Difference between revisions of "NukeNews No. 23 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{NukeNews7|23}} ************************************************************ * NukeNews #23 – nowości z dziedziny antyatomu * *****************************...")
 
(updated)
 
Line 41: Line 41:
 
  0.  Tytułem wstępu
 
  0.  Tytułem wstępu
 
  1.  Nowości w energetyce jądrowej z Tanzanii
 
  1.  Nowości w energetyce jądrowej z Tanzanii
  2.  California to close its last nuclear facility
+
  2.  Kalifornia powinna zamknąć swoją ostatnią elektrownię jądrową
  3.  Belarus: New incident with reactor vessel confirms old problems
+
  3.  Białoruś: nowa awaria przy zbiorniku z reaktorem potwierdza stare
  4.  CZ: Platform Against Deep Repository
+
    problemy
  5.  Czech Ministry of the Environment gave a one-year deadline to
+
  4.  CZ: Platforma przeciw składowisku głębokiemu
     state enterprise DIAMO
+
  5.  CZ: Ministerstwo Ochrony Środowiska dało przedsiębiorstwu
  6.  Austria thanks Cumbrians
+
     państwowemu DIAMO rok czasu
  7.  Radioactive Waste on the Irish Sea bed resuspended by NuGen's
+
  6.  Austria dziękuje Kumbrii
     borehole drilling - no debate-no vote-no nothing
+
  7.  Odpady promieniotwórcze na dnie Morza Irlandzkiego wzniesione
  8.  UK: What will be powering your dinner this Christmas?
+
     przez odwierty spółki NuGEN – żadnej dyskusji, żadnego wyboru,
  9.  UK: Nuclear Free Local Authorities endorse damning report
+
    niczego
  10. Hinkley?- What's the Point
+
  8.  UK: kto dostarczy energii dla naszej kolacji wigilijnej w tym
  11. Canada: Pickering Nuclear Station lifetime extension
+
    roku?
  12. FoE Japan: Refreshment camp still needed for families in Fukushima
+
  9.  UK: przedstawiciele forum NFLA akceptują krytyczny raport
  13. Russia: Decommission at Novovoronezh NPP
+
  10. Hinkley? O co chodzi?
  14. Scram at Russia's new flagship reactor
+
  11. Kanada: przedłużenie żywotności elektrowni jądrowej Pickering
  15. Nuclear Energy Conference 2017 in Linz
+
  12. Przyjaciele Ziemi (FoE Japan): trwa potrzeba obozu zdrowotnego
  16. Updates on Polish nuclear policy
+
    dla rodzin z Fukushimy
  17. International Anti-nuclear Summer Camp will take place in Germany
+
  13. Rosja: elektrownię jądrową w Nowoworonieżu wycofano z eksploatacji
  18. 40 years of site designation Gorleben - 40 years of resistance
+
  14. Szybkie wyłączenie reaktora, rosyjskiego produktu flagowego
  19. Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp and Free Flow Festival
+
  15. Nuclear Energy Conference 2017 w Linzu
     at Gedelitz, in the Wendland
+
  16. Aktualne informacje dotyczące polityki jądrowej Polski
  20. World Climate Summit in Bonn on November 6-17, 2017
+
  17. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni odbędzie się w Niemczech
  21. G20 - July 7/8, 2017 in Hamburg
+
  18. 40 lat po uruchomieniu składowiska Gorleben - 40 lat sprzeciwu
  22. Upcoming events
+
  19. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni i festiwal Free Flow w
  23. About NukeNews
+
     Gedelitz, Wendland
 +
  20. Światowy szczyt klimatyczny w Bonn od 6 do 17 listopada 2017 r.
 +
  21. Szczyt G20 – od 7 do 8 lipca 2017 r. w Hamburgu
 +
  22. Nadchodzące wydarzenia
 +
  23. O NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 93: Line 97:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  California to close its last nuclear facility
+
  2.  Kalifornia powinna zamknąć swoją ostatnią elektrownię jądrową
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  As is probably known the state's largest electric company decided to
+
  Jak wiadomo, największa firma państwowa produkująca prąd elektryczny
  shut down Diablo Canyon this past summer. The closure proposal went
+
  minionego lata postanowiła zamknąć elektrownię jądrową Diablo Canyon.
  before state regulators starting in September. A number of groups have
+
  Propozycję zamknięcia wysunięto, zanim we wrześniu rozpoczęły się
  filed demands before the regulator to close Diablo earlier than the
+
regulacje państwowe. Wiele grup złożyło wniosek, wcześniej niż
  proposed date of 2024. In a surprise move, the judge has agreed to
+
  regulator, tak aby Diablo zostało zamknięte wcześniej niż w
  listen to our arguments. The decision won't be known until May of
+
  proponowanym 2024 roku. O dziwo, sędzia wysłuchał naszych argumentów.
  2017. Another group has filed a separate lawsuit demanding that Diablo
+
  Decyzja będzie znana najwcześniej w maju 2017 roku. Inna grupa złożyła
  be closed in 2018. As part of the Diablo closure aging activists that
+
  wniosek o oddzielną sprawę sądową, domagając się zamknięcia Diablo w
  go back to anti-nuke campaigns from the late 1950's onward came
+
  2018 roku. W czasie zamykania Diablo, starsi aktywiści powracają do
  together in late October for a brief reunion to remember and
+
  kampanii przeciwjądrowej z końca lat 50, i spotkają się na krótko pod
  celebrate. Many nukes were never opened thanks to dedicated
+
  koniec października, aby uczcić wydarzenie i powspominać sobie. Wielu
  individuals and groups that got their start here. Southern California
+
  elektrowni już nigdy nie otwarto dzięki zaangażowanym jednostkom oraz
  activists are demanding that the spent fuel rods from San Onofre nuke
+
  grupom, które rozpoczynały swoją aktywność w tym miejscu. Aktywiści z
  (near Los Angeles that was closed in 2013) be moved as soon as
+
  południowej Kalifornii domagają się tego, aby zużyte zbiory paliwowe z
  possible over concerns that the dry cask units are not seismically
+
  elektrowni San Onofre (w pobliżu Los Angeles, którą zamknięto w 2013
  safe.
+
  roku) zostały jak najwcześniej usunięte, gdyż panują obawy, że suche
 +
  beczki nie są odporne na wstrząsy.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Belarus: New incident with reactor vessel confirms old problems
+
  3.  Białoruś: nowa awaria przy zbiorniku z reaktorem potwierdza stare
 +
    problemy
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  It seems important to stress that nuclear experts were in no hurry
+
  Wydaje się ważne, aby podkreślić, że eksperci jądrowi nie spieszyli
  (or maybe they had no intention) to inform about the incident. This
+
  się (czy też może nie mieli takiego zamiaru) z poinformowaniem o
  time, the emergency situation was reported by the readers of the
+
  awarii. Tym razem sytuacja awaryjna została zgłoszona przez
  charter97.org website. It was a bit later when the official website of
+
  czytelników serwisu charter97.org. Nieco później oficjalna strona
  the Belarusian NPP construction informed that "in a reduced clearance,
+
internetowa białoruskiej elektrowni jądrowej będącej w trakcie budowy
  the protecting metallic transportation cover of the oversize cargo
+
  poinformowała, że „w miejscu o obniżonej wysokości, ochronna
  (the reactor vessel for the Belarusian NPP) insignificantly touched
+
  transportowa obudowa metalowa ładunku ponadgabarytowego (zbiornik
  the catenary mast." It remains unclear what they meant by "touched the
+
  reaktora dla białoruskiej elektrowni jądrowej) lekko dotknęła słupa
  catenary mast", whether the mast is in order, and whether the reactor
+
  trakcyjnego”. Nie jest jasne, co oznacza owo „dotknęła słupa
vessel is in order.
+
  trakcyjnego”, tzn. czy słup oraz zbiornik reaktora są w porządku.
 
   
 
   
  Do you remember how this summer (2016) the nuclear experts of Belarus
+
  Można sobie przypomnieć, jak w 2016 roku eksperci jądrowi z Białorusi
  and Russia assured us of the non-significance of the damage at first?
+
  i Rosji zapewniali nas o nieistotnym uszkodzeniu, aby później wyszło
  And then it turned out the reactor vessel needed replacement...
+
  na jaw, że trzeba wymienić cały zbiornik… 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Cały artykuł:
 
  http://charter97.org/en/news/2016/12/27/235754/
 
  http://charter97.org/en/news/2016/12/27/235754/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  CZ: Platform Against Deep Repository
+
  4.  CZ: Platforma przeciw składowisku głębokiemu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the Czech Republic, there are currently 9 potential sites for a
+
  W Republice Czeskiej obecnie, od maja 2016 roku, istnieje 9
  deep geological repository since May 2016, in most of them local
+
  potencjalnych miejscowości na wybudowanie składowiska głębokiego, przy
  residents disagree with the repository, and a "Platform Against Deep
+
czym ich mieszkańcy w większości nie zgadzają się na składowisko. Dnia
  Repository", which brings together 28 municipalities and NGOs in
+
  4 października 2016 roku założono „Platformę przeciw składowisku
  December 2016, was founded on October 4, 2016. To find out more see
+
  głębokiemu”, która od grudnia 2016 roku stowarzysza 28 gmin i
  Calla's press releases on
+
  organizacji pozarządowych. Więcej informacji można uzyskać w
 +
  komunikatach prasowych stowarzyszenia Calla na
 
  http://calla.cz/index.php?lang=eng&path=e_energy
 
  http://calla.cz/index.php?lang=eng&path=e_energy
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Czech Ministry of the Environment gave a one-year deadline to
+
  5.  CZ: Ministerstwo Ochrony Środowiska dało przedsiębiorstwu
     state enterprise DIAMO
+
     państwowemu DIAMO rok czasu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Under pressure from locals in Brzkov, the Ministry of the Environment
+
  Pod presją mieszkańców gminy Brzkov, czeskie Ministerstwo Ochrony
  gave the state enterprise DIAMO the one-year deadline (by June 30,
+
  Środowiska wyznaczyło przedsiębiorstwu państwowemu DIAMO termin
  2017) to obtain the missing documents in order to be able to apply for
+
jednego roku (do 30 czerwca 2017 r.) na uzupełnienie brakujących
  the extension of the protected uranium deposit area (CHLÚ) in
+
  dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zwiększenie chronionego
Brzkov-Horní Věžnice. The CHLÚ means a step closer to the mining and
+
  obszaru złożowego (CHOZ) złoża Brzkov - Horní Věžnice. CHOZ oznacza
  the obstacle for the development of the municipality. Based on the
+
  krok bliżej wydobyciu i stanowi przeszkodę dla rozwoju gmin. Według
  original schedule, the extension of CHLÚ should have been finished by
+
  wcześniejszego harmonogramu, powiększenie CHOZ miało się zakończyć w
  August 2015, but it hasn't. Part of the missing documents is also the
+
  sierpniu 2015 roku, jednak do tego nie doszło. Wśród brakujących
  recalculation of uranium reserves on the basis of a new geological
+
  dokumentów znajduje się m.in. przeliczenie zasobów uranu w oparciu o
  survey. In December 2016, DIAMO declared that it will not conduct any
+
  nowe badania geologiczne. V grudniu 2016 roku DIAMO ogłosiło, że nie
  new geological survey in order to find out the exact amount of uranium
+
  chce robić żadnych nowych badań geologicznych w celu przeliczenia
  reserves at the deposit Brzkov-Horní Věžnice. Instead, it will just
+
  zasobów uranu w złożu Brzkov - Horní Věžnice. Natomiast twierdzi, że
  recalculate the reserves and then it will be able to extend the
+
  wystarczy przeliczenie zasobów bez wykonywania badań, na podstawie
  existing CHLÚ by approximately six times. Local municipalities,
+
  którego można zwiększyć dotychczasowy chroniony obszar złożowy, o
  landowners and the association Our Future Without Uranium represented
+
  około sześć razy. Gminy, stowarzyszenia i właściciele gruntów
by a lawyer have got a different opinion and they will continue to
+
  reprezentowani przez prawnika są innego zdania i będą się bronić.
  defend themselves.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Austria thanks Cumbrians
+
  6.  Austria dziękuje Kumbrii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Marianne Birkby, Radiation Free Lakeland's founder says, "this
+
  Marianne Birkby, założycielka organizacji Radiation Free Lakeland
  acknowledgment and moral support from Austria sends us much needed
+
(Lakeland bez promieniowania), mówi, iż: „takie uznanie i wsparcie
  encouragement to continue and to build on the resistance to Moorside.
+
  moralne z Austrii daje nam tyle potrzebnej odwagi, aby kontynuować i
  As the Federal Chancellor says, Europe needs citizens who advocate the
+
  stawiać na sprzeciw wobec Moorside. Jak mówi kanclerz federalny,
  exit from nuclear energy. Campaigning on the pylon route alone will
+
  Europa potrzebuje obywateli, którzy stają po stronie odejścia od
  not cut it. It is up to groups and individuals in Cumbria to join and
+
  energii jądrowej. Samo prowadzenie kampanii nie zwalczy ich w drodze z
  to put their shoulders to the wheel in building resistance so that we
+
  pylonów. To od grup i jednostek w Kumbrii zależy, czy dołączą do
can stop the biggest nuclear development in Europe and ensure a safe
+
  budowania sprzeciwu tak, abyśmy mogli zatrzymać największą zabudowę
  and sustainable future."
+
  jądrową w Europie oraz zapewnić bezpieczną i zrównoważoną przyszłość.  
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej na:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/08/austria-thanks-cumbrians-for-resistance-to-moorside-no-its-not-the-pylons-they-are-worried-about/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/08/austria-thanks-cumbrians-for-resistance-to-moorside-no-its-not-the-pylons-they-are-worried-about/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Radioactive Waste on the Irish Sea bed resuspended by NuGen's
+
  7.  Odpady promieniotwórcze na dnie Morza Irlandzkiego wzniesione
     borehole drilling - no debate-no vote-no nothing
+
     przez odwierty spółki NuGEN – żadnej dyskusji, żadnego wyboru,
 +
    niczego
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Radiation Free Lakeland sent letter of objection: NuGen’s 40 (or more)
+
  Organizacja Radiation Free Lakeland wystosowała list w proteście: 40
  offshore “exploratory” boreholes would churn up the biggest nuclear
+
(lub więcej) odwiertów badawczych wykonanych przez organizację NuGEN
  dump in the world. The only chance the public gets to object is in
+
  spowodowałoby wzniesienie się największego jądrowego wysypiska na
  what the Marine Management Organisation laughingly calls a "public
+
  świecie. Jedyną szansą, jak ludzie mogą protestować, jest to, co
  consultation". In contrast the wind turbines off  Walney were hugely
+
  Marine Management Organisation z uśmiechem nazywa „debatą publiczną”.
  debated by local councillors, one of the concerns being (quite
+
  W przeciwieństwie do tego, o turbinach wiatrowych w pobliżu Walney
  rightly) the churning up of radioactive silts.
+
toczyła się spora dyskusja wśród miejscowych radnych. Do zagrożeń,
 +
  których należy się obawiać (zupełnie słusznie), należy wznoszenie się
 +
  promieniotwórczych osadów mułu.  
 
   
 
   
  Read the complete story:
+
  Czytaj cały artykuł:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/02/06/do-not-disturb-cumbrian-nuclear-dump/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/02/06/do-not-disturb-cumbrian-nuclear-dump/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  UK: What will be powering your dinner this Christmas?
+
  8.  UK: kto dostarczy energii dla naszej kolacji wigilijnej w tym
 +
    roku?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  New Campaign Launched - Don’t Buy Nuclear Waste! To switch to a 100%
+
  Rozpoczęto nową kampanię – nie kupuj odpadów jądrowych! Aby przejść na
  renewable electricity supplier start here:
+
  dostawy energii wytworzonej w stu procentach ze źródeł odnawianych,
 +
należy wejść na:
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/11/what-will-be-powering-your-dinner-this-christmas/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/11/what-will-be-powering-your-dinner-this-christmas/
Line 213: Line 224:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  UK: Nuclear Free Local Authorities endorse damning report
+
  9.  UK: przedstawiciele forum NFLA akceptują krytyczny raport
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The independent report was drafted by Pete Roche, the NFLA Scotland
+
  Petr Roche, polityczny doradca forum NFLA Scotland i niezależny
  Policy Advisor and an independent consultant on nuclear policy.
+
  konsultant ds. energetyki jądrowej, opracował niezależny raport.
  "significant and alarming problems with this reactor design that could
+
  „Istotne i alarmujące problemy tego reaktora mogłyby w przypadku
  lead to catastrophic damage in the event of a serious accident."
+
  poważnej awarii doprowadzić do katastrofalnych szkód.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej na:
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/11/30/moorside-nuclear-free-local-authorities-endorse-damning-report/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/11/30/moorside-nuclear-free-local-authorities-endorse-damning-report/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. Hinkley?- What's the Point
+
  10. Hinkley? O co chodzi?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  After France made it's final decision to go ahead with Hinkley Point C
+
  Kiedy Francja podjęła ostateczną decyzję, aby rozpocząć prace nad
  reactor the new unelected UK Prime Minister Theresa May called the
+
reaktorem jądrowym Hinkley Point C, nowa, nie wyłoniona w wyborach,
  project in for review over security concerns about Chinese
+
  premier Wielkiej Brytanii Theresa May domagała się ponownego zbadania
  involvement. However after initially stating that a decision would be
+
  z powodu zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z udziału Chin. Jednak
  made in October, May capitulated to Nuclear & Construction industry
+
  po pierwszym oświadczeniu, iż decyzja zostanie podjęta w październiku,
  interests & gave the go-ahead. Sunday 18th September saw a
+
  May rezygnowała w obliczu interesów przemysłu jądrowego i budowlanego,
  demonstration of anti-nuclear groups in Bristol against the decision.
+
  a zleciła kontynuowanie prac. W niedzielę 18 września w Bristolu miała
  representatives from SouthWest Against Nuclear & Stop Hinkley spoke
+
  miejsca demonstracja grup antyjądrowych przeciw tej decyzji.
  out against the deal & urged citizens to take action against the deal
+
  Przedstawiciele inicjatyw SouthWest Against Nuclear i Stop Hinkley
  which represents a very bad deal for UK electricity consumers, All of
+
  wygłaszali mowy przeciw porozumieniu i zachęcali obywateli do
  the mainstream media and economic analysts are now against the project
+
  organizowania protestów przeciw niemu, gdyż przedstawia ono bardzo złą
  & wondering why the government are hell-bent on going ahead - we know
+
transakcję dla brytyjskich odbiorców energii elektrycznej. Wszystkie
  the answer to this - weapons, nuclear is still & always has been a
+
  liczące się media, jak również analitycy gospodarki, są w tej chwili
  military project.
+
  przeciw, dziwiąc się, dlaczego rząd jest zdecydowany na kontynuowanie
 +
  – znamy odpowiedź na to – broń, jądro, nadal jest, i zawsze było,
 +
  projektem wojskowym.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. Canada: Pickering Nuclear Station lifetime extension
+
  11. Kanada: przedłużenie żywotności elektrowni jądrowej Pickering
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  PNS construction started in 1960s and opened in 1971. Currently it’s
+
  Budowa elektrowni jądrowej Pickering rozpoczęła się w latach 60, a
  once again extended license expires in 2018, but OPG (Ontario Power
+
uruchomiona została ona w 1971 roku. W chwili obecnej przedłużona
  Generation) is seeking extension of its license again to 2028.
+
  licencja wygaśnie w 2018 roku, jednak spółka OPG stara się o jej
  Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) licensing today foresees
+
  ponowne przedłużenie, do 2028 roku. Kanadyjska Komisja Bezpieczeństwa
  under current licensing, the Pickering reactors will be in dormant
+
  Jądrowego (CNSC) zarządzająca licencjami, na podstawie obecnych
  storage until 2050 and decommissioning will begin in 2051 and the
+
  licencji przewiduje, że elektrownia Pickering będzie w stanie
  reactors will be released from regulatory control in 2065.
+
  nieczynnym do 2050 roku, a jej wycofywanie z eksploatacji rozpocznie
 +
się w 2051 roku, zaś reaktor zostanie usunięty spod kontroli
 +
  regulacyjnej w 2065 roku.  
 
   
 
   
  The OPG request for extension to 2028 is based on the fact that four
+
  Żądanie spółki OPG o przedłużenie licencji do 2028 roku wywodzi się z
  reactors at Darlington and Bruce will be shut down between 2020- 2024.
+
  faktu, iż cztery reaktory w Darlington i Bruce będą wycofane w latach
  However risking its extension so close to the largest Canadian
+
2020 do 2024. Jakkolwiek niebezpieczne jest przedłużanie licencji w
  Metropolis Toronto is not only risky, but costly and unnecessary; as
+
tak małej odległości od największej metropolii Kanady Toronto, to jest
  much cheaper Hydro power is available from Quebec at 5c/KWH, while
+
  to nie tylko ryzykowne, ale również drogie i niepotrzebne. Do
refurbishment costs are around 18c/KWH.
+
  dyspozycji jest dużo tańsza hydroelektrownia w Quebecu, za cenę
 +
  5c/kWh, podczas gdy koszty modernizacji wynoszą około 18c/kWh.        
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Czytaj cały artykuł:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Canada:_Pickering_Nuclear_Station_lifetime_extension
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Canada:_Pickering_Nuclear_Station_lifetime_extension
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. FoE Japan: Refreshment camp still needed for families in Fukushima
+
  12. Przyjaciele Ziemi (FoE Japan): trwa potrzeba obozu zdrowotnego
 +
    dla rodzin z Fukushimy
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Fukushima Poka Poka Project ("refreshment camp" for children from
+
  Projekt Fukushima Poka Poka („obóz zdrowotny” dla dzieci z Fukushimy)
Fukushima) has been providing a place where children affected by the
+
  zaoferował miejsce, w którym dzieci dotknięte awarią jądrową w 2011
  2011 Fukushima nuclear accident can freely play under the sun, and a
+
  roku mogą się swobodnie bawić na słońcu, oraz miejsce, w którym
  space where parents can freely talk about their concerns about
+
  rodzice mogą swobodnie rozmawiać o swoich obawach z promieniowania.  
  radiation.
 
 
   
 
   
  In the past three and half a years, more than 700 children and parents
+
  W poprzednich trzech i pół latach ponad 700 dzieci i rodziców
  have participated in the weekend refreshment camp in Inawashiro in the
+
  skorzystało ze zdrowotnych obozów weekendowych w Inawashiro w górach
  mountains of Fukushima Prefecture. This location is accessible for
+
  w prefekturze Fukushima. Miejsce jest dostępne dla wielu rodziców w
  many parents in Fukushima and is safe, with low radiation levels.
+
  Fukushimie i jest bezpieczne, gdyż wykazuje niski poziom
 +
promieniowania.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Więcej dowiesz się na:
 
  http://www.foejapan.org/en/energy/pk_donation_2017.html
 
  http://www.foejapan.org/en/energy/pk_donation_2017.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Russia: Decommission at Novovoronezh NPP
+
  13. Rosja: elektrownię jądrową w Nowoworonieżu wycofano z eksploatacji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The third unit of the Novovoronezh nuclear power plant, operating
+
  Trzeci blok elektrowni jądrowej Nowoworonież, który pracuje od 1971
  since 1971, finally stopped. Employees of the NPP prepare it for the
+
  roku, nareszcie wyłączono. Pracownicy elektrowni jądrowej przygotowują
  process of decommissioning. The unit will be a pilot project to use
+
  się do procesu jego wycofania z eksploatacji. Blok stanie się
  technology of decommissioning VVER-440 reactors.
+
projektem pilotażowym wykorzystania technologii do wycofywania
 +
  reaktorów typu VVER-440.  
 
   
 
   
  More information:
+
  Więcej informacji:
 
  https://rg.ru/2016/12/26/reg-cfo/energoblok-novovoronezhskoj-aes-ostanovlen-navsegda.html
 
  https://rg.ru/2016/12/26/reg-cfo/energoblok-novovoronezhskoj-aes-ostanovlen-navsegda.html
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Scram at Russia's new flagship reactor
+
  14. Szybkie wyłączenie reaktora, rosyjskiego produktu flagowego
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The No 6 reactor at the Novovoronezh nuclear power plant in Russia -
+
  Reaktor o numerze 6 w elektrowni jądrowej w Nowoworonieżu w Rosji –
  the first of the country's flagship AES-2006 series - was taken off
+
  pierwszy z serii AES-2006 – produktu flagowego państwa, na początku
  the grid due to an electric generator failure in early November 2016.
+
  listopada 2016 roku został odłączony od sieci dystrybucyjnej z powodu
  The incident occurred on November 10, but was not reported by
+
  usterki generatora elektrycznego. Usterka wystąpiła 10 listopada,
  Rosenergoatom, Russia's nuclear utility, until six days later. The
+
  jednak spółka Rosenergatom, rosyjski operator elektrowni jądrowych,
  company indicated that the reason for the emergency shutdown of its
+
  poinformował o niej dopiero sześć dni później. Spółka podała, że
  prize new reactor was a short circuit.
+
  powodem wyłączenia awaryjnego ich cenionego reaktora było zwarcie.
 
   
 
   
  Read the whole story:
+
  Cały artykuł:
 
  http://bellona.org/news/nuclear-issues/2016-11-scram-at-russias-new-flagship-reactor-goes-unmentioned-for-six-days-stoking-speculation
 
  http://bellona.org/news/nuclear-issues/2016-11-scram-at-russias-new-flagship-reactor-goes-unmentioned-for-six-days-stoking-speculation
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15. Nuclear Energy Conference 2017 in Linz
+
  15. Nuclear Energy Conference 2017 w Linzu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In 2017 the Nuclear Energy Conference will take place for the fourth
+
  Już po raz czwarty, w kwietniu 2017 roku, odbędzie się Nuclear Energy
  time - as already in 2015 it will be held in Linz. 2017 EURATOM will
+
  Conference NEC, tak samo jak w 2015 roku znowu w Linzu. 2017 to rok
  celebrate the 60th year since its foundation and therefore 60 years of
+
  specjalny: EURATOM obchodzi 60 lat, i tak samo długo trwa również
  promoting nuclear industry. EURATOM is an obstacle for the European
+
  dofinansowywanie przemysłu jądrowego. EURATOM stanowi przeszkodę dla
  nuclear phase-out and a stumbling block for a nuclear free Europe. 60
+
  odejścia Europy od energetyki jądrowej, a tym samym zawadę dla Europy
  years after its implementation the time has come to abolish EURATOM or
+
bezjądrowej. 60 lat od założenia EURATOM-u, to okres w sam raz na
at least subject it to a thorough reform process which has been
+
  zniesienie umowy o EURATOM-ie czy też chociażby na zasadniczą, od
  demanded for years.
+
  wielu lat potrzebną reformę.  
 
   
 
   
  International experts will discuss the following topics: Myth of
+
  W ramach konferencji eksperci i ekspertki z różnych krajów świata będą
  EURATOM - Is safety of nuclear power plants part of EURATOM? Reforming
+
się zajmowali następującymi zagadnieniami: Mit EURATOM - czy w
  EURATOM - Utopia or vision? Unilateral exit of EURATOM - Legal
+
  EURATOM-ie jest w ogóle zakotwiczone bezpieczeństwo elektrowni
  possibilities. Why Germay should leave EURATOM. Campaigning against
+
  jądrowych? Reforma EURATOM-u - utopia, albo wizja? EURATOM - dlaczego
  EURATOM - Historic overview of campaigns in Austria.
+
  Niemcy powinny odejść z EURATOM-u. Odejście z EURATOM-u - możliwości
 +
  prawne. Kampanie EURATOM-u - przegląd historyczny kampanii EURATOM-u
 +
w Austrii.
 
   
 
   
 
  http://www.nec2017.eu
 
  http://www.nec2017.eu
Line 332: Line 352:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. Updates on Polish nuclear policy
+
  16. Aktualne informacje dotyczące polityki jądrowej Polski
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  There have been little concrete developments in the nuclear energy
+
  Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) w 2016 roku nie wykazywał
program for Poland (PPEJ) in 2016. Localization and environmental
+
prawie żadnego zauważalnego rozwoju. Prace nad opinią w sprawie
  studies commissioned by PGE EJ1 (state-owned investor), which have
+
  zlokalizowania oraz raportem dotyczącym środowiska naturalnego,
  started some months ago, progressed very little. PGE EJ1 is claiming
+
zleconymi przez PGE EJ1 (inwestora będącego własnością skarbu
  they will be finalized in 2017 but they may encounter active
+
państwa), które miały się rozpocząć kilka miesięcy temu, odnotowały
  opposition from part of the local communities.
+
  tylko bardzo niewielkie postępy. PGE EJ1 twierdzi, że będą zakończone
 +
  w 2017 roku, jednak mogą się zetknąć z aktywnym sprzeciwem części
 +
  miejscowej ludności.  
 
   
 
   
  The PPEJ was scheduled by law to be revised in mid-2016 but it was not
+
  Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zgodnie z prawem
  until October. Instead of rethinking the usefulness of the
+
była planowana na połowę 2016 roku, jednak jeszcze w październiku nie
  conventional nuclear program (which nominally is valid to date), the
+
  podjęto jej. Zamiast rozważań nad użytecznością konwencjonalnego
  Polish government, through the draft national "Strategy for
+
  programu jądrowego (który formalnie obowiązuje do określonej daty),
  development", a policy document from the Ministry of Development,
+
  polski rząd, za pośrednictwem projektu narodowej „Strategii Rozwoju”,
  proposed additional introduction of a completely new nuclear
+
dokumentu politycznego opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju
  technology of high-temperature reactors (so called HTRs). As small
+
  Regionalnego, zaproponował wprowadzenie zupełnie nowej technologii
  modular reactors, they would be deployed beside and operated by
+
  jądrowej opartej na reaktorach wysokotemperaturowych (tak zwanych
  petro-chemical industry's plants. But first a prototype of reactors
+
  HTRs). W roli małych reaktorów modułowych miałyby być oddzielnie
  would need to be developed which they would like to see it by 2030. In
+
  wykorzystywane i eksploatowane zakłady przemysłu petrochemicznego.
  fact, the national nuclear research center (NCBJ) had secured an
+
  Najpierw jednak trzeba by było opracować prototyp reaktorów, co byłoby
  adequate co-operation document (letter of intent) with the UK
+
  mile widziane przed rokiem 2030. W rzeczywistości, Narodowe Centrum
  consortium 'U-Battery' to design and construct such a prototype. The
+
  Badań Jądrowych (NCBJ) opracowało stosowny dokument o współpracy (list
  status of those proposals of reactors in relation to the reactors,
+
  intencyjny) z brytyjskim konsorcjum „U-Battery”, które powinno
  goals, timeline etc. proposed in PPEJ is completely unclear and the
+
  zaprojektować i wytworzyć taki prototyp. Stan postępów powyższych
  authors of the 'Strategy' do not even attempt to clarify them.
+
  projektów reaktorów, w stosunku do reaktorów, zadań, harmonogramów
 +
  itp. proponowanych w ramach programu PPEJ, jest zupełnie niejasny, a
 +
  autorzy „Strategii Rozwoju” nawet nie podejmują próby jego
 +
wyjaśnienia.
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. International Anti-nuclear Summer Camp will take place in Germany
+
  17. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni odbędzie się w Niemczech
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Despite the first announcement last autumn the 2017 international
+
  Wbrew pierwszym informacjom z jesieni, Międzynarodowy przeciwjądrowy
  anti-nuclear summer camp will not take place in June in Poland, but
+
  obóz letni 2017 odbędzie się nie w Polsce, lecz od 17 do 23 lipca w
  from July 17-23 in Döbeln, Germany. There had been organizational
+
  Döbeln, w Niemczech. Nastąpiły zmiany organizacyjne, które
  changes which led to the decision to hold the gathering one month
+
  doprowadziły do decyzji zorganizowania spotkania miesiąc później w
  later and in Saxony. The new constellation means that it will start
+
  Saksonii. Nowa sytuacja oznacza, że obóz rozpocznie się ok. tydzień po
  about one week after the G20 protests that will take place on the 7th
+
  protestach przeciw obradom G20, które będą miały miejsce w weekend od
  of July weekend. Thus, activists and other participants of the
+
  7 do 9 lipca. Aktywiści i inni uczestnicy protestów w Hamburgu będą
  demonstrations in Hamburg will have one week to recover before
+
  zatem mieli tydzień czasu na odnowę sił przed ewentualnym przyjazdem
  possibly joining the international summer camp.
+
  na międzynarodowy obóz letni. Tydzień czasu pomiędzy protestami
   
+
  przeciw G20 i obozem letnim będzie jednak potrzebny do przygotowań
However, the week between G20 protests and summer camp will be needed
+
  obozu – pomoc jest bardzo mile widziana! Prosimy o powiadomienie nas z
  for preparation of the camp - help is very welcome! Please announce
+
  wyprzedzeniem o Twoim dołączeniu do tygodnia przygotowań! Będzie już
  your participation in the preparation week in advance! It will also be
+
  także możliwe rozbicie namiotu i zrelaksowanie się po dużym
  possible to set up your tent already and to also relax after the big
+
  zgromadzeniu w Hamburgu, przed rozpoczęciem się naszego obozu. Trzeba
  rallies in Hamburg before participating in our camp. You should expect
+
się liczyć z tym, że w czasie tygodnia przygotowań nie będzie jeszcze
  the infrastructure not ready yet for bigger amounts of people - the
+
  dostępnej infrastruktury dla większej ilości osób – zaplecze
  sanitary facilities will be limited and food supplies also will need
+
  higieniczne będzie ograniczone, a dostawy żywności też muszą zostać
  to be organized during the preparation week!
+
  zorganizowane.
 
   
 
   
  Please contact us at "summercamp AT nuclear-heritage DOT net"!
+
  Prosimy się z nami skontaktować na:
  More information will be available at:
+
"summercamp AT nuclear-heritage DOT net"!
 +
  Aby uzyskać więcej informacji:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. 40 years of site designation Gorleben - 40 years of resistance
+
  18. 40 lat po uruchomieniu składowiska Gorleben - 40 lat sprzeciwu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  It is so long ago that the former Prime Minister of Lower Saxony,
+
  Minęło już dużo czasu, odkąd były premier Dolnej Saksonii Ernst
  Ernst Albrecht, had intended to declare Gorleben as the Nuclear
+
  Albrecht rozważał powołanie w Gorleben centrum likwidacji odpadów
  Disposal Centre by just pointing a finger onto the map. Since then, a
+
  jądrowych, jedynym wskazaniem palca na mapie. Od tej pory udało się
  lot has been prevented: a reprocessing plant, a pilot conditioning
+
  zapobiec wielu rzeczom: zakładowi przetwórstwa paliwa jądrowego,
  plant in operation, an unsuitable final storage. The Castor hall with
+
  uruchomieniu pilotażowego zakładu testowego, nieodpowiedniemu
  a capacity to store 420 Castor casks "only" holds 113 casks. But there
+
składowaniu końcowemu. Hala Castor o pojemności przechowywania 420
  is a continuous need for further information and resistance! A protest
+
  beczek Castor zawiera „tylko” 113 beczek. Nadal jednak potrzebne są
  culture has grown in the Wendland anchored as a social movement. We
+
  kolejne informacje i nowe protesty. Kultura protestów wzrosła i
  celebrate the successes and gain power for future tasks, namely to
+
  zakotwiczyła w Wendland w postaci ruchu społecznego. Odnosimy sukcesy
  promote the final nuclear phaseout, to have the nuclear waste stored
+
  i zdobywamy siły do następnych zadań, a mianowicie: wspierania
  as safe as possible and not as cheap as possible, to stop unnecessary
+
  stopniowego odejścia od jądra, składowania odpadów jądrowych tak
  nuclear transports and to complete the energy transition. There will
+
  bezpiecznie, jak jest to tylko możliwe, a nie możliwie najtaniej,
  be an action day on February 18, an event on February 22 and a
+
  zatrzymania niepotrzebnych transportów jądrowych oraz zakończenia
  DanceNightTotal on February 25.
+
  transformacji energetycznej. 18 luty będzie dniem akcji, następne
 +
wydarzenie odbędzie się 22 lutego, a impreza „DanceNightTotal” będzie
 +
  miała miejsce 25 lutego.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Czytaj cały artykuł:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  19. Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp and Free Flow Festival
+
  19. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni i festiwal Free Flow w
     at Gedelitz, in the Wendland
+
     Gedelitz, Wendland
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A camp will take place between August 7 and 16, 2017 on the meadow,
+
  Obóz, na który zapraszani są aktywiści i zainteresowane osoby z całego
  for which activists and interested people from all over the world are
+
świata, odbędzie się od 7 do 16 sierpnia 2017 roku na łące. Nie jest
invited. Not as a competition but as a supplement to the camp in
+
  pomyślany jako konkurs, ale jako rozszerzenie obozu w Döbeln;
  Döbeln, we are planning lectures, discussions, workshops and an action
+
  planujemy wykłady, debaty, warsztaty oraz dzień na temat odpadów
  day on the subject of nuclear waste, nuclear transports, uranium
+
  jądrowych, transportu materiałów jądrowych, wydobycia rudy uranu oraz
  mining and human rights. We hope to live the integration of the issues
+
  praw człowieka. Mamy nadzieję, że rozkręci się integracja tematów i
  and activists of the Wendland and to carry out some networking
+
  aktywistów z Wendland, oraz że dojdzie do skutku wzajemne połączenie w
  covering all continents and issues. We will try to invite people from
+
  sieci wszystkich kontynentów, jak też tematów. Postaramy się zaprosić
  Standing Rock to Gedelitz within the scope of a tour, as a symbolic
+
  do Gedelitz osoby ze Standing Rock w ramach trasy, czyniąc tak
  gesture of our solidarity support and as an expression for our mutual
+
  symboliczny gest solidarnego wsparcia i wyrazu naszej wspólnej walki.
  fight. Boarding is planned with the Vokü in addition to a small-scale
+
  Wyżywienie przewidywane jest w systemie VOKÜ (tzw. „kuchnia ludowa”)
  menu of the Wiese Pub. The price for the Camp shall be affordable for
+
  wraz z małymi przekąskami w restauracji Wiese. Cena obozu winna być
  everybody and shall be graded. Children are free. The Free Flow
+
  dostępna dla każdego oraz winna być kilkustopniowa. Dzieci mają wstęp
Festival will take place at the weekend. Further information soon on
+
bezpłatny. Free Flow Festival odbędzie się w weekend.  
  our own website and on the website of the organizers, the citizens'
+
   
  initiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg.
+
  Więcej informacji podamy do wiadomości wkrótce na naszej stronie
 +
internetowej oraz na stronie organizatorów – inicjatywy „Umweltschutz
 +
Lüchow-Dannenberg”.
 
   
 
   
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de
Line 434: Line 464:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  20. World Climate Summit in Bonn on November 6-17, 2017
+
  20. Światowy szczyt klimatyczny w Bonn od 6 do 17 listopada 2017 r.
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  We plan a lot of different protest actions, because the schedule for
+
  Planujemy wiele różnych akcji sprzeciwu, albowiem plan dla przemysłu
  the coming decades of nuclear industries will be fixed during this
+
  jądrowego na nadchodzące dziesięciolecia zostanie jasno ustalony w
  summit. The international alliance "Don't nuke the climate!", which
+
  trakcie tego właśnie szczytu. Międzynarodowy alians „Don´t nuke the
  successfully organized protests against the World Climate Summit 2015
+
climate!, który zorganizował pomyślne protesty przeciw światowej
  in Paris, has just started a new campaign.
+
  konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku, właśnie rozpoczął nową
 +
  kampanię.  
 
   
 
   
  Soon more here:  
+
  Więcej wkrótce tu:
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=14456
 
  http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=14456
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  21. G20 - July 7/8, 2017 in Hamburg
+
  21. Szczyt G20 – od 7 do 8 lipca 2017 r. w Hamburgu
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The G20 is an informal merger of 19 countries and the European Union.
+
  Szczyt G20 stanowi nieformalne połączenie 19 krajów oraz państw Unii
  It is designed as a forum for the cooperation and consultation about
+
  Europejskiej. Jest pomyślany jako forum współpracy i konsultacji w
  issues of the international financial system.
+
  kwestiach międzynarodowego systemu finansowego.  
 
   
 
   
  We strive for a completely different climate, and there will be
+
  Usiłujemy o całkowicie odmienny klimat. W Hamburgu odbędą się duże i
  large-scale and resolute protests in Hamburg against the politics of
+
  dobitne protesty przeciw polityce krajów G20 zorientowanej na wzrost
  the G20 countries aimed at economic growth, optimization of profits
+
  gospodarczy, optymalizację zysków oraz konkurencję na rzecz spółek i
  and competition promoting global groups of companies, rich people and
+
  grup globalnych, bogatych osób i rynków finansowych. Do globalnych
  financial markets. The global consequences of such politics are
+
  następstw takiej polityki należą pogłębiające się różnice społeczne,
  increasing social inequality, marginalization, environmental
+
  przeoczanie, niszczenie środowiska naturalnego i zmiany klimatu,
  destruction and climate change, wars, flight and impoverishment.
+
  wojny, uchodźcy i zubożenia.  
 
   
 
   
  We jointly want to make visible the solidary-emancipatory pole of
+
  Na szczycie G20 chcemy wspólnie uwidocznić solidarne i emancypacyjne
  society at the G20 summit. The cynical "Keep it up" of the G20 shall
+
  rozbieżności w społeczeństwie. Cyniczne hasło G20 „Wytrzymać” powinno
  be contradicted by our approaches for a socially just, peaceful and
+
  być sprzeczne z naszymi dążeniami do sprawiedliwości społecznej,
  ecologically sustainable world. It will be a triad of counter-summit,
+
  świata pokoju i równowagi ekologicznej. Odbędzie się trójka wydarzeń
  actions of civil disobedience and a large-scale demonstration on July
+
  - antyszczyt, akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa oraz duża
  8!!
+
  demonstracja 8 lipca!!  
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Czytaj cały artykuł:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  22. Upcoming events
+
  22. Nadchodzące wydarzenia
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the large
+
  Wysyłaj do nas śmiało informacje o wydarzeniach lokalnych, jak też
  upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
  międzynarodowych, w celu opublikowania dużego zbioru przygotowywanych
  for this extract in the NukeNews!
+
wydarzeń na stronie internetowej Nuclear Heritage Network oraz w
 +
  wyborze w NukeNews!
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  probably 2017:     Castor transport Resistance in France and Germany
+
  prawdopodobnie 2017: Protest przeciw transportom kontenerów Castor we
  18/02/17:          40 years Gorleben resistance - action day - in
+
                    Francji i w Niemczech
                     Wendland region (D)
+
  18/02/17:          40 lat sprzeciwu wobec Gorleben – dzień akcji -
  25/03/17 at 10 AM: 7th Temelin conference in Munich (D)
+
                     region Wendland (D)
  31/03/17-02/04/17: spring conference of the German anti-nuclear
+
  25/03/17 od godz. 10:00: 7 konferencja o Temelínie w Monachium (D)
                     movement in Göttingen (D)
+
  31/03/17-02/04/17: konferencja wiosenna ruchu przeciwjądrowego w
  25/04/17 at 9 AM: Nuclear Energy Conference in Linz (A)
+
                     Niemczech, Göttingen (D)
  25/06/17:          Tihange human chain action via Tihange - Lüttich -
+
  25/04/17 od godz. 9:00: Konferencja o energetyce jądrowej w Linzu (A)
                    Maastricht - Aachen (B, D, NL)
+
  25/06/17:          Wydarzenie „ludzki łańcuch” w Tihange: Tihange -
  07/07/17-08/07/17: G20 meeting and protests in Hamburg (D)
+
                    Lüttich - Maastricht - Aachen (B, D, NL)
  17/07/17-23/07/17: International Anti-nuclear Summer Camp 2017 in
+
  07/07/17-08/07/17: Szczyt G20 i protesty w Hamburgu (D)
 +
  17/07/17-23/07/17: Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni 2017 w
 
                     Döbeln (D)
 
                     Döbeln (D)
  07/08/17-16/08/17: Internationalistic Anti Nuclear Summer Camp and
+
  07/08/17-16/08/17: Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni i Free
                     Free Flow Festival in Gedelitz (D)
+
                     Flow Festival w Gedelitz (D)
  06/11/17-17/11/17: World Climate Summit and protests in Bonn (D)
+
  06/11/17-17/11/17: Światowy szczyt klimatyczny i protesty w Bonn (D)
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 509: Line 542:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  23. About NukeNews
+
  23. O NukeNews
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews to wielojęzyczny newsletter sieci Nuclear Heritage Network.
  Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  Informuje o działaniach, tematach i usiłowaniach aktywistów
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  przeciwjądrowych powiązanych w ramach społeczności międzynarodowej.
  The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  Wiadomości są pisane i tłumaczone przez aktywistów poza ich zwykłymi
  their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  działaniami przeciwjądrowymi. Newsletter jest zorientowany na
  update as well activists as the interested audience.
+
informacje i ich aktualizacje zarówno dla aktywistów, jak też dla
 +
  innych osób zainteresowanych.
 
   
 
   
  Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
+
  Także Twoje artykuły będą mile widziane w NukeNews! Przyślij je do
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". The text should be very
+
  nas na adres e-mail: "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Teksty
  brief and in English. Please don't make it longer than one paragraph.
+
  powinny być bardzo zwięzłe i napisane w języku angielskim. Prosimy nie
  We need a concise headline for your article, and you can add a link to
+
  pisać więcej niż jeden akapit. Artykuły winny mieć lapidarne tytuły, a
  a webpage providing more information. Deadline for the 24th issue of
+
  wskazane jest dodanie linku do strony internetowej zawierającej więcej
  the NukeNews is 26th of March, 2017.
+
  informacji. Zamknięcie 24 wydania NukeNews przypada na 26 marca 2017
 +
roku.
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Podziel się informacjami i znajdź więcej szczegółów na temat NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   

Latest revision as of 11:17, 1 March 2017


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews #23 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
----------------------------------------------------------------------
Witamy na łamach pierwszego wydania NukeNews w 2017 roku! W tym roku w
Europie odbędzie się kilka ważnych wydarzeń – spotkanie
najpotężniejszych państw świata G20 oraz 23 sesja konferencji stron
umowy ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych o zmianach klimatu,
nazwana COP23. Na obydwóch spotkaniach potężni gracze chcą zaplanować
przyszłość ludzi na Ziemi. Lobbyści jądrowi spróbują wykorzystać
okazję do ugruntowania pozycji energetyki jądrowej w świecie.
Organizacje przeciwjądrowe będą w tym czasie uczestniczyć w protestach
przeciw podejściu tych instytucji.  

Poza tym, wiosną i latem podstawowe inicjatywy i organizacje
pozarządowe będą organizowały wiele spotkań związanych z usiłowaniami
w dziedzinie energetyki. W niniejszym newsletterze dzielimy się o
zaproszenia na: międzynarodową konferencję dotyczącą energii jądrowej,
która odbędzie się w dniu poprzedzającym rocznicę Czarnobylu;
międzynarodowy obóz letni organizacji Nuclear Heritage Network w lipcu
w Saksonii; oraz międzynarodowy obóz przeciwjądrowy w regionie
Wendland w sierpniu. Nadchodzą wiadomości o kolejnych kilku
spotkaniach przeciwjądrowych, obozach i konferencjach planowanych na
lato, z udziałem międzynarodowym. Postaramy się przynieść o nich
informacje w następnym newsletterze. 

Jeżeli masz jakieś nowości lub powiadomienia do następnego wydania
NukeNews, to zapraszamy! Szczegóły dotyczące terminu zamknięcia,
kontaktów e-mail i informacji o wymaganym formacie wiadomości,
znajdują się w części końcowej newslettera (nr 23).


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 23
----------------------------------------------------------------------
0. Tytułem wstępu
1. Nowości w energetyce jądrowej z Tanzanii
2. Kalifornia powinna zamknąć swoją ostatnią elektrownię jądrową
3. Białoruś: nowa awaria przy zbiorniku z reaktorem potwierdza stare
  problemy
4. CZ: Platforma przeciw składowisku głębokiemu
5. CZ: Ministerstwo Ochrony Środowiska dało przedsiębiorstwu
  państwowemu DIAMO rok czasu
6. Austria dziękuje Kumbrii
7. Odpady promieniotwórcze na dnie Morza Irlandzkiego wzniesione
  przez odwierty spółki NuGEN – żadnej dyskusji, żadnego wyboru,
  niczego
8. UK: kto dostarczy energii dla naszej kolacji wigilijnej w tym
  roku?
9. UK: przedstawiciele forum NFLA akceptują krytyczny raport
10. Hinkley? O co chodzi?
11. Kanada: przedłużenie żywotności elektrowni jądrowej Pickering
12. Przyjaciele Ziemi (FoE Japan): trwa potrzeba obozu zdrowotnego
  dla rodzin z Fukushimy
13. Rosja: elektrownię jądrową w Nowoworonieżu wycofano z eksploatacji
14. Szybkie wyłączenie reaktora, rosyjskiego produktu flagowego
15. Nuclear Energy Conference 2017 w Linzu
16. Aktualne informacje dotyczące polityki jądrowej Polski
17. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni odbędzie się w Niemczech
18. 40 lat po uruchomieniu składowiska Gorleben - 40 lat sprzeciwu
19. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni i festiwal Free Flow w
  Gedelitz, Wendland
20. Światowy szczyt klimatyczny w Bonn od 6 do 17 listopada 2017 r.
21. Szczyt G20 – od 7 do 8 lipca 2017 r. w Hamburgu
22. Nadchodzące wydarzenia
23. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Nowości w energetyce jądrowej z Tanzanii
----------------------------------------------------------------------
Za przekroczenie granicy bez ważnych dokumentów policja w Malawi w
okręgu Karonga, leżącym w pobliżu północnej granicy z Tanzanią, w
środę 21.12.2016 aresztowała osiem obywateli Tanzanii, zmierzających
do kopalni uranu Kayerekera. Rzecznik prasowy policji w Karonga George
Mlewa powiedział, że zatrzymano ich po otrzymaniu przez policję
powiadomienia od kilku mieszkańców. Rzecznik policji w Karonga
powiedział, że grupa osób szybko stanie przed sądem, aby poniosła
odpowiedzialność z tytułu oskarżenia o nielegalne przekroczenie
granicy, będące przestępstwem na podstawie artykułu 314 kodeksu
karnego. Nadmienił jednak, że sprawa może ulec zmianie zależnie od
dowodów zebranych w trakcie śledztwa. Jednak 22 grudnia media w Malawi
podały, że osiem Tanzańczyków zatrzymano, gdy próbowali nielegalnie
wejść do kopalni uranu w sąsiednim państwie. Niedawno temu media w
Malawi twierdziła, że owe osiem osób było szpiegami wysłanymi przez
rząd Tanzanii, aby przebadać, czy państwo „rozwija broń jądrową z
uranu z kopalni Kayerekera leżącej w okręgu Karonga”.

Czytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_news_from_Tanzania


----------------------------------------------------------------------
2. Kalifornia powinna zamknąć swoją ostatnią elektrownię jądrową
----------------------------------------------------------------------
Jak wiadomo, największa firma państwowa produkująca prąd elektryczny
minionego lata postanowiła zamknąć elektrownię jądrową Diablo Canyon.
Propozycję zamknięcia wysunięto, zanim we wrześniu rozpoczęły się
regulacje państwowe. Wiele grup złożyło wniosek, wcześniej niż
regulator, tak aby Diablo zostało zamknięte wcześniej niż w
proponowanym 2024 roku. O dziwo, sędzia wysłuchał naszych argumentów.
Decyzja będzie znana najwcześniej w maju 2017 roku. Inna grupa złożyła
wniosek o oddzielną sprawę sądową, domagając się zamknięcia Diablo w
2018 roku. W czasie zamykania Diablo, starsi aktywiści powracają do
kampanii przeciwjądrowej z końca lat 50, i spotkają się na krótko pod
koniec października, aby uczcić wydarzenie i powspominać sobie. Wielu
elektrowni już nigdy nie otwarto dzięki zaangażowanym jednostkom oraz
grupom, które rozpoczynały swoją aktywność w tym miejscu. Aktywiści z
południowej Kalifornii domagają się tego, aby zużyte zbiory paliwowe z
elektrowni San Onofre (w pobliżu Los Angeles, którą zamknięto w 2013
roku) zostały jak najwcześniej usunięte, gdyż panują obawy, że suche
beczki nie są odporne na wstrząsy.


----------------------------------------------------------------------
3. Białoruś: nowa awaria przy zbiorniku z reaktorem potwierdza stare
  problemy
----------------------------------------------------------------------
Wydaje się ważne, aby podkreślić, że eksperci jądrowi nie spieszyli
się (czy też może nie mieli takiego zamiaru) z poinformowaniem o
awarii. Tym razem sytuacja awaryjna została zgłoszona przez
czytelników serwisu charter97.org. Nieco później oficjalna strona
internetowa białoruskiej elektrowni jądrowej będącej w trakcie budowy
poinformowała, że „w miejscu o obniżonej wysokości, ochronna
transportowa obudowa metalowa ładunku ponadgabarytowego (zbiornik
reaktora dla białoruskiej elektrowni jądrowej) lekko dotknęła słupa
trakcyjnego”. Nie jest jasne, co oznacza owo „dotknęła słupa
trakcyjnego”, tzn. czy słup oraz zbiornik reaktora są w porządku.

Można sobie przypomnieć, jak w 2016 roku eksperci jądrowi z Białorusi
i Rosji zapewniali nas o nieistotnym uszkodzeniu, aby później wyszło
na jaw, że trzeba wymienić cały zbiornik… 

Cały artykuł:
http://charter97.org/en/news/2016/12/27/235754/


----------------------------------------------------------------------
4. CZ: Platforma przeciw składowisku głębokiemu
----------------------------------------------------------------------
W Republice Czeskiej obecnie, od maja 2016 roku, istnieje 9
potencjalnych miejscowości na wybudowanie składowiska głębokiego, przy
czym ich mieszkańcy w większości nie zgadzają się na składowisko. Dnia
4 października 2016 roku założono „Platformę przeciw składowisku
głębokiemu”, która od grudnia 2016 roku stowarzysza 28 gmin i
organizacji pozarządowych. Więcej informacji można uzyskać w
komunikatach prasowych stowarzyszenia Calla na
http://calla.cz/index.php?lang=eng&path=e_energy


----------------------------------------------------------------------
5. CZ: Ministerstwo Ochrony Środowiska dało przedsiębiorstwu
  państwowemu DIAMO rok czasu
----------------------------------------------------------------------
Pod presją mieszkańców gminy Brzkov, czeskie Ministerstwo Ochrony
Środowiska wyznaczyło przedsiębiorstwu państwowemu DIAMO termin
jednego roku (do 30 czerwca 2017 r.) na uzupełnienie brakujących
dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zwiększenie chronionego
obszaru złożowego (CHOZ) złoża Brzkov - Horní Věžnice. CHOZ oznacza
krok bliżej wydobyciu i stanowi przeszkodę dla rozwoju gmin. Według
wcześniejszego harmonogramu, powiększenie CHOZ miało się zakończyć w
sierpniu 2015 roku, jednak do tego nie doszło. Wśród brakujących
dokumentów znajduje się m.in. przeliczenie zasobów uranu w oparciu o
nowe badania geologiczne. V grudniu 2016 roku DIAMO ogłosiło, że nie
chce robić żadnych nowych badań geologicznych w celu przeliczenia
zasobów uranu w złożu Brzkov - Horní Věžnice. Natomiast twierdzi, że
wystarczy przeliczenie zasobów bez wykonywania badań, na podstawie
którego można zwiększyć dotychczasowy chroniony obszar złożowy, o
około sześć razy. Gminy, stowarzyszenia i właściciele gruntów
reprezentowani przez prawnika są innego zdania i będą się bronić.


----------------------------------------------------------------------
6. Austria dziękuje Kumbrii
----------------------------------------------------------------------
Marianne Birkby, założycielka organizacji Radiation Free Lakeland
(Lakeland bez promieniowania), mówi, iż: „takie uznanie i wsparcie
moralne z Austrii daje nam tyle potrzebnej odwagi, aby kontynuować i
stawiać na sprzeciw wobec Moorside. Jak mówi kanclerz federalny,
Europa potrzebuje obywateli, którzy stają po stronie odejścia od
energii jądrowej. Samo prowadzenie kampanii nie zwalczy ich w drodze z
pylonów. To od grup i jednostek w Kumbrii zależy, czy dołączą do
budowania sprzeciwu tak, abyśmy mogli zatrzymać największą zabudowę
jądrową w Europie oraz zapewnić bezpieczną i zrównoważoną przyszłość. 

Więcej na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/08/austria-thanks-cumbrians-for-resistance-to-moorside-no-its-not-the-pylons-they-are-worried-about/


----------------------------------------------------------------------
7. Odpady promieniotwórcze na dnie Morza Irlandzkiego wzniesione
  przez odwierty spółki NuGEN – żadnej dyskusji, żadnego wyboru,
  niczego
----------------------------------------------------------------------
Organizacja Radiation Free Lakeland wystosowała list w proteście: 40
(lub więcej) odwiertów badawczych wykonanych przez organizację NuGEN
spowodowałoby wzniesienie się największego jądrowego wysypiska na
świecie. Jedyną szansą, jak ludzie mogą protestować, jest to, co
Marine Management Organisation z uśmiechem nazywa „debatą publiczną”.
W przeciwieństwie do tego, o turbinach wiatrowych w pobliżu Walney
toczyła się spora dyskusja wśród miejscowych radnych. Do zagrożeń,
których należy się obawiać (zupełnie słusznie), należy wznoszenie się
promieniotwórczych osadów mułu. 

Czytaj cały artykuł:
https://mariannewildart.wordpress.com/2016/02/06/do-not-disturb-cumbrian-nuclear-dump/


----------------------------------------------------------------------
8. UK: kto dostarczy energii dla naszej kolacji wigilijnej w tym
  roku?
----------------------------------------------------------------------
Rozpoczęto nową kampanię – nie kupuj odpadów jądrowych! Aby przejść na
dostawy energii wytworzonej w stu procentach ze źródeł odnawianych,
należy wejść na:

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/12/11/what-will-be-powering-your-dinner-this-christmas/


----------------------------------------------------------------------
9. UK: przedstawiciele forum NFLA akceptują krytyczny raport
----------------------------------------------------------------------
Petr Roche, polityczny doradca forum NFLA Scotland i niezależny
konsultant ds. energetyki jądrowej, opracował niezależny raport.
„Istotne i alarmujące problemy tego reaktora mogłyby w przypadku
poważnej awarii doprowadzić do katastrofalnych szkód.” 

Więcej na:
https://mariannewildart.wordpress.com/2016/11/30/moorside-nuclear-free-local-authorities-endorse-damning-report/


----------------------------------------------------------------------
10. Hinkley? O co chodzi?
----------------------------------------------------------------------
Kiedy Francja podjęła ostateczną decyzję, aby rozpocząć prace nad
reaktorem jądrowym Hinkley Point C, nowa, nie wyłoniona w wyborach,
premier Wielkiej Brytanii Theresa May domagała się ponownego zbadania
z powodu zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z udziału Chin. Jednak
po pierwszym oświadczeniu, iż decyzja zostanie podjęta w październiku,
May rezygnowała w obliczu interesów przemysłu jądrowego i budowlanego,
a zleciła kontynuowanie prac. W niedzielę 18 września w Bristolu miała
miejsca demonstracja grup antyjądrowych przeciw tej decyzji.
Przedstawiciele inicjatyw SouthWest Against Nuclear i Stop Hinkley
wygłaszali mowy przeciw porozumieniu i zachęcali obywateli do
organizowania protestów przeciw niemu, gdyż przedstawia ono bardzo złą
transakcję dla brytyjskich odbiorców energii elektrycznej. Wszystkie
liczące się media, jak również analitycy gospodarki, są w tej chwili
przeciw, dziwiąc się, dlaczego rząd jest zdecydowany na kontynuowanie
– znamy odpowiedź na to – broń, jądro, nadal jest, i zawsze było,
projektem wojskowym.


----------------------------------------------------------------------
11. Kanada: przedłużenie żywotności elektrowni jądrowej Pickering
----------------------------------------------------------------------
Budowa elektrowni jądrowej Pickering rozpoczęła się w latach 60, a
uruchomiona została ona w 1971 roku. W chwili obecnej przedłużona
licencja wygaśnie w 2018 roku, jednak spółka OPG stara się o jej
ponowne przedłużenie, do 2028 roku. Kanadyjska Komisja Bezpieczeństwa
Jądrowego (CNSC) zarządzająca licencjami, na podstawie obecnych
licencji przewiduje, że elektrownia Pickering będzie w stanie
nieczynnym do 2050 roku, a jej wycofywanie z eksploatacji rozpocznie
się w 2051 roku, zaś reaktor zostanie usunięty spod kontroli
regulacyjnej w 2065 roku. 

Żądanie spółki OPG o przedłużenie licencji do 2028 roku wywodzi się z
faktu, iż cztery reaktory w Darlington i Bruce będą wycofane w latach
2020 do 2024. Jakkolwiek niebezpieczne jest przedłużanie licencji w
tak małej odległości od największej metropolii Kanady Toronto, to jest
to nie tylko ryzykowne, ale również drogie i niepotrzebne. Do
dyspozycji jest dużo tańsza hydroelektrownia w Quebecu, za cenę
5c/kWh, podczas gdy koszty modernizacji wynoszą około 18c/kWh.     

Czytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Canada:_Pickering_Nuclear_Station_lifetime_extension


----------------------------------------------------------------------
12. Przyjaciele Ziemi (FoE Japan): trwa potrzeba obozu zdrowotnego
  dla rodzin z Fukushimy
----------------------------------------------------------------------
Projekt Fukushima Poka Poka („obóz zdrowotny” dla dzieci z Fukushimy)
zaoferował miejsce, w którym dzieci dotknięte awarią jądrową w 2011
roku mogą się swobodnie bawić na słońcu, oraz miejsce, w którym
rodzice mogą swobodnie rozmawiać o swoich obawach z promieniowania. 

W poprzednich trzech i pół latach ponad 700 dzieci i rodziców
skorzystało ze zdrowotnych obozów weekendowych w Inawashiro w górach
w prefekturze Fukushima. Miejsce jest dostępne dla wielu rodziców w
Fukushimie i jest bezpieczne, gdyż wykazuje niski poziom
promieniowania.

Więcej dowiesz się na:
http://www.foejapan.org/en/energy/pk_donation_2017.html


----------------------------------------------------------------------
13. Rosja: elektrownię jądrową w Nowoworonieżu wycofano z eksploatacji
----------------------------------------------------------------------
Trzeci blok elektrowni jądrowej Nowoworonież, który pracuje od 1971
roku, nareszcie wyłączono. Pracownicy elektrowni jądrowej przygotowują
się do procesu jego wycofania z eksploatacji. Blok stanie się
projektem pilotażowym wykorzystania technologii do wycofywania
reaktorów typu VVER-440. 

Więcej informacji:
https://rg.ru/2016/12/26/reg-cfo/energoblok-novovoronezhskoj-aes-ostanovlen-navsegda.html


----------------------------------------------------------------------
14. Szybkie wyłączenie reaktora, rosyjskiego produktu flagowego
----------------------------------------------------------------------
Reaktor o numerze 6 w elektrowni jądrowej w Nowoworonieżu w Rosji –
pierwszy z serii AES-2006 – produktu flagowego państwa, na początku
listopada 2016 roku został odłączony od sieci dystrybucyjnej z powodu
usterki generatora elektrycznego. Usterka wystąpiła 10 listopada,
jednak spółka Rosenergatom, rosyjski operator elektrowni jądrowych,
poinformował o niej dopiero sześć dni później. Spółka podała, że
powodem wyłączenia awaryjnego ich cenionego reaktora było zwarcie.

Cały artykuł:
http://bellona.org/news/nuclear-issues/2016-11-scram-at-russias-new-flagship-reactor-goes-unmentioned-for-six-days-stoking-speculation


----------------------------------------------------------------------
15. Nuclear Energy Conference 2017 w Linzu
----------------------------------------------------------------------
Już po raz czwarty, w kwietniu 2017 roku, odbędzie się Nuclear Energy
Conference NEC, tak samo jak w 2015 roku znowu w Linzu. 2017 to rok
specjalny: EURATOM obchodzi 60 lat, i tak samo długo trwa również
dofinansowywanie przemysłu jądrowego. EURATOM stanowi przeszkodę dla
odejścia Europy od energetyki jądrowej, a tym samym zawadę dla Europy
bezjądrowej. 60 lat od założenia EURATOM-u, to okres w sam raz na
zniesienie umowy o EURATOM-ie czy też chociażby na zasadniczą, od
wielu lat potrzebną reformę. 

W ramach konferencji eksperci i ekspertki z różnych krajów świata będą
się zajmowali następującymi zagadnieniami: Mit EURATOM - czy w
EURATOM-ie jest w ogóle zakotwiczone bezpieczeństwo elektrowni
jądrowych? Reforma EURATOM-u - utopia, albo wizja? EURATOM - dlaczego
Niemcy powinny odejść z EURATOM-u. Odejście z EURATOM-u - możliwości
prawne. Kampanie EURATOM-u - przegląd historyczny kampanii EURATOM-u
w Austrii.

http://www.nec2017.eu


----------------------------------------------------------------------
16. Aktualne informacje dotyczące polityki jądrowej Polski
----------------------------------------------------------------------
Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) w 2016 roku nie wykazywał
prawie żadnego zauważalnego rozwoju. Prace nad opinią w sprawie
zlokalizowania oraz raportem dotyczącym środowiska naturalnego,
zleconymi przez PGE EJ1 (inwestora będącego własnością skarbu
państwa), które miały się rozpocząć kilka miesięcy temu, odnotowały
tylko bardzo niewielkie postępy. PGE EJ1 twierdzi, że będą zakończone
w 2017 roku, jednak mogą się zetknąć z aktywnym sprzeciwem części
miejscowej ludności. 

Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zgodnie z prawem
była planowana na połowę 2016 roku, jednak jeszcze w październiku nie
podjęto jej. Zamiast rozważań nad użytecznością konwencjonalnego
programu jądrowego (który formalnie obowiązuje do określonej daty),
polski rząd, za pośrednictwem projektu narodowej „Strategii Rozwoju”,
dokumentu politycznego opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, zaproponował wprowadzenie zupełnie nowej technologii
jądrowej opartej na reaktorach wysokotemperaturowych (tak zwanych
HTRs). W roli małych reaktorów modułowych miałyby być oddzielnie
wykorzystywane i eksploatowane zakłady przemysłu petrochemicznego.
Najpierw jednak trzeba by było opracować prototyp reaktorów, co byłoby
mile widziane przed rokiem 2030. W rzeczywistości, Narodowe Centrum
Badań Jądrowych (NCBJ) opracowało stosowny dokument o współpracy (list
intencyjny) z brytyjskim konsorcjum „U-Battery”, które powinno
zaprojektować i wytworzyć taki prototyp. Stan postępów powyższych
projektów reaktorów, w stosunku do reaktorów, zadań, harmonogramów
itp. proponowanych w ramach programu PPEJ, jest zupełnie niejasny, a
autorzy „Strategii Rozwoju” nawet nie podejmują próby jego
wyjaśnienia.


----------------------------------------------------------------------
17. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni odbędzie się w Niemczech
----------------------------------------------------------------------
Wbrew pierwszym informacjom z jesieni, Międzynarodowy przeciwjądrowy
obóz letni 2017 odbędzie się nie w Polsce, lecz od 17 do 23 lipca w
Döbeln, w Niemczech. Nastąpiły zmiany organizacyjne, które
doprowadziły do decyzji zorganizowania spotkania miesiąc później w
Saksonii. Nowa sytuacja oznacza, że obóz rozpocznie się ok. tydzień po
protestach przeciw obradom G20, które będą miały miejsce w weekend od
7 do 9 lipca. Aktywiści i inni uczestnicy protestów w Hamburgu będą
zatem mieli tydzień czasu na odnowę sił przed ewentualnym przyjazdem
na międzynarodowy obóz letni. Tydzień czasu pomiędzy protestami
przeciw G20 i obozem letnim będzie jednak potrzebny do przygotowań
obozu – pomoc jest bardzo mile widziana! Prosimy o powiadomienie nas z
wyprzedzeniem o Twoim dołączeniu do tygodnia przygotowań! Będzie już
także możliwe rozbicie namiotu i zrelaksowanie się po dużym
zgromadzeniu w Hamburgu, przed rozpoczęciem się naszego obozu. Trzeba
się liczyć z tym, że w czasie tygodnia przygotowań nie będzie jeszcze
dostępnej infrastruktury dla większej ilości osób – zaplecze
higieniczne będzie ograniczone, a dostawy żywności też muszą zostać
zorganizowane.

Prosimy się z nami skontaktować na:
"summercamp AT nuclear-heritage DOT net"!
Aby uzyskać więcej informacji:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017


----------------------------------------------------------------------
18. 40 lat po uruchomieniu składowiska Gorleben - 40 lat sprzeciwu
----------------------------------------------------------------------
Minęło już dużo czasu, odkąd były premier Dolnej Saksonii Ernst
Albrecht rozważał powołanie w Gorleben centrum likwidacji odpadów
jądrowych, jedynym wskazaniem palca na mapie. Od tej pory udało się
zapobiec wielu rzeczom: zakładowi przetwórstwa paliwa jądrowego,
uruchomieniu pilotażowego zakładu testowego, nieodpowiedniemu
składowaniu końcowemu. Hala Castor o pojemności przechowywania 420
beczek Castor zawiera „tylko” 113 beczek. Nadal jednak potrzebne są
kolejne informacje i nowe protesty. Kultura protestów wzrosła i
zakotwiczyła w Wendland w postaci ruchu społecznego. Odnosimy sukcesy
i zdobywamy siły do następnych zadań, a mianowicie: wspierania
stopniowego odejścia od jądra, składowania odpadów jądrowych tak
bezpiecznie, jak jest to tylko możliwe, a nie możliwie najtaniej,
zatrzymania niepotrzebnych transportów jądrowych oraz zakończenia
transformacji energetycznej. 18 luty będzie dniem akcji, następne
wydarzenie odbędzie się 22 lutego, a impreza „DanceNightTotal” będzie
miała miejsce 25 lutego.

Czytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance


----------------------------------------------------------------------
19. Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni i festiwal Free Flow w
  Gedelitz, Wendland
----------------------------------------------------------------------
Obóz, na który zapraszani są aktywiści i zainteresowane osoby z całego
świata, odbędzie się od 7 do 16 sierpnia 2017 roku na łące. Nie jest
pomyślany jako konkurs, ale jako rozszerzenie obozu w Döbeln;
planujemy wykłady, debaty, warsztaty oraz dzień na temat odpadów
jądrowych, transportu materiałów jądrowych, wydobycia rudy uranu oraz
praw człowieka. Mamy nadzieję, że rozkręci się integracja tematów i
aktywistów z Wendland, oraz że dojdzie do skutku wzajemne połączenie w
sieci wszystkich kontynentów, jak też tematów. Postaramy się zaprosić
do Gedelitz osoby ze Standing Rock w ramach trasy, czyniąc tak
symboliczny gest solidarnego wsparcia i wyrazu naszej wspólnej walki.
Wyżywienie przewidywane jest w systemie VOKÜ (tzw. „kuchnia ludowa”)
wraz z małymi przekąskami w restauracji Wiese. Cena obozu winna być
dostępna dla każdego oraz winna być kilkustopniowa. Dzieci mają wstęp
bezpłatny. Free Flow Festival odbędzie się w weekend. 

Więcej informacji podamy do wiadomości wkrótce na naszej stronie
internetowej oraz na stronie organizatorów – inicjatywy „Umweltschutz
Lüchow-Dannenberg”.

http://www.bi-luechow-dannenberg.de
https://www.beelzebubairlines.de/freeflow/


----------------------------------------------------------------------
20. Światowy szczyt klimatyczny w Bonn od 6 do 17 listopada 2017 r.
----------------------------------------------------------------------
Planujemy wiele różnych akcji sprzeciwu, albowiem plan dla przemysłu
jądrowego na nadchodzące dziesięciolecia zostanie jasno ustalony w
trakcie tego właśnie szczytu. Międzynarodowy alians „Don´t nuke the
climate!”, który zorganizował pomyślne protesty przeciw światowej
konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku, właśnie rozpoczął nową
kampanię. 

Więcej wkrótce tu:
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=14456


----------------------------------------------------------------------
21. Szczyt G20 – od 7 do 8 lipca 2017 r. w Hamburgu
----------------------------------------------------------------------
Szczyt G20 stanowi nieformalne połączenie 19 krajów oraz państw Unii
Europejskiej. Jest pomyślany jako forum współpracy i konsultacji w
kwestiach międzynarodowego systemu finansowego. 

Usiłujemy o całkowicie odmienny klimat. W Hamburgu odbędą się duże i
dobitne protesty przeciw polityce krajów G20 zorientowanej na wzrost
gospodarczy, optymalizację zysków oraz konkurencję na rzecz spółek i
grup globalnych, bogatych osób i rynków finansowych. Do globalnych
następstw takiej polityki należą pogłębiające się różnice społeczne,
przeoczanie, niszczenie środowiska naturalnego i zmiany klimatu,
wojny, uchodźcy i zubożenia. 

Na szczycie G20 chcemy wspólnie uwidocznić solidarne i emancypacyjne
rozbieżności w społeczeństwie. Cyniczne hasło G20 „Wytrzymać” powinno
być sprzeczne z naszymi dążeniami do sprawiedliwości społecznej,
świata pokoju i równowagi ekologicznej. Odbędzie się trójka wydarzeń
- antyszczyt, akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa oraz duża
demonstracja 8 lipca!! 

Czytaj cały artykuł:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg


----------------------------------------------------------------------
22. Nadchodzące wydarzenia
----------------------------------------------------------------------
Wysyłaj do nas śmiało informacje o wydarzeniach lokalnych, jak też
międzynarodowych, w celu opublikowania dużego zbioru przygotowywanych
wydarzeń na stronie internetowej Nuclear Heritage Network oraz w
wyborze w NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


prawdopodobnie 2017: Protest przeciw transportom kontenerów Castor we
          Francji i w Niemczech
18/02/17:     40 lat sprzeciwu wobec Gorleben – dzień akcji -
          region Wendland (D)
25/03/17 od godz. 10:00: 7 konferencja o Temelínie w Monachium (D)
31/03/17-02/04/17: konferencja wiosenna ruchu przeciwjądrowego w
          Niemczech, Göttingen (D)
25/04/17 od godz. 9:00: Konferencja o energetyce jądrowej w Linzu (A)
25/06/17:     Wydarzenie „ludzki łańcuch” w Tihange: Tihange -
          Lüttich - Maastricht - Aachen (B, D, NL)
07/07/17-08/07/17: Szczyt G20 i protesty w Hamburgu (D)
17/07/17-23/07/17: Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni 2017 w
          Döbeln (D)
07/08/17-16/08/17: Międzynarodowy przeciwjądrowy obóz letni i Free
          Flow Festival w Gedelitz (D)
06/11/17-17/11/17: Światowy szczyt klimatyczny i protesty w Bonn (D)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Castor_Resistance_in_Germany_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/40_years_of_site_designation_Gorleben_-_40_years_of_resistance
https://www.stoppt-temelin.de/7-temelinkonferenz-2017-m%C3%BCnchen/
http://www.contratom.de/fruehjahrskonferenz-2017/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Energy_Conference_2017
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Tihange_Humain_Chain
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/G20_-_July_7/8,_2017_in_Hamburg
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_summer_camp_2017


----------------------------------------------------------------------
23. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny newsletter sieci Nuclear Heritage Network.
Informuje o działaniach, tematach i usiłowaniach aktywistów
przeciwjądrowych powiązanych w ramach społeczności międzynarodowej.
Wiadomości są pisane i tłumaczone przez aktywistów poza ich zwykłymi
działaniami przeciwjądrowymi. Newsletter jest zorientowany na
informacje i ich aktualizacje zarówno dla aktywistów, jak też dla
innych osób zainteresowanych.

Także Twoje artykuły będą mile widziane w NukeNews! Przyślij je do
nas na adres e-mail: "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". Teksty
powinny być bardzo zwięzłe i napisane w języku angielskim. Prosimy nie
pisać więcej niż jeden akapit. Artykuły winny mieć lapidarne tytuły, a
wskazane jest dodanie linku do strony internetowej zawierającej więcej
informacji. Zamknięcie 24 wydania NukeNews przypada na 26 marca 2017
roku. 

Podziel się informacjami i znajdź więcej szczegółów na temat NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET