred kratkim napovedala, da nameravajo vložiti 10
milijard funtov javnega denarja v prvega od načrtovanih novih
reaktorjev – predlagani Hinkley C., projekt velikega
elektroenergetskega podjetja EDF. Kljub koalicijski obljubi, da ne
bodo subvencionirali novih nukleark, so sporočili, da bodo narejeni
dodatni rezi v javne službe, za financiranje subvencij jedrski
energiji, za katere trdijo, da niso subvencije. Britanska vlada je
popolnoma v razkoraku s preostalo Evropo. Medtem ko države, kot je
Nemčija, stopajo po programu za izboljšanje energetske učinkovitosti
in zmanjšanja povpraševanja po elektriki, se zdi, da je britanska
vlada zavezana, da zagotavlja potrošnikom v Veliki Britaniji
plačevanje neverjetno visoke cene za njihovo elektriko v naslednjega
pol stoletja. Prav tako napovedujejo potrojitev povpraševanja po
elektriki, čeprav je težko razumeti, kako bi se lahko poraba elektrike
tako povečala ob tako visoki ceni.

Po presenetljivem propadu najnovejšega programa za odlaganje
radioaktivnih odpadkov v skupnosti Cumbarian, se vlada zdaj poskuša
odločiti, kje odlagati in shranjevati vse srednje radioaktivne
odpadke. Nekateri njihovi predlogi vključujejo ustvarjanje novih
odlagališč na eni ali več lokacijah po Britanskem otočju. Medtem ko
se pogajanja med EDF in britansko vlado zapletajo, je vlada ponudila
dodatna sredstva skupnostim, ki bodo živele ob novi nuklearki.


----------------------------------------------------------------------
4. Mednarodni post za prepoved jedrskega orožja
----------------------------------------------------------------------
Od 5. do 9. avgusta se bo v Parizu na mednarodnem postu za odpravo
jedrskega orožja po vsem svetu zbralo okrog 100 ljudi. V okviru tega
bodo potekale številne akcije: spominska slovesnost za bombne napade
na Hirošimo in Nagasaki, usposabljanje za nenasilno delovanje,
človeška veriga pod Eifflovim stolpom. Ta post je organiziran s strani
La Maison de Vigilance, Armes nucléaires STOP in francoskega
protijedrskega omrežja "Sortir du nucléaire". Sodeluje lahko kdorkoli,
za dan ali teden. Poleg tega nekateri postijo za odpravo jedrskega
orožja tudi v sledečih mestih: Burghfield in Aldermaston (Velika
Britanija), ter Büchel in Berlin (Nemčija).

Kontakt in prijave: "lamaisondevigilance AT orange DOT fr"
Več informacij: http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com


----------------------------------------------------------------------
5. Peticija proti rudarskemu projektu Areve v Nunavutu
----------------------------------------------------------------------
Areva želi odpreti velik rudnik urana v Nuvanutu, na ozemlju Inuitov
na severu Kanade. Če bi ta projekt postal realnost, bi bile posledice
katastrofalne tako za okolje kot za način življenja lokalnega
prebivalstva: onesnaženje vode in tal, neobvladljivi rudarski odpadki,
opustošena lovska območja severnega jelena,.. Areva poskuša privabiti
prebivalstvo v sprejetje projekta z razdeljevanjem dragih daril, prave
učinke rudarjenja urana pa prikriva. Če želite ustaviti ta projekt,
prosim podpišite peticijo (kmalu v angleščini) na:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-Nunavut


----------------------------------------------------------------------
6. Na jugu Francije aktivisti blokirali dva jedrska objekta
----------------------------------------------------------------------
19. junija sta dve skupini »Stop uranu« in »Stop Tricastin«
organizirali sočasno nenasilno blokado pred dvema jedrskima objektoma
na jugu Francije. Želeli so opozoriti na nevarnosti proizvodnje urana
in zahtevali, da se ustavi. Prvi objekt, Comurhex Malvési (v bližini
Narbonne), je vstopna točka za rumeno torto (yellow cake) v Franciji.
Približno eno četrtino jedrskega goriva v svetu gre skozi ta objekt.
Drugi objekt je obogatitveni obrat Eurodif, na jedrski lokaciji
Tricastin, v bližini Avignona.

Nekaj slik z akcije lahko najdete tukaj:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-malvesi-tricastin


----------------------------------------------------------------------
7. Finska: Rosatom-Fennovoima dogovor za nadaljevanje projekta
  jedrske elektrarne Pyhäjoki
----------------------------------------------------------------------
V začetku julija je Finska družba »Fennovoima« napovedala, da gredo v
podpis pogodbe z ruskim »Rosatomom« za gradnjo 1200 MW jedrske
elektrarne Pyhäjoki.

Pravni strokovnjaki pravijo, da se ukvarjajo z naslednjimi težavami:
dovoljenje, ki ga je dal parlament, je temeljilo na dveh alternativah:
Areva (EPR) in Toshiba (ABWR), oboje 1600 MW enoti. Ni bilo narejene
presoje vplivov na Rosatomovo alternativo. Potrebno je novo
dovoljenje, drugače demokratičen proces napisan v Zakonu o jedrski
energiji nima realne vrednosti. Dejanska izbira Rosatoma bi pomenila
zakasnitev projekta za vsaj eno leto.

Preberite celotno zgodbo:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Rosatom-_Fennovoima_deal_to_continue_Pyh%C3%A4joki_NPP_project


----------------------------------------------------------------------
8. Kanadska zapuščina onesnaženja v porečjih Saskatchewana
----------------------------------------------------------------------
Kanadska vlada je žrtvovala štiri povodja v severnem Saskatchewanu za
dobavo urana za programe jedrskega orožja v ZDA in drugih državah.
Minilo je 30 let od takrat, toda razsutje, ki so ga ustvarili, in
smrtonosni toksini se še naprej širijo. Zdaj hočejo, da se odpre še
več rudnikov brez čiščenja oz. sanacije starih grehov.

http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Saskatchewan%20Office/2013/07/SKnotes_Govt_Legacy_Contamination_Watersheds.pdf


----------------------------------------------------------------------
9. Proti-jedrsko deljenje letakov Londonu se nadaljuje
----------------------------------------------------------------------
15. maja je določena skupina iz Londonskih proti-jedrskih vrst in
Oddelka za energijo in klimatske spremembe začela z distribucijo
informacijskega letaka. 400 izvodov je bilo razdeljenih med delavce,
ki so vstopali v posamezne zgradbe.

Razdeljevanje letakov poteka pred japonsko ambasado v Londonu vsak
petek od 9. do 13 ure, neprekinjeno že 10 mesecev.

Letaki:
http://stopnuclearpoweruk.net/content/kick-nuclear-activists-return-leaflet-decc-and-treasury
http://stopnuclearpoweruk.net/node/567


----------------------------------------------------------------------
10. IAEA in WHO: Ni vplivov na zdravje zaradi Fukušime - IPPNW
  študija kaže nasprotno
----------------------------------------------------------------------
31.maja so Združeni narodi izdali poročilo, ki je informiralo, da
»izpostavljenost sevanju po jedrski nesreči v Fukošimi-Daiči ni
povzročila nobenih takojšnjih učinkov na zdravje«, in da bi bilo »malo
verjetno, da bi ji lahko pripisali kakšne posledice za zdravje v
prihodnosti med širšo javnostjo in veliki večini delavcev.« To je
napisal Znanstveni odbor ZN o učinku jedrskega sevanja (UNSCEAR) –
isti, ki je trdil, da bo po nesreči v Černobilu samo nekaj žrtev.

Nasprotno pa je bilo marca 2013 ugotovljeno v poročilu Mednarodnih
zdravnikov za preprečevanje jedrske vojne (IPPNW): na podlagi objav v
znanstvenih strokovnih revijah o kontaminaciji tal z radioaktivnim
cezijem, zaporednih meritve lokalnih odmerkov jeseni 2012, je IPPNW
prišel v treh alternativnih ocenjevanjih do 20.000-40.000 primerov
raka na Japonskem, povzročenega zaradi »zunanje izpostavljenosti
sevanju«. Te številke temeljijo na dejavniku tveganja za 0.1/SV, ki ga
uporablja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Na podlagi novih
znanstvenih spoznanj je treba dejansko tveganje vsaj dvakrat podvojiti
- do 80.000 primerov raka zaradi izpostavljenosti zunanjemu sevanju.

Več o tem:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Gesundheitliche_Folgen_von_Fukushima


----------------------------------------------------------------------
11. Nov dogovor o sodelovanju Cameca za utišanje protestov domorodcev
  proti rudarjenju urana
----------------------------------------------------------------------
Po sporazumu o sodelovanju Pinehousea s Camecom in Arevo iz decembra
2012, so uradniki Cameca in Areve konec maja 2013 podpisali sporazum o
sodelovanju z upravo English River First Nation, avtohtono skupnostjo
severozahodnega Saskatchewana. Kljub protestom članov skupnosti, so
podpisali soglasje s temi podjetji, za podporo njihovemu poslovanju in
za nadaljnje ne-povzročanje »motenj«. Ta sporazum, ki ga članom
skupnosti ni bilo dovoljeno prebrati, domnevno obljublja 600 milijonov
dolarjev v poslovnih pogodbah in delavskih plačah do pasu Dene, v
zameno za podporo obstoječih in predlaganih projektov Cameco/Areva na
tradicionalnem ozemlju ERFN, s pogojem, da ERFN prekine tožbo
Saskatchewanske vlade v zvezi z sekcijo zemljišč v bližini Camecovega
predlaganega rudniškega projekta.

Več o tem:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:Signing_of_Cameco/Areva_deal_with_English_River_First_Nations_ignites_strong_opposition_from_members


----------------------------------------------------------------------
12. Ustavljena Baltska nuklearka
----------------------------------------------------------------------
Debakl z nuklearko Baltic, ki jo Rusija gradi v mestu Neman, na zahodu
Kaliningraške regije, blizu Litve: gradnja je po poročanju
podizvajalcev ustavljena, pričakovati je 2-letno zamrznitev gradnje.

Več o tem:
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/baltic_npp_debacle


----------------------------------------------------------------------
13. Skorajšnja nesreča zaradi požara na ladji, ki prevaža radioaktivne
  snovi, v Hamburgu, Nemčija
----------------------------------------------------------------------
1.maja 2013 je v pristanišču v Hamburgu zagorela ladja Atlantic
Cartier. Ogenj je bil pogašen po približno 16 urah, ob pomoči 296
gasilcev in 5 plovil za gašenje požarov. Le 500 metrov od goreče ladje
je potekal obred v sklopu cerkvenih dni z 35.000 udeleženci, v
središču mesta z 1.800.000 prebivalci. Nihče ni bil opozorjen ali
evakuiran.

Dva tedna kasneje je odgovor parlamenta izdal informacije o
radioaktivnem materialu. Na ladjo je bilo naloženega okoli 8,9t
uranovega heksaflurida in 11,6t uranovega oksida ali gorivnih palic,
poleg tega pa 180t etanola, približno 3,8t polnil za orožja, 2,6t
trdega goriva in druge nevarne snovi. Požar je uničil 70 novih
avtomobilov v telesu ladje. Uranov heksaflurid (UF6) je verjetno
prišel iz ZDA, s ciljem v obratu za bogatitev urana Almelo na
Nizozemsko. Uranov oksid naj bi bil dostavljen v Francijo.

Več na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fire_on_vessel_at_Hamburg


----------------------------------------------------------------------
14. Prvi rudnik urana v Zahodni Avstraliji – slaba odločitev, vendar
  ne dokončna- stopnjujoči trendi v presoji vplivov na okolje
----------------------------------------------------------------------
Le nekaj tednov po volitvah v Zahodni Avstraliji – ko se je
pro-jedrska liberalna stranka vrnila v vlado, je zvezni minister za
okolje Tony Burke dal pogojno odobritev za prvi zahodno-avstralsko
rudnik urana – Toro Wiluna.

http://ccwa.org.au/blogs/was-first-uranium-mine-bad-deal-not-done-deal-emerging-trends-environmental-assessment#.UX59AILMrWs


----------------------------------------------------------------------
15. Nasilne aretacije aktivistov in novinarjev ob černobilski
  obletnici marca v Minsku, Belorusija
----------------------------------------------------------------------
Minsk ostaja netoleranten do kakršnih koli nasprotovanj projektu nove
jedrske elektarne - tudi na dan spomina na černobilsko nesrečo, ko so
protestniki proti gradnji bili deležni pogosto nasilnih oblik blokad
in zadrževanja okoljevarstvenikov in novinarjev s strani vladne
varnostne službe.

Poplava priporov in poročil policijske brutalnosti nakazuje drugo –
čeprav nepričakovano - upor uradni represiji, saj se je več kot 2000
ljudi podalo na ulice v beloruski prestolnici na obletnico černobilske
katastrofe 26. aprila 1986, v demonstracijah imenovanih Chernobyl
March 2013.

