Difference between revisions of "NukeNews No. 20 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(updated)
Line 29: Line 29:
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  0.  Słowo wstępne
 
  0.  Słowo wstępne
  1.  Australian Government opened up uranium sales to India
+
  1.  Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
  2.  Problematic Dukovany Nuclear Power Plant
+
  2.  Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
  3.  Anti-Uranium Events in Prague and Brzkov
+
  3.  Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
  4.  Finland: Reclaim The Cape action week
+
  4.  Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
  5.  Accident at Leningrad NPP
+
  5.  Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
 
  6.  Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
 
  6.  Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
 
  7.  Kakadu Charter marks 15 years of shared values
 
  7.  Kakadu Charter marks 15 years of shared values
Line 49: Line 49:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  1.  Australian Government opened up uranium sales to India
+
  1.  Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The Australian Government has opened up uranium sales to India. This
+
  Rząd australijski rozpoczął sprzedaż uranu do Indii, ignorując tym
  move has ignored senior advice - including from Australian bureaucrats
+
  krokiem zalecenia liczących się osób - łącznie z władzami
  and pro nuclear advocates who warned that this deal is dangerous. This
+
australijskimi i zwolennikami jądra, którzy ostrzegają, że to
  deal has been described as the "biggest non-proliferation issue of our
+
  porozumienie jest niebezpieczne. Porozumienie jest opisywane jako
  time" as India continues to test weapons capable missiles, and has
+
  „najważniejsza problematyka nierozprzestrzeniania broni w dzisiejszych
  clear intentions of using international uranium to free up domestic
+
  czasach” ze względu na to, że Indie kontynuują testowanie rakiet
  supplies for weapons. India's own Auditor General has been hugely
+
  zdolnych do przenoszenia broni, wykazując jasny zamiar użycia
  critical of India's safety at nuclear facilities, nuclear is never
+
światowego uranu w celu zwolnienia tego surowca z dostaw krajowych dla
  safe but this is a clear warning! We've not been able to stop the
+
  broni. Nawet główny przedstawiciel organów kontroli Indii „Auditor
  trade deal but we can and must stop any uranium mines from opening and
+
General” zajął bardzo krytyczne stanowisko odnośnie bezpieczeństwa
  fuelling nuclear threats in India and elsewhere.
+
  urządzeń jądrowych; jądro nigdy nie jest bezpieczne, a to jest jasna
 +
  przestroga! Nie byliśmy w stanie wstrzymać porozumienia handlowego,
 +
jednak możemy i musimy wstrzymać otwieranie jakichkolwiek kopalni
 +
  uranu i podsycanie gróźb jądrowych zarówno w Indiach, jak i w innych
 +
  częściach świata.
 
   
 
   
  Meanwhile in the Goldfields of Western Australia: There are now two
+
  Tymczasem w Goldfields na zachodzie Australii: tu planuje się
  uranium mine proposals open for public comment - Yeelirrie and the
+
  przeprowadzenie rozmów publicznych nad projektami dwóch kopalni uranu
  Wiluna extension.
+
  Yeelirrie oraz rozbudowy Wiluny.
 
  http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa
 
  http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  2.  Problematic Dukovany Nuclear Power Plant
+
  2.  Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  Despite the fact that the September report called "Four years after
+
  Pomimo faktu, iż wrześniowy raport zatytułowany: „Cztery lata po
  Fukushima: Are Nuclear Power Plants Safer?" by Oda Becker and Patricia
+
  Fukushimie: Czy elektrownie jądrowe są bezpieczniejsze?” autorstwa Ody
  Lorenz recommends “shutting down Dukovany NPP immediately” and is
+
  Becker i Patricii Lorenz rekomenduje „natychmiastowe wyłączenie
  certainly against the PLEX (Plant Life Extension), the very opposite
+
  Elektrowni Jądrowej Dukovany”, będąc oczywiście przeciw PLEX (Plant
  is happening in the Czech Republic. Some politicians, the Energetické
+
Life Extension), to sytuacja w Republice Czeskiej wydaje się być
  Třebíčsko (ET) Association and the Governors of South Moravia and
+
  dokładnie odwrotna. Niektórzy politycy, stowarzyszenie „Trzebicz
  Vysočina Region support the efforts of CEZ for an extension of the
+
  Energetyczna” (Energetické Třebíčsko - ET), wojewodowie Województwa
  operation of all existing Dukovany reactors. At the same time, the
+
Południowo-Morawskiego i Wysoczyzny, wspierają zamiar spółki ČEZ
  same politicians are trying to modify the amendment to the Building
+
  dotyczący przedłużenia żywotności wszystkich istniejących reaktorów w
  Act and the Public Procurement Act in order to speed up the
+
  Dukovanach. Ci sami politycy zarazem usiłują o zmianę projektu
  construction process of a new fifth unit at Dukovany NPP. As a matter
+
  zmieniającego prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych, mającą
of fact, a new subsidiary Dukovany II is supposed to be created which
+
  przyspieszyć proces budowy piątej jednostki Elektrowni Jądrowej
  would make an application for an Environmental Impact Assessment (EIA)
+
  Dukovany. W rzeczywistości mają powstać nowe, poboczne Dukovany II, co
  for not just one, but for two new reactors at Dukovany, this autumn of
+
  oznaczałoby wniosek EIA (Enviromental Impact Assessment) nie tylko dla
  2015.
+
  jednego, ale dla dwóch nowych reaktorów w Dukovanach, i to jesienią
 +
  2015 roku.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Zapraszamy do lektury całego artykułu:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  3.  Anti-Uranium Events in Prague and Brzkov
+
  3.  Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  On Wednesday November 4, there were two interesting events taking
+
  W środę 4 listopada odbyły się dwa ciekawe wydarzenia w dwóch
  place that had two things in common: uranium mining and the presence
+
  miejscach, które miały wspólne dwie rzeczy: temat wydobywania uranu
  of the mayor of Brzkov, where on 18th December 2014 the Czech
+
  oraz obecność burmistrza miasta Brzkov, które 18 grudnia 2014 roku
  government gave permission to the preparation process of uranium
+
  otrzymało od rządu czeskiego zezwolenie na prace przygotowawcze do
  mining.
+
  procesu wydobywania uranu.
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Zapraszamy do lektury całego artykułu:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  4.  Finland: Reclaim The Cape action week
+
  4.  Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  In the end of April 2016 it will be a year since Fennovoima started to
+
  Pod koniec kwietnia 2016 roku minie rok od chwili, gdy Fennovoima
  prepare areas of Hanhikivi cape for the new nuclear power plant
+
  rozpoczęła przygotowania terenów przylądka Hanhikivi pod budowę nowej
  construction in Northern Finland. At the same time the protest camp
+
  elektrowni jądrowej w północnej Finlandii. Obóz protestujący przeciw
  against Fennovoima celebrates its first anniversary. The camp was able
+
  Fennovoimie będzie w tym czasie obchodził pierwszą rocznicę. Obóz
  to stay inside the construction area over five months and was able to
+
  pozostał na terenie budowy przez pięć miesięcy, doprowadzając do
  slow down the construction works. During the summer, dozens of
+
  spowolnienia prac budowlanych. W ciągu lata odbyło się tu dwanaście
  blockades took place and newspapers wrote about various sabotages. In
+
  blokad, a gazety pisały o szeregu sabotaży. We wrześniu, po trwającej
  September, after the eviction that lasted eight days, the camp moved
+
  przez 8 dni eksmisji aktywistów, obóz przeniósł się poza teren budowy
  outside the construction site to continue its activities with help of
+
  tak, aby kontynuować swoje działania za pomocą wsparcia przez
  local supporters. Blockades and other activity against nuclear power
+
  zamieszkujące tu osoby. Nie wstrzymano blokad i innych działań
  did not stop at any point.
+
  skierowanych przeciw elektrowni jądrowej.
 
   
 
   
  In the end of April we are going to return to the construction site.
+
  Pod koniec kwietnia powrócimy na teren budowy. Celem jest długofalowy
  The aim is to paralyze the whole construction site, for a long time.
+
  paraliż całej budowy. W wystarczająco dużej grupie możemy znowu zająć
  With a big enough group we can reoccupy the area and stay there. We
+
  teren i pozostać na nim. Nie chcemy tylko zająć teren budowy, ale
  don’t only want to occupy the area back but also fill the surrounding
+
  także wypełnić otoczenie działaniami skierowanymi przeciw Fennovoimie,
  areas with activities against Fennovoima, nuclear power, destruction
+
  elektrowni jądrowej, przeciw niszczeniu przyrody i kapitalizmowi, za
  of nature and capitalism, and by respecting the plurality of tactics.
+
  pomocą przestrzegania różnych taktyk.
 
   
 
   
  This on-going camp/action is a big deal in Finland where people taking
+
  Obóz/działania stanowią duże wydarzenie w Finlandii, gdzie ludzie nie
  part in civil disobedience (and grass root level political work in
+
  angażują się na tyle w nieposłuszeństwie obywatelskim (i generalnie w
  general) are not so many. Solidarity and participation is welcome from
+
  polityce). Oczywiście miło widziana jest solidarność i udział osób z
  other parts of Europe and all around the world of course. This
+
  innych części Europy i całego świata. Omawiany obóz i jego działania
  camp(aign) and the activities around it have been able stall the
+
  potrafiły przyhamować budowę elektrowni jądrowej, a będą kontynuowane,
  nuclear power plant, and they will continue to do so. You don´t wanna
+
  aby osiągnąć swoje cele. Nie powinieneś przegapić okazji, aby stać się
  miss being a part of it!
+
  ich częścią!
 
   
 
   
  Read the complete article:
+
  Zapraszamy do lektury całego artykułu:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  5.  Accident at Leningrad NPP
+
  5.  Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  An emergency stop of the second power unit of Leningrad Nuclear Power
+
  W piątek 18 grudnia 2015 roku, o godzinie 13.50, przeprowadzono
Plant took place on Friday, December 18, 2015 at 13:50. The reason for
+
awaryjne wstrzymanie drugiej jednostki generatorowej. Powodem
  the stop and cooling of the reactor was a sudden leak of radioactive
+
  wstrzymania i schłodzenia reaktora był nagły wyciek pary radioaktywnej
  steam from a faulty pipe in one of the rooms of the turbine shop. Both
+
  z wadliwej rury w jednym z pomieszczeń z turbinami. Obie turbiny
  the turbines that serve the reactor were stopped.
+
  służące dla reaktora zostały zatrzymane.
 
   
 
   
  During the cooling-down step, the reactor steam was ejected through
+
  W trakcie chłodzenia nastąpił wyciek pary z reaktora poprzez rurę do
  the pipe into the environment. A south-southeast wind of 5 meters per
+
  otoczenia. Wiatr południowo-południowo-wschodni z prędkością 5
  second (not typical for this area) blew the radioactive steam toward
+
  metrów na sekundę (nietypowy w tym regionie) następnie przeniósł pary
  the Gulf of Finland, in the direction of Vyborg - Zelenogorsk. The
+
radioaktywne w kierunku Zatoki Fińskiej - w kierunku
  radiation background in the center of Sosnovy Bor, 5 km from the
+
  Vyborg-Zelenogorsk. Promieniowanie jonizujące w centrum Sosnowego
emergency unit, at 17:00 was measured by Green World and was 20 μR/hr
+
  Boru, 5 kilometrów od dotkniętej jednostki, zmierzone o godzinę 17:00
  (typical background level).
+
przez Green World, osiągnęło 20ur/godz. (typowy poziom w tym
 +
  środowisku).
 
   
 
   
  Thus, the city of St. Petersburg, located 40 km east of the Leningrad
+
  Tak więc miasto Petersburg, znajdujące się 40 kilometrów na wschód od
  Nuclear Power Plant was fortunate this time. According to some
+
  Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej, tym razem miało szczęście. Kilka
  sources, the radiation level rose a few times higher than the
+
  źródeł podało, iż poziom promieniowania był kilkakrotnie wyższy tylko
  background radiation only in the NPP area.
+
  na terenie elektrowni jądrowej.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Zobacz więcej:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP
 
   
 
   

Revision as of 22:39, 3 April 2016


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews 20 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Przepraszamy za spóźnienie z niniejszym wydaniem NukeNews. Spóźniliśmy
się, jednak znowu zgromadziliśmy interesujące nowości z sieci
anty-jądrowych, które są zastąpione w Nuclear Heritage Network.
Przekazujemy kilka wiadomości na temat działań anty-jądrowych w
Finlandii i Republice Czeskiej, zapowiedzi kampanii/wydarzeń,
podsumowanie wydarzeń w Wielkiej Brytanii oraz nowości z dziedziny
kroków pro-jądrowych w wybranych krajach. 

Wierzymy, że znajdziesz tu cenne informacje. Zapraszamy do korzystania
z odsyłaczy do innych informacji, które są dołączone pod wieloma
artykułami. Sekcja „Nadchodzące wydarzenia” w newsletterze jest teraz
ograniczona do 10 pozycji, tak aby newsletter był przejrzysty. Setki
zbliżających się wydarzeń znajdziesz on-line na
http://upcoming.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 20
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
2. Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
3. Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
4. Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
5. Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
6. Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
7. Kakadu Charter marks 15 years of shared values
8. Nuclear waste dump battle begins - again
9. Film about the impossibility of finding the safest place on earth
  also in Czech now
10. Nuclear power won't save the climate!
11. UK Nuke news
12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
13. Desert rains should bring Life, not pollution
14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
16. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
----------------------------------------------------------------------
Rząd australijski rozpoczął sprzedaż uranu do Indii, ignorując tym
krokiem zalecenia liczących się osób - łącznie z władzami
australijskimi i zwolennikami jądra, którzy ostrzegają, że to
porozumienie jest niebezpieczne. Porozumienie jest opisywane jako
„najważniejsza problematyka nierozprzestrzeniania broni w dzisiejszych
czasach” ze względu na to, że Indie kontynuują testowanie rakiet
zdolnych do przenoszenia broni, wykazując jasny zamiar użycia
światowego uranu w celu zwolnienia tego surowca z dostaw krajowych dla
broni. Nawet główny przedstawiciel organów kontroli Indii „Auditor
General” zajął bardzo krytyczne stanowisko odnośnie bezpieczeństwa
urządzeń jądrowych; jądro nigdy nie jest bezpieczne, a to jest jasna
przestroga! Nie byliśmy w stanie wstrzymać porozumienia handlowego,
jednak możemy i musimy wstrzymać otwieranie jakichkolwiek kopalni
uranu i podsycanie gróźb jądrowych zarówno w Indiach, jak i w innych
częściach świata.

Tymczasem w Goldfields na zachodzie Australii: tu planuje się
przeprowadzenie rozmów publicznych nad projektami dwóch kopalni uranu
Yeelirrie oraz rozbudowy Wiluny.
http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa


----------------------------------------------------------------------
2. Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
----------------------------------------------------------------------
Pomimo faktu, iż wrześniowy raport zatytułowany: „Cztery lata po
Fukushimie: Czy elektrownie jądrowe są bezpieczniejsze?” autorstwa Ody
Becker i Patricii Lorenz rekomenduje „natychmiastowe wyłączenie
Elektrowni Jądrowej Dukovany”, będąc oczywiście przeciw PLEX (Plant
Life Extension), to sytuacja w Republice Czeskiej wydaje się być
dokładnie odwrotna. Niektórzy politycy, stowarzyszenie „Trzebicz
Energetyczna” (Energetické Třebíčsko - ET), wojewodowie Województwa
Południowo-Morawskiego i Wysoczyzny, wspierają zamiar spółki ČEZ
dotyczący przedłużenia żywotności wszystkich istniejących reaktorów w
Dukovanach. Ci sami politycy zarazem usiłują o zmianę projektu
zmieniającego prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych, mającą
przyspieszyć proces budowy piątej jednostki Elektrowni Jądrowej
Dukovany. W rzeczywistości mają powstać nowe, poboczne Dukovany II, co
oznaczałoby wniosek EIA (Enviromental Impact Assessment) nie tylko dla
jednego, ale dla dwóch nowych reaktorów w Dukovanach, i to jesienią
2015 roku.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant


----------------------------------------------------------------------
3. Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
----------------------------------------------------------------------
W środę 4 listopada odbyły się dwa ciekawe wydarzenia w dwóch
miejscach, które miały wspólne dwie rzeczy: temat wydobywania uranu
oraz obecność burmistrza miasta Brzkov, które 18 grudnia 2014 roku
otrzymało od rządu czeskiego zezwolenie na prace przygotowawcze do
procesu wydobywania uranu.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
4. Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec kwietnia 2016 roku minie rok od chwili, gdy Fennovoima
rozpoczęła przygotowania terenów przylądka Hanhikivi pod budowę nowej
elektrowni jądrowej w północnej Finlandii. Obóz protestujący przeciw
Fennovoimie będzie w tym czasie obchodził pierwszą rocznicę. Obóz
pozostał na terenie budowy przez pięć miesięcy, doprowadzając do
spowolnienia prac budowlanych. W ciągu lata odbyło się tu dwanaście
blokad, a gazety pisały o szeregu sabotaży. We wrześniu, po trwającej
przez 8 dni eksmisji aktywistów, obóz przeniósł się poza teren budowy
tak, aby kontynuować swoje działania za pomocą wsparcia przez
zamieszkujące tu osoby. Nie wstrzymano blokad i innych działań
skierowanych przeciw elektrowni jądrowej.

Pod koniec kwietnia powrócimy na teren budowy. Celem jest długofalowy
paraliż całej budowy. W wystarczająco dużej grupie możemy znowu zająć
teren i pozostać na nim. Nie chcemy tylko zająć teren budowy, ale
także wypełnić otoczenie działaniami skierowanymi przeciw Fennovoimie,
elektrowni jądrowej, przeciw niszczeniu przyrody i kapitalizmowi, za
pomocą przestrzegania różnych taktyk.

Obóz/działania stanowią duże wydarzenie w Finlandii, gdzie ludzie nie
angażują się na tyle w nieposłuszeństwie obywatelskim (i generalnie w
polityce). Oczywiście miło widziana jest solidarność i udział osób z
innych części Europy i całego świata. Omawiany obóz i jego działania
potrafiły przyhamować budowę elektrowni jądrowej, a będą kontynuowane,
aby osiągnąć swoje cele. Nie powinieneś przegapić okazji, aby stać się
ich częścią!

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week


----------------------------------------------------------------------
5. Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
----------------------------------------------------------------------
W piątek 18 grudnia 2015 roku, o godzinie 13.50, przeprowadzono
awaryjne wstrzymanie drugiej jednostki generatorowej. Powodem
wstrzymania i schłodzenia reaktora był nagły wyciek pary radioaktywnej
z wadliwej rury w jednym z pomieszczeń z turbinami. Obie turbiny
służące dla reaktora zostały zatrzymane.

W trakcie chłodzenia nastąpił wyciek pary z reaktora poprzez rurę do
otoczenia. Wiatr południowo-południowo-wschodni z prędkością 5
metrów na sekundę (nietypowy w tym regionie) następnie przeniósł pary
radioaktywne w kierunku Zatoki Fińskiej - w kierunku
Vyborg-Zelenogorsk. Promieniowanie jonizujące w centrum Sosnowego
Boru, 5 kilometrów od dotkniętej jednostki, zmierzone o godzinę 17:00
przez Green World, osiągnęło 20ur/godz. (typowy poziom w tym
środowisku).

Tak więc miasto Petersburg, znajdujące się 40 kilometrów na wschód od
Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej, tym razem miało szczęście. Kilka
źródeł podało, iż poziom promieniowania był kilkakrotnie wyższy tylko
na terenie elektrowni jądrowej.

Zobacz więcej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP


----------------------------------------------------------------------
6. Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
----------------------------------------------------------------------
As a result of an international meeting in Lower Austria's regional
capital St. Pölten in 2014 the Vienna based NGO "Wiener Plattform
Atomkraftfrei e.V." with Paula Stegmüller, Maria Urban, Johanna
Nekowitsch, Margit Quendler and Magdalena Waygand as driving forces
were able to initiate an internet-based platform with nuclear-critics
from Germany, Austria, the Czech Republic and Slovakia, Slovenia,
Hungary, Rumänia and Bulgaria. They invite you to visit their new
multi-lingual website below and appreciate of course your cooperation
in further strengthening this network.

http://www.donauregion-atomkraftfrei.at


----------------------------------------------------------------------
7. Kakadu Charter marks 15 years of shared values
----------------------------------------------------------------------
What started as opposition to plans for uranium mining at Jabiluka
has grown into a powerful platform for a different and better way of
doing business in Kakadu. ERA is now majority owned by Rio Tinto who
have publicly vowed not to mine Jabiluka without the consent of the
Mirarr. This significant improvement in circumstances was bolstered by
the end of threatened uranium mining elsewhere in Kakadu when the
former Koongarra Project Area was incorporated into the surrounding
Kakadu National Park and permanently protected from mining.

http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values


----------------------------------------------------------------------
8. Nuclear waste dump battle begins - again
----------------------------------------------------------------------
After failed attempts to impose a national nuclear waste repository in
South Australia and the Northern Territory, the federal government has
embarked on its latest attempt to find a site. Six sites in four
states have been short-listed.

http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html


----------------------------------------------------------------------
9. Film about the impossibility of finding the safest place on earth
  also in Czech now
----------------------------------------------------------------------
The (English/German) documentary "Journey to the safest place on
Earth" by Swiss filmmaker Edgar Hagen shows how in different parts of
the world it is absurd to think, finding a place for storing nuclear
waste was an easy thing. Edgar Hagen visits Germany, Austria, 
Australia, China, the USA, Japan, Switzerland or England. And what
does he find? The safest place on earth?

This film seems to be a very good instrument to show people whose
communities are in danger of becoming a big nuclear toilet, on which
grounds such localities are being chosen. Thanks to the NGOs Calla
"Sonne und Freiheit" as well as due to the support of the regional
government of Upper Austria this documentary can now be offered also
with Czech subtitles and already started to be shown in affected
regions in the Czech Republic. The film also was part of the film
Ekofilm Festival in Brno in South Moravia on December 3-5, 2015. If
you are interested in showing the film or organizing further language
versions you are welcome to contact one of the persons mentioned above
respectively can you find more information on the situation in the
Czech Republic at http://www.nechcemeuloziste.cz


----------------------------------------------------------------------
10. Nuclear power won't save the climate! 
----------------------------------------------------------------------
The French nuclear firm EDF was sponsoring COP21 and tried to promote
its nuclear-based electricity mix as climate-friendly. To counter this
greenwashing the French antinuclear network "Sortir du nucléaire"
launched a campaign and was acting during the COP, together with many
organizations from all over the world.

Learn more:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!


----------------------------------------------------------------------
11. UK Nuke news
----------------------------------------------------------------------
Things have been very busy in the UK over the last few months with the
success of two British activists on trial over Trident being acquitted
because the Crown Prosecution Service couldn't find a charge they were
guilty of! The courts found that the the two weren't comitting
aggravated trespass as per the charge as they weren't on land as per
the definition of 'land' within the charge. The court case was early
September but we didn't manage the deadline of the last nuke news! It
will be interesting to see how the MoD manage the next protest at
Devonport Dockyard in Plymouth, and what charges they will conjure...
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/two-anti-nuclear-protesters-appear-in-court/
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/anti-nuclear-protesters-cleared-of-all-charges/

October saw the feelings against Hinkley finally ignited in the UK, the
month started off with a visit to Hinkley by Green Euro MP for the
South West Molly Scott-Cato, she was joined by the Vice President of
the French National Assembly who came to tell the UK why the French
people don't want EPRs.

The UK was also visited by the Chinese Dictator Xi Jingping who signed
a memorandum of understanding that China would invest in Hinkley in
return for being able to build own and operate a prototype reactor of
Chinese design at Bradwell. This really created a backlash amongst not
just the ordinary people but also senior military and intelligence
figures, although it made no difference to the sickening fuss made of
the Chinese oppressors who were wined & dined by the Royal family and
senior Tories such as George Osborne the Chancellor.

In response to this visit Somerset activists occupied EDFs newly built
roundabout at Hinkley with a big white elephant with a message in
Mandarin asking China not to invest in Nuclear here. The protests
sought to discuss British Energy policy using #OsbornesNRGfolly.
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/2015/10/19/osbornesnrgfolly/
http://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2015/oct/21/steve-bell-britain-china-trade-deals-cartoon?CMP=twt_gu

EDF backed down from evicting them and stopping their protest realising
it wouldn't look good in the shadow of China's human rights record.
https://bambuser.com/v/5866075

Greater Manchester police were less concerned and carried out the
orders of the red army with Zeal in Manchester where they arrested
anti-nuclear protesters just for being there & before they could
protest at Mr Xi's presence.
https://www.youtube.com/watch?v=rvOCMS1CPls


----------------------------------------------------------------------
12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
----------------------------------------------------------------------
Here is some information from a local activist of the Pyhäjoki area
where Fennovoima is intending to construct a nuclear power plant, a
company originally founded by German nuclear giant EON, these days
dominated by the Russian corporation Rosatom: Since last summer
interesting developments happened in Finland. After very messy
episodes, Fennovoima managed to leave it's application for a
construction license to the Ministery of Economics, and is proceeding.
The company has no construction licence yet, the application is in
process in the ministry and STUK, it takes until 2017-2018, before
they can make a decision. In any case, Fennovoima is making vast
destruction in "green field" area of Hanhikivi, Pyhäjoki in northern
Finland. There is not much we can do at the moment, the project goes
on and hopefully will end up to economical problems, but unlike to
anything else. Sorry to say this.


----------------------------------------------------------------------
13. Desert rains should bring Life, not pollution
----------------------------------------------------------------------
Toro Energy want to turn the East Murchison (Australia) into a
uranium mining and radioactive waste precinct with up to 7 uranium
mines spread over a 200 km area and 2 lake systems. The company plans
to truck uranium ore from the mine pits to a central processing
facility with radioactive waste tailings dams located on the edge of
Lake Way.

Send a submission to the EPA in response to Toro's Wiluna uranium mine
plans:
https://ccwa.good.do/wiluna/stopthenuclearindustrialisationoftheeastmurchison/


----------------------------------------------------------------------
14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
----------------------------------------------------------------------
Out of the 137 cases of suspected or diagnosed with malignant thyroid
cancers, 23 out of the 25 people who were retested had been told that
they were clear of thyroid cancer in the first round screening.

Already late summer 2015, reports on pediatric thyroid cancer cases in
Fukushima have been made public at the 20th Oversight Committee for
the Fukushima Health Management Survey. According to those reports,
the number of children who were suspected of having thyroid cancer or
were diagnosed with malignant cases of thyroid cancer totaled 137. Out
of the 137 children, 25 of them were either suspected to have or
diagnosed with thyroid cancer in the second round of checkups, which
started in 2014.

More information:
http://www.foejapan.org/en/news/150904.html


----------------------------------------------------------------------
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych przez Ciebie informacji o Twoich
wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych, abyśmy mogli je dodać do
listy dużych wydarzeń w ramach strony internetowej Nuclear Heritage
Network, jak również do naszego przeglądu w Nuke News.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


Marzec i kwiecień 2016 r:
          Przypomnienie 5 rocznicy katastrofy w Fukushimie
          oraz 30 rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
27 lutego 2016 r o godz. 12:
          „Stop Trident” - narodowa demonstracja w Hyde
          Park Corner w Londynie (Wielka Brytania)
19 marca 2016 r:  Konferencja dot. skutków katastrof jądrowych wobec
          zdrowia oraz drogi do odnawialnych źródeł energii,
          z udziałem rzeczników z kilku krajów, w Mechanic
          Institute w Manchesterze (Wielka Brytania)
30 marca 2016 r:  Konferencja dot. (anty)-nuklearyzacji na Środkowym
          Wschodzie, w Clermont-Ferrand (Francja)
15-16 kwietnia 2016 r:
          Międzynarodowa konferencja naukowa „Wypadek w
          Czarnobylu i społeczeństwo: 30 lat od katastrofy” w
          Mińsku (Białoruś)
5 kwietnia 2016 r: Międzynarodowa konferencja anty-jądrowa w Pradze
          (Republika Czeska)
22 kwietnia - 1 maja 2016 r:
          Przywrócenie The Cape - wydarzenie tygodniowe w
          Pyhäjoki (Finlandia)
10-12 maja 2016 r: Coroczne spotkanie niemieckiego lobby jądrowego:
          „Jahrestagung Kerntechnik 2016” w Centrum
          Kongresowym Hamburg w Hamburgu (Niemcy)
17-19 maja 2016 r: Skutki wobec zdrowia w Czarnobyle: Prognoza i
          aktualne dane 30 lat po wypadku, w Obnińsku (Rosja)
Sierpień 2016 r:  Pielgrzymka Walkatjurska (Australia)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/5_years_Fukushima_disaster_%26_30_years_Chernobyl_disaster_remembrance_2016
https://www.facebook.com/events/160801110932716/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter


----------------------------------------------------------------------
16. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do 21 wydania NukeNews mija 8 24 kwietnia 2016 roku.

Zasięgnij więcej informacji dotyczących NukeNews i przekazuj je dalej:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET