PR:Talvivaaran uudet juoksutukset entistä vaarallisempia

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 24.4.2013 / Stop Talvivaara-kansanliike vesistöjen puolesta
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote24042013.html


Talvivaaran uudet juoksutukset entistä vaarallisempia

Talvivaaran aloittamat uusimmat likavesien lisäjuoksutukset ovat entistäkin vaarallisempia. Kainuun ELY-keskuksen käsittelyssä olevassa ilmoituksessa juoksutettavien likavesien kadmium-arvo 0.1 mg/litra ylittää kymmenkertaisesti laillisen päästöjen maksiminormin, mikä on 10 mikrogrammaa/litra. (Viite: Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, 23.11.2006/1022)

Samoin keskimääräinen uraanin pitoisuus on asetettu tasolle 0.1 mg/litra, mikä on STUK:in kaivovesien toimenpideraja - ja kymmenkertainen edellisille juoksutuksille annettuun rajaan nähden.

Ilmoitukseen ei ole laskettu kadmiumin, kuparin, arseenin, koboltin tai uraanin kuormitustasoja, mutta annetuilla pitoisuuksilla suhteessa nikkelin määrään Talvivaara pyytää lupaa yli 190 kilon kuormitukseen kutakin. Esimerkiksi koko pääkaupunkiseudun vedenpuhdistus päästää mereen noin 2 kg kadmiumia vuodessa. (Viite: hsy.fi)

Toisin kuin Talvivaara ja Kainuun ELY väittävät, metallien poisto Talvivaaran päästövesistä ei ole hallinnassa. Kainuun ELY:n omatkin kuormitusnormit on esimerkiksi alumiinin, nikkelin ja sinkin suhteen ylitetty moninverroin pohjoisen suunnan juoksutuksissa. Kansalaiset ovat löytäneet kahdeksan luvanvaraista valvomatonta metallia marraskuun vuotosedimenteistä. Viisi vaarallista metallia on havaittu valvonnan ulkopuolella useista paikoista vesistössä.


Riittääkö ilmoitusmenettely lakien ja asetusten rikkomiseen?

Nikkelin kuormitukseksi Talvivaara arvioi pitoisuutena 0.2 mg/l 380 kg, joka pystyisi saastuttamaan lähes 100 miljoonaa kuutiota yli EU:n uuden normin 4 mikrog/litra (tulossa lainsäädäntöön noin 2 vuoden kuluttua, nykyinen 21 mikrog/litra) ja sulfaattia on tarjolla 3 500 tonnia lisää. Nikkelin ja kadmiumin pitoisuudet vesistöissä nousevat entistä korkeammalle ja uusilla alueilla yli EU-normien, osoittaen tahallista piittaamattomuutta laista ja EU:n vesipuitedirektiivistä.

Kainuun ELY-keskuksen on ryhdyttävä virka-asemansa velvoittamiin välittömiin toimenpiteisiin laittomien pitoisuuksien kieltämiseksi ja juoksutusten kontrolloimiseksi. ELY-keskuksen tulee selvittää ja tarkastaa luotettavasti vesien pitoisuudet ja määrät ennen juoksutuksia ja niiden aikana. Kaikkien haitallisten aineiden pitoisuuksia tulee seurata kokonaispitoisuuksina juoksutusvesistöstä.

Laittomien vesien juoksutus on ympäristöluvassa erikseen kielletty, vaikka luvassa ei ole erikseen lueteltu lain normeja. Mitkään Talvivaaran juoksuttamista vesistä eivät ole vuosiin olleet ympäristöluvankaan mukaisia esimerkiksi sulfaatin keskipitoisuuden suhteen. Talvivaara ja Kainuun ELY-keskus ovat ottaneet oikeudekseen myös juoksuttaa luvanvaraisia aineita (889/2006), kuten arseenia, uraania, fluoridia ja kadmiumia ilman ympäristölupaa.

23.4. YLE - tieto uudesta juoksutuksesta:


Vesien metallipitoisuudet eivät ole ympäristöluvan mukaisia

Talvivaaran ympäristöluvan keskiarvonormit ja lailliset normit sitovat siitä huolimatta, että lupaehdoissa on numero vain joillekin aineille. Yhtiöllä ei lupaa päästää luvanvaraisia raskasmetalleja (esim. uraani, kadmium) joille ei ole ympäristöluvassa asetettu päästörajoja. Aiemmin Talvivaara on useasti vedonnut esim. sulfaatin osalta siihen ettei ympäristöluvassa mainita päästörajaa vaan pelkät arvioidut pitoisuudet. Arvioidut pitoisuudet ovat kuitenkin sitovia, niiden ylitys on ympäristöluvan rikkomista. Sami Koivula, PSAVI selvensi asiaa Vuokatin kuulemisessa 2012 seuraavasti:

Stop Talvivaara-liike muistuttaa että ELY-keskuksen ollessa haluton keskeyttämään juoksutuksia, myös poliisi voinee käyttää hallinnollisia pakkokeinoja. Ympäristökeskus, ympäristörikoksista:


Lisätietoja:
23.4. YLE - Tieto uudesta juoksutuksesta:

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa:

Kuormitus vesistöön s. 37 - poistettavien jätevesien keskimääräiset (silti sitovat) pitoisuudet. (Ympäristöluvan lukemista suositellaan kansalaisille ja medialle muutoinkin. Etsikää lupaehdot joita Talvivaara noudattaa?)


Viitteet:
23.11.2006/1022 Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

(7.10.2010/868) 5 §

"Päästöraja-arvo

Liitteen 1 B kohdassa tarkoitetun aineen päästö kohdassa, jossa päästö johdetaan pintaveteen, ei saa ylittää mainitussa kohdassa esitettyä päästöraja-arvoa. Päästöraja-arvo määrätään ympäristöluvassa ja sen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset tiukemmista päästöraja-arvoista kuin liitteen 1 B kohdassa esitetyt siten kuin ympäristönsuojelulain 43 ja 51 §:ssä säädetään.
Liite 1 B Suurimmat sallitut päästöraja-arvot pitoisuus- ja ominaiskuormitusraja-arvoina

kadmium ja sen yhdisteet 7440-43-9 - 10 μg/l


http://www.stoptalvivaara.org
mediadesk AT stoptalvivaara.org[1]


  1. For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.