Preverite celotno zgodbo in slike:
http://www.bellona.org/articles/articles_2013/belarus_npp_crackdown


----------------------------------------------------------------------
16. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
Sporočite nam svoje dogodke za naslednje glasilo.
Več dogodkov: http://upcoming.nuclear-heritage.net


21/07/13-23/08/13: "Reclaim Power Tour – Energiekämpfe in Bewegung
          bringen!" akcija kolesarjenja s startom v Leipzigu
          (D)
31/07/13 10.30 AM: kolesarjenje od Marktplatza v Lüchowu do Gorlebena
          (D)
01/08/13-11/08/13: "Primer Pyhäjoki" – umetniški odsevi nuklearnih
          vplivov v Pyhäjoki (FIN)
02/08/13-04/08/13: Akcija posta proti jedrskemu orožju v Berlinu (D)
05/08/13-12/08/13: Kamp proti jedrskemu orožju poleg krožišča pred
          glavnim vhodom letalske baze v Büchelu, Nemčija
06/08/13-09/08/13: Skupna angleško-francoska akcija postenja proti
          jedrskemu orožju 2013 ob jedrski bazi Burghfield
          (UK) in pri Eiffelovem stolpu v Parizu (F)
24/08/13-25/08/13: 24 urni uporniški maraton okoli jedrskega kompleksa
          v Gorlebenu (D)
25/08/13-31/08/13: usposabljanje za direktne akcije, blizu
          Vilne-Vilniusa (LT)
26/08/13:     AWE Burghfield poletni kamp za razorožitev ob
          Atomic Weapons Establishment-u v Burghfield-u (UK)
29/08/13-11/09/13: »Energy turn« kamp v regiji Basel (CH)
31/08/13 11 AM:  Konferenca o nuklearnih odpadkih v kraju Kassel (D)
14/09/13-15/09/13: Ekskurzija do jedrske elektrarne Temelín (CZ)
14/09/13:     Shod proti radioaktivnim odpadkom v Duisburgu (D)
14/09/13 ob 2 PM: Blizu nuklearke Cattenom - shod na Place de la
          Réplublique, Metz (F)
26/09/13-29/09/13: Uran film festival v Munchnu (D)
30/09/13:     Švedska agencija za varnost pred sevanjem: srečanje
          na temo odlagališča radioaktivnih odpadkov,
          Stockholm
02/10/13 8 AM:   SKB Stockholm pogovori: mednarodna konferenca o
          odlagališčih za visoko radioaktivne odpadke, v
          Stockholmu (S)
14/10/13-16/10/13: Evropska komisija: EURADWASTE '13 konferenca v
          Vilni (LT)
18/10/13-20/10/13: Proti-jedrska jesenska konferenca, Hamburg
11/11/13-13/11/13: »InSOTEC« drugi seminar interesnih skupin v Berlinu
          (D)
20/11/13-21/11/13: Mednarodni simpozij o načrtovanih pregradah v
          skladiščih izrabljenega jedrskega goriva, Stockholm
12/12/2013:    Globalni dan boja proti jedrski energiji 2013
06/02/14-07/02/14: Dolgoročno izvajanje načrtovanih nepropustnih
          sistemov pri BGR v Hannovru (D)
2014:       Verjetno prevoz zabojnikov z visoko radioaktivnimi
          odpadki iz Sellafield-a (UK) in srednje
          radioaktivnih odpadkov iz La Hague (F) v Gorleben
          (D) in protesti
01/01/15-30/04/15: (predvidoma) glavna obravnava na Okoljskem sodišču
          o prijavi SKB za izgradnjo KBS3 končnega
          odlagališča radioaktivnih odpadkov, na Okrožnem
          sodišču v Nacki (Švedska)


http://castor.de/php/termine/termine.php
http://casepyhajoki.info
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Joint_Anglo-French_Fast_Action_Against_Nuclear_Weapons_2013
http://castor.de/php/termine/termine.php
http://eyfa.org/network_news/call_for_participants_for_direct_action_training_august_25_31_near_vilnius_lithuania
https://www.facebook.com/events/273648866107828/
http://www.energiewendefestival.ch
http://www.atommuellkonferenz.de
http://www.antiatom-buendnis-niederrhein.de/?page_id=96
http://www.uraniumfilmfestival.org/index.php/de/programm/muenchen-2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/2013fud
http://www.nonuclear.se/en/kalender/stockholm20131002skb
http://cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/fisa-euradwaste-2013_en.html
http://www.nonuclear.se/en/kalender/insotec_sem2_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/stockholm20131120-21karnavfallsradet
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012
http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014


----------------------------------------------------------------------
17. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network, ki
odraža aktivnosti, teme in boje proti-jedrskih aktivistov. Članki so
napisani in prevedeni s strani aktivistov, poleg njihovih običajnih
proti-jedrskih aktivnosti. Za to delo ni nihče plačan, saj želimo
zagotoviti, da je ta informacijski sistem za proti-jedrske aktivnosti
čimbolj neodvisen.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov: "news AT NukeNews.nuclear-heritage.net".
Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
odstavek, vključno s strnjenim naslovom in povezavo do spletne strani
za boljšo informiranost (neobvezno).

Več o portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET