PR:Kysymyksiä Talvivaarasta - Luonnonsuojelupiiriltä vireillepano Kainuun ELY-keskukselle

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search

Tiedote 14.12.2012
http://www.stoptalvivaara.org/fi/tiedote14122012.html


Kysymyksiä Talvivaarasta - Luonnonsuojelupiiriltä vireillepano Kainuun ELY-keskukselle

Talvivaaran vuodon mittasuhteita hahmottelee oheisessa kirjoituksessaan Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:n kaivosvastaava Antti Lankinen. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry on 13.12. jättänyt vireillepanon Kainuun ELY-keskuksen valvontatoimien nopeaa julkistamista ja kaikkien dokumenttien sähköistä saatavuutta koskien. Lisäksi Kainuun luonnonsuojelupiiri ry pyytää kaikkia vuoden 2012 pohjavesien velvoitetarkkailun tuloksia Talvivaarasta. Stop Talvivaara-kansanliike kokee tässä välitetyt esiintulot ja vireillepanot hyvin olennaisiksi.

Kysymyksiä Talvivaarasta

Sotkamon suuren kaivoksen jätealtaan vuodon mittasuhteiden ymmärtäminen on verrattavissa palapelin kokoamiseen. Ensiksikin; emme tiedä vuotaneen nesteen määrää - vaikka se olisi helposti laskettavissa.

Tiedämme toki vuotaneen kipsisakka-altaan tilavuuden. Jos meille vielä kerrottaisiin altaan korotuksen suuruus ja se vesitilavuus, joka jätealtaan korotuksen jälkeen nousi altaan eri lohkoja jakaneiden väliseinien ylitse, voitaisiin laskea nesteen määrä. Arvioin karanneen saasteen määräksi siinä 2 000 000 kuutiota.

Toiseksi; viime viikkoon asti emme tienneet kovin tarkasti myöskään vuotaneen nesteen pitoisuuksia. Tietojemme mukaan kipsisakka-altaan vuodosta oli otettu ainoastaan kolme näytettä, kaksi Greenpeace-järjestön ja yksi vapaan kansalaisen toimesta. Kyseiset näytteet otettiin Lahnasjärventien alittavan rummun vedestä. Näytteiden tulokset on julkistettu eri medioissa.

Äskettäin sain yllättäen käyttööni Kainuun ELY-keskuksen tuoreet mittaustulokset kipsisakka-altaasta. Tulokset vahvistavat Lahnasjärventien rummun alta otetuista näytteistä mitatut uraanin ja raskasmetallien pitoisuudet. Kainuun ELY-keskus ei ole julkistanut näistä näytteistä mittaustuloksia. (Näytteiden analyysit ovat julkista tietoa.)

Vuodon mittaluokka alkaa hahmottua. Jos olettamukseni vuodon suuruudesta pitää paikkansa, luontoon ja 'varoaltaisiin' kaivospiirin suokentille on päässyt 12 tonnia uraania, 80 tonnia nikkeliä, ehkä 20 tonnia sinkkiä, 100 000 tonnia sulfaattia, 4 000 tonnia alumiinia jne.

Määrät ovat järkyttäviä. Vertailun vuoksi esimerkiksi Helsingin kaupunki päästää Itämereen jätevesien puhdistusjärjestelmiensä kautta vuosittain 900 kiloa nikkeliä. Vaikka laskisimme esittämistäni päästöluvuista 30 % pois, olisi Talvivaaran kaivosyhtiö hurauttanut kerralla Vuokseen, Oulujoen vesistöön, 'pintavalutuskentille' ja suopohjaisiin varoaltaisiin jopa 50-80 vuoden Talvivaaran luvanvaraisen toiminnan päästöt, eräiden aineiden osalta enemmänkin. Ainoastaan Säteilyturvakeskus on mitannut varoaltaiden saastepitoisuuksia. Liekö Kainuun ELY-keskus käynyt siellä?

Tuskinpa kukaan olisi mittaillut Ylä-Lumijärven itäpuolen pintavalutuskenttien uraani- ja metallipitoisuuksiakaan, ellei nuori Voima-lehden toimittaja olisi 'sattunut astumaan' metallimönjään. Kun Kainuun luonnonsuojelupiiri teki ilmoituksen pintavalutuskenttien metallimudasta Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoon ja Suomen Säteilyturvakeskukseen, viranomaisvalvonta sai vauhtia.

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää - jo tulevien kunnostustöiden vuoksi - tutkia, kuinka paljon uraania ja luonnolle haitallisia raskasmetallikertymiä on turvapatojen ulkopuolisilla 'pintavalutuskentillä', paljonko Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Kivijärvenpohjamudissa, turve- ja metsäpohjaisissa 'varoaltaissa' ja vapaasti virtaavassa vedessä.

Talvivaaran kaivosyhtiö laskee edelleen hyvin erikoisen poikkeusluvan turvin avolouhokseen säilöttyä saastevettä Kuusilammen kautta Kalliojokeen ja edelleen Kolmisoppi-järveen. Vesi kuulemma täyttää kaivoksen ympäristöluvan ehdot. ELY-keskus on kuitenkin kauhonut vesitutkimuksia varten vain Kuusilammen pintavesiä.

Talvivaara Sotkamo on nyt velvoitettu - ELY-keskuksen toimesta - tekemään perusteellisempia vedenlaatuun liittyviä tutkimuksia Kuusilammessa, mutta tuloksia ei ole annettu julkisuuteen. Ihmettelen lehdistöä. Miksi media tyytyy näihin tietoihin?

Antti Lankinen 13.12.2012,
Kainuun luonnonsuojelupiiri ry, kaivosvastaava


V i r e i l l e p a n o KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE 13.12.2012

  1. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry pyytää kaikkia vuoden 2012 pohjavesien velvoitetarkkailun tuloksia Talvivaarasta. Huomautamme, että Jormasjärvi-Korholanmäen osakaskunta ei ole saanut niitä, vaikka pyyntö oli esitetty yli kuukausi sitten KaiELY:lle.
  2. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry toistaa, että Kainuun ELY-keskus ja muut Talvivaaran tilannetta seuraavat viranomaiset jatkossa laittaisivat Talvivaaraan liittyvät mittaustulokset ja dokumentit suoraan sähköisinä Internetiin. Tämä lisäisi valvonnan läpinäkyvyyttä.
  3. Esimerkiksi analyysituloksia, kuten Labtium Oy-raportin mittauksia (tilausnumero 114573, 21.11.2012; otettu 13.11.12 lähtien) ei voitu uutisoida silloin kun viranomaiset järjestivät viimeisen suuren tiedotustilaisuuden 12.11.2012. Eikä sitä ole tehty sen jälkeenkään.
  4. Ei voida lähteä siitä, että kansalaisjärjestöjen suorittamat arviot olisivat automaattisesti arvottomia verrattuna kaivoksen omavalvontaan. Ennen muuta lähiseudun järjestöillä ja asukkailla on mahdollisuus havaita luonnossa poikkeamia, joita ulkopuolinen valvoja ei alueen laajuuden vuoksi pysty huomaamaan. Vetoamme ELY:yn, että näistä poikkeamista tiedottaminen voisi auttaa myös viranomaisia keskittämään valvontaresursseja. Avoimemmalla tiedonjaolla järjestöt pystyisivät siis aidosti täydentämään poikkeustilanteen tilannekuvaa.
  5. Lisäperustelut: Pelkkä pitoisuustiedon toistaminen ei kerro kokonaiskuvaa. Tilanteen vakavuutta kipsisakkavallien murtumien jälkeen ei ole tuotu julki.

Kansalaisjärjestöjen omat mittaukset eivät voi eikä niiden tule korvata viranomaisten virallisia analyysejä, mutta Talvivaaran osalta ne tulevat joka tapauksessa jatkumaan. Virallinen valvontahan on tällä hetkellä siirretty Talvivaara Oy:n itsensä tehtäväksi. Tämä ei ole ainakaan helpottanut tiedon saamista ja tilanteen seuraamista; esimerkiksi paikallisten asukkaiden kaivojen vesitutkimuksista ei ole edelleenkään saatu tuloksia.

Eri kansalaisjärjestöjä on kritisoitu vahvistamattomien ja liioiteltujen lausuntojen antamisesta. Lausuntojen laatu kuitenkin paranisi merkittävästi, mikäli kaikki viranomaisilla oleva ei-salainen tieto olisi elektronisesti saatavilla. Julkisuuteen on kuitenkin annettu vain koosteita ja yhteenvetoja viranomaisten raporteista, eikä järjestöjen ole näin ollen mahdollista arvioida vastaavatko niissä käytetyt oletukset järjestöjen käyttämiä oletuksia.

Kainuun luonnonsuojelupiiri tulee yhä jatkamaan seurantaa ja julkaisemaan tuloksia niiden tietojen pohjalta, jotka ovat saatavilla. Laadun parantaminen on kaikkien etu, ja siksi luonnonsuojelupiiri pyytää viranomaisia toimimaan niin, että julkaisut voisivat perustua mahdollisimman täydelliseen tietoon. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikki ei-salaiset mittaustulokset ja analyysit ovat saatavissa sähköisinä.


Lisätietoja:


Ei seurantatietoja:

Alustava vaikutus Savoon:

Eri viranomaisten linkit:

Uraanista. Myös Majavapato, Urkin allas, ja Kortelammenpato ja puhdasvesiojat kartalla:

Yleistä yhtiön näkökulmasta:

2010 velvoitetarkkailu laajemmin:

Valvontakertomus 2011:

  • http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/KainuunELY/Ymparistonsuojelu/Ympristlupien valvonta/Kainuun ELY-keskuksen valvontakertomus 2011.pdf


  1. 1.0 1.1 For protection against automatical email address robots searching for addresses to send spam to them this email address has been made unreadable for them. To get a correct mail address you have to displace "AT" by the @-symbol.