Difference between revisions of "NukeNews No. 20 - POLISH"

From Nuclear Heritage
Jump to navigationJump to search
(updated)
(updated)
Line 34: Line 34:
 
  4.  Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
 
  4.  Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
 
  5.  Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
 
  5.  Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
  6.  Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
+
  6.  Sieć anty-jądrowa Europy Południowo-Wschodniej, wzdłuż Dunaja
  7.  Kakadu Charter marks 15 years of shared values
+
  7.  Kakadu Charter przypomina o 15 latach podzielanych wartości
  8.  Nuclear waste dump battle begins - again
+
  8.  Bitwa o odpady nuklearne zaczyna się na nowo
  9.  Film about the impossibility of finding the safest place on earth
+
  9.  Film o braku możliwości znalezienia najbezpieczniejszego miejsca
     also in Czech now
+
     na Ziemi
  10. Nuclear power won't save the climate!
+
  10. Energia jądrowa nie uratuje klimatu!
 
  11. UK Nuke news
 
  11. UK Nuke news
 
  12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
 
  12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
Line 172: Line 172:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  6.  Southeastern European Anti-Nuke Network along Danube River
+
  6.  Sieć anty-jądrowa Europy Południowo-Wschodniej, wzdłuż Dunaja
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  As a result of an international meeting in Lower Austria's regional
+
  Jako wynik międzynarodowego spotkania w 2014 roku w stolicy Dolnej
  capital St. Pölten in 2014 the Vienna based NGO "Wiener Plattform
+
  Austrii St. Pölten, organizacja pozarządowa „Wiener Plattforma
  Atomkraftfrei e.V." with Paula Stegmüller, Maria Urban, Johanna
+
  Atomkraftfrei e.V.” mająca siedzibę w Wiedniu, z Paulą Stegmüller,
Nekowitsch, Margit Quendler and Magdalena Waygand as driving forces
+
Marią Urban, Johannną Nekowtisch, Margit Quendler i Magdaleną Waygand,
  were able to initiate an internet-based platform with nuclear-critics
+
  będącymi siłą napędową, zainicjowała platformę, opartą wyraźnie na
  from Germany, Austria, the Czech Republic and Slovakia, Slovenia,
+
komunikacji przez internet z krytykami jądra z Niemiec, Austrii,
  Hungary, Rumänia and Bulgaria. They invite you to visit their new
+
  Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii i Bułgarii.
  multi-lingual website below and appreciate of course your cooperation
+
  Zapraszają do zwiedzenia ich nowej, wielojęzycznej witryny pod
  in further strengthening this network.
+
  podanym niżej adresem, i oczywiście docenią współpracę nad dalszym
 +
  umacnianiem sieci.
 
   
 
   
 
  http://www.donauregion-atomkraftfrei.at
 
  http://www.donauregion-atomkraftfrei.at
Line 188: Line 189:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  7.  Kakadu Charter marks 15 years of shared values
+
  7.  Kakadu Charter przypomina o 15 latach podzielanych wartości
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  What started as opposition to plans for uranium mining at Jabiluka
+
  To, co zaczęło się jako opozycja do planów kopalni uranu Jabiluka,
  has grown into a powerful platform for a different and better way of
+
  rozwinęło się w mocną platformę dla alternatywnych, lepszych dróg dla
  doing business in Kakadu. ERA is now majority owned by Rio Tinto who
+
  biznesu w Kakadu. Większościowym właścicielem ERA jest obecnie Rio
  have publicly vowed not to mine Jabiluka without the consent of the
+
Tinto, który zobowiązał się publicznie, iż nie będzie prowadził
Mirarr. This significant improvement in circumstances was bolstered by
+
  kopalni Jabiluka bez zgody Mirarrów. Tę wyraźną poprawę warunków
  the end of threatened uranium mining elsewhere in Kakadu when the
+
  wspomógł koniec niebezpiecznej kopalni uranu w innym miejscu Kakadu,
  former Koongarra Project Area was incorporated into the surrounding
+
  albowiem dawny Obszar Projektowy Koongarra dołączono do sąsiedniego
  Kakadu National Park and permanently protected from mining.
+
  Parku Narodowego Kakadu, a więc nadal jest chroniony przed
 +
wydobywaniem.
 
   
 
   
 
  http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values
 
  http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values
Line 203: Line 205:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  8.  Nuclear waste dump battle begins - again
+
  8.  Bitwa o odpady nuklearne zaczyna się na nowo
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  After failed attempts to impose a national nuclear waste repository in
+
  Po nieudanych próbach przeforsowania narodowego składowiska odpadów
  South Australia and the Northern Territory, the federal government has
+
  nuklearnych w Australii Południowej oraz na Terytorium Północnym, rząd
  embarked on its latest attempt to find a site. Six sites in four
+
  federalny podjął ostatnią próbę znalezienia miejsca. Sześć miejsc w
  states have been short-listed.
+
  czterech stanach znalazło się na zawężonej liście.
 
   
 
   
 
  http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html
 
  http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html
Line 214: Line 216:
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  9.  Film about the impossibility of finding the safest place on earth
+
  9.  Film o braku możliwości znalezienia najbezpieczniejszego miejsca
     also in Czech now
+
     na Ziemi
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The (English/German) documentary "Journey to the safest place on
+
  Angielsko-niemiecki dokument „Droga do najbezpieczniejszego miejsca na
  Earth" by Swiss filmmaker Edgar Hagen shows how in different parts of
+
  Ziemi” szwajcarskiego reżysera Edgara Hagena pokazuje, jak w różnych
  the world it is absurd to think, finding a place for storing nuclear
+
  częściach świata absurdalne jest twierdzenie, że znalezienie miejsca
  waste was an easy thing. Edgar Hagen visits Germany, Austria,  
+
  dla składowiska odpadów nuklearnych to prosta sprawa. Edgar Hagen
Australia, China, the USA, Japan, Switzerland or England. And what
+
podróżuje po Niemczech, Austrii, Australii, Chinach, USA, Japonii,
  does he find? The safest place on earth?
+
Szwajcarii i Anglii. I co znajduje? Najbezpieczniejsze miejsce na
 +
  Ziemi?
 
   
 
   
  This film seems to be a very good instrument to show people whose
+
  Film jest bardzo dobrym narzędziem pokazującym ludziom, którym
  communities are in danger of becoming a big nuclear toilet, on which
+
  społecznościom zagraża, że staną się one składowiskiem nuklearnym, i z
  grounds such localities are being chosen. Thanks to the NGOs Calla
+
  jakich powodów wybrano właśnie te lokalizacje. Dzięki organizacjom
  "Sonne und Freiheit" as well as due to the support of the regional
+
  pozarządowym Calla i "Sonne und Freiheit" oraz przy wsparciu rządu
  government of Upper Austria this documentary can now be offered also
+
  regionalnego Górnej Austrii, można teraz zaprezentować dokument także
  with Czech subtitles and already started to be shown in affected
+
  z czeskimi napisami, a już rozpoczęły się jego projekcje w wybranych
  regions in the Czech Republic. The film also was part of the film
+
  regionach Republiki Czeskiej. Film zaprezentowano również na festiwalu
  Ekofilm Festival in Brno in South Moravia on December 3-5, 2015. If
+
  filmowym Ekofilm, który odbywał się w dniach od 3 do 5 grudnia 2015
  you are interested in showing the film or organizing further language
+
roku w Brnie, na Morawach Południowych. W przypadku zainteresowania
  versions you are welcome to contact one of the persons mentioned above
+
  wyświetleniem filmu lub przygotowaniem jego wersji w innym języku,
  respectively can you find more information on the situation in the
+
  serdecznie zachęcamy do skontaktowania niektórej z wymienionych na
  Czech Republic at http://www.nechcemeuloziste.cz
+
  górze osób; więcej informacji o sytuacji w Republice Czeskiej można
 +
  zaczerpnąć także na http://www.nechcemeuloziste.cz
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  10. Nuclear power won't save the climate!  
+
  10. Energia jądrowa nie uratuje klimatu!
 
  ----------------------------------------------------------------------
 
  ----------------------------------------------------------------------
  The French nuclear firm EDF was sponsoring COP21 and tried to promote
+
  Francuska firma jądrowa EDF była sponsorem COP21 i spróbowała
  its nuclear-based electricity mix as climate-friendly. To counter this
+
  zaprezentować swoją ofertę energii elektrycznej pochodzącej z różnych
  greenwashing the French antinuclear network "Sortir du nucléaire"
+
źródeł, przede wszystkim jednak z atomu, jako ofertę przyjazną dla
  launched a campaign and was acting during the COP, together with many
+
klimatu. Takiemu „greenwashingowi” stawiała czoła francuska sieć
  organizations from all over the world.
+
  anty-jądrowa „Sortir du nucléaire” (opuścić jądro), która rozpoczęła
 +
  kampanię oraz aktywność w trakcie COP wraz z wieloma innymi
 +
  organizacjami z całego świata.
 
   
 
   
  Learn more:
+
  Zobacz więcej na:
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!
 
  http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!
 
   
 
   

Revision as of 23:48, 3 April 2016


NukeNews: Czech | English | Finnish | French | German | Polish | Russian | Slovenian


************************************************************
*    NukeNews 20 – nowości z dziedziny antyatomu    *
************************************************************

SORRY! Not all parts of this newsletter have been translated into
Polish, as we didn't have enough translation support. Please help us
to change this! Tell us if you can help with translation of the
NukeNews into Polish!

----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
----------------------------------------------------------------------
Przepraszamy za spóźnienie z niniejszym wydaniem NukeNews. Spóźniliśmy
się, jednak znowu zgromadziliśmy interesujące nowości z sieci
anty-jądrowych, które są zastąpione w Nuclear Heritage Network.
Przekazujemy kilka wiadomości na temat działań anty-jądrowych w
Finlandii i Republice Czeskiej, zapowiedzi kampanii/wydarzeń,
podsumowanie wydarzeń w Wielkiej Brytanii oraz nowości z dziedziny
kroków pro-jądrowych w wybranych krajach. 

Wierzymy, że znajdziesz tu cenne informacje. Zapraszamy do korzystania
z odsyłaczy do innych informacji, które są dołączone pod wieloma
artykułami. Sekcja „Nadchodzące wydarzenia” w newsletterze jest teraz
ograniczona do 10 pozycji, tak aby newsletter był przejrzysty. Setki
zbliżających się wydarzeń znajdziesz on-line na
http://upcoming.nuclear-heritage.net


----------------------------------------------------------------------
Spis treści aktualnego wydania NukeNews nr 20
----------------------------------------------------------------------
0. Słowo wstępne
1. Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
2. Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
3. Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
4. Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
5. Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
6. Sieć anty-jądrowa Europy Południowo-Wschodniej, wzdłuż Dunaja
7. Kakadu Charter przypomina o 15 latach podzielanych wartości
8. Bitwa o odpady nuklearne zaczyna się na nowo
9. Film o braku możliwości znalezienia najbezpieczniejszego miejsca
  na Ziemi
10. Energia jądrowa nie uratuje klimatu!
11. UK Nuke news
12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
13. Desert rains should bring Life, not pollution
14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
16. Co to są NukeNews?


----------------------------------------------------------------------
1. Rząd australijski zaczął sprzedawać uran do Indii
----------------------------------------------------------------------
Rząd australijski rozpoczął sprzedaż uranu do Indii, ignorując tym
krokiem zalecenia liczących się osób - łącznie z władzami
australijskimi i zwolennikami jądra, którzy ostrzegają, że to
porozumienie jest niebezpieczne. Porozumienie jest opisywane jako
„najważniejsza problematyka nierozprzestrzeniania broni w dzisiejszych
czasach” ze względu na to, że Indie kontynuują testowanie rakiet
zdolnych do przenoszenia broni, wykazując jasny zamiar użycia
światowego uranu w celu zwolnienia tego surowca z dostaw krajowych dla
broni. Nawet główny przedstawiciel organów kontroli Indii „Auditor
General” zajął bardzo krytyczne stanowisko odnośnie bezpieczeństwa
urządzeń jądrowych; jądro nigdy nie jest bezpieczne, a to jest jasna
przestroga! Nie byliśmy w stanie wstrzymać porozumienia handlowego,
jednak możemy i musimy wstrzymać otwieranie jakichkolwiek kopalni
uranu i podsycanie gróźb jądrowych zarówno w Indiach, jak i w innych
częściach świata.

Tymczasem w Goldfields na zachodzie Australii: tu planuje się
przeprowadzenie rozmów publicznych nad projektami dwóch kopalni uranu
Yeelirrie oraz rozbudowy Wiluny.
http://ccwa.good.do/yeelirrie/standwithyeelirrietraditionalownerssubmissiontotheepa


----------------------------------------------------------------------
2. Problematyczna Elektrownia Jądrowa Dukovany
----------------------------------------------------------------------
Pomimo faktu, iż wrześniowy raport zatytułowany: „Cztery lata po
Fukushimie: Czy elektrownie jądrowe są bezpieczniejsze?” autorstwa Ody
Becker i Patricii Lorenz rekomenduje „natychmiastowe wyłączenie
Elektrowni Jądrowej Dukovany”, będąc oczywiście przeciw PLEX (Plant
Life Extension), to sytuacja w Republice Czeskiej wydaje się być
dokładnie odwrotna. Niektórzy politycy, stowarzyszenie „Trzebicz
Energetyczna” (Energetické Třebíčsko - ET), wojewodowie Województwa
Południowo-Morawskiego i Wysoczyzny, wspierają zamiar spółki ČEZ
dotyczący przedłużenia żywotności wszystkich istniejących reaktorów w
Dukovanach. Ci sami politycy zarazem usiłują o zmianę projektu
zmieniającego prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych, mającą
przyspieszyć proces budowy piątej jednostki Elektrowni Jądrowej
Dukovany. W rzeczywistości mają powstać nowe, poboczne Dukovany II, co
oznaczałoby wniosek EIA (Enviromental Impact Assessment) nie tylko dla
jednego, ale dla dwóch nowych reaktorów w Dukovanach, i to jesienią
2015 roku.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Problematic_Dukovany_Nuclear_Power_Plant


----------------------------------------------------------------------
3. Wydarzenia anty-uranowe w Pradze i Brzkovie
----------------------------------------------------------------------
W środę 4 listopada odbyły się dwa ciekawe wydarzenia w dwóch
miejscach, które miały wspólne dwie rzeczy: temat wydobywania uranu
oraz obecność burmistrza miasta Brzkov, które 18 grudnia 2014 roku
otrzymało od rządu czeskiego zezwolenie na prace przygotowawcze do
procesu wydobywania uranu.

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/The_Anti-Uranium_Events_in_Prague_and_Brzkov


----------------------------------------------------------------------
4. Finlandia: Tygodniowe wydarzenie pt. Odzyskanie przylądka
----------------------------------------------------------------------
Pod koniec kwietnia 2016 roku minie rok od chwili, gdy Fennovoima
rozpoczęła przygotowania terenów przylądka Hanhikivi pod budowę nowej
elektrowni jądrowej w północnej Finlandii. Obóz protestujący przeciw
Fennovoimie będzie w tym czasie obchodził pierwszą rocznicę. Obóz
pozostał na terenie budowy przez pięć miesięcy, doprowadzając do
spowolnienia prac budowlanych. W ciągu lata odbyło się tu dwanaście
blokad, a gazety pisały o szeregu sabotaży. We wrześniu, po trwającej
przez 8 dni eksmisji aktywistów, obóz przeniósł się poza teren budowy
tak, aby kontynuować swoje działania za pomocą wsparcia przez
zamieszkujące tu osoby. Nie wstrzymano blokad i innych działań
skierowanych przeciw elektrowni jądrowej.

Pod koniec kwietnia powrócimy na teren budowy. Celem jest długofalowy
paraliż całej budowy. W wystarczająco dużej grupie możemy znowu zająć
teren i pozostać na nim. Nie chcemy tylko zająć teren budowy, ale
także wypełnić otoczenie działaniami skierowanymi przeciw Fennovoimie,
elektrowni jądrowej, przeciw niszczeniu przyrody i kapitalizmowi, za
pomocą przestrzegania różnych taktyk.

Obóz/działania stanowią duże wydarzenie w Finlandii, gdzie ludzie nie
angażują się na tyle w nieposłuszeństwie obywatelskim (i generalnie w
polityce). Oczywiście miło widziana jest solidarność i udział osób z
innych części Europy i całego świata. Omawiany obóz i jego działania
potrafiły przyhamować budowę elektrowni jądrowej, a będą kontynuowane,
aby osiągnąć swoje cele. Nie powinieneś przegapić okazji, aby stać się
ich częścią!

Zapraszamy do lektury całego artykułu:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week


----------------------------------------------------------------------
5. Awaria w Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej
----------------------------------------------------------------------
W piątek 18 grudnia 2015 roku, o godzinie 13.50, przeprowadzono
awaryjne wstrzymanie drugiej jednostki generatorowej. Powodem
wstrzymania i schłodzenia reaktora był nagły wyciek pary radioaktywnej
z wadliwej rury w jednym z pomieszczeń z turbinami. Obie turbiny
służące dla reaktora zostały zatrzymane.

W trakcie chłodzenia nastąpił wyciek pary z reaktora poprzez rurę do
otoczenia. Wiatr południowo-południowo-wschodni z prędkością 5
metrów na sekundę (nietypowy w tym regionie) następnie przeniósł pary
radioaktywne w kierunku Zatoki Fińskiej - w kierunku
Vyborg-Zelenogorsk. Promieniowanie jonizujące w centrum Sosnowego
Boru, 5 kilometrów od dotkniętej jednostki, zmierzone o godzinę 17:00
przez Green World, osiągnęło 20ur/godz. (typowy poziom w tym
środowisku).

Tak więc miasto Petersburg, znajdujące się 40 kilometrów na wschód od
Leningradzkiej Elektrowni Jądrowej, tym razem miało szczęście. Kilka
źródeł podało, iż poziom promieniowania był kilkakrotnie wyższy tylko
na terenie elektrowni jądrowej.

Zobacz więcej:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Accident_at_Leningrad_NPP


----------------------------------------------------------------------
6. Sieć anty-jądrowa Europy Południowo-Wschodniej, wzdłuż Dunaja
----------------------------------------------------------------------
Jako wynik międzynarodowego spotkania w 2014 roku w stolicy Dolnej
Austrii St. Pölten, organizacja pozarządowa „Wiener Plattforma
Atomkraftfrei e.V.” mająca siedzibę w Wiedniu, z Paulą Stegmüller,
Marią Urban, Johannną Nekowtisch, Margit Quendler i Magdaleną Waygand,
będącymi siłą napędową, zainicjowała platformę, opartą wyraźnie na
komunikacji przez internet z krytykami jądra z Niemiec, Austrii,
Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii i Bułgarii.
Zapraszają do zwiedzenia ich nowej, wielojęzycznej witryny pod
podanym niżej adresem, i oczywiście docenią współpracę nad dalszym
umacnianiem sieci.

http://www.donauregion-atomkraftfrei.at


----------------------------------------------------------------------
7. Kakadu Charter przypomina o 15 latach podzielanych wartości
----------------------------------------------------------------------
To, co zaczęło się jako opozycja do planów kopalni uranu Jabiluka,
rozwinęło się w mocną platformę dla alternatywnych, lepszych dróg dla
biznesu w Kakadu. Większościowym właścicielem ERA jest obecnie Rio
Tinto, który zobowiązał się publicznie, iż nie będzie prowadził
kopalni Jabiluka bez zgody Mirarrów. Tę wyraźną poprawę warunków
wspomógł koniec niebezpiecznej kopalni uranu w innym miejscu Kakadu,
albowiem dawny Obszar Projektowy Koongarra dołączono do sąsiedniego
Parku Narodowego Kakadu, a więc nadal jest chroniony przed
wydobywaniem.

http://www.sbs.com.au/news/article/2015/11/16/comment-kakadu-charter-marks-15-years-shared-values


----------------------------------------------------------------------
8. Bitwa o odpady nuklearne zaczyna się na nowo
----------------------------------------------------------------------
Po nieudanych próbach przeforsowania narodowego składowiska odpadów
nuklearnych w Australii Południowej oraz na Terytorium Północnym, rząd
federalny podjął ostatnią próbę znalezienia miejsca. Sześć miejsc w
czterech stanach znalazło się na zawężonej liście.

http://www.canberratimes.com.au/comment/nuclear-waste-dump-battle-begins--again-20151113-gkypn7.html


----------------------------------------------------------------------
9. Film o braku możliwości znalezienia najbezpieczniejszego miejsca
  na Ziemi
----------------------------------------------------------------------
Angielsko-niemiecki dokument „Droga do najbezpieczniejszego miejsca na
Ziemi” szwajcarskiego reżysera Edgara Hagena pokazuje, jak w różnych
częściach świata absurdalne jest twierdzenie, że znalezienie miejsca
dla składowiska odpadów nuklearnych to prosta sprawa. Edgar Hagen
podróżuje po Niemczech, Austrii, Australii, Chinach, USA, Japonii,
Szwajcarii i Anglii. I co znajduje? Najbezpieczniejsze miejsce na
Ziemi?

Film jest bardzo dobrym narzędziem pokazującym ludziom, którym
społecznościom zagraża, że staną się one składowiskiem nuklearnym, i z
jakich powodów wybrano właśnie te lokalizacje. Dzięki organizacjom
pozarządowym Calla i "Sonne und Freiheit" oraz przy wsparciu rządu
regionalnego Górnej Austrii, można teraz zaprezentować dokument także
z czeskimi napisami, a już rozpoczęły się jego projekcje w wybranych
regionach Republiki Czeskiej. Film zaprezentowano również na festiwalu
filmowym Ekofilm, który odbywał się w dniach od 3 do 5 grudnia 2015
roku w Brnie, na Morawach Południowych. W przypadku zainteresowania
wyświetleniem filmu lub przygotowaniem jego wersji w innym języku,
serdecznie zachęcamy do skontaktowania niektórej z wymienionych na
górze osób; więcej informacji o sytuacji w Republice Czeskiej można
zaczerpnąć także na http://www.nechcemeuloziste.cz


----------------------------------------------------------------------
10. Energia jądrowa nie uratuje klimatu!
----------------------------------------------------------------------
Francuska firma jądrowa EDF była sponsorem COP21 i spróbowała
zaprezentować swoją ofertę energii elektrycznej pochodzącej z różnych
źródeł, przede wszystkim jednak z atomu, jako ofertę przyjazną dla
klimatu. Takiemu „greenwashingowi” stawiała czoła francuska sieć
anty-jądrowa „Sortir du nucléaire” (opuścić jądro), która rozpoczęła
kampanię oraz aktywność w trakcie COP wraz z wieloma innymi
organizacjami z całego świata.

Zobacz więcej na:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_power_won%27t_save_the_climate!


----------------------------------------------------------------------
11. UK Nuke news
----------------------------------------------------------------------
Things have been very busy in the UK over the last few months with the
success of two British activists on trial over Trident being acquitted
because the Crown Prosecution Service couldn't find a charge they were
guilty of! The courts found that the the two weren't comitting
aggravated trespass as per the charge as they weren't on land as per
the definition of 'land' within the charge. The court case was early
September but we didn't manage the deadline of the last nuke news! It
will be interesting to see how the MoD manage the next protest at
Devonport Dockyard in Plymouth, and what charges they will conjure...
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/two-anti-nuclear-protesters-appear-in-court/
http://www.itv.com/news/westcountry/update/2015-09-08/anti-nuclear-protesters-cleared-of-all-charges/

October saw the feelings against Hinkley finally ignited in the UK, the
month started off with a visit to Hinkley by Green Euro MP for the
South West Molly Scott-Cato, she was joined by the Vice President of
the French National Assembly who came to tell the UK why the French
people don't want EPRs.

The UK was also visited by the Chinese Dictator Xi Jingping who signed
a memorandum of understanding that China would invest in Hinkley in
return for being able to build own and operate a prototype reactor of
Chinese design at Bradwell. This really created a backlash amongst not
just the ordinary people but also senior military and intelligence
figures, although it made no difference to the sickening fuss made of
the Chinese oppressors who were wined & dined by the Royal family and
senior Tories such as George Osborne the Chancellor.

In response to this visit Somerset activists occupied EDFs newly built
roundabout at Hinkley with a big white elephant with a message in
Mandarin asking China not to invest in Nuclear here. The protests
sought to discuss British Energy policy using #OsbornesNRGfolly.
https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/2015/10/19/osbornesnrgfolly/
http://www.theguardian.com/commentisfree/picture/2015/oct/21/steve-bell-britain-china-trade-deals-cartoon?CMP=twt_gu

EDF backed down from evicting them and stopping their protest realising
it wouldn't look good in the shadow of China's human rights record.
https://bambuser.com/v/5866075

Greater Manchester police were less concerned and carried out the
orders of the red army with Zeal in Manchester where they arrested
anti-nuclear protesters just for being there & before they could
protest at Mr Xi's presence.
https://www.youtube.com/watch?v=rvOCMS1CPls


----------------------------------------------------------------------
12. Situation with Finnish Fennovoima NPP construction
----------------------------------------------------------------------
Here is some information from a local activist of the Pyhäjoki area
where Fennovoima is intending to construct a nuclear power plant, a
company originally founded by German nuclear giant EON, these days
dominated by the Russian corporation Rosatom: Since last summer
interesting developments happened in Finland. After very messy
episodes, Fennovoima managed to leave it's application for a
construction license to the Ministery of Economics, and is proceeding.
The company has no construction licence yet, the application is in
process in the ministry and STUK, it takes until 2017-2018, before
they can make a decision. In any case, Fennovoima is making vast
destruction in "green field" area of Hanhikivi, Pyhäjoki in northern
Finland. There is not much we can do at the moment, the project goes
on and hopefully will end up to economical problems, but unlike to
anything else. Sorry to say this.


----------------------------------------------------------------------
13. Desert rains should bring Life, not pollution
----------------------------------------------------------------------
Toro Energy want to turn the East Murchison (Australia) into a
uranium mining and radioactive waste precinct with up to 7 uranium
mines spread over a 200 km area and 2 lake systems. The company plans
to truck uranium ore from the mine pits to a central processing
facility with radioactive waste tailings dams located on the edge of
Lake Way.

Send a submission to the EPA in response to Toro's Wiluna uranium mine
plans:
https://ccwa.good.do/wiluna/stopthenuclearindustrialisationoftheeastmurchison/


----------------------------------------------------------------------
14. Factsheet: Pediatric thyroid cancer cases in Fukushima Prefecture
----------------------------------------------------------------------
Out of the 137 cases of suspected or diagnosed with malignant thyroid
cancers, 23 out of the 25 people who were retested had been told that
they were clear of thyroid cancer in the first round screening.

Already late summer 2015, reports on pediatric thyroid cancer cases in
Fukushima have been made public at the 20th Oversight Committee for
the Fukushima Health Management Survey. According to those reports,
the number of children who were suspected of having thyroid cancer or
were diagnosed with malignant cases of thyroid cancer totaled 137. Out
of the 137 children, 25 of them were either suspected to have or
diagnosed with thyroid cancer in the second round of checkups, which
started in 2014.

More information:
http://www.foejapan.org/en/news/150904.html


----------------------------------------------------------------------
15. Wydarzenia w najbliższych miesiącach
----------------------------------------------------------------------
Ucieszymy się z przysłanych przez Ciebie informacji o Twoich
wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych, abyśmy mogli je dodać do
listy dużych wydarzeń w ramach strony internetowej Nuclear Heritage
Network, jak również do naszego przeglądu w Nuke News.
http://upcoming.nuclear-heritage.net


Marzec i kwiecień 2016 r:
          Przypomnienie 5 rocznicy katastrofy w Fukushimie
          oraz 30 rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
27 lutego 2016 r o godz. 12:
          „Stop Trident” - narodowa demonstracja w Hyde
          Park Corner w Londynie (Wielka Brytania)
19 marca 2016 r:  Konferencja dot. skutków katastrof jądrowych wobec
          zdrowia oraz drogi do odnawialnych źródeł energii,
          z udziałem rzeczników z kilku krajów, w Mechanic
          Institute w Manchesterze (Wielka Brytania)
30 marca 2016 r:  Konferencja dot. (anty)-nuklearyzacji na Środkowym
          Wschodzie, w Clermont-Ferrand (Francja)
15-16 kwietnia 2016 r:
          Międzynarodowa konferencja naukowa „Wypadek w
          Czarnobylu i społeczeństwo: 30 lat od katastrofy” w
          Mińsku (Białoruś)
5 kwietnia 2016 r: Międzynarodowa konferencja anty-jądrowa w Pradze
          (Republika Czeska)
22 kwietnia - 1 maja 2016 r:
          Przywrócenie The Cape - wydarzenie tygodniowe w
          Pyhäjoki (Finlandia)
10-12 maja 2016 r: Coroczne spotkanie niemieckiego lobby jądrowego:
          „Jahrestagung Kerntechnik 2016” w Centrum
          Kongresowym Hamburg w Hamburgu (Niemcy)
17-19 maja 2016 r: Skutki wobec zdrowia w Czarnobyle: Prognoza i
          aktualne dane 30 lat po wypadku, w Obnińsku (Rosja)
Sierpień 2016 r:  Pielgrzymka Walkatjurska (Australia)


http://www.nuclear-heritage.net/index.php/5_years_Fukushima_disaster_%26_30_years_Chernobyl_disaster_remembrance_2016
https://www.facebook.com/events/160801110932716/
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Finland:_Reclaim_The_Cape_action_week
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter


----------------------------------------------------------------------
16. Co to są NukeNews?
----------------------------------------------------------------------
NukeNews to wielojęzyczny system newsletterowy Nuclear Heritage
Network, którego celem jest odzwierciedlanie działań, tematów i
przedsięwzięć grup aktywistów powiązanych z sobą w ramach naszej
społeczności międzynarodowej. Wiadomości pisane są i tłumaczone przez
aktywistów antyatomowych – poza ich zwykłą pracą. Newsletter
przekazuje informacje zarówno dla aktywistów, jak też dla innych osób
zainteresowanych tematami.

Także Twój artykuł będzie miło widziany w kolejnym wydaniu NukeNews.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail:
"news AT NukeNews DOT nuclear-heritage DOT net". Powinien to być
krótki tekst w języku angielskim, nie dłuższy niż jeden akapit,
niezbędny jest lapidarny tytuł, można podać także odsyłacz do strony
internetowej zawierającej szczegóły informacji. Termin dla nadsyłania
artykułów do 21 wydania NukeNews mija 8 24 kwietnia 2016 roku.

Zasięgnij więcej informacji dotyczących NukeNews i przekazuj je dalej:
http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET