Difference between revisions of "NukeNews No. 21 - SLOVENIAN"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(updated)
Line 29: Line 29:
 
  1.  Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
 
  1.  Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
 
     gradbišča jedrske elektrarne
 
     gradbišča jedrske elektrarne
  2.  Uranium news from Western Australia
+
  2.  Novice iz Zahodne Avstralije
  3.  FRANCKUSHIMA: A graphic essay about Fukushima & nuclear risk in
+
  3.  FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
     France
+
     Franciji
  4.  Australia: Karlamilyi Walk in June
+
  4.  Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
  5.  Australia: International Nuclear Waste & SA Royal Commission
+
  5.  Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska
  6.  Reflections on the Indian Nuclear Project
+
    vrhovna komisija
  7.  Irati Wanti ("The Poison - Leave It")
+
  6.  Premislek o indijskem jedrskem projekt
  8.  Days of Action in Russia: "Chernobyl 30 years"
+
  7.  Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
  9.  Close the old and dangerous Pickering Nuclear Station (Canada)
+
  8.  Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
  10. UK: An Open Letter to the Mayor of Copeland in West Cumbria
+
  9.  Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
 +
  10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
 
  11. UK: Disappearing Trick: Birds and Nuclear Waste
 
  11. UK: Disappearing Trick: Birds and Nuclear Waste
 
  12. UK: Pro Nuclear Propaganda Ratcheted Up on the Fifth Year of the
 
  12. UK: Pro Nuclear Propaganda Ratcheted Up on the Fifth Year of the
Line 71: Line 72:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  Uranium news from Western Australia
+
  2.  Novice iz Zahodne Avstralije
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In February submissions to Wiluna uranium mine closed - there were
+
  Do konca februarja je bilo na Avstralsko Agencijo za varovanje okolja
  well over 2,400 submissions lodged with the EPA! Now we're turning our
+
  vloženih preko 2.400 pripomb, ki so zahtevale zaprtje rudnika urana
  attention to the Mulga Rock uranium mine proposal... this proposal is
+
Wiluna. Zainteresirana javnost se sedaj svojo pozornost obrača k
  for nine open pits, 15 million litres of water a day, clearing 3,709
+
  predlaganemu rudniku urana Mulga Rock, ki naj bi vključeval 9 odprtih
  ha and leaving behind 30 million tonnes of radioactive tailings. The
+
  kopov, porabil 15 milijonov litrov vode dnevno, uničenje 3.709 ha
  project is headed up by Vimy Resources - a company made up of former
+
  površin ter 30 milijonov ton radioaktivne jalovine. Projekt je voden s
FMG execs, execs from the Minderoo Group, former Liberal MPs and 27%
+
  strani podjeja Vimy Resources. To je zaenkrat zadnji predlog za
owned by Twiggy Forrest. This is the last of the applications for
+
  odpiranje rudnika urana v zahodni Avstraliji To hitenje s podajanjem
  uranium mine proposals in WA... for now - but hopefully forever! This
+
  predlogov za odpiranje rudnikov urana je povezano z bližajočimi
  rush of uranium assessments is very much because of the state election
+
  državnimi volitvami marca 2017. V Zahodni Avstraliji rudarjenje urana
  coming up in March 2017. Here in WA there is no bipartisan support for
+
  ne podpirajo vse stranke, zato si podjetja prizadevajo za pridobitev
  uranium mining - under a new Government we could send the end to
+
  soglasij še pod to vlado, ki je rudarjenju urana naklonjena.
  uranium mining in WA - so these companies are trying to secure some
 
approval in the hope they will be allowed to mine under a different
 
Government - this is a good sign that they are worried and that we are
 
winning.
 
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Več na:
 
  http://ccwa.org.au/mulgarock
 
  http://ccwa.org.au/mulgarock
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  FRANCKUSHIMA: A graphic essay about Fukushima & nuclear risk in
+
  3.  FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
     France
+
     Franciji
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  March 2016 marked the 5th anniversary of the Fukushima disaster, a
+
  Marca 2016 smo obeležili 5. obletnico nesreče v Fukušimi, ki nas je
  reminder that the nuclear risk is far from being resolved. Indeed,
+
  ponobno opozorila, da je problem jedrske nevarnosti še vedno aktualen.
  despite the disaster’s deplorable social and environmental
+
  Kljub obžalujočim družbenim in okoljskim posledicam nesreče, je večina
  consequences, it all seems settled, commonplace and already forgotten.
+
  ljudi že pozabila nanjo. Marec 2016 je prav tako zaznamoval izid prve
March 2016 also marked the release of the first edition of
+
  izdaje ’Franckushime’, grafičnega eseja edinstvenega novinarskega in
  Franckushima, a graphic essay of unique journalistic and visual
+
  vizualnega pristopa, ki na novo osvetljuje katastrofo v Fukušimi in
  approach which sheds new light on the Fukushima disaster and nuclear
+
  jedrsko tveganje v Franciji. Podpora in predogled knjige (v
  risk in France. To support the book (in French), preview the work or
+
  francoščini) je na voljo na spletni strani:
  find out more, please visit the website :
 
 
  http://franckushima.com
 
  http://franckushima.com
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Australia: Karlamilyi Walk in June
+
  4.  Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Martu elders have opened an invitation for people to join them on an 8
+
  Starešine avstralskega ljudstva Martu so odprle povabilo na osem
  day walk through the Karlamilyi National park in opposition to the
+
  dnevni pohod skozi nacionalni park Karlamilyi, ki bo potekal v znak
  proposed Kintyre uranium mine. "Come with us (Martu) we’ll walk to
+
  protesta predlaganemu rudniku urana Kintyre. Pohod bo potekal skozi
  stop the uranium mining on our country. We’ll walk through Karlamilyi,
+
  Karlamilyi, čez reko Karlamilyi, skozi Lullapakujarra do Punomullara
not far, across Karlamilyi river. Walk through Lullapakujarra up to
+
  ter do Puljcatja, puščave Queen Baths in potem Kintyre.
  Punumullara then to Puljcatja - big water, up to Desert Queen Baths
 
and then Kintyre.
 
 
   
 
   
  Registrations are now open for the Karlamilyi Walk in the Pilbara June
+
  Več na:
2016 - stay posted and get in quick there will be limited spots
 
available.
 
 
  https://walkingforcountry.com/karlamalyi-walk/
 
  https://walkingforcountry.com/karlamalyi-walk/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Australia: International Nuclear Waste & SA Royal Commission
+
  5.  Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska
 +
    vrhovna komisija
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Federal Opposition Leader Bill Shorten has given qualified support for
+
  Zvezni opozicijski voditelj Bill Shorten je podal kvalificirano
  the establishment of a multi-billion-dollar nuclear waste storage
+
  podporo za vzpostavitev več milijard dolarjev vrednega skladišča za
  repository in South Australia. The South Australian Government has not
+
  hrambo radioaktivnih odpadkov v Južni Avstraliji. Vlada Južne
  formed a position, either for or against, a proposal for a nuclear
+
  Avstralije še ni oblikovala stališča, bodisi za ali proti predlogu za
  waste dump that would store more than 10 per cent of the world's
+
  odlagališče, ki bi lahko prevzelo več kot 10 odstotkov svetovnih
  waste, Premier Jay Weatherill said. A nuclear dump in South Australia
+
  radioaktivnih odpadkov, je povedal premier Jay Weatherill. Izvedena
  could take 13 per cent of the world's waste, meeting a "global need",
+
študija ugotavlja, da bi odlagališče v Južni Avstraliji lahko prevzelo
  and be operational by the end of next decade, an inquiry has found.
+
  13 odstotkov svetovnih radioaktivnih odpadkov, delovati pa bi lahko
  Unprecedented political support is being thrown behind South Australia
+
  začelo konec naslednjega desetletja. V Južni Avstraliji je trenutno
  becoming the global storage facility for high-level nuclear waste in
+
  zaznati veliko politično podporo za vzpostavitev globalnega skladišča
  return for a $445 billion bonanza.
+
  za radioaktivne odpadke, pri čemer računajo na velike finančne
 +
  prilive, ki bi iz tega izhajali.
 
   
 
   
  The state’s peak environment body has welcomed the release of a new
+
  Po drugi strani pa osrednja državna okoljska inštitucija pozdravlja
  report that questions grandiose claims of an economic bonanza arising
+
izid novega poročila, ki pod vprašaj postavlja trditve o visokih
  from the creation of a global nuclear industry in South Australia.
+
  finančnih prilivih potencialnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov v
  The report was prepared by leading economic think-tank The Australia
+
  Južni Avstraliji. Poročilo je bilo pripravljeno s strani vodilnega
  Institute. The Conservation Council of South Australia commissioned
+
  gospodarskega think-tank-a, Avstralskega Inštituta. Svet za ohranjanje
  The Australia Institute to analyse the submission of Senator Sean
+
  Južne Avstralije je naročil Avstralskemu Inštitutu, da analizira
  Edwards to the SA Nuclear Royal Commission.
+
  predloge senatorja Seana Edwardsa, ki jih je ta podal Južno-avstralski
 +
  jedrski vrhovni komisiji.  
 
   
 
   
  More information: http://www.foe.org.au/royal-commission
+
  Več informacij: http://www.foe.org.au/royal-commission
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Reflections on the Indian Nuclear Project
+
  6.  Premislek o indijskem jedrskem projekt
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The village of Jaduguda is situated in the newly created state of
+
  Vas Jaduguda je situirana v novonastali državi Jharkhanda na
  Jharkhand in north-east India. Low-grade uranium ore was discovered
+
  severo-vzhodu Indije. Uranovo rudo so tam odkrili v zgodnjih 1950-ih
  there in the early 1950s and mining started in 1967. In the
+
  in leta 1967 pričeli rudariti. V minulih letih je bilo na površje
  intervening decades, approximately 1,000 tons of uranium ore has been
+
  spravljene približno 1000 ton uranove rude dnevno, ki jo obdelujejo v
  brought to the surface daily and processed at a mill situated adjacent
+
  mlinu v soseščini rudnika. Uranov koncentrat nato prepeljejo približno
  to the mine. Milled uranium concentrate is then transported some 1,400
+
  1400 kilometrov do Hyderabada, kjer ga nadalje predelajo v uranov
  kilometres to Hyderabad where it is further processed into uranium
+
  oksid, s katerim polnijo gorivne palice. Te napajajo 10 indijskih
oxide pellets that charge the fuel rods powering ten of India's
+
  jedrskih reaktorjev. Približno 25% urana, uporabljenega v jedrski
  nuclear reactors. Approximately 25% of the uranium used by the nuclear
+
  industriji v Indiju prihaja iz Jaduguda rudnikov.  
  industry in India comes from the Jaduguda mines.
 
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Celoten članek:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Reflections_on_the_Indian_Nuclear_Project
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Reflections_on_the_Indian_Nuclear_Project
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Irati Wanti ("The Poison - Leave It")
+
  7.  Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  A group of politicians and business-people are developing a plan to
+
  Skupina politikov in poslovnežev razvija načrt za izgradnjo
build an international high-level nuclear waste dump in South
+
  mednarodnega odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov v Južni
  Australia. The plan is strongly opposed by many South Australians and
+
  Avstraliji. Načrtu močno nasprotujejo številni Avstralci in velika
  by an overwhelming majority of Aboriginal people.
+
  večina staroselcev.
 
The Australian Nuclear Free Alliance, representing Aboriginal people
 
from across Australia, calls on nuclear nations NOT to dump nuclear
 
waste in Australia. The nuclear industry has a track record of
 
Aboriginal dispossession and environmental pollution − from the atomic
 
  bomb tests to uranium mining to nuclear waste dump proposals.
 
 
   
 
   
  We call on nuclear nations NOT to dump nuclear waste in Australia.
+
  Avstralska zveza proti jedrski energiji, ki zastopa staroselce iz
  Endorsed by Australian Nuclear Free Alliance at its 2015 Annual
+
celotne Avstralije, poziva ’jedrske’ države, naj ne prenašajo
  Gathering on Nukunu Country, South Australia.  
+
radioaktivnih odpadkov v Avstralijo. Jedrska industrija ima zgodovino
 +
razlastitve staroselcev in onesnaževanja okolja - od testov atomske
 +
  bombe in rudarjenja urana do predlogov odlagališč radioaktivnih
 +
  odpadkov.
 
   
 
   
  Please add your group's endorsement to the international declaration:
+
  Dodajte zaznamek vaše skupine za mednarodno izjavo:
 
  http://www.anfa.org.au/sign-the-declaration/
 
  http://www.anfa.org.au/sign-the-declaration/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  Days of Action in Russia: "Chernobyl 30 years"
+
  8.  Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  Young Russian Socio-Ecological Union / Young Friends of the Earth
 
  Young Russian Socio-Ecological Union / Young Friends of the Earth
  Russia, Youth Human Rights Movement and Ecodefense! are organizing
+
  Russia, Youth Human Rights Movement in Ecodefense! organizirajo dneve
  Days of Action "Chernobyl 30 years" in Russian-speaking space. On the
+
  aktivizma "30 let Černobila". Na spletni strani najdete stališča
  website you find positions of the organisers, list of supporters,
+
  organizatorjev, seznam podpornikov, različno proti-jedrsko gradivo in
  different anti-nuclear materials and a map of actions.
+
  zemljevid aktivnosti.
 
   
 
   
  More information:
+
  Več informacij:
 
  https://chernobyl30.wordpress.com/english/
 
  https://chernobyl30.wordpress.com/english/
 
  https://www.facebook.com/chernobyl.30years/
 
  https://www.facebook.com/chernobyl.30years/
Line 208: Line 199:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Close the old and dangerous Pickering Nuclear Station (Canada)
+
  9.  Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Closing the Pickering Nuclear Station when its license expires in 2018
+
  Zaprtje jedrske elektrarne Pickering leta 2018, ko ji poteče licenca,
  and getting to work on dismantling the plant immediately will be
+
  in začetek z deli demotaže jedrskega obrata bi bilo varneje, ustvarilo
  safer, create more jobs between now and 2030, and save hundreds of
+
  bi več novih delovnih mest do leta 2030 ter prihranilo stotine
  millions of dollars. Please sign the petition to close Pickering when
+
  milijonov dolarjev. Podpišite peticijo za zaprtje Pickeringa in proti
  its license expires in 2018 rather than extend its life until 2024
+
  podaljšanju življenjske dobe do leta 2024, kot načrtuje vlada.
which is the government's plan.
 
 
   
 
   
  Petition:
+
  Peticija:
 
  http://www.cleanairalliance.org/close-pickering/
 
  http://www.cleanairalliance.org/close-pickering/
 
   
 
   
  Read our new report:
+
  Preberite naše novo poročilo:
 
  http://www.cleanairalliance.org/decommissioning-pickering/
 
  http://www.cleanairalliance.org/decommissioning-pickering/
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. UK: An Open Letter to the Mayor of Copeland in West Cumbria
+
  10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  People are understandably upset about the possible compulsory purchase
+
  Ljudje so razumljivo vznemirjeni zaradi možnega obveznega odkupa
  of their homes in order to clear a space for the building of temporary
+
  njihovih domov, z namenom pridobitve prostora za gradnjo začasnih
  accommodation for thousands of nuclear workers. "Population Mixing"
+
  nastanitev za več tisoč jedrskih delavcev. "Mešanje prebivalstva" je
  has been used as an excuse for Radiation Linked Disease such as
+
  bilo uporabljeno kot izgovor za bolezni, povezane s sevanjem, kot je
  Childhood Leukaemia.
+
  npr. otroška levkemija.
 
   
 
   
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/04/09/nugen-and-population-mixing/
 
  https://mariannewildart.wordpress.com/2016/04/09/nugen-and-population-mixing/

Revision as of 14:57, 29 August 2016


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*  NukeNews #21 - Proti-jedrski informacijski servis   *
************************************************************

----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
----------------------------------------------------------------------
Medtem ko smo sestavljali pričujočo številko glasila NukeNews, se je
na severu Finske v kraju Pyhäjoki pričel akcijski teden "Reclaim the
Cape". Podjetje Fennovoima je že uničilo vele površine gozdov in
mokrišč, od katerih jih je bilo precej pod posebnim naravovarstvenim
režimom. V zadnjih tednih je bilo organiziranih več uspešnih malih
akcij, odzivi policije pa so bili nasilni (uporaba poprovega spreja in
paralizatorja), z namenom prisiliti aktiviste, da ustavijo svoje
aktivnosti.

Razmere na severu Finske so tudi ena izmed tem te številke NukeNews.
Prejeli smo tudi prispevke aktivistov iz Avstralije, Kanade, Češke,
Francije, Indije, Japonske, Rusije, Slovenije in Velike Britanije.
Upamo, da vam bo branje zanimivo.


----------------------------------------------------------------------
Povzetek NukeNews #21
----------------------------------------------------------------------
0. Predgovor
1. Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
  gradbišča jedrske elektrarne
2. Novice iz Zahodne Avstralije
3. FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
  Franciji
4. Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
5. Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska 
  vrhovna komisija
6. Premislek o indijskem jedrskem projekt
7. Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
8. Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
9. Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
11. UK: Disappearing Trick: Birds and Nuclear Waste
12. UK: Pro Nuclear Propaganda Ratcheted Up on the Fifth Year of the
  Ongoing Fukushima Disaster
13. Slovenia: Commemoration of the 30th Anniversary of the Chernobyl
  NPP Accident
14. Report: NEC2016 Conference: "Nuclear Energy - Expensive Gamble"
15: Brzkov (CZ): Will they stop the proceedings for extension of the
  protected deposit area?
16. NukeNews Mini Camp in Middle Saxony/Germany
17. Thematic Anti-nuclear World Social Forum
18. Upcoming events
19. About NukeNews


----------------------------------------------------------------------
1. Finska: Ponovna blokada prometa na in do Fennovoima-Rosatom-ovega
  gradbišča jedrske elektrarne
----------------------------------------------------------------------
22. januarja 2016 so protestniki blokirali promet do Fennovoima-
Rosatom-ovega gradbšča - najprej s postavljanjem pred tovorna vozila
in kasneje s plezanjem na njih.

Trenutno je gradbišče jedrske elektrarne precej ranljivo, saj do njega
vodi zgolj ena cesta, ki je ustrezna za prevoz s težkimi vozili.
Akcija protestnikov je zato učinkovito ustavila promet. Podobne akcije
napovedujejo tudi v prihodnje.

Več na:
https://fennovoima.no.com/en/2016/01/traffic-at-and-to-the-fennovoima-rosatoms-nuke-plant-construction-site-blocked-again/


----------------------------------------------------------------------
2. Novice iz Zahodne Avstralije
----------------------------------------------------------------------
Do konca februarja je bilo na Avstralsko Agencijo za varovanje okolja
vloženih preko 2.400 pripomb, ki so zahtevale zaprtje rudnika urana
Wiluna. Zainteresirana javnost se sedaj svojo pozornost obrača k
predlaganemu rudniku urana Mulga Rock, ki naj bi vključeval 9 odprtih
kopov, porabil 15 milijonov litrov vode dnevno, uničenje 3.709 ha
površin ter 30 milijonov ton radioaktivne jalovine. Projekt je voden s
strani podjeja Vimy Resources. To je zaenkrat zadnji predlog za
odpiranje rudnika urana v zahodni Avstraliji To hitenje s podajanjem
predlogov za odpiranje rudnikov urana je povezano z bližajočimi
državnimi volitvami marca 2017. V Zahodni Avstraliji rudarjenje urana
ne podpirajo vse stranke, zato si podjetja prizadevajo za pridobitev
soglasij še pod to vlado, ki je rudarjenju urana naklonjena.

Več na:
http://ccwa.org.au/mulgarock


----------------------------------------------------------------------
3. FRANCKUSHIMA: Grafični esej o Fukušimi in jedrskem tveganju v
  Franciji
----------------------------------------------------------------------
Marca 2016 smo obeležili 5. obletnico nesreče v Fukušimi, ki nas je
ponobno opozorila, da je problem jedrske nevarnosti še vedno aktualen.
Kljub obžalujočim družbenim in okoljskim posledicam nesreče, je večina
ljudi že pozabila nanjo. Marec 2016 je prav tako zaznamoval izid prve
izdaje ’Franckushime’, grafičnega eseja edinstvenega novinarskega in
vizualnega pristopa, ki na novo osvetljuje katastrofo v Fukušimi in
jedrsko tveganje v Franciji. Podpora in predogled knjige (v
francoščini) je na voljo na spletni strani:
http://franckushima.com


----------------------------------------------------------------------
4. Avstralija: hoja Karlamilyi v juniju
----------------------------------------------------------------------
Starešine avstralskega ljudstva Martu so odprle povabilo na osem
dnevni pohod skozi nacionalni park Karlamilyi, ki bo potekal v znak
protesta predlaganemu rudniku urana Kintyre. Pohod bo potekal skozi
Karlamilyi, čez reko Karlamilyi, skozi Lullapakujarra do Punomullara
ter do Puljcatja, puščave Queen Baths in potem Kintyre.

Več na:
https://walkingforcountry.com/karlamalyi-walk/


----------------------------------------------------------------------
5. Avstralija: Mednarodni jedrski odpadki & Južno-avstralska 
  vrhovna komisija
----------------------------------------------------------------------
Zvezni opozicijski voditelj Bill Shorten je podal kvalificirano
podporo za vzpostavitev več milijard dolarjev vrednega skladišča za
hrambo radioaktivnih odpadkov v Južni Avstraliji. Vlada Južne
Avstralije še ni oblikovala stališča, bodisi za ali proti predlogu za
odlagališče, ki bi lahko prevzelo več kot 10 odstotkov svetovnih
radioaktivnih odpadkov, je povedal premier Jay Weatherill. Izvedena
študija ugotavlja, da bi odlagališče v Južni Avstraliji lahko prevzelo
13 odstotkov svetovnih radioaktivnih odpadkov, delovati pa bi lahko
začelo konec naslednjega desetletja. V Južni Avstraliji je trenutno
zaznati veliko politično podporo za vzpostavitev globalnega skladišča
za radioaktivne odpadke, pri čemer računajo na velike finančne
prilive, ki bi iz tega izhajali.

Po drugi strani pa osrednja državna okoljska inštitucija pozdravlja
izid novega poročila, ki pod vprašaj postavlja trditve o visokih
finančnih prilivih potencialnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov v
Južni Avstraliji. Poročilo je bilo pripravljeno s strani vodilnega
gospodarskega think-tank-a, Avstralskega Inštituta. Svet za ohranjanje
Južne Avstralije je naročil Avstralskemu Inštitutu, da analizira
predloge senatorja Seana Edwardsa, ki jih je ta podal Južno-avstralski
jedrski vrhovni komisiji. 

Več informacij: http://www.foe.org.au/royal-commission


----------------------------------------------------------------------
6. Premislek o indijskem jedrskem projekt
----------------------------------------------------------------------
Vas Jaduguda je situirana v novonastali državi Jharkhanda na
severo-vzhodu Indije. Uranovo rudo so tam odkrili v zgodnjih 1950-ih
in leta 1967 pričeli rudariti. V minulih letih je bilo na površje
spravljene približno 1000 ton uranove rude dnevno, ki jo obdelujejo v
mlinu v soseščini rudnika. Uranov koncentrat nato prepeljejo približno
1400 kilometrov do Hyderabada, kjer ga nadalje predelajo v uranov
oksid, s katerim polnijo gorivne palice. Te napajajo 10 indijskih
jedrskih reaktorjev. Približno 25% urana, uporabljenega v jedrski
industriji v Indiju prihaja iz Jaduguda rudnikov. 

Celoten članek:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Reflections_on_the_Indian_Nuclear_Project


----------------------------------------------------------------------
7. Irati Wanti ("Strup - Pustite ga")
----------------------------------------------------------------------
Skupina politikov in poslovnežev razvija načrt za izgradnjo
mednarodnega odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov v Južni
Avstraliji. Načrtu močno nasprotujejo številni Avstralci in velika
večina staroselcev.

Avstralska zveza proti jedrski energiji, ki zastopa staroselce iz
celotne Avstralije, poziva ’jedrske’ države, naj ne prenašajo
radioaktivnih odpadkov v Avstralijo. Jedrska industrija ima zgodovino
razlastitve staroselcev in onesnaževanja okolja - od testov atomske
bombe in rudarjenja urana do predlogov odlagališč radioaktivnih
odpadkov.

Dodajte zaznamek vaše skupine za mednarodno izjavo:
http://www.anfa.org.au/sign-the-declaration/


----------------------------------------------------------------------
8. Dnevi aktivizma v Rusiji: "30 let Černobila"
----------------------------------------------------------------------
Young Russian Socio-Ecological Union / Young Friends of the Earth
Russia, Youth Human Rights Movement in Ecodefense! organizirajo dneve
aktivizma "30 let Černobila". Na spletni strani najdete stališča
organizatorjev, seznam podpornikov, različno proti-jedrsko gradivo in
zemljevid aktivnosti.

Več informacij:
https://chernobyl30.wordpress.com/english/
https://www.facebook.com/chernobyl.30years/


----------------------------------------------------------------------
9. Zaprite staro in nevarno jedrsko elektrarno Pickering (Kanada)
----------------------------------------------------------------------
Zaprtje jedrske elektrarne Pickering leta 2018, ko ji poteče licenca,
in začetek z deli demotaže jedrskega obrata bi bilo varneje, ustvarilo
bi več novih delovnih mest do leta 2030 ter prihranilo stotine
milijonov dolarjev. Podpišite peticijo za zaprtje Pickeringa in proti
podaljšanju življenjske dobe do leta 2024, kot načrtuje vlada.

Peticija:
http://www.cleanairalliance.org/close-pickering/

Preberite naše novo poročilo:
http://www.cleanairalliance.org/decommissioning-pickering/


----------------------------------------------------------------------
10. Velika Britanija: Odprto pismo županu Copeland-a, West Cumbria
----------------------------------------------------------------------
Ljudje so razumljivo vznemirjeni zaradi možnega obveznega odkupa
njihovih domov, z namenom pridobitve prostora za gradnjo začasnih
nastanitev za več tisoč jedrskih delavcev. "Mešanje prebivalstva" je
bilo uporabljeno kot izgovor za bolezni, povezane s sevanjem, kot je
npr. otroška levkemija.

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/04/09/nugen-and-population-mixing/


----------------------------------------------------------------------
11. UK: Disappearing Trick: Birds and Nuclear Waste
----------------------------------------------------------------------
Cumbria County Council will decide on 11th May 2016 whether to allow a
further tsunami of nuclear waste to be dumped in shipping containers
at Drigg on land that is a short distance from the shifting sands.

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/26/disappearing-trick-birds-and-nuclear-waste-2/


----------------------------------------------------------------------
12. UK: Pro Nuclear Propaganda Ratcheted Up on the Fifth Year of the
  Ongoing Fukushima Disaster
----------------------------------------------------------------------
While ordinary people around the world were holding demonstrations in
March to mark the fifth year of the ongoing Fukushima disaster, the
pro nuke propaganda is being ratcheted up.

https://mariannewildart.wordpress.com/2016/03/14/fukushima-and-the-ratcheting-up-of-propaganda/


----------------------------------------------------------------------
13. Slovenia: Commemoration of the 30th Anniversary of the Chernobyl
  NPP Accident
----------------------------------------------------------------------
As part of the commemoration of the 30th anniversary of the Chernobyl
NPP accident, several events were organized in Slovenia, an online
exhibition about Chernobyl was published, and the film Ukranian Zombie
Reactors, which was created as part of the project Catching the train
of development, was presented.

More info about actions, campaigns ans nuclear issues in Slovenia:
http://focus.si/tag/jedrska-energija/

More info about Nuclear power plant safety upgrades in Ukraine:
http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine


----------------------------------------------------------------------
14. Report: NEC2016 Conference: "Nuclear Energy - Expensive Gamble"
----------------------------------------------------------------------
There were three opening and eight main speeches presented at the
Nuclear Energy Conference 2016 held in Prague on April 5. The
conference website includes the presentations, profiles of the
speakers, photos and audio recordings of all three sections in three
languages.

Speakers expressed their surprise at how there is still a need to talk
about the unresolved safety problems 30 years after Chernobyl and five
years after Fukushima. It was highlighted that energy economics has
changed: today we need flexible electricity systems and small units
such as renewable energy sources. These are getting cheaper, with
almost zero operating costs and negligible costs of disposal in
comparison to nuclear power plants. A pressing need to reduce risks
associated with radioactive releases to the environment was mentioned
and how the associated risks increase with a plant lifetime extension.
In connection with this there were serious concerns raised about an
indefinite license to operate the first block of the Dukovany nuclear
power plant which was issued in March 2016.

Read the complete article:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_NEC2016_Conference:_%22Nuclear_Energy_-_Expensive_Gamble%22


----------------------------------------------------------------------
15: Brzkov (CZ): Will they stop the proceedings for extension of the
  protected deposit area?
----------------------------------------------------------------------
It has been almost a year since the lawyer Luboš Kliment began to
represent the four municipalities (Brzkov, Věžnice, Přibyslav and
Polná), including owners of endangered estates and the association Our
Future Without Uranium (NBBU) from Brzkov. Since then a few
discussions with locals were held and many press releases to the media
were issued.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Brzkov_%E2%80%93_Will_they_stop_the_proceedings_for_extension_of_the_protected_deposit_area%3F


----------------------------------------------------------------------
16. NukeNews Mini Camp in Middle Saxony/Germany
----------------------------------------------------------------------
From 8th – 12th September, 2016 you are invited to a five days working
meeting in Döbeln, Middle Saxony. This mini camp will be a chance to
meet NukeNews activists and interested people from several regions
across Europe to discuss questions that appeared towards the work with
the newsletter system and to improve the quality and the impact of the
NukeNews. The project meeting will focus on developing the NukeNews
newsletter system further, to get to know each other and each other's
topics. Another aspect is also to have a nice time together to
strengthen our friendships and collaborations to flourish the success
of our future work.

If you want to join us, send an e-mail to
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". 


----------------------------------------------------------------------
17. Thematic Anti-nuclear World Social Forum
----------------------------------------------------------------------
March 23-28 the first thematic anti-nuclear World Social Forum (WSF)
took place in Tokyo. The idea arose at the 2015 WSF in Tunis.
Participants from more than ten countries on three continents called
for creating a worlwide network for exchange, mutual support and
co-ordinated actions against civil and military usage of nuclear
power. They agreed to arrange a second topical anti-nuclear World
Social Forum in Canada during the Montreal WSF in Quebec from 8th to
14th of August. A third topical WSF is supposed to take place in April
2017 in Europe during the anniversary of the Chernobyl disaster.

Support the call for a global network towards a world without nuclear:
https://fsm2016.org/en/appel-de-tokyo-pour-un-reseau-mondial-vers-un-monde-sans-nucleaire/


----------------------------------------------------------------------
18. Upcoming events
----------------------------------------------------------------------
Feel free to send us your local and international events for the large
upcoming events collection on Nuclear Heritage Network website, and
for this extract in the NukeNews!
http://upcoming.nuclear-heritage.net


21/05/16-22/05/16: conference "Nuclear power in the Gulf of Bothnia?
          Fennovoima's plans, nuclear waste and renewable
          energy" at Medlefors in Skellefteå/Västerbotten (S)
21/05/16:     Jülich Castor autobahn action day - actions between
          Ahaus and Jülich (D)
22/05/16 2 PM:   Stop Tihange rally at Plein 1992 in Maastricht (NL)
June 2016:     A month of protest against Trident at AWE
          Burghfield nuclear weapons factory near Reading in
          Berkshire (UK)
05/06/16-12/06/16: Karlalmyi Walk from Parnngurr to Karlamilyi River
          (AUS)
05/06/16:     "200 000 pas à Bure" - action against final
          repository in Bure (F)
19/06/16:     manifestation to close Beznau NPP: "Menschenstrom
          gegen Atom 2016" (CH)
August 2016:    Walkatjurra Walkabout (AUS)
08/08/16-14/08/16: Second Anti-nuclear Thematic World Social Forum in
          Montreal, Quebec (CDN)
24/09/16-25/09/16: 6th Temelín Conference 2016 at Temelín NPP (CZ)
August 2016:    Walkatjurra Walkabout (AUS)


http://karnkraftsfritt.nordansmak.se/wp/wp-content/uploads/2016/04/Engelska-INBJUDAN-MED-PROGRAM-Konferensen-Ka%CC%88rnkraft-vid-Bottenviken-27-april-2016.pdf
http://westcastor.blogsport.de/2016/04/29/juelich-autobahn-aktionstag-am-21-mai-2016/
http://www.anti-akw-ac.de/events/22/stop-tihange-demo-maastricht/
http://tridentploughshares.org/category/june-2016-month-of-protest-against-trident-at-awe-burghfield-nuclear-weapons-factory/
http://burezoneblog.over-blog.com/2016/01/200-000-pas-a-bure-le-5-juin-2016.html
http://www.menschenstrom.ch
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Second_Anti-nuclear_Thematic_World_Social_Forum
http://gruene-fichtelgebirge.de/akw-temelin/6-temelin-konferenz-2016/


----------------------------------------------------------------------
19. About NukeNews
----------------------------------------------------------------------
NukeNews is a multilingual newsletter system of the Nuclear Heritage
Network. It reflects the activities, topics and struggles of
anti-nuclear activists connected through this international community.
The messages are written and translated by activists, additionally to
their usual anti-nuclear activities. The newsletter aims to inform and
update as well activists as the interested audience.

Your contributions to the NukeNews are welcome! Send them via email to
"newsletter AT nuclear-heritage DOT net". The text should be very
brief and in English. Please don't make it longer than one paragraph.
We need a concise headline for your article, and you can add a link to
a webpage providing more information. Deadline for the 22nd issue of
the NukeNews is 17th of July, 2016.

Spread the word and learn more about the NukeNews:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET