Difference between revisions of "NukeNews No. 21 - SLOVENIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(NukeNews template changed to include Croatian)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{NukeNews|21}}
+
{{NukeNews7|21}}
  
 
  ************************************************************
 
  ************************************************************
Line 29: Line 29:
 
  1.  Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
 
  1.  Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
 
     gradbišča jedrske elektrarne
 
     gradbišča jedrske elektrarne
  2.  Uranium news from Western Australia
+
  2.  Novice iz Zahodne Avstralije
  3.  FRANCKUSHIMA: A graphic essay about Fukushima & nuclear risk in
+
  3.  FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
     France
+
     Franciji
  4.  Australia: Karlamilyi Walk in June
+
  4.  Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
  5.  Australia: International Nuclear Waste & SA Royal Commission
+
  5.  Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska
  6.  Reflections on the Indian Nuclear Project
+
    vrhovna komisija
  7.  Irati Wanti ("The Poison - Leave It")
+
  6.  Premislek o indijskem jedrskem projekt
  8.  Days of Action in Russia: "Chernobyl 30 years"
+
  7.  Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
  9.  Close the old and dangerous Pickering Nuclear Station (Canada)
+
  8.  Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
  10. UK: An Open Letter to the Mayor of Copeland in West Cumbria
+
  9.  Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
  11. UK: Disappearing Trick: Birds and Nuclear Waste
+
  10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
  12. UK: Pro Nuclear Propaganda Ratcheted Up on the Fifth Year of the
+
  11. Velika Britanija: Trik izginjanja: Ptice in jedrski odpadki
     Ongoing Fukushima Disaster
+
  12. Velika Britanija: Širjenje pro-jedrske propagande po petih letih
  13. Slovenia: Commemoration of the 30th Anniversary of the Chernobyl
+
     od katastofe v Fukušimi
    NPP Accident
+
  13. Slovenija: Obeležitev 30. obletnice jedrske nesreče v Černobilu
  14. Report: NEC2016 Conference: "Nuclear Energy - Expensive Gamble"
+
  14. Poročilo: Konferenca NEC2016: "Jedrska energija - draga tvegana
  15: Brzkov (CZ): Will they stop the proceedings for extension of the
+
    igra"
     protected deposit area?
+
  15: Brzkov (CZ): Ali bodo ustavili postopke za razširitev področja
  16. NukeNews Mini Camp in Middle Saxony/Germany
+
     odlaganja?
  17. Thematic Anti-nuclear World Social Forum
+
  16. NukeNews mini kamp v Nemčiji
  18. Upcoming events
+
  17. Tematski proti-jedrski svetovni družbeni forum
  19. About NukeNews
+
  18. Prihajajoči dogodki
 +
  19. O NukeNews
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 71: Line 72:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  Uranium news from Western Australia
+
  2.  Novice iz Zahodne Avstralije
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In February submissions to Wiluna uranium mine closed - there were
+
  Do konca februarja je bilo na Avstralsko Agencijo za varovanje okolja
  well over 2,400 submissions lodged with the EPA! Now we're turning our
+
  vloženih preko 2.400 pripomb, ki so zahtevale zaprtje rudnika urana
  attention to the Mulga Rock uranium mine proposal... this proposal is
+
Wiluna. Zainteresirana javnost se sedaj svojo pozornost obrača k
  for nine open pits, 15 million litres of water a day, clearing 3,709
+
  predlaganemu rudniku urana Mulga Rock, ki naj bi vključeval 9 odprtih
  ha and leaving behind 30 million tonnes of radioactive tailings. The
+
  kopov, porabil 15 milijonov litrov vode dnevno, uničenje 3.709 ha
  project is headed up by Vimy Resources - a company made up of former
+
  površin ter 30 milijonov ton radioaktivne jalovine. Projekt je voden s
FMG execs, execs from the Minderoo Group, former Liberal MPs and 27%
+
  strani podjeja Vimy Resources. To je zaenkrat zadnji predlog za
owned by Twiggy Forrest. This is the last of the applications for
+
  odpiranje rudnika urana v zahodni Avstraliji To hitenje s podajanjem
  uranium mine proposals in WA... for now - but hopefully forever! This
+
  predlogov za odpiranje rudnikov urana je povezano z bližajočimi
  rush of uranium assessments is very much because of the state election
+
  državnimi volitvami marca 2017. V Zahodni Avstraliji rudarjenje urana
  coming up in March 2017. Here in WA there is no bipartisan support for
+
  ne podpirajo vse stranke, zato si podjetja prizadevajo za pridobitev
  uranium mining - under a new Government we could send the end to
+
  soglasij še pod to vlado, ki je rudarjenju urana naklonjena.
  uranium mining in WA - so these companies are trying to secure some
 
approval in the hope they will be allowed to mine under a different
 
Government - this is a good sign that they are worried and that we are
 
winning.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več na:
 
  http://ccwa.org.au/mulgarock
 
  http://ccwa.org.au/mulgarock
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  FRANCKUSHIMA: A graphic essay about Fukushima & nuclear risk in
+
  3.  FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
     France
+
     Franciji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  March 2016 marked the 5th anniversary of the Fukushima disaster, a
+
  Marca 2016 smo obeležili 5. obletnico nesreče v Fukušimi, ki nas je
  reminder that the nuclear risk is far from being resolved. Indeed,
+
  ponobno opozorila, da je problem jedrske nevarnosti še vedno aktualen.
  despite the disaster’s deplorable social and environmental
+
  Kljub obžalujočim družbenim in okoljskim posledicam nesreče, je večina
  consequences, it all seems settled, commonplace and already forgotten.
+
  ljudi že pozabila nanjo. Marec 2016 je prav tako zaznamoval izid prve
March 2016 also marked the release of the first edition of
+
  izdaje ’Franckushime’, grafičnega eseja edinstvenega novinarskega in
  Franckushima, a graphic essay of unique journalistic and visual
+
  vizualnega pristopa, ki na novo osvetljuje katastrofo v Fukušimi in
  approach which sheds new light on the Fukushima disaster and nuclear
+
  jedrsko tveganje v Franciji. Podpora in predogled knjige (v
  risk in France. To support the book (in French), preview the work or
+
  francoščini) je na voljo na spletni strani:
  find out more, please visit the website :
 
 
  http://franckushima.com
 
  http://franckushima.com
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Australia: Karlamilyi Walk in June
+
  4.  Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Martu elders have opened an invitation for people to join them on an 8
+
  Starešine avstralskega ljudstva Martu so odprle povabilo na osem
  day walk through the Karlamilyi National park in opposition to the
+
  dnevni pohod skozi nacionalni park Karlamilyi, ki bo potekal v znak
  proposed Kintyre uranium mine. "Come with us (Martu) we’ll walk to
+
  protesta predlaganemu rudniku urana Kintyre. Pohod bo potekal skozi
  stop the uranium mining on our country. We’ll walk through Karlamilyi,
+
  Karlamilyi, čez reko Karlamilyi, skozi Lullapakujarra do Punomullara
not far, across Karlamilyi river. Walk through Lullapakujarra up to
+
  ter do Puljcatja, puščave Queen Baths in potem Kintyre.
  Punumullara then to Puljcatja - big water, up to Desert Queen Baths
 
and then Kintyre.
 
 
   
 
   
  Registrations are now open for the Karlamilyi Walk in the Pilbara June
+
  Več na:
2016 - stay posted and get in quick there will be limited spots
 
available.
 
 
  https://walkingforcountry.com/karlamalyi-walk/
 
  https://walkingforcountry.com/karlamalyi-walk/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Australia: International Nuclear Waste & SA Royal Commission
+
  5.  Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska
 +
    vrhovna komisija
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Federal Opposition Leader Bill Shorten has given qualified support for
+
  Zvezni opozicijski voditelj Bill Shorten je podal kvalificirano
  the establishment of a multi-billion-dollar nuclear waste storage
+
  podporo za vzpostavitev več milijard dolarjev vrednega skladišča za
  repository in South Australia. The South Australian Government has not
+
  hrambo radioaktivnih odpadkov v Južni Avstraliji. Vlada Južne
  formed a position, either for or against, a proposal for a nuclear
+
  Avstralije še ni oblikovala stališča, bodisi za ali proti predlogu za
  waste dump that would store more than 10 per cent of the world's
+
  odlagališče, ki bi lahko prevzelo več kot 10 odstotkov svetovnih
  waste, Premier Jay Weatherill said. A nuclear dump in South Australia
+
  radioaktivnih odpadkov, je povedal premier Jay Weatherill. Izvedena
  could take 13 per cent of the world's waste, meeting a "global need",
+
študija ugotavlja, da bi odlagališče v Južni Avstraliji lahko prevzelo
  and be operational by the end of next decade, an inquiry has found.
+
  13 odstotkov svetovnih radioaktivnih odpadkov, delovati pa bi lahko
  Unprecedented political support is being thrown behind South Australia
+
  začelo konec naslednjega desetletja. V Južni Avstraliji je trenutno
  becoming the global storage facility for high-level nuclear waste in
+
  zaznati veliko politično podporo za vzpostavitev globalnega skladišča
  return for a $445 billion bonanza.
+
  za radioaktivne odpadke, pri čemer računajo na velike finančne
 +
  prilive, ki bi iz tega izhajali.
 
   
 
   
  The state’s peak environment body has welcomed the release of a new
+
  Po drugi strani pa osrednja državna okoljska inštitucija pozdravlja
  report that questions grandiose claims of an economic bonanza arising
+
izid novega poročila, ki pod vprašaj postavlja trditve o visokih
  from the creation of a global nuclear industry in South Australia.
+
  finančnih prilivih potencialnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov v
  The report was prepared by leading economic think-tank The Australia
+
  Južni Avstraliji. Poročilo je bilo pripravljeno s strani vodilnega
  Institute. The Conservation Council of South Australia commissioned
+
  gospodarskega think-tank-a, Avstralskega Inštituta. Svet za ohranjanje
  The Australia Institute to analyse the submission of Senator Sean
+
  Južne Avstralije je naročil Avstralskemu Inštitutu, da analizira
  Edwards to the SA Nuclear Royal Commission.
+
  predloge senatorja Seana Edwardsa, ki jih je ta podal Južno-avstralski
 +
  jedrski vrhovni komisiji.  
 
   
 
   
  More information: http://www.foe.org.au/royal-commission
+
  Več informacij: http://www.foe.org.au/royal-commission
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Reflections on the Indian Nuclear Project
+
  6.  Premislek o indijskem jedrskem projekt
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The village of Jaduguda is situated in the newly created state of
+
  Vas Jaduguda je situirana v novonastali državi Jharkhanda na
  Jharkhand in north-east India. Low-grade uranium ore was discovered
+
  severo-vzhodu Indije. Uranovo rudo so tam odkrili v zgodnjih 1950-ih
  there in the early 1950s and mining started in 1967. In the
+
  in leta 1967 pričeli rudariti. V minulih letih je bilo na površje
  intervening decades, approximately 1,000 tons of uranium ore has been
+
  spravljene približno 1000 ton uranove rude dnevno, ki jo obdelujejo v
  brought to the surface daily and processed at a mill situated adjacent
+
  mlinu v soseščini rudnika. Uranov koncentrat nato prepeljejo približno
  to the mine. Milled uranium concentrate is then transported some 1,400
+
  1400 kilometrov do Hyderabada, kjer ga nadalje predelajo v uranov
  kilometres to Hyderabad where it is further processed into uranium
+
  oksid, s katerim polnijo gorivne palice. Te napajajo 10 indijskih
oxide pellets that charge the fuel rods powering ten of India's
+
  jedrskih reaktorjev. Približno 25% urana, uporabljenega v jedrski
  nuclear reactors. Approximately 25% of the uranium used by the nuclear
+
  industriji v Indiju prihaja iz Jaduguda rudnikov.  
  industry in India comes from the Jaduguda mines.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Reflections_on_the_Indian_Nuclear_Project
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Reflections_on_the_Indian_Nuclear_Project
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Irati Wanti ("The Poison - Leave It")
+
  7.  Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A group of politicians and business-people are developing a plan to
+
  Skupina politikov in poslovnežev razvija načrt za izgradnjo
build an international high-level nuclear waste dump in South
+
  mednarodnega odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov v Južni
  Australia. The plan is strongly opposed by many South Australians and
+
  Avstraliji. Načrtu močno nasprotujejo številni Avstralci in velika
  by an overwhelming majority of Aboriginal people.
+
  večina staroselcev.
 
The Australian Nuclear Free Alliance, representing Aboriginal people
 
from across Australia, calls on nuclear nations NOT to dump nuclear
 
waste in Australia. The nuclear industry has a track record of
 
Aboriginal dispossession and environmental pollution − from the atomic
 
  bomb tests to uranium mining to nuclear waste dump proposals.
 
 
   
 
   
  We call on nuclear nations NOT to dump nuclear waste in Australia.
+
  Avstralska zveza proti jedrski energiji, ki zastopa staroselce iz
  Endorsed by Australian Nuclear Free Alliance at its 2015 Annual
+
celotne Avstralije, poziva ’jedrske’ države, naj ne prenašajo
  Gathering on Nukunu Country, South Australia.  
+
radioaktivnih odpadkov v Avstralijo. Jedrska industrija ima zgodovino
 +
razlastitve staroselcev in onesnaževanja okolja - od testov atomske
 +
  bombe in rudarjenja urana do predlogov odlagališč radioaktivnih
 +
  odpadkov.
 
   
 
   
  Please add your group's endorsement to the international declaration:
+
  Dodajte zaznamek vaše skupine za mednarodno izjavo:
 
  http://www.anfa.org.au/sign-the-declaration/
 
  http://www.anfa.org.au/sign-the-declaration/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  Days of Action in Russia: "Chernobyl 30 years"
+
  8.  Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  Young Russian Socio-Ecological Union / Young Friends of the Earth
 
  Young Russian Socio-Ecological Union / Young Friends of the Earth
  Russia, Youth Human Rights Movement and Ecodefense! are organizing
+
  Russia, Youth Human Rights Movement in Ecodefense! organizirajo dneve
  Days of Action "Chernobyl 30 years" in Russian-speaking space. On the
+
  aktivizma "30 let Černobila". Na spletni strani najdete stališča
  website you find positions of the organisers, list of supporters,
+
  organizatorjev, seznam podpornikov, različno proti-jedrsko gradivo in
  different anti-nuclear materials and a map of actions.
+
  zemljevid aktivnosti.
 
   
 
   
  More information:
+
  Več informacij:
 
  https://chernobyl30.wordpress.com/english/
 
  https://chernobyl30.wordpress.com/english/
 
  https://www.facebook.com/chernobyl.30years/
 
  https://www.facebook.com/chernobyl.30years/
Line 208: Line 199:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Close the old and dangerous Pickering Nuclear Station (Canada)
+
  9.  Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Closing the Pickering Nuclear Station when its license expires in 2018
+
  Zaprtje jedrske elektrarne Pickering leta 2018, ko ji poteče licenca,
  and getting to work on dismantling the plant immediately will be
+
  in začetek z deli demotaže jedrskega obrata bi bilo varneje, ustvarilo
  safer, create more jobs between now and 2030, and save hundreds of
+
  bi več novih delovnih mest do leta 2030 ter prihranilo stotine
  millions of dollars. Please sign the petition to close Pickering when
+
  milijonov dolarjev. Podpišite peticijo za zaprtje Pickeringa in proti
  its license expires in 2018 rather than extend its life until 2024
+
  podaljšanju življenjske dobe do leta 2024, kot načrtuje vlada.
which is the government's plan.
 
 
   
 
   
  Petition:
+
  Peticija:
 
  http://www.cleanairalliance.org/close-pickering/
 
  http://www.cleanairalliance.org/close-pickering/
 
   
 
   
  Read our new report:
+
  Preberite naše novo poročilo:
 
  http://www.cleanairalliance.org/decommissioning-pickering/
 
  http://www.cleanairalliance.org/decommissioning-pickering/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. UK: An Open Letter to the Mayor of Copeland in West Cumbria
+
  10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  People are understandably upset about the possible compulsory purchase
+
  Ljudje so razumljivo vznemirjeni zaradi možnega obveznega odkupa
  of their homes in order to clear a space for the building of temporary
+
  njihovih domov, z namenom pridobitve prostora za gradnjo začasnih
  accommodation for thousands of nuclear workers. "Population Mixing"
+
  nastanitev za več tisoč jedrskih delavcev. "Mešanje prebivalstva" je
  has been used as an excuse for Radiation Linked Disease such as
+
  bilo uporabljeno kot izgovor za bolezni, povezane s sevanjem, kot je
  Childhood Leukaemia.
+
  npr. otroška levkemija.
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/04/09/nugen-and-population-mixing/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/04/09/nugen-and-population-mixing/
Line 237: Line 227:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  11. UK: Disappearing Trick: Birds and Nuclear Waste
+
  11. Velika Britanija: Trik izginjanja: Ptice in jedrski odpadki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Cumbria County Council will decide on 11th May 2016 whether to allow a
+
  Okrožni svet okrožja Cumbrie bo 11. maja 2016 sprejel odločitev ali se
  further tsunami of nuclear waste to be dumped in shipping containers
+
  omogoči  nadaljevanje odlaganja radioaktivnih odpadkov v ladijske
  at Drigg on land that is a short distance from the shifting sands.
+
  zabojnike na območju Drigg, ki leži zelo blizu nestabilnih peščenih
 +
površin.
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/26/disappearing-trick-birds-and-nuclear-waste-2/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/26/disappearing-trick-birds-and-nuclear-waste-2/
Line 247: Line 238:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  12. UK: Pro Nuclear Propaganda Ratcheted Up on the Fifth Year of the
+
  12. Velika Britanija: Širjenje pro-jedrske propagande po petih letih
     Ongoing Fukushima Disaster
+
     od katastofe v Fukušimi
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  While ordinary people around the world were holding demonstrations in
+
  Medtem ko so običajni ljudje po celem svetu izvajali demonstracije v
  March to mark the fifth year of the ongoing Fukushima disaster, the
+
  obeležitev 5 let trajajoče katastrofe v Fukušimi, se pro-jedrska
  pro nuke propaganda is being ratcheted up.
+
  propaganda stopnjuje.
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/14/fukushima-and-the-ratcheting-up-of-propaganda/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/14/fukushima-and-the-ratcheting-up-of-propaganda/
Line 258: Line 249:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  13. Slovenia: Commemoration of the 30th Anniversary of the Chernobyl
+
  13. Slovenija: Obeležitev 30. obletnice jedrske nesreče v Černobilu
    NPP Accident
 
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  As part of the commemoration of the 30th anniversary of the Chernobyl
+
  Kot del obeležitve 30. obletnice jedrske nesreče v Černobilu je bilo v
  NPP accident, several events were organized in Slovenia, an online
+
  Sloveniji organiziranih več dogodkov. Objavljena je bila spletna
  exhibition about Chernobyl was published, and the film Ukranian Zombie
+
  razstava in predstavljen film Ukrajinski zombi reaktorji, ki je nastal
Reactors, which was created as part of the project Catching the train
+
  v okviru projekta Financiranje za razvoj.
  of development, was presented.
 
