PR:Uudet mittaustulokset varmistavat: Talvivaaran lähijärvet ongelmajätekaatopaikkoja

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 8.1.2013 / Stop Talvivaara - kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote08012013.html


Uudet mittaustulokset varmistavat: Talvivaaran lähijärvet ongelmajätekaatopaikkoja

Uusien viikon 51/2012 virallisen tarkkailun mittaustulosten perusteella Talvivaaran aiheuttama saasteongelma ei ole hävinnyt mihinkään. Ainakin ensimmäisissä lähijärvissä on erittäin suuria saastemääriä ja ne ovat kuolleita ongelmajätekaatopaikkoja.

Nablabs, Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto, vesistöt, vko 51 analyysi- ja kenttämittausten tulokset:

Tilanteen seurantaa vaikeuttaa se, että useista näytteenottajista huolimatta ei kyetä esittämään mittaustulosten aikasarjaa jossa kerrottaisiin tarkasti näytteidenottopisteet, sekä uraanin ja raskasmetallien osalta myös näytteenottosyvyys. STUK:in omista tuloksista marraskuulta ilmenee, että syvyyden merkitys pitoisuuksiin on olennainen. Siirryttäessä 1-2 metriä pintavedestä syvemmälle uraanin määrä on jopa satakertaistunut.

Useat tiedotusvälineet uutisoivat joulukuun lopussa STUK:in aivan pintavedestä 13.12.2012 tehtyjen mittausten perusteella, että uraanin määrä ei olisi korkea tai haitallinen Talvivaaran lähijärvissä. Olisi totuudenmukaisempaa sanoa, että uraanipitoisuudet ovat kertyneet veden pohjakerroksiin, josta ne kulkeutuvat viimeistään kevätkierron ja -tulvien mukana alavirtaan. Veden talouskäyttö lähijärvissä Salminen, Ylä-Lumijärvi ja Lumijärvi ei ilmeisesti edelleenkään ole suositeltavaa, koska STUK:in ihmiselle aiheutuvaa säteilyvaaraa kuvaava kaivovesiraja (100 mikrogrammaa/litra) ylittyy monissa mittauksissa. Suhteessa tunnettuihin ympäristöturvallisuuden raja-arvoihin (EU SCHER tiedekomitean katsaus) uraaninarvot ovat yli tuhatkertaisia. Vastaavasti mm. nikkelin, sinkin, kadmiumin, alumiinin, mangaanin, koboltin ja sulfaatin pitoisuudet ovat ympäristölle turvalliseen nähden useita satoja tai jopa tuhansia kertoja suuremmat. Aivan lähimmät järvet ovat menettäneet puskurikykynsä ja ovat hapettomassa tilassa, pH arvot ovat syvemmissä vesissä erittäin alhaisia.


Mistä uraania tullut Lumijärveen?

Vuoksen vesistöön tulevat päästöt virtaavat Lumijokea pitkin alavirtaan. Tähän jokeen yhtyy sivulta myös Lumijärvi. Senkin osalta uraaniarvot ovat voimakkaasti koholla. Mistä tämä johtuu? Onko päästöjä kulkeutunut myös Lumijoen ohitse ojia pitkin vai onko tulva nostanut Lumijoen vettä vastavirtaan Lumijärveen? Vai kertooko tulos siitä, että varoaltaista on avautunut pohjavesiyhteys Lumijärveen?


Päästöjä virtaa myös Oulujoen vesistöön

Oulujoen puolella Salminen on pintaveden alapuolelta erittäin pahoin saastunut, hapeton ja hapan rikkihappojärvi. Raskasmetallien ja uraanin ohella kalakuolemariskiä pidemmälle vesistöön aiheuttavaa alumiinia havaittiin nyt selvästi enemmän kuin aiemmissa mittauksissa, noin 300 mg/litra.

Tuhkajoen kohonnut pH ja mangaanipitoisuus kertovat päästön etenemisestä vesistössä. Kohonneet metallipitoisuudet voivat johtua poltetulla kalkilla saostettujen aineiden uudelleen liukenemisesta.

Kuusilammen juoksutusreitillä kaivos laskee suuria määriä laadultaan huonoa vettä erittäin saastuneiden lampien kautta. Kuusijoessa on edelleen erittäin korkea pH. Härkäpurossa esiintyy korkea kadmiumpitoisuus 0,76 mikrog/L - sekä lisäksi esim. kobolttia 12,6 mikrog/L ja nikkeliä 183 mikrogrammaa/litra.


Lisätietoja: Päästötietoja ja mittaustuloksia eri viranomaislähteistä koottuna:

Mittaustulosten analysointia:

Kansanliike vesistöjen puolesta:


http://www.stoptalvivaara.org


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.