PR:Tuhat kiloa liukoista uraania maastoon - Suuri ympäristö- ja terveysriski toteutui

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 27.11.2012 / Stop Talvivaara-kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote27112012.html


Tuhat kiloa liukoista uraania maastoon -

Suuri ympäristö- ja terveysriski toteutui

Tilanteen vakavuus paljastuu katsottaessa mitä on tapahtunut maastossa. Arvioiden mukaan ainakin 100 hehtaaria suota, puroja, ojia, järviä ja lampia on ollut alueena johon paljon uraania ja raskasmetalleja sisältävää jäteliemeä valui. Voimakkaalla kalkitsemisella on onnistuttu sakkauttamaan alueen maaperään ja kasvistoon jopa tuhat kilogrammaa liukoisena virrannutta uraania.

Katso video:

Aktivistit ja toimittajat seikkailevat kaivospiirin ulkopuolella, alueella jonne on voimakkailla kalkituksilla sakkautettu metalleja vuotavasta nesteestä.

Ympäristuhojen laajuuden huomioon ottaen on käsittämätöntä ja erittäin huolestuttavaa, että julkisuudessa annettujen tietojen perusteella:

  1. Kainuun Ely/Talvivaara näyttää harkitsevan vuodon yhteydessä saostuneiden noin tuhannen uraanikilon ja 10 tonnin luokkaa olevien raskasmatallimäärien ja alumiinin jättämistä maastoon
  2. Talvivaaralle on annetttu tehtäväksi saastumisen arviointi.

- Ely:n ja Talvivaaran toiminta on ollut sarja raskaita virheitä,jotka jatkuvat katastrofin jälkihoidossa, (Kalliojoen pH 11.8; Kuusilammen vesien lasku jätevesistöjen kautta).
Kumpikaan taho ei ole pätevä arvioimaan kemiallista saastumista. On oletettavaa, että osapuolet toimivat jälleen kerran kaupallisten intressiensä vuoksi ympäristön sekä työntekijöiden terveyden vaarantavalla tavalla.

- Säteilytyrvakeskuksen pitäisi arvioida erittäin todennäköisesti säteilyvaaralliseksi luokiteltava jäte maastossa, joka käsittää STUKin omien mittauksien perusteella esimerkiksi siis noin tonnin uraania. TUKES lienee valvontavastuussa hengitettävän jätepölyn työterveysvaikutuksista.

- Uraani ja raskasmetallit kuten nikkeli ovat valumassa Vuoksen vesistöön, jossa ne kukin voivat saastuttaa 1000 miljoonaa kuutiota vettä yli ympäristölle haitallisen tason. Tämä on esimerkiksi kaksi kertaa suuren Syvärin järven tilavuus ja päästö ulottuisi Kuopion tasolle asti.

- Miten on mahdollista, että Kainuun Ely ja Talvivaara vielä kaksi viikkoa päästön jälkeen selvittävät, pitäisikö asialle tehdä jotain, eli uraani ja raskasmetallit puhdistaa suolta. Samalla kun Ely:n mukaan jätettä vuotaa koko ajan vesistöön?

Stop Talvivaara-liike kysyy missä viipyy Kainuun ELY-keskuksen hallintopakko?


Lisätietoja:

  • Antti Lankinen, Kainuun Luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava, 0503683778
  • Janne Kumpulainen, Kainuun Luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja, 050-4484 710


Ohessa biokemisti Jari Natusen laskelma ja muistio käsillä olevasta kemikaali- ja uraanipäästöstä:


Maastoon jääneet kemikaalit

  1. STUKin johtaja Varjoranta totesi hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, että maastoon valkoisena karstana kuivanut uraani-kipsijäte on siivottava pois. Pitoisuus oli jätevedessä 4-7 mg uraania/litra ja heinikkkoon yms kuivuneessa kiintoaineesta uraanin osuus on ilmeisesti paljon suurempi. Uraani ja raskasmetallit ovat vaarallisia hengitettyinä.
  2. Patojen jälkeiselle suolle, Lumijokeen ja Ylä-Lumijärveen sekä rannoille on todennäköisesti saostettu noin tonni uraania sekä tonnikaupalla raskasmetalleja ja alumiinia. Lisäksi alueella on paljon syövyttäviä emäksiä, jotka(?) ovat tappaneet alueen eläimet.
  3. Luontoon kuivanut ja saostettu materiaali on todennäköisesti kokonaan tai suurelta osin radioaktiivista jätemateriaalia, jonka käsittely ei kuulu Talvivaaran, eikä Kainuun Ely:n osaamiseen ja on vakava ympäristö- ja työterveysriski.


Uraanin ja raskasmetallien maastoon saostettu määrä

Lumijokeen (mahdollisesti kaupallisista syistä) lasketun päästön tilavuus oli virallisen arvion mukaan ainakin 200 000 kuutiota. STUK ilmoitti uraanipitoisuudeksi 4-7 mg/litra. Pohjoisen näytteessä (Ari Korhonen. Talvivaaraan ympäristö nettisivu) uraania oli 6 mg/litra. Oletetaan keskiarvona noin 6 mg /litra. Vastaavasti mitatut nikkelipitoisuudet olivat 45 mg ja STUK mittasi uraania korkeimillaan Lumijoesta 0,35 mg/litra (http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/news_797/ ), kun nikkelin pitoisuus oli noin 8 mg/L (http://paikanpaalla.fi/wp-content/uploads/2012/11/Pitoisuudet-08.pdf ).

Olettaen kaksinkertaisen laimentumisen Lumijoessa uraani päätyi jokeen 0.7 mg /L eli sitä saostettiin rannoille 5.3 mg/l eli 1060 kg. Olettaen maksimaalisen laimentumisen eikä lainkaan nikkelin saostumista laimentuminen olisi ollut 5 kertainen, jolloin uraania olisi päätynyt jokeen 1,75 mg/litra eli saostui 4.25 mg/litra, mikä vastaa 850 kg uraania. On siis todennäköistä, että rannalla on noin tonni uraania. Samalla on ilmeistä, että suurinosa nikkelistä ja sinkistä, eli suuruusluokkaa 5-10 tonnia on rannalla, sekä paljon enemmän rautaa ja alumiinia, mahdollisesti luokkaa 100 kg kobolttia ja kromia, ja merkittävästi radioaktiivista toriumia, sekä berylliumia ja kadmiumia (SYKE http://yle.fi/uutiset/talvivaarasta_valui_halyttavan_paljon_alumiinia/6377060 , Ari Korhonen http://talvivaaraymparisto.nettisivu.org/miksi-nama-sivut-tehtiin/dokumentit/purkuputki-nayte-06112012/ ja Greenpeace http://www.greenpeace.org/finland/fi/media/julkaisut/Talvivaara-naytteiden-tulokset/ )


Radioaktiivinen jätemateriaali

Alkuperäisen koostumuksen perusteella kipsisakka täytti täysin tai suureelta osin säädellyn radioaktiivisen jätemateriaalin kriteerin 1000 Bq/kg. Kipsisakka vedestä tulleet kipsisaostumat maastossa ylittävät lähes väistämättä tämän arvon. Tämä on myös miltei väistämätöntä emäksellä noin 170 Bq/litra pitoisuudesta saostetulle materiaalille, kun vielä suurempi osa uraanista näyttää saostuneen.

STUK aikaisemmin Talvivaaran kipissakasta: "jäteaineiden huoltoa ei ole tarpeen säädellä säteilysuojelullisista syistä. Uraani-isotoopeille ja niiden tytäraineille kyseinen aktiivisuuspitoisuuden raja-arvo on 1000 Bq/kg. . Lietteessä olevan uraanin havaittiin olevan kiinnittyneenä kipisisakkaan, eli se ei ollut veteen liukenevassa muodossa."

STUKn nykyinen sivu ja tulos noin 50% pitoisuuden isotoopista: STUKin mittaamat uraanipitoisuudet (U-238) Talvivaaran kipsisakka-altaiden kipsissä vaihtelivat välillä 400-1300 Bq/kg vuosina 2010-2012, http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/uraani/fi_FI/talvivaaran-kaivosalueen-vesistojen-uraani/

Uraanin massapitoisuus oli myös luonnon uraanina keskimäärin selvästi tätä suurempi 2010-11 tarkkailumittauksissa, eli selvästi yli 50 mg /kg (1000 Bq = 40 mg) huomioiden kummankin altaaseen varastoidunjätefraktion sekä 2010 keskimääräisenkokoomanäytteen kesäkuussa 2010 (75 mg uraania/kg).


Ympäristölle haitallinen taso

EU SCHER tiedekomission depleted uranium- katsauksessa todetaan uraanin ympäristöturvallisuudelle olevan alustavia raja-arvoja 0.1 ja 0.5 mikrogramma litra. Jälkimmäisellä arvolla puoletkin vapautuvasta uraanista saastuttaisi 1000 miljoonaa kuutiota vesistöjä. Lähes vastaava tilanne on ehkä 7-8 nikkelitonnin kanssa, jonka EU laatunormi 21 mikrogrammaa litra, mutta ympäristövaarallisuus on mahdollista alhaisemmallakin tasolla.

Syväri on alapuolisen vesistön seuraavia suuria järviä pinta-ala 81 km2, keskisyvyys 7 m, 1 km2 metrin syvyydeltä on miljoona kuutiota.

Jari Natunen
Biokemisti, FT
vapaaehtoinen asiantuntija
Vantaa
njarit AT yahoo.com[1]
040 77 13 781


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.