 
   
 
   
  More info about actions, campaigns ans nuclear issues in Slovenia:
+
  Več informacij o dogajanju, kampanjah in jedrski tematiki v Sloveniji:
 
  http://focus.si/tag/jedrska-energija/
 
  http://focus.si/tag/jedrska-energija/
 
   
 
   
  More info about Nuclear power plant safety upgrades in Ukraine:
+
  Več informacij o varnostnih nadgradnjah jedrskih elektrarn v Ukrajini:
 
  http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine
 
  http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  14. Report: NEC2016 Conference: "Nuclear Energy - Expensive Gamble"
+
  14. Poročilo: Konferenca NEC2016: "Jedrska energija - draga tvegana
 +
    igra"
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  There were three opening and eight main speeches presented at the
+
  V Pragi je 5.aprila potekala Konferenca o jedrski energiji 2016. Bili
  Nuclear Energy Conference 2016 held in Prague on April 5. The
+
  so trije otvoritveni in osem glavnih govorov.Na spletni strani
  conference website includes the presentations, profiles of the
+
  konference je možno najti predstavitve treh otvoritvenih in osem
  speakers, photos and audio recordings of all three sections in three
+
  osrednjih govorov, profile govornikov, fotografije in avdio posnetke
  languages.
+
  vseh treh sekcij.
 
   
 
   
  Speakers expressed their surprise at how there is still a need to talk
+
  Govorci so izrazili presenečenje nad tem, da 30 let po Černobilu in 5
  about the unresolved safety problems 30 years after Chernobyl and five
+
  let po Fukušimi še vedno obstaja potreba po govoru o nerešenih težavah
  years after Fukushima. It was highlighted that energy economics has
+
  z jedrsko varnostjo. Poudarjeno je bilo, da se je energetsko
  changed: today we need flexible electricity systems and small units
+
  gospodarstvo spremenilo: danes potrebujemo prilagodljive
  such as renewable energy sources. These are getting cheaper, with
+
  elektroenergetske sisteme in manjše enote, kot so obnovljivi viri
  almost zero operating costs and negligible costs of disposal in
+
  energije. Ti postajajo cenejši, s skoraj ničelnimi stroški obratovanja
comparison to nuclear power plants. A pressing need to reduce risks
+
  in z zanemarljivimi stroški odlaganja v primerjavi z jedrskimi
  associated with radioactive releases to the environment was mentioned
+
  elektrarnami. Bilo je omenjeno, da je potreben pritisk v smeri
  and how the associated risks increase with a plant lifetime extension.
+
  zmanjševanja tveganja, povezanega z radioaktivnimi izpusti v okolje,
  In connection with this there were serious concerns raised about an
+
  ter da rastejo tveganja, povezana s podaljševanjem življenjske dobe
  indefinite license to operate the first block of the Dukovany nuclear
+
  jedrskih elektrarn.
  power plant which was issued in March 2016.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Preberite celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_NEC2016_Conference:_%22Nuclear_Energy_-_Expensive_Gamble%22
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_NEC2016_Conference:_%22Nuclear_Energy_-_Expensive_Gamble%22
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  15: Brzkov (CZ): Will they stop the proceedings for extension of the
+
  15. Brzkov (CZ): Ali bodo ustavili postopke za razširitev področja
     protected deposit area?
+
     odlaganja?
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  It has been almost a year since the lawyer Luboš Kliment began to
+
  Minilo je skoraj leto dni, odkar je odvetnik Luboš Kliment začel
  represent the four municipalities (Brzkov, Věžnice, Přibyslav and
+
  zastopati štiri občine (Brzkov, Věžnice, Přibyslav in Polná), lastnike
Polná), including owners of endangered estates and the association Our
+
  ogroženih naselij in združenje Naša prihodnost brez urana (NBBU) iz
  Future Without Uranium (NBBU) from Brzkov. Since then a few
+
  Brzkovega. Od takrat je potekalo nekaj pogovorov z domačini ter
  discussions with locals were held and many press releases to the media
+
  podanih nekaj sporočil za medije.
  were issued.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Brzkov_%E2%80%93_Will_they_stop_the_proceedings_for_extension_of_the_protected_deposit_area%3F
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Brzkov_%E2%80%93_Will_they_stop_the_proceedings_for_extension_of_the_protected_deposit_area%3F
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  16. NukeNews Mini Camp in Middle Saxony/Germany
+
  16. NukeNews mini kamp v Nemčiji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  From 8th – 12th September, 2016 you are invited to a five days working
+
  Vabljeni na 5 dnevno delovno srečanje v Döbeln, Saška, ki bo potekalo
  meeting in Döbeln, Middle Saxony. This mini camp will be a chance to
+
  od 8. do 12. septembra. Ta mini kamp predstavlja priložnost za
  meet NukeNews activists and interested people from several regions
+
  srečanje NukeNews aktivistov in zainteresirane javnosti iz več
  across Europe to discuss questions that appeared towards the work with
+
  evropskih regij ter možnost za razpravo o vprašanjih, ki se pojavljajo
the newsletter system and to improve the quality and the impact of the
+
  pri delu s sistemom novic in izboljšanjem kvalitete NukeNews.
  NukeNews. The project meeting will focus on developing the NukeNews
+
  Projektno srečanje se bo osredotočilo na razvijanje NukeNews sistema
  newsletter system further, to get to know each other and each other's
+
  novic v prihodnosti ter medsebojnemu spoznavanju. Želimo si, da bo
  topics. Another aspect is also to have a nice time together to
+
  čas, ki ga preživimo skupaj, lep, da okrepimo naša prijateljstva in
  strengthen our friendships and collaborations to flourish the success
+
  sodelovanja ter s tem nahranimo uspeh našega prihodnjega dela.
  of our future work.
 
 
   
 
   
  If you want to join us, send an e-mail to
+
  Če se nam želiš pridružiti, pošlji e-mail na:
 
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net".  
 
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net".  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  17. Thematic Anti-nuclear World Social Forum
+
  17. Tematski proti-jedrski svetovni družbeni forum
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  March 23-28 the first thematic anti-nuclear World Social Forum (WSF)
+
  Od 23. do 28. marca je v Tokiu potekal prvi tematski proti-jedrski
  took place in Tokyo. The idea arose at the 2015 WSF in Tunis.
+
svetovni družbeni forum (WSF - World Social Forum). Ideja se je
  Participants from more than ten countries on three continents called
+
  porodila leta 2015 na WSF v Tuniziji. Udeleženci iz več kot deset
  for creating a worlwide network for exchange, mutual support and
+
  držav iz treh kontinentov so pozvali k ustvarjanju svetovne mreže za
  co-ordinated actions against civil and military usage of nuclear
+
  izmenjavo, medsebojno podporo in usklajene ukrepe zoper civilno in
power. They agreed to arrange a second topical anti-nuclear World
+
  vojaško rabo jedrske energije. Strinjali so se, da se organizira drugi
  Social Forum in Canada during the Montreal WSF in Quebec from 8th to
+
  tematski protijedrski WSF v Kanadi, med WSF-jem v Quebec-u, od 8.-14.
  14th of August. A third topical WSF is supposed to take place in April
+
  avgusta. Tretji tematski WSF bi se naj zgodil v aprilu 2017 v Evropi,
  2017 in Europe during the anniversary of the Chernobyl disaster.
+
  v času obletnice Černobilske katastrofe.
 
   
 
   
  Support the call for a global network towards a world without nuclear:
+
  Podprite poziv za globalno mrežo za svet brez jedrske energije:
 
  https://fsm2016.org/en/appel-de-tokyo-pour-un-reseau-mondial-vers-un-monde-sans-nucleaire/
 
  https://fsm2016.org/en/appel-de-tokyo-pour-un-reseau-mondial-vers-un-monde-sans-nucleaire/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  18. Upcoming events
+
  18. Prihajajoči dogodki
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Feel free to send us your local and international events for the large
+
  Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke! Več
upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
+
  dogodkov na:
  for this extract in the NukeNews!
 
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
  http://upcoming.nuclear-heritage.net
 
   
 
   
 
   
 
   
  21/05/16-22/05/16: conference "Nuclear power in the Gulf of Bothnia?
+
  21/05/16-22/05/16: Konferenca "Nuclear power in the Gulf of Bothnia?
 
                     Fennovoima's plans, nuclear waste and renewable
 
                     Fennovoima's plans, nuclear waste and renewable
                     energy" at Medlefors in Skellefteå/Västerbotten (S)
+
                     energy" Medlefors in Skellefteå/Västerbotten (S)
  21/05/16:          Jülich Castor autobahn action day - actions between
+
  21/05/16:          Jülich Castor autobahn action day – akcije med
                     Ahaus and Jülich (D)
+
                     Ahausom in Jülichom (D)
  22/05/16 2 PM:    Stop Tihange rally at Plein 1992 in Maastricht (NL)
+
  22/05/16 2 PM:    Shod Stop Tihange, Plein 1992, Maastricht (NL)
  June 2016:         A month of protest against Trident at AWE
+
  Junij 2016:       mesec prostestov proti Trident-u, tovarna jedrskega
                     Burghfield nuclear weapons factory near Reading in
+
                     orožja AWE Burghfield, pri Reading-u, Berkshire
                     Berkshire (UK)
+
                     (UK)
  05/06/16-12/06/16: Karlalmyi Walk from Parnngurr to Karlamilyi River
+
  05/06/16-12/06/16: Pohod Karlalmyi, od Parnngurr do Karlamilyi River
 
                     (AUS)
 
                     (AUS)
  05/06/16:          "200 000 pas à Bure" - action against final
+
  05/06/16:          "200 000 pas à Bure" – akcija proti trajnemu
                     repository in Bure (F)
+
                     odlagališču Bure (F)
  19/06/16:          manifestation to close Beznau NPP: "Menschenstrom
+
  19/06/16:          manifestacija za zaprtje jedrske elektrarne Beznau:
                    gegen Atom 2016" (CH)
+
                    "Menschenstrom gegen Atom 2016" (CH)
 
  August 2016:      Walkatjurra Walkabout (AUS)
 
  August 2016:      Walkatjurra Walkabout (AUS)
  08/08/16-14/08/16: Second Anti-nuclear Thematic World Social Forum in
+
  08/08/16-14/08/16: Second Anti-nuclear Thematic World Social Forum,
 
                     Montreal, Quebec (CDN)
 
                     Montreal, Quebec (CDN)
  24/09/16-25/09/16: 6th Temelín Conference 2016 at Temelín NPP (CZ)
+
  24/09/16-25/09/16: 6th Temelín Conference 2016, jedrska elektrarna
  August 2016:      Walkatjurra Walkabout (AUS)
+
                    Temelín (CZ)
 +
  Avgust 2016:      Walkatjurra Walkabout (AUS)
 
   
 
   
 
   
 
   
Line 392: Line 379:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  19. About NukeNews
+
  19. O NukeNews
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
+
  NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
Network. It reflects the activities, topics and struggles of
+
  aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
  anti-nuclear activists connected through this international community.
+
  skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
The messages are written and translated by activists, additionally to
+
  aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
  their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
+
  NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
  update as well activists as the interested audience.
+
  javnosti.
   
 
Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
 
  "newsletter AT nuclear-heritage DOT net". The text should be very
 
brief and in English. Please don't make it longer than one paragraph.
 
We need a concise headline for your article, and you can add a link to
 
a webpage providing more information. Deadline for the 22nd issue of
 
the NukeNews is 17th of July, 2016.
 
 
   
 
   
  Spread the word and learn more about the NukeNews:
+
  Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
 +
jih preko e-pošte na naslov: "newsletter AT nuclear-heritage DOT net".
 +
Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
 +
odstavek, vključno s strnjenim naslovom in morebitno povezavo do
 +
spletne strani za boljšo informiranost. Predvideni rok za oddajo
 +
člankov za 22. številko je 17.julij 2016. Ažurirane roke za oddajo
 +
najdete na portalu NukeNews:
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
  http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET
 
   
 
   

Latest revision as of 18:13, 29 August 2016


NukeNews: Croatian | Czech | English | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #21 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Medtem ko smo sestavljali pričujočo številko glasila NukeNews, se je
na severu Finske v kraju Pyhäjoki pričel akcijski teden "Reclaim the
Cape". Podjetje Fennovoima je že uničilo vele površine gozdov in
mokrišč, od katerih jih je bilo precej pod posebnim naravovarstvenim
režimom. V zadnjih tednih je bilo organiziranih več uspešnih malih
akcij, odzivi policije pa so bili nasilni (uporaba poprovega spreja in
paralizatorja), z namenom prisiliti aktiviste, da ustavijo svoje
aktivnosti.

Razmere na severu Finske so tudi ena izmed tem te številke NukeNews.
Prejeli smo tudi prispevke aktivistov iz Avstralije, Kanade, Češke,
Francije, Indije, Japonske, Rusije, Slovenije in Velike Britanije.
Upamo, da vam bo branje zanimivo.


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #21
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
  gradbišča jedrske elektrarne
2. Novice iz Zahodne Avstralije
3. FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
  Franciji
4. Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
5. Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska 
  vrhovna komisija
6. Premislek o indijskem jedrskem projekt
7. Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
8. Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
9. Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
11. Velika Britanija: Trik izginjanja: Ptice in jedrski odpadki
12. Velika Britanija: Širjenje pro-jedrske propagande po petih letih
  od katastofe v Fukušimi
13. Slovenija: Obeležitev 30. obletnice jedrske nesreče v Černobilu
14. Poročilo: Konferenca NEC2016: "Jedrska energija - draga tvegana
  igra"
15: Brzkov (CZ): Ali bodo ustavili postopke za razširitev področja
  odlaganja?
16. NukeNews mini kamp v Nemčiji
17. Tematski proti-jedrski svetovni družbeni forum
18. Prihajajoči dogodki
19. O NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
  gradbišča jedrske elektrarne
----------------------------------------------------------------------
22. januarja 2016 so protestniki blokirali promet do Fennovoima-
Rosatom-ovega gradbšča - najprej s postavljanjem pred tovorna vozila
in kasneje s plezanjem na njih.

Trenutno je gradbišče jedrske elektrarne precej ranljivo, saj do njega
vodi zgolj ena cesta, ki je ustrezna za prevoz s težkimi vozili.
Akcija protestnikov je zato učinkovito ustavila promet. Podobne akcije
napovedujejo tudi v prihodnje.

Več na:
https://fennovoima.no.com/en/2016/01/traffic-at-and-to-the-fennovoima-rosatoms-nuke-plant-construction-site-blocked-again/


----------------------------------------------------------------------
2. Novice iz Zahodne Avstralije
----------------------------------------------------------------------
Do konca februarja je bilo na Avstralsko Agencijo za varovanje okolja
vloženih preko 2.400 pripomb, ki so zahtevale zaprtje rudnika urana
Wiluna. Zainteresirana javnost se sedaj svojo pozornost obrača k
predlaganemu rudniku urana Mulga Rock, ki naj bi vključeval 9 odprtih
kopov, porabil 15 milijonov litrov vode dnevno, uničenje 3.709 ha
površin ter 30 milijonov ton radioaktivne jalovine. Projekt je voden s
strani podjeja Vimy Resources. To je zaenkrat zadnji predlog za
odpiranje rudnika urana v zahodni Avstraliji To hitenje s podajanjem
predlogov za odpiranje rudnikov urana je povezano z bližajočimi
državnimi volitvami marca 2017. V Zahodni Avstraliji rudarjenje urana
ne podpirajo vse stranke, zato si podjetja prizadevajo za pridobitev
soglasij še pod to vlado, ki je rudarjenju urana naklonjena.

Več na:
http://ccwa.org.au/mulgarock


----------------------------------------------------------------------
3. FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
  Franciji
----------------------------------------------------------------------
Marca 2016 smo obeležili 5. obletnico nesreče v Fukušimi, ki nas je
ponobno opozorila, da je problem jedrske nevarnosti še vedno aktualen.
Kljub obžalujočim družbenim in okoljskim posledicam nesreče, je večina
ljudi že pozabila nanjo. Marec 2016 je prav tako zaznamoval izid prve
izdaje ’Franckushime’, grafičnega eseja edinstvenega novinarskega in
vizualnega pristopa, ki na novo osvetljuje katastrofo v Fukušimi in
jedrsko tveganje v Franciji. Podpora in predogled knjige (v
francoščini) je na voljo na spletni strani:
http://franckushima.com


----------------------------------------------------------------------
4. Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
----------------------------------------------------------------------
Starešine avstralskega ljudstva Martu so odprle povabilo na osem
dnevni pohod skozi nacionalni park Karlamilyi, ki bo potekal v znak
protesta predlaganemu rudniku urana Kintyre. Pohod bo potekal skozi
Karlamilyi, čez reko Karlamilyi, skozi Lullapakujarra do Punomullara
ter do Puljcatja, puščave Queen Baths in potem Kintyre.

Več na:
https://walkingforcountry.com/karlamalyi-walk/


----------------------------------------------------------------------
5. Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska 
  vrhovna komisija
----------------------------------------------------------------------
Zvezni opozicijski voditelj Bill Shorten je podal kvalificirano
podporo za vzpostavitev več milijard dolarjev vrednega skladišča za
hrambo radioaktivnih odpadkov v Južni Avstraliji. Vlada Južne
Avstralije še ni oblikovala stališča, bodisi za ali proti predlogu za
odlagališče, ki bi lahko prevzelo več kot 10 odstotkov svetovnih
radioaktivnih odpadkov, je povedal premier Jay Weatherill. Izvedena
študija ugotavlja, da bi odlagališče v Južni Avstraliji lahko prevzelo
13 odstotkov svetovnih radioaktivnih odpadkov, delovati pa bi lahko
začelo konec naslednjega desetletja. V Južni Avstraliji je trenutno
zaznati veliko politično podporo za vzpostavitev globalnega skladišča
za radioaktivne odpadke, pri čemer računajo na velike finančne
prilive, ki bi iz tega izhajali.

Po drugi strani pa osrednja državna okoljska inštitucija pozdravlja
izid novega poročila, ki pod vprašaj postavlja trditve o visokih
finančnih prilivih potencialnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov v
Južni Avstraliji. Poročilo je bilo pripravljeno s strani vodilnega
gospodarskega think-tank-a, Avstralskega Inštituta. Svet za ohranjanje
Južne Avstralije je naročil Avstralskemu Inštitutu, da analizira
predloge senatorja Seana Edwardsa, ki jih je ta podal Južno-avstralski
jedrski vrhovni komisiji. 

Več informacij: http://www.foe.org.au/royal-commission


----------------------------------------------------------------------
6. Premislek o indijskem jedrskem projekt
----------------------------------------------------------------------
Vas Jaduguda je situirana v novonastali državi Jharkhanda na
severo-vzhodu Indije. Uranovo rudo so tam odkrili v zgodnjih 1950-ih
in leta 1967 pričeli rudariti. V minulih letih je bilo na površje
spravljene približno 1000 ton uranove rude dnevno, ki jo obdelujejo v
mlinu v soseščini rudnika. Uranov koncentrat nato prepeljejo približno
1400 kilometrov do Hyderabada, kjer ga nadalje predelajo v uranov
oksid, s katerim polnijo gorivne palice. Te napajajo 10 indijskih
jedrskih reaktorjev. Približno 25% urana, uporabljenega v jedrski
industriji v Indiju prihaja iz Jaduguda rudnikov. 

Celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Reflections_on_the_Indian_Nuclear_Project


----------------------------------------------------------------------
7. Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
----------------------------------------------------------------------
Skupina politikov in poslovnežev razvija načrt za izgradnjo
mednarodnega odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov v Južni
Avstraliji. Načrtu močno nasprotujejo številni Avstralci in velika
večina staroselcev.

Avstralska zveza proti jedrski energiji, ki zastopa staroselce iz
celotne Avstralije, poziva ’jedrske’ države, naj ne prenašajo
radioaktivnih odpadkov v Avstralijo. Jedrska industrija ima zgodovino
razlastitve staroselcev in onesnaževanja okolja - od testov atomske
bombe in rudarjenja urana do predlogov odlagališč radioaktivnih
odpadkov.

Dodajte zaznamek vaše skupine za mednarodno izjavo:
http://www.anfa.org.au/sign-the-declaration/


----------------------------------------------------------------------
8. Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
----------------------------------------------------------------------
Young Russian Socio-Ecological Union / Young Friends of the Earth
Russia, Youth Human Rights Movement in Ecodefense! organizirajo dneve
aktivizma "30 let Černobila". Na spletni strani najdete stališča
organizatorjev, seznam podpornikov, različno proti-jedrsko gradivo in
zemljevid aktivnosti.

Več informacij:
https://chernobyl30.wordpress.com/english/
https://www.facebook.com/chernobyl.30years/


----------------------------------------------------------------------
9. Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
----------------------------------------------------------------------
Zaprtje jedrske elektrarne Pickering leta 2018, ko ji poteče licenca,
in začetek z deli demotaže jedrskega obrata bi bilo varneje, ustvarilo
bi več novih delovnih mest do leta 2030 ter prihranilo stotine
milijonov dolarjev. Podpišite peticijo za zaprtje Pickeringa in proti
podaljšanju življenjske dobe do leta 2024, kot načrtuje vlada.

Peticija:
http://www.cleanairalliance.org/close-pickering/

Preberite naše novo poročilo:
http://www.cleanairalliance.org/decommissioning-pickering/


----------------------------------------------------------------------
10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
----------------------------------------------------------------------
Ljudje so razumljivo vznemirjeni zaradi možnega obveznega odkupa
njihovih domov, z namenom pridobitve prostora za gradnjo začasnih
nastanitev za več tisoč jedrskih delavcev. "Mešanje prebivalstva" je
bilo uporabljeno kot izgovor za bolezni, povezane s sevanjem, kot je
npr. otroška levkemija.

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/04/09/nugen-and-population-mixing/


----------------------------------------------------------------------
11. Velika Britanija: Trik izginjanja: Ptice in jedrski odpadki
----------------------------------------------------------------------
Okrožni svet okrožja Cumbrie bo 11. maja 2016 sprejel odločitev ali se
omogoči nadaljevanje odlaganja radioaktivnih odpadkov v ladijske
zabojnike na območju Drigg, ki leži zelo blizu nestabilnih peščenih
površin.

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/26/disappearing-trick-birds-and-nuclear-waste-2/


----------------------------------------------------------------------
12. Velika Britanija: Širjenje pro-jedrske propagande po petih letih
  od katastofe v Fukušimi
----------------------------------------------------------------------
Medtem ko so običajni ljudje po celem svetu izvajali demonstracije v
obeležitev 5 let trajajoče katastrofe v Fukušimi, se pro-jedrska
propaganda stopnjuje.

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/14/fukushima-and-the-ratcheting-up-of-propaganda/


----------------------------------------------------------------------
13. Slovenija: Obeležitev 30. obletnice jedrske nesreče v Černobilu
----------------------------------------------------------------------
Kot del obeležitve 30. obletnice jedrske nesreče v Černobilu je bilo v
Sloveniji organiziranih več dogodkov. Objavljena je bila spletna
razstava in predstavljen film Ukrajinski zombi reaktorji, ki je nastal
v okviru projekta Financiranje za razvoj.

Več informacij o dogajanju, kampanjah in jedrski tematiki v Sloveniji:
http://focus.si/tag/jedrska-energija/

Več informacij o varnostnih nadgradnjah jedrskih elektrarn v Ukrajini:
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine


----------------------------------------------------------------------
14. Poročilo: Konferenca NEC2016: "Jedrska energija - draga tvegana
  igra"
----------------------------------------------------------------------
V Pragi je 5.aprila potekala Konferenca o jedrski energiji 2016. Bili
so trije otvoritveni in osem glavnih govorov.Na spletni strani
konference je možno najti predstavitve treh otvoritvenih in osem
osrednjih govorov, profile govornikov, fotografije in avdio posnetke
vseh treh sekcij.

Govorci so izrazili presenečenje nad tem, da 30 let po Černobilu in 5
let po Fukušimi še vedno obstaja potreba po govoru o nerešenih težavah
z jedrsko varnostjo. Poudarjeno je bilo, da se je energetsko
gospodarstvo spremenilo: danes potrebujemo prilagodljive
elektroenergetske sisteme in manjše enote, kot so obnovljivi viri
energije. Ti postajajo cenejši, s skoraj ničelnimi stroški obratovanja
in z zanemarljivimi stroški odlaganja v primerjavi z jedrskimi
elektrarnami. Bilo je omenjeno, da je potreben pritisk v smeri
zmanjševanja tveganja, povezanega z radioaktivnimi izpusti v okolje,
ter da rastejo tveganja, povezana s podaljševanjem življenjske dobe
jedrskih elektrarn.

Preberite celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_NEC2016_Conference:_%22Nuclear_Energy_-_Expensive_Gamble%22


----------------------------------------------------------------------
15. Brzkov (CZ): Ali bodo ustavili postopke za razširitev področja
  odlaganja?
----------------------------------------------------------------------
Minilo je skoraj leto dni, odkar je odvetnik Luboš Kliment začel
zastopati štiri občine (Brzkov, Věžnice, Přibyslav in Polná), lastnike
ogroženih naselij in združenje Naša prihodnost brez urana (NBBU) iz
Brzkovega. Od takrat je potekalo nekaj pogovorov z domačini ter
podanih nekaj sporočil za medije.

Več na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Brzkov_%E2%80%93_Will_they_stop_the_proceedings_for_extension_of_the_protected_deposit_area%3F


----------------------------------------------------------------------
16. NukeNews mini kamp v Nemčiji
----------------------------------------------------------------------
Vabljeni na 5 dnevno delovno srečanje v Döbeln, Saška, ki bo potekalo
od 8. do 12. septembra. Ta mini kamp predstavlja priložnost za
srečanje NukeNews aktivistov in zainteresirane javnosti iz več
evropskih regij ter možnost za razpravo o vprašanjih, ki se pojavljajo
pri delu s sistemom novic in izboljšanjem kvalitete NukeNews.
Projektno srečanje se bo osredotočilo na razvijanje NukeNews sistema
novic v prihodnosti ter medsebojnemu spoznavanju. Želimo si, da bo
čas, ki ga preživimo skupaj, lep, da okrepimo naša prijateljstva in
sodelovanja ter s tem nahranimo uspeh našega prihodnjega dela.

Če se nam želiš pridružiti, pošlji e-mail na:
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". 


----------------------------------------------------------------------
17. Tematski proti-jedrski svetovni družbeni forum
----------------------------------------------------------------------
Od 23. do 28. marca je v Tokiu potekal prvi tematski proti-jedrski
svetovni družbeni forum (WSF - World Social Forum). Ideja se je
porodila leta 2015 na WSF v Tuniziji. Udeleženci iz več kot deset
držav iz treh kontinentov so pozvali k ustvarjanju svetovne mreže za
izmenjavo, medsebojno podporo in usklajene ukrepe zoper civilno in
vojaško rabo jedrske energije. Strinjali so se, da se organizira drugi
tematski protijedrski WSF v Kanadi, med WSF-jem v Quebec-u, od 8.-14.
avgusta. Tretji tematski WSF bi se naj zgodil v aprilu 2017 v Evropi,
v času obletnice Černobilske katastrofe.

Podprite poziv za globalno mrežo za svet brez jedrske energije:
https://fsm2016.org/en/appel-de-tokyo-pour-un-reseau-mondial-vers-un-monde-sans-nucleaire/


----------------------------------------------------------------------
18. Prihajajoči dogodki
----------------------------------------------------------------------
Vabljeni, da nam sporočite svoje lokalne in mednarodne dogodke! Več
dogodkov na:
http://upcoming.nuclear-heritage.net


21/05/16-22/05/16: Konferenca "Nuclear power in the Gulf of Bothnia?
          Fennovoima's plans, nuclear waste and renewable
          energy" Medlefors in Skellefteå/Västerbotten (S)
21/05/16:     Jülich Castor autobahn action day – akcije med
          Ahausom in Jülichom (D)
22/05/16 2 PM:   Shod Stop Tihange, Plein 1992, Maastricht (NL)
Junij 2016:    mesec prostestov proti Trident-u, tovarna jedrskega
          orožja AWE Burghfield, pri Reading-u, Berkshire
          (UK)
05/06/16-12/06/16: Pohod Karlalmyi, od Parnngurr do Karlamilyi River
          (AUS)
05/06/16:     "200 000 pas à Bure" – akcija proti trajnemu
          odlagališču Bure (F)
19/06/16:     manifestacija za zaprtje jedrske elektrarne Beznau:
          "Menschenstrom gegen Atom 2016" (CH)
August 2016:    Walkatjurra Walkabout (AUS)
08/08/16-14/08/16: Second Anti-nuclear Thematic World Social Forum,
          Montreal, Quebec (CDN)
24/09/16-25/09/16: 6th Temelín Conference 2016, jedrska elektrarna
          Temelín (CZ)
Avgust 2016:    Walkatjurra Walkabout (AUS)


http://karnkraftsfritt.nordansmak.se/wp/wp-content/uploads/2016/04/Engelska-INBJUDAN-MED-PROGRAM-Konferensen-Ka%CC%88rnkraft-vid-Bottenviken-27-april-2016.pdf
http://westcastor.blogsport.de/2016/04/29/juelich-autobahn-aktionstag-am-21-mai-2016/
http://www.anti-akw-ac.de/events/22/stop-tihange-demo-maastricht/
http://tridentploughshares.org/category/june-2016-month-of-protest-against-trident-at-awe-burghfield-nuclear-weapons-factory/
http://burezoneblog.over-blog.com/2016/01/200-000-pas-a-bure-le-5-juin-2016.html
http://www.menschenstrom.ch
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Second_Anti-nuclear_Thematic_World_Social_Forum
http://gruene-fichtelgebirge.de/akw-temelin/6-temelin-konferenz-2016/


----------------------------------------------------------------------
19. O NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews je večjezično glasilo mreže Nuclear Heritage Network. Odraža
aktivnosti, tematiko in boje proti-jedrskih aktivistov, povezanih
skozi mednarodno skupnost. Članki so napisani in prevedeni s strani
aktivistov, poleg njihovih običajnih proti-jedrskih dejavnosti. Cilj
NukeNews glasila je obveščanje tako aktivistov kot tudi zainteresirane
javnosti.

Vaši prispevki za naslednjo izdajo NukeNews so dobrodošli. Pošljite
jih preko e-pošte na naslov: "newsletter AT nuclear-heritage DOT net".
Prispevek naj bo kratka informacija v angleščini - ne več kot en
odstavek, vključno s strnjenim naslovom in morebitno povezavo do
spletne strani za boljšo informiranost. Predvideni rok za oddajo
člankov za 22. številko je 17.julij 2016. Ažurirane roke za oddajo
najdete na portalu NